ஸ்ரீவைஷ்ணவ பால பாடம் – பயிற்சி முகாம் (2020 – Apr 11 to 15)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

All Workshops

Videos

பகுதி 1
முன்னுரை
பகுதி 2
ஆழ்வார்கள்

பகுதி 3
ஆசார்யர்கள்
பகுதி 4
அனுஷ்டானம்
கைங்கர்யம்

Audio Downloads(Click the links to download the MP3 files and listen)

Glimpses of four days Workshop – Spiritual Camp


pramApramANam


emperumAn


examples


viboothi


AzhwArgal


explanation-AchAryas

guruparamparai


OrAN vazhi AchAryas


anushtanam


anushtanam


kainkaryam

This entry was posted in Tutorials, Workshops on by .

About Sarathy Thothathri

Disciple of SrImath paramahamsa ithyAdhi pattarpirAn vAnamAmalai jIyar (29th pattam of thOthAdhri mutt). Descendant of komANdUr iLaiyavilli AchchAn (bAladhanvi swamy, a cousin of SrI ramAnuja). Born in AzhwArthirungari, grew up in thiruvallikkENi (chennai), presently living under the shade of the lotus feet of jagathAchArya SrI rAmAnuja, SrIperumbUthUr. Learned sampradhAyam principles from (varthamAna) vAdhi kEsari azhagiyamaNavALa sampathkumAra jIyar swamy, vELukkudi krishNan swamy, gOmatam sampathkumArAchArya swamy and many others. Full time sEvaka/servitor of SrIvaishNava sampradhAyam. Engaged in translating our AzhwArs/AchAryas works in Simple thamizh and English, and coordinating the translation effort in many other languages. Also engaged in teaching dhivyaprabandham, sthOthrams, bhagavath gIthA etc and giving lectures on various SrIvaishNava sampradhAyam related topics in thamizh and English regularly. Taking care of koyil.org portal, which is a humble offering to our pUrvAchAryas. koyil.org is part of SrI varavaramuni sambandhi Trust (varavaramuni.com) initiatives.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *