Monthly Archives: February 2021

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ರಾಮಾನುಜರ್ – ಭಾಗ 1

Published by:

ಶ್ರೀಃ ‌ಶ್ರೀಮತೇ‌ ‌ಶಠಕೋಪಾಯ‌ ‌ನಮಃ‌ ‌ಶ್ರೀಮತೇ‌ ‌ರಾಮಾನುಜಾಯ‌ ‌ನಮಃ‌ ‌ಶ್ರೀಮತ್‌ ‌ವರವರಮುನಯೇ‌ ‌ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ‌ ‌ಸರಣಿ‌

ಆಳವಂದಾರ್ ಶಿಷ್ಯರು ಭಾಗ 2

ಪರಾಶರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ , ವೇದವಲ್ಲಿ,ಅತ್ತುೞಾಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಂಡಾಳಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಅಜ್ಜಿ: ಸ್ವಾಗತ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬನ್ನಿ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದೋ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ತಿರು ಆಡಿಪ್ಪೂರಂ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಸಾದ. ಇಂದು, ಆಂಡಾಲ್ ಪಿರಾಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಯಾರೆಂದು ನೀವು ಊಹಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? 

ವ್ಯಾಸ : ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ, ಆಂಡಾಳವರ ಅಣ್ಣ ಯಾರು ? ಅವರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದರೆ ?  

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು, ಅವರು ಆಕೆಯ ಅಣ್ಣ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ. ಅವರನ್ನು ಗೋದಾಗ್ರಜರ್  ಅಥವಾ ಕೋಯಿಲ್ ಅಣ್ಣನ್ , ಅವರು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಮಾನುಜರ್! ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಜನ್ ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ . ಸ್ವತಃ ಆಂಡಾಳ ಅಥವಾ ಗೋಧಾ ಅವರನ್ನು ಅಣ್ಣನಂತೆ ಭಾವಿಸುವುದರಿಂದ ಗೋದಾಗ್ರಜರ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್ ಶ್ರೀಪೆರುಂಬುದೂರಿ ನಲ್ಲಿ ಕೇಶವ ದೀಕ್ಷಿತರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂತಿಮತಿ ಅಮ್ಮಂಗಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಜನಿಸಿದರು . ಅವರು ಸ್ವತಃ ಆದಿಶೇಷನ್ ಅವತಾರವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತಿರುವಳ್ಳಿಕ್ಕೇನಿ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಪೆರುಮಾಳ್ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಜನಿಸಿದರು .

ಉಭಯ ನಾಚಚ್ಚಿಯಾರ್  ಜೊತೆ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಮತ್ತು ಉಡೈಯವರ್  – ತಿರುವಳ್ಳಿಕ್ಕೇನಿ

ಪರಾಶರ : ಅಜ್ಜಿ , ಆಂಡಾಳ್ ರಾಮಾನುಜರ್ ಜನನಕ್ಕಿನತ ಎಷ್ಟೋ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದರಲ್ಲವ ?ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣನಾಗಬಹುದು ?

ಅಜ್ಜಿ : ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರಾಶರ. ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅವನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅವಳ ಸಹೋದರನಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ. ಪೆರುಮಾಳ್  ಕಡೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಂಡಾಳ್ , 100 ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲು ಅಕ್ಕಾರ ಅಡಿಸಿಲ್ (ಸಿಹಿ ಹಾಲು ಪಾಯಸ ) ಮತ್ತು 100 ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಿರುಮಾಲಿರುಂಚೋಲೈ  ಅಳಗರ್ ಪೆರುಮಾಳ್‌ಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವಳು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು  ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಾಮಾನುಜರ್ ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್ ತಿರುಮೊಳಿ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸುರಂ ಅನ್ನು ಓದುವಾಗ , ಅಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳ್ ಈ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ತನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ರಾಮಾನುಜರು , 100 ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲು ಅಕ್ಕಾರ ಅಡಿಸಿಲ್ (ಸಿಹಿ ಅನ್ನ ) ಮತ್ತು 100 ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಿರುಮಾಲಿರುಂಚೋಲೈ  ಅಳಗರ್ ಪೆರುಮಾಲ್ಗೆ ಆಂಡಾಳಿನ ಪರವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಅವರು ಅಳಗರ್ ಪೆರುಮಾಲ್ಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಗ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರ್‌ಅನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಆಂಡಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಕೊಯಿಲ್ (ಶ್ರೀರಂಗಂ) ದಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಅಣ್ಣನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಕೊಯಿಲ್ ಅಣ್ಣನ್. ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರಿಯ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವಳು  ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾಳೆ .

ಅತ್ತುೞಾಯ್, ನೀನು ತಿರುಪ್ಪಾವೈನಿಂದ ಕೆಲವು ಪಾಸುರಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದೇ? ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಉಡುಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಆಂಡಾಳ್ ಆಗಿ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿದಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪಾಸುರಂ ಅನ್ನು ಪಠಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ!

(ಅತ್ತುೞಾಯ್ ಕೆಲವು ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಳು)

ಅಜ್ಜಿ : ಈ ದಿನ ಪಾಸುರಂಗಳನ್ನು ಹಾಡಲು ನಾನು ಏಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತ ?

ಏಕೆಂದರೆ , ರಾಮಾನುಜಾರನ್ನು ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಜೀಯರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಮಹಾ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ  ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅದನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಏಕೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತೇ?

ವೇದವಲ್ಲಿ : ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ? ನನಗೆ ಎಲ್ಲ 30 ಪಾಸುರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.

ಅಜ್ಜಿ : ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು  ವೇದವಲ್ಲಿ . ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಕಲಿಯುವುದು ಸುಲಭ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ  ಆದರೆ ಆ ಸರಳ 30 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ವೇಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು “ ವೇದಂ ಅನೈತ್ತುಕ್ಕುಂ ವಿತ್ತಾಗುಂ  “ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ – 30 ಪದ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ 4 ವೇದಗಳ ಮೂಲ ಸಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಅತ್ತುೞಾಯ್: ಅಜ್ಜಿ , ರಾಮಾನುಜರ್ ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, ನೀವು ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್ , ನಂತರ ರಾಮಾನುಜರ್ , ಮತ್ತು ಈಗ ಕೋಯಿಲ್ ಅಣ್ಣನ್ ಮತ್ತು ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಜೀಯರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ!

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು. ಅಂತಹ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಆಚಾರ್ಯರು , ಆಂಡಾಳ ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಆಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.

 • ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್ ಎಂಬುದು ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿ, ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಸೋದರಮಾವ ನೀಡಿದ ಜನ್ಮ ಹೆಸರು.
 • ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರನ್ನು ಮಧುರಾಂತಕಮ್ ತಮ್ಮ ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ನೀಡಿದರು.
 • ಯತಿರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜಮುನಿ ಅವರನ್ನು ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರು ರಾಮಾನುಜರ್ ತಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
 • ಉಡೈಯವರ್ ಅನ್ನು ನಂಪೆರುಮಾಳ್  ಸ್ವತಃ ನೀಡಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಪತ್ತು ಈಗ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ವಶದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
 • ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮುನಿ ಎಂಬುದು ತಿರುವರಂಗ ಪೆರುಮಾಳ್  ಅರೈಯರ್ ನೀಡಿದ ಹೆಸರು.
 • ರಾಮಾನುಜರ್ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂನ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಿದಾಗ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅನ್ನು ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ ನೀಡಿದರು. ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ದಯೆಯಿಂದ ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು, “ನೀವು ಸ್ವತಃ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಗಿಂತ  ದಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು – ಸ್ವತಃ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಗಿಂತ  ಹೆಚ್ಚು ಕರುಣಾಮಯಿ”.
 • ಅವರಿಗೆ ತಿರುಮಾಲೈ ಆಂಡಾನ್ ಅವರು ಶಠಕೋಪನ್ ಪೊನ್ನಡಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿದರು.
 • ಅವರನ್ನು ಆಂಡಾಳ್  ಅವರು ಕೊಯಿಲ್ ಅಣ್ಣನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.
 • ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ನೀಡಿದ ಹೆಸರು.
 • ಶ್ರೀಪೆರುಂಬೂದೂರ್ನ ಆದಿ  ಕೇಶವ ಪೆರುಮಾಳ್ ನೀಡಿದ ಭೂತಪೂರೀಶರ್ ಎಂದು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ
 • ದೇಸಿಕೇಂದ್ರರ್ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ತಿರುವೆಂಕಟಮುಡೈಯಾನ್  ಅವನಿಗೆ ನೀಡದ ಹೆಸರು.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಮ್ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಳವಂದಾರ್ ನಂತರ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಂನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಅವರಿಂದ ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು, ತಿರುಮಾಲೈ  ಆಂಡಾನ್ ನಿಂದ  ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಮ್ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತಿರುವರಂಗಪ್ಪೆರುಮಾಳ್ ಆರೈಯರ್ ನಿಂದ ಕಲಿತರು, ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿಯಿಂದ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕಮ್  ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರ ಸೋದರ ಮಾವ ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣಂ ಕಲಿತರು. ಹೀಗೆ,ಆಳವಂದಾರರ 6 ಶ್ರೇಷ್ಟ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರ ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು.

ರಾಮಾನುಜರ್ – ಶ್ರೀಪೆರುಂಬೂದೂರ್

ವೇದವಲ್ಲಿ : ಅಜ್ಜಿ , ಆಳವಂದಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿವಾಗಲಿಲ್ಲ  ಆದರೆ ಅವರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು ಎಂದು . ಅವು  ಏನು? ಆಳವಂದಾರ್ಗೆ  ಯಾವ ಆಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ರಾಮಾನುಜರ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು?

ಅಜ್ಜಿ : ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಳವಂದಾರ್ ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗಂಗೆ ಕರೆತರಲು ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಕಾಂಚೀಪುರಂಗೆ ಹೊರಟರು . ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ರಾಮಾನುಜರ್ ಜೊತೆ ಮರಳಿ ಶ್ರೀರಂಗಂಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮೊದಲು ಆಳವಂದಾರರು ಈ ಜಗತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಪದಂ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀರಂಗಂ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗಲೆ  ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು.ರಾಮಾನುಜರು  ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರ ತಿರುಮೇನಿ ನೋಡಿದಾಗ , ಅವರ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ 3 ಬೆರಳುಗಳು ಮಾಡಿಚಿ ಇದ್ದವು ಎಂದು  ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು . ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಅತೃಪ್ತ ಆಸೆಗಳು ಇದ್ದವು ತಿಳಿಯಿತು. ರಾಮಾನುಜರು ಒಡನೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ:

 • ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪರಾಶರ  ಋಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.
 • ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು
 • ವ್ಯಾಸನ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆದ ಭಾಷ್ಯಂ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ) ಅನ್ನು ರಚಿಸುವುದು , ಇದನ್ನು ನಂತರ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ರಾಮಾನುಜರು ಅವರ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಶಿಷ್ಯ ಕೂರಥ್  ಆಳ್ವಾನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೂರಥ್  ಆಳ್ವಾನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು.

ರಾಮಾನುಜರು ಈ 3 ಪ್ರಮಾಣವಚನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ, ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರ ಮಡಿಸಿದ ಬೆರಳುಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ನೇರಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರ್  ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂನ ಮುಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯರು ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ರಾಮಾನುಜರ್  ಬಹಳ  ದುಃಖಿತರಾದರು, ಅವರು ಶ್ರೀರಂಗಂನ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥನ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ  ಸಹ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾಂಚಿಪುರಂಗೆ ತೆರಳಿದರು.

ವ್ಯಾಸ : ಆದರೆ ಅಜ್ಜಿ , ರಾಮಾನುಜರ್  ಅವರ ಪ್ರಮಾಣವಚನಕ್ಕೆ ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರ ಬೆರಳುಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವು ಎಂಬಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದೇಹವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ?

ಅಜ್ಜಿ : ವ್ಯಾಸ , ರಾಮಾನುಜರ್ ಮತ್ತು ಆಳವಂದಾರ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬಂಧವು ದೈಹಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮದಿಂದಲೇ ಅವರು ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆಳವಂದಾರ್ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ 3 ಆಶಯಗಳು ಏನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಾ? ಆದರೂ, ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ  ರಾಮಾನುಜರ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು? ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳ್  ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಘಟನೆಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಹೊರತು ದೇಹದಿಂದಲ್ಲ. ಆಳವಂದಾರ್ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೂ ಹೀಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ದಿನ, ನಾವು ರಾಮಾನುಜರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ರಾಮಾನುಜರ್ ಹೇಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕನಾದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಿವಿಧ ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ 

ಮೂಲ : http://pillai.koyil.org/index.php/2016/08/beginners-guide-ramanujar-1/

ಆರ್ಕೈವ್  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://pillai.koyil.org ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ಆಳವಂದಾರ್ ಶಿಷ್ಯರು ಭಾಗ 2

Published by:

ಶ್ರೀಃ ‌ಶ್ರೀಮತೇ‌ ‌ಶಠಕೋಪಾಯ‌ ‌ನಮಃ‌ ‌ಶ್ರೀಮತೇ‌ ‌ರಾಮಾನುಜಾಯ‌ ‌ನಮಃ‌ ‌ಶ್ರೀಮತ್‌ ‌ವರವರಮುನಯೇ‌ ‌ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ‌ ‌ಸರಣಿ‌

ಆಳವಂದಾರ್ ಶಿಷ್ಯರು ಭಾಗ 1

ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ, ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿ ಮತ್ತು ಮಾಱನೇರಿ  ನಂಬಿ

ಪರಾಶರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ ಆಂಡಾಳಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ವೇದವಲ್ಲಿ,ಅತ್ತುೞಾಯ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಅಜ್ಜಿ: ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ವ್ಯಾಸ, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವೆ.

ವ್ಯಾಸ: ಹೌದು ಅಜ್ಜಿ , ಪರಾಶರ ಮತ್ತು ನಾನು ರಾಮಾನುಜರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗನ್ಗೆ  ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ಅವನು  ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಕೇಳಲು ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು ಬಯಸಿದನು .

ಅಜ್ಜಿ : ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬನ್ನಿ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ . ಇಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿ ಮತ್ತು ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ , ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವ, ರಾಮಾನುಜರ್ ಎರಡು  ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗನ್: ಅಜ್ಜಿ, ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿ ಅವರು ಶ್ರೀಪೆರುಂಬೂದೂರ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಬಳಿಯ ಪೂವಿರುಂದವಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಗೆ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

ಅಜ್ಜಿ : ಅದ್ಭುತ. ಅದು ಸರಿ. ಅವರು ತಿರುವಾಳವಟ್ಟ  (ಬೀಸಣಿಗೆ ) ಕೈಂಕರ್ಯಂನಿಂದ ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳ್ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿಯಮಿತ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳ್ಗೆ  ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರು. ರಾಮಾನುಜರ್ ಕಾಂಚೀಪುರಂಗೆ ಬಂದಾಗ, ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರನ್ನು ಎಂಪರಮಾನ್ಗೆ  ಕೈಂಕರ್ಯಂನೊಂದಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಮೊದಲ ಅಚಾರ್ಯರು.

ವ್ಯಾಸ :ಅಜ್ಜಿ, ರಾಮಾನುಜರ್ ಯಾವ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಮಾಡಿದರು?

ಅಜ್ಜಿ : ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರನ್ನು ಪೆರುಮಾಳ್ ತಿರುಮಂಜನಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲೈ ಕಿಣರು (ಹತ್ತಿರದ ಬಾವಿ) ಯಿಂದ ತೀರ್ಥಂ ತರಲು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿ ಅವರು ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಅದು. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅಸಮಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಾಗಿತ್ತು. ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರು ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪರಾಶರ : ಆದರೆ, ಅಜ್ಜಿ , ಮಧುರಾಂತಕಂನಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ರಾಮಾನುಜರ್ ಗೆ ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ?

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು ಪರಾಶರ . ನೀನು  ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ತಿರುಕ್ಕಚಿ ನಂಬಿ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಮಾನುಜರ್ಗೆ ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರಾಮಾನುಜರ್  ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ . ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸದಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಮಾನುಜರ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅಚಾರ್ಯರು  ಇದನ್ನು ನಂಬಿದಂತೆ , ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಮೀರಿದ್ದು, ಏಕೆಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಮ್ ದೇವರ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ. ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ತಿರುಕ್ಕಚಿ ನಂಬಿ ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಭಾಷಿಸಿದರು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆ ಇದೆ.

ವೇದವಲ್ಲಿ : ಅಜ್ಜಿ ಅನುಮಾನಗಳು ಯಾವುವು? ಧೇವ ಪೆರುಮಾಲ್ ಏನು ಹೇಳಿದರು?

ಅಜ್ಜಿ : ಒಮ್ಮೆ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗೊಂದಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳು ಇದ್ದವು. ತಿರುಕ್ಕಚಿ ನಂಬಿ ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಬಹುದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಂಬಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೋರಿದರು. ನಂಬಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಎಂದಿನಂತೆ ತನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ  ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ . ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳ್ , ನಂಬಿಯ ಹಿಂಜರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ . ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ  ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬಿಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಏನೆಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳ್ ಎಲ್ಲರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ , ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕರುಣಾಮಯಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ , “ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ  ಹೇಳಿ 1) ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ 2) ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ  ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ  ಆದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಸಮಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನಿಂದ ಭಿನ್ನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸದಾ ನನಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 3) ನನ್ನನ್ನು ಏಕೈಕ ಆಶ್ರಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ 4) ಒಮ್ಮೆ ಶರಣಾದ ನಂತರ, ನನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತಪ್ಪದೇ  ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ 5) ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾದ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಮಾಡಲು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 6) ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಯನ್ನು ಅವರ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಅನುಮಾನಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಗಳು ಏನೆಂದು ನಂಬಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಉತ್ತರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂಬಿ ರಾಮಾನುಜರ್ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ, ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳ ಕರುಣೆ ಅಂತಹದ್ದಾಗಿರುವುದು . ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನಗಳು ಅಥವಾ ಭಯ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದರು. ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರು ಸಮಾಶ್ರಯಣಂ ಗಾಗಿ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು, ಅವರು ತಿರುಕ್ಕಚಿ ನಂಬಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀರಂಗಂಗೆ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲವೇ?

ವ್ಯಾಸ : ಹೌದು ಅಜ್ಜಿ , ನಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ.

ಅಜ್ಜಿ : ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಂ ನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣವೆಂದರೆ ನಮ್ರತೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೈಚ್ಯ ಭಾವಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂನಲ್ಲಿ ಇತರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ನಮ್ರತೆಗೆ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಅವರ  ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿತು ಮತ್ತು ಅವರ  ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ಪದಗಳಲ್ಲ. ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಬಹಳ ವಿನಮ್ರ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಇದು ಇದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಱನೇರಿ ನಂಬಿ ಎಂಬ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಯಂತೆ  ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಮಾಱನೇರಿ ನಂಬಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಂದ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದೇ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವಂತೆ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಯನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿಯಿಂದ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಗೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಕೋಪವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ,  ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾದುದ್ದು  ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್  ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ತಾನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಜನ್ಮವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಭಾಗವತರನ್ನು  ಗೌರವದಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ನೈಚ್ಯ ಭಾವಂ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದರು. ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಗೆ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬಿದ್ದರು. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠಂನಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯಂನ ಶಾಶ್ವತ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ , ಧೇವ ಪೆರುಮಾಲ್ ಅವರು ತಿರುಕ್ಕಚಿ ನಂಬಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಂತೆಯೇ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ,ಆಳವಂದಾರ್  ಮತ್ತು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬದುಕಿದ್ದ ಮಹಾನ್ ಅಚಾರ್ಯರು. ಇಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೇಳಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ?

ವೇದವಲ್ಲಿ : ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಥೆಗಳಿದೆಯೇ?

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು, ಸಾಕಷ್ಟು!

ಅತ್ತುೞಾಯ್: ನಂತರ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳಿ.

ಅಜ್ಜಿ : ಆಳವಂದಾರ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿಯೂ ಒಬ್ಬರು,ಅವರಿಗೆ ತಿರುಮಂತ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಚರಮ ಶ್ಲೋಕಮ್ ಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನುವಹಿಸಲಾಯಿತು . ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ವ್ಯಾಸ : ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಅನ್ನು ತಿರುಮಂತ್ರಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀವಾತ್ಸ್ಅಂಗನ್: ಸರ್ವ ಧರ್ಮನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯಾ ಮಾಮೇಕಮ್ ಶರಣಂ ವ್ರಜ; ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೆಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾಸುಚಃ  : ಇದನ್ನು ಚರಮ ಶ್ಲೋಕಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಜ್ಜಿ : ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ. ಈಗ ಈ ಮೂರು ವಚನಗಳು ಅಂತಹ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ವೇದವಲ್ಲಿ : ಆದರೆ ಅಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಈ ಪದ್ಯಗಳ ಅರ್ಥಗಳು ತಿಳಿದಿವೆ.

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ವಚನಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂ ನ ಅಂತಹ ಆಳವಾದ ಸಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಚಾರ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮೀರಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಪದ್ಯಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಅತ್ತುೞಾಯ್: ಅಜ್ಜಿ , ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ ಯಿಂದ ಕಲಿಯಲು ರಾಮಾನುಜರ್ 18 ಬಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಅದು ನಿಜವೇ? ಅವರು  ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು?

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು, ಇದು ತುಂಬಾ ನಿಜ. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂ  ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ ಬಳಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಾರದು. ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರು ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನೋಡಿ. 18 ಬಾರಿ! ಅವರು ಅಚಲವಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 18 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕಮ್ ನ್ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ ಕಲಿಸಿದರು.

ವ್ಯಾಸ : ಅಜ್ಜಿ , ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಆಚಾರ್ಯ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅವರು ರಾಮಾನುಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದಯೆ ತೋರಿಸಬಹುದಿತ್ತು.

ಅಜ್ಜಿ : ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದು. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಕರುಣಾಮಯಿ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.ಹೇಗೆ ನಿಷ್ಟಾವಂತ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತೋರುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಮಗನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ. ನೆನಪಿಡಿ, ನಿನ್ನೆ ತಿರುಮಾಲೈ ಆಂಡಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಆಂಡಾನ್ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರ್ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ? ರಾಮಾನುಜರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ತೇ ವಹಿಸಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿದವರು ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇತರ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು, ಅವರು ರಾಮಾನುಜರ್ಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ (ಸ್ವತಃ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ದೊಡ್ಡವರು) ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀಡಿದರು. ಹೀಗೆ ರಾಮಾನುಜರ್ ಗೆ “ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್” ಎಂಬ ಸುಂದರ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು  ರಾಮಾನುಜರ್ಗೆ  ವಿಷ ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ,  ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ ಅವರು ಅವರ ಜೀವನ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ರಾಮಾನುಜರ್ಗೆ  ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕಿಡಂಬಿ ಆಚ್ಛಾನ್  ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದರು. ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆಯಂತೆಯೇ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಹಿರಿಮೆ, ಜ್ಞಾನದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅವರ  ಆಚಾರ್ಯನ್ ಆಳವಂದಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕಥೆಗಳಿವೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ  ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಈಗ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

 ಮಕ್ಕಳು ತಿರುಕ್ಕಚಿ ನಂಬಿ, ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಮತ್ತು ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ 

ಮೂಲ : http://pillai.koyil.org/index.php/2016/08/beginners-guide-alavandhars-sishyas-2/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ :  http://pillai.koyil.org 

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ಆಳವಂದಾರ್ ಶಿಷ್ಯರು ಭಾಗ 1

Published by:

ಶ್ರೀಃ‌ ‌ಶ್ರೀಮತೇ‌ ‌ಶಠಕೋಪಾಯ‌ ‌ನಮಃ‌ ‌ಶ್ರೀಮತೇ‌ ‌ರಾಮಾನುಜಾಯ‌ ‌ನಮಃ‌ ‌ಶ್ರೀಮತ್‌ ‌ವರವರಮುನಯೇ‌ ‌ನಮಃ‌

ಪೂರ್ಣ‌ ‌ಸರಣಿ‌

ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ

ತಿರುವರಂಗಪ್ಪೆರುಮಾಳ್ ಅರೈಯರ್ ,ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿ ಮತ್ತು ತಿರುಮಾಲೈ ಆಂಡಾನ್

ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು

ಪರಾಶರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತೆ  ವೇದವಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಂಡಾಳಜ್ಜಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಜ್ಜಿ: ಸ್ವಾಗತ ವೇದವಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೆ

ವ್ಯಾಸ: ಅಜ್ಜಿ, ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ನೀವು ರಾಮಾನುಜರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಸುವಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ.

ಪರಾಶರ: ಅಜ್ಜಿ, ರಾಮಾನುಜರ್ಗೆ ಕೇವಲ ಪೆರಿಯನಂಬಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಆಚಾರ್ಯರು ಇದ್ದರು ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಿರಿ ಅಲ್ಲವೇ? ಅಜ್ಜಿ ಇತರರು ಯಾರು?

ಅಜ್ಜಿ: ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಪೋಷಿಸುವತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಮುಖವಾದವರು: – 1) ತಿರುವರಂಗಪ್ಪೆರುಮಾಳ್ ಅರೈಯರ್ 2) ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ 3) ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿ 4) ತಿರುಮಾಲೈ ಆಂಡಾನ್ 5) ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ. ನಾವು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನಾವು ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆಂದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ? ಈಗ, ಇತರ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಪರಾಶರ: ಅಜ್ಜಿ, ರಾಮಾನುಜರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಲವು ಅಚಾರ್ಯರು ಇದ್ದರು?

ಅಜ್ಜಿ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರನ್ನು ಮಹದಾಚಾರ್ಯರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದರು. ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಚೀಪುರಂನಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವ ಮಹಾನ್ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಅನ್ನು ತಿರುವರಂಗಪ್ಪೆರುಮಾಳ್ ಅರೈಯರ್ ಮಾಡಿದರು.

ವ್ಯಾಸ: ಅದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು? ಕಥೆ  ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜಿ.

ಅಜ್ಜಿ: ರಾಮಾನುಜರು ಆಗ ಕಾಂಚೀಪುರಂ ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಂ ಅನ್ನು ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಅರೈಯರ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಚೀಪುರಂಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳ್ ಮುಂದೆ ಅರೈಯರ್ ಸೇವೆ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ತಿರುಕ್ಕಚಿ ನಂಬಿಗೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳ್ ತನ್ನ ಅರ್ಚಕರ ಮೂಲಕ ಅರೈಯರ್ರನ್ನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಅರೈಯರ್ ಸೇವೆ ನಿರೂಪಿಸಲು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅರೈಯರ್ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಸುರಂಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು  ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.ಅರೈಯರ್ ತನಗೆ ಆ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ; ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕೇಳಿ ”. ಅರೈಯರ್ ನಂತರ ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಕರೆತರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವುದಾಗಿ  ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ನೀವು ಅವನನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ; ಬೇರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿ ”. ಅರೈಯರ್ “ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ,  ಎರಡು ಮಾತು ಇಲ್ಲದ ಶ್ರೀರಾಮ – ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ”. ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳ್ ನಂತರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ವಿದಾಯ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ವ್ಯಾಸ: ಎಂಥಹ ಚಾಣಕ್ಯತೆ ಅಜ್ಜಿ? ಪೆರುಮಾಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅರೈಯರ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಅಜ್ಜಿ: ಹೌದು ವ್ಯಾಸ. ತಕ್ಷಣ, ಅರೈಯರ್ ಅವರು ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀರಂಗಂ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂ ಅನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವ ಮೂಲಕ ಅರೈಯರ್ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಂಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದರು.

ವೇದವಲ್ಲಿ: ಅಜ್ಜಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಆಚಾರ್ಯರು ರಾಮಾನುಜರ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅರೈಯರ್ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕಲಿಸಿದರು?

ಅಜ್ಜಿ: ಆಳವಂಧಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ರಾಮಾನುಜರ್ ಗೆ ಕಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಿಜವಾದ ಸಾರವನ್ನು ರಾಮಾನುಜರ್ಗೆ ಕಲಿಸಲು ಅರೈಯರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು.ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರು ಅರೈಯರ್ ಬಳಿ ಕಲಿಯಲು  ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನನ್ನೂ ಕಲಿಯಲು ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ (ಅರೈಯರ್) ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ರಾಮಾನುಜರ್ , ಕೂರಥ್ ಆಳ್ವಾನ್, ಮುಧಲಿಯಾಂಡಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ – ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಕಲಿಯುವ ಮೊದಲು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೈಂಕರ್ಯಂ.

ಇದು ಅವರು ಕಲಿಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸುವವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಮಾನುಜರು ಪ್ರತಿದಿನ ಅರೈಯರ್ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ  ಅರಿಶಿನ ಲೇಪ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ವ್ಯಾಸ: ಅಜ್ಜಿ, ಇತರ ಆಚಾರ್ಯರು ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಏನು ಕಲಿಸಿದರು?

ಅಜ್ಜಿ: ಹೌದು, ನಾನು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಮಾವ. ಅವರು ತಿರುವೇಂಗಡಂ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು.ಅವರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಆಕಾಶ ಗಂಗಾ (ತಿರುಮಲೈನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೂಲ) ದಿಂದ ತೀರ್ಥಂ (ಪವಿತ್ರ ನೀರು) ಕೈಂಕರ್ಯ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣಂ ನ ಸಾರ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ  ಕಲಿಸಲು ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿಯವರ ಆಚಾರ್ಯ ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರ ಸೂಚನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣಂ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿ, ರಾಮಾನುಜರ ಮಾವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಜನಿಸಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟವರು ಅವರೇ.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿ ಅವರು ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಲ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತಂದರು. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂ ನಲ್ಲಿನ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಳ್ವಾರ್ಗಳ ಪಾಸುರಂ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದು.

ಪರಾಶರ: ಅಜ್ಜಿ, ತಿರುಮಾಲೈ ಆಂಡಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ? ಅವರು ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ  ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು?

ಅಜ್ಜಿ: ತಿರುಮಾಲೈ ಆಂಡಾನ್ಗೆ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ರಾಮಾನುಜರ್ ಶ್ರೀರಂಗಂಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಂತರ, ತಿರುಕ್ಕೋಶ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ ಅವರು ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಮತ್ತು ಕಲಿಯಲು ತಿರುಮಾಲೈ ಆಂಡಾನ್ ಕಡೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತಾರೆ.

ಯಾವುದೇ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರ್ ಆಳ್ವಾರುಗಳ ಪಾಸುರಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ತಿರುಮಾಲೈ ಆಂಡಾನ್ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಕಲಿತರು.ತಿರುಮಾಲೈ ಆಂಡಾನ್ ಅವರ ಆಚಾರ್ಯ ಆಳವಂದಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತೆ ಅವರು ರಾಮಾನುಜರ್‌ಗೆ ಕಲಿಸಿದರು.

ವೇದವಲ್ಲಿ: ಮತ್ತು ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ ಮತ್ತು ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು?

ಅಜ್ಜಿ: ನಾವು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ.

ವ್ಯಾಸ, ಪರಾಶರ ಮತ್ತು ವೇದವಲ್ಲಿ : ಈಗ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜಿ.

ಅಜ್ಜಿ: ಇಂದು ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರೆತರಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

ಮಕ್ಕಳು ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳುವ ಕಥೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ 

ಮೂಲ : http://pillai.koyil.org/index.php/2016/07/beginners-guide-alavandhars-sishyas-1/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ :  http://pillai.koyil.org 

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org


ஸ்ரீராமாயணம் பாலபாடம் – ராம லக்ஷ்மணர்களின் மிதிலாநகர் ப்ரயாணம்

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஸ்ரீராமாயணம் பாலபாடம்

<< விச்வாமித்ரரின் வேள்வியைக் காத்த ராம லக்ஷ்மணர்கள்

பராசரன் வ்யாசன் வேதவல்லி அத்துழாய் நால்வரும் ஆண்டாள் பாட்டியின் அகத்திற்கு வருகிறார்கள்.

பாட்டி : வாருங்கள் குழந்தைகளே. கை கால்களை அலம்பிக் கொள்ளுங்கள். நான் உங்களுக்கு பெருமாள் அமுது செய்த பழங்களைத் தருகிறேன்.

குழந்தைகள் எம்பெருமானுக்கு அமுது செய்த பழங்களை உண்டார்கள்.

பராசரன்: விச்வாமித்ர முனிவரின் யாகம் இனிதே நடந்தது என்று சொன்னீர்கள் பாட்டி. பிறகு என்ன நடந்தது? ராம லக்ஷ்மணர்கள் தங்கள் அரண்மனைக்குப் புறப்பட்டார்களா?

பாட்டி: சொல்கிறேன் பராசரா. அதற்கு முன்பாக, ராமபிரான் விச்வாமித்ர முனிவரின் வேள்வியைக் காத்து அரக்கர்களை முடித்த சரித்திரத்தை ‘மந்திரங்கொள் மறைமுனிவன் வேள்விகாத்து வல்லரக்கருயிருண்டமைந்தன் காண்மின்’ என்று பெருமாள் திருமொழியில் குலசேகர ஆழ்வார் அருளிச்செய்ததை நினைவில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். இப்பொழுது குலசேகர ஆழ்வாருடைய திருவடித்தாமரைகளை ப்ரார்தித்துக்கொண்டு கதையைத் தொடங்குகிறேன்.

ராம லக்ஷ்மணர்கள் முனிவர்களோடு மிதிலா நகருக்குப் புறப்பட்டார்கள். ராம லக்ஷ்மணர்களின் அவதாரத்தில் மிகவும் முக்கியமான சம்பவம் நிகழ இருக்கிறது.

வேதவல்லி: சொல்லுங்கள் பாட்டி. கேட்க ஆவலாக இருக்கிறோம்.

பாட்டி: ராம லக்ஷ்மணர்கள் யாகத்தை ரக்ஷித்து அன்றிரவுப் பொழுதை ஸித்தாச்ரமத்தில் கழித்தனர். பொழுது புலர்ந்தது. அங்குள்ள ரிஷிகள் விச்வாமித்ர மாமுனியின் அனுமதி பெற்றுக்கொண்டு ராமனை நோக்கி, “ராமா! மிதிலா நகரத்து அரசனாகிய ஜனக மஹாராஜன் ஓர் யாகம் நடத்தப் போகின்றான். அதற்கு நாங்கள் அனைவரும் போகப்போகின்றோம். நீயும் எங்களுடன் கூட வந்து அங்கு மிகவும் ஆச்சரியமான ஓர் உயர்ந்த வில்லையும் ஜனக ராஜனையும், அவரது மகளான ஸீதையையும் காணவேண்டும். முன்பொரு காலத்தில், இந்த ஜனக மஹாராஜனுடைய திருவம்சத்தில் தோன்றிய தேவராதனென்னும் ஒரு அரசன் யாகம் செய்ய, அப்பொழுது தேவர்களால் கொடுக்கப்பட்ட வில் ஜனகனுடைய அரண்மனையில் இருப்பது. தேவர்களோ கந்தர்வர்களோ அசுரர்களோ அரக்கர்களோ எவராலும் அவ்வில்லைவளைத்து நாணேற்றமுடியவில்லை. இனி மனிதர்களைப் பற்றிச் சொல்லவேண்டுமோ? மிகுந்த சக்தி பொருந்தியவர்கள் அவ்வில்லை ஏந்தி நாணேற்ற அசக்தர்களாய் வந்த வழியே திரும்பிப் போயினர். நீ வந்தாயானால் அவ்வில்லைவளைத்து நாணேற்றி ஸீதையைப் பெறக்கூடும்’ என்று மொழிந்தனர்”.

வ்யாசன்: ராம லக்ஷ்மணர்கள் விச்வாமித்ர மாமுனியுடன் மிதிலைக்குப் புறப்பட்டார்களா பாட்டி? மேலும் சொல்லுங்கள்.

பாட்டி: பின்பு விச்வாமித்ர மாமுனி, ராம லக்ஷ்மணர்களுடன் ஸித்தாச்ரமத்தினின்றும் புறப்பட்டு வடக்கு திசை நோக்கிப் பிரயாணத்தைத் தொடங்கினார். அங்கிருந்த முனிவர்கள் அனைவரும் பலபல வண்டிகளில் அவர்களைப் பின்தொடர்ந்து சென்றார்கள்.

அத்துழாய்: அம்மூவரும் மிதிலா நகரத்தை அடைந்தார்களா? மேலும் என்ன நடந்தது என்று தெரிந்துகொள்ள ஆவலாக இருக்கிறது பாட்டி.

பாட்டி: நெடு நேரம் பிரயாணித்ததால் ராம லக்ஷ்மணர்கள் முனிவர்கள் அனைவரும் சோணநதத்தின் கரையில் உட்கார்ந்தனர். அப்பொழுது விச்வாமித்ர முனிவர் ராம லக்ஷ்மணர்களுக்குப் பற்பல வரலாறுகளைக் கூறினார். இதுபோல வரலாறுகளைக் கூறிய முனிவர் அகலியை என்பவள் சாபத்தினால் பெண்ணுருவம் இழந்த வரலாற்றையும் கூறினார்.

வேதவல்லி: அகலியை என்பவள் யார் பாட்டி ? எதற்காக சாபம் பெற்றாள்? அவள் சாபம் விமோசனமாயிற்றா? மேலும் சொல்லுங்கள்.

பாட்டி: அவள் சாபம் தொலைந்து மீண்டும் இழந்த பெண்ணுருவத்தைப் பெற்றாள். யார் அவளுடைய சாபத்தைப் போக்கினார் என்பதை நீங்கள் அடுத்த முறை வரும்போது சொல்கிறேன். சற்று நேரத்தில் பெருமாளுக்குத் தளிகை அமுதுசெய்தாகிவிடும். இங்கேயே நீங்கள் பெருமாள் ப்ரசாதத்தை எடுத்துக்கொண்டபிறகு உங்கள் அகத்திற்குப் புறப்படுங்கள்.

குழந்தைகளும் பெருமாளுக்கு அமுதுசெய்த ப்ரசாதத்தை உண்டுவிட்டு தங்கள் அகத்திற்குப் புறப்பட்டார்கள்.

அடியேன் ஸாரநாயகி ராமானுஜ தாஸி

வலைத்தளம் –  http://pillai.koyil.org

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ –ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ

Published by:

ಶ್ರೀಃ‌ ‌ಶ್ರೀಮತೇ‌ ‌ಶಠಕೋಪಾಯ‌ ‌ನಮಃ‌ ‌ಶ್ರೀಮತೇ‌ ‌ರಾಮಾನುಜಾಯ‌ ‌ನಮಃ‌ ‌ಶ್ರೀಮತ್‌ ‌ವರವರಮುನಯೇ‌ ‌ನಮಃ‌

ಪೂರ್ಣ‌ ‌ಸರಣಿ‌

ಆಳವಂದಾರ್

ಪರಾಶರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ ಆಂಡಾಳಜ್ಜಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ತುೞಾಯ್ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಜ್ಜಿ : ಮಗು ನೀನು  ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀಯ ?

ವ್ಯಾಸ : ಅಜ್ಜಿ , ಅತ್ತುೞಾಯ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಉಡುಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳ್ ಆಗಿ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ , ತಿರುಪ್ಪಾವೈಯಿಂದ ಕೆಲವು ಪಾಸುರಂ ಹಾಡಿದಳು  ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಳು .

ಅಜ್ಜಿ : ಅದು ಅದ್ಭುತ ಅತ್ತುೞಾಯ್! ನಾನು ಇಂದು ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪಾಸುರಂ ಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ.

ವ್ಯಾಸ , ಪರಾಶರ ಮತ್ತು ಅತ್ತುೞಾಯ್: ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್  ಬಗ್ಗೆ.

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು, ಖಂಡಿತ. ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಆಳವಂದಾರ್ ನ ಪ್ರಧಾನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಳಿ ಮಾಸದ (ಧನುರ್ ಮಾಸದ), ಜ್ಯೇಷ್ಟಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.  ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್  ಅವರನ್ನು ಕಾಂಚೀಪುರಂನಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದವರು ಅವರೇ. ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಕಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್  ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್  ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಪರಾಶರ : ಅಜ್ಜಿ , ಕಾಂಚೀಪುರಂನಲ್ಲಿ ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್  ಶ್ರೀರಂಗಂಗೆ ಏಕೆ ತೆರಳಿದರು?

ಅಜ್ಜಿ : ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ! ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್  ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಆಳವಂದಾರ್ ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿಗೆ  ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ? ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್  ತನ್ನ ಗುರು ಯಾಧವ ಪ್ರಕಾಶರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದಾಗ, ಅನೇಕ ಅನುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಬ್ಬು ಕವಿದಾಗ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು?

ಅತ್ತುೞಾಯ್: ದೇವಪ್ಪೆರುಮಾಳ್ !

ಅಜ್ಜಿ:  ಅತ್ಯುತ್ತಮ!  ದೇವಪ್ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್  ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಂದು ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಹೇಳಿದರು, ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಯಿಂದ ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು  ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಲು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ, ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನು ರಾತ್ರಿಯ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಮುಂಜಾನೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರಂತೆಯೇ ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್  ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್  ಕಾಂಚಿಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ, ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್  ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಕಾಂಚಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಮಧುರಾಂತಗಮ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್ಗೆ ಪಂಚಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ  ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರುತ್ತಾರೆ. 

ವ್ಯಾಸ : ಓಹ್, ಮಧುರಾಂತಗಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏರಿ ಕಾತ್ತ  ರಾಮರ್ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನನ್ನ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಅವರು ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್ ಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಲು ಏಕೆ ಕಾಂಚಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀರಂಗಂ ಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ? ಮಧುರಾಂತಗಮ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು  ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಿದರು ?

ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ

ಅಜ್ಜಿ : ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಅಚಾರ್ಯನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮುಂದೂಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾವಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂ ಗೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಮುಂದೂಡಬಾರದು ಎಂದು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗವೊ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು! ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು  ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ  ನಿಜವಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಅವನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸಿದರು , ಅವರು  ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ  ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು  – ರಾಮಾನುಜಾ !

ವ್ಯಾಸ : ಅವರು ಜೀವನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ! ಅಜ್ಜಿ ಏಕೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ?

ಅಜ್ಜಿ : ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶೈವ ರಾಜನು ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ತನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಬರಲು ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದನು. ರಾಮಾನುಜರ ಬದಲಿಗೆ, ರಾಮಾನುಜರ ಮಹಾನ್ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಕೂರಥ್ ಆಳ್ವಾನ್ , ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನ್ ವೇಷದಲ್ಲಿ, ವಯಸ್ಕರಾದ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ಹೋದರು. ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಅವರ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಹೋದರು, ಅವಳ  ಹೆಸರು ಅತ್ತುೞಾಯ್!

ಅತ್ತುೞಾಯ್: ಅದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ! 

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು, ರಾಜನು ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ, ಕೂರಥ್ ಆಳ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಇಬ್ಬರೂ ರಾಜನ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ . ರಾಜನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದನು. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಕೂರಥ್ ಆಳ್ವಾನ್ ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಪರಮಪದಂ  ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಮುತ್ತು ಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರತ್ನದಂತೆ ಇರುವ ರಾಮಾನುಜನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮಗಳು ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ . ನಾವು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುರಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು?

ಪರಾಶರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ :ಹಾರವೂ ಮುರಿತಯುತ್ತದೆ !

ಅಜ್ಜಿ : ಹಾಗೆಯೇ! ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವೆನ್ನುವ ಹಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಾಮಾನುಜ , ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಣಿಕ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ಮುತ್ತುಗಳಂತೆ ಹಾರವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸದಾ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು . 

ಪರಾಶರ : ಅಜ್ಜಿ, ಕೂರಥ್ ಆಳ್ವಾನ್ಗೆ ಏನು  ಆಯಿತು?

ಅಜ್ಜಿ :  ಕೂರಥ್ ಆಳ್ವಾನ್ , ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಶ್ರೀರಂಗಂ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಅವರು ರಾಮಾನುಜರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಂದರು. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಕೂರಥ್ ಆಳ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈಗ, ಬೇಗನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು, ಅತ್ತುೞಾಯ್, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಪಾಸುರಮ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಮತ್ತು ಕೂರಥ್ ಆಳ್ವಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. 

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ 

ಮೂಲ : http://pillai.koyil.org/index.php/2016/07/beginners-guide-periya-nambi/ 

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ :  http://pillai.koyil.org 

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ಆಳವಂದಾರ್

Published by:

ಶ್ರೀಃ‌ ‌ಶ್ರೀಮತೇ‌ ‌ಶಠಕೋಪಾಯ‌ ‌ನಮಃ‌ ‌ಶ್ರೀಮತೇ‌ ‌ರಾಮಾನುಜಾಯ‌ ‌ನಮಃ‌ ‌ಶ್ರೀಮತ್‌ ‌ವರವರಮುನಯೇ‌ ‌ನಮಃ‌

ಪೂರ್ಣ‌ ‌ಸರಣಿ‌

ಉಯ್ಯಕೊಂಡಾರ್ ಮತ್ತು ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ

ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪರಾಶರ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತೆ  ಅತ್ತುೞಾಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಂಡಾಳಜ್ಜಿ  ಅವರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಂಡಾಳಜ್ಜಿ  ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದದೊಡನೆ  ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ .

ಆಂಡಾಳಜ್ಜಿ : ಬಾ ಅತ್ತುೞಾಯ್! ನಿನ್ನ ಕೈಕಾಲು ತೊಳದುಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ್ ತೆಗೆದುಕೊ . ಇಂದು ಉತ್ತರಾಡಂ (ಉತ್ತರಾಷಾಡ ), ಆಳವಂದಾರ್ ರ್ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ . 

ಪರಾಶರ : ಅಜ್ಜಿ, ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿ ಯಮುನೈತುರೈವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿರಿ ? 

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು, ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ನಿಮಗೂ ನೆನಪಿದೆ ಎಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ . ಇಂದು ಅವರ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ . ಅವರ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ದಿನ . 

ವ್ಯಾಸ ; ಅಜ್ಜಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಆಳವಂದಾರ್ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ  ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರ ?

ಆಳವಂದಾರ್ – ಕಾಟ್ಟು  ಮನ್ನಾರ್ ಕೋಯಿಲ್ 

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು, ಯಮುನೈತುರೈವರ್ ಅವರು ಕಾಟ್ಟು  ಮನ್ನಾರ್ ಕೋಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು, ನಂತರ ಆಳವಂದಾರ್ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಅವರು ಈಶ್ವರ ಮುನಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾಥಮುನಿಗಳ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಮಹಾಭಾಶ್ಯ ಭಟ್ಟರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಆಳವಂದಾರ್ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆ ಇದೆ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರು ಮುಖ್ಯ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಕ್ಕಿಯಾಳ್ವಾನ್ ಎಂಬ ರಾಜಪುರೋಹಿತರು ತನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮಹಾಭಶ್ಯ ಭಟ್ಟರ್ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತರೆ  ಮತ್ತು ಯಮುನೈತ್ತುರೈವರ್ ಅವರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು “ಅಗ್ಗದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸುವ ಕವಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ” ಎಂದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ . ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಆಕ್ಕಿಆಳ್ವಾನ್ ಕೋಪಗೊಂಡು ತನ್ನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಯಮುನೈತುರೈವರ್‌ನನ್ನು ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಮುನೈತ್ತುರೈವರ್ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಾಜನು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯಮುನೈತುರೈವರ್ ಸಭೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವಾಗ, ರಾಣಿ ರಾಜನಿಗೆ ಯಮುನೈತುರೈವರ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಸೋತರೆ ಅವಳು ರಾಜನ ಸೇವಕನಾಗುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಕ್ಕಿಯಾಳ್ವಾನ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ರಾಜನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿತ್ತು ಮತ್ತು ಯಮುನೈತುರೈರ್ವರ್ ಗೆದ್ದರೆ, ಅವನು ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ  ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಬಹಳ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಯಮುನೈತ್ತುರೈವರ್ ಆಕ್ಕಿಯಾಳ್ವಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಆಕ್ಕಿಯಾಳ್ವಾನ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿ, ಅವನು ಕೂಡ ಯಮುನೈತುರೈವರ್ ಶಿಷ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ರಾಣಿ ಅವನಿಗೆ “ಆಳವಂದಾರ್” ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ – ಅವಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದವನು – ಅವನು ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವಳು ಸೇವಕನಾಗುತ್ತಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಕೂಡ ಅವನ ಶಿಷ್ಯನಾಗುತ್ತಾಳೆ. ರಾಜನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ವ್ಯಾಸ : ಅಜ್ಜಿ , ಯಮುನೈತ್ತುರೈವರ್ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅವರು  ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದರು ?

ಅತ್ತುೞಾಯ್: ಉಯ್ಯಕ್ಕೊನ್ಡಾರ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿದರು . ಉಯ್ಯಕ್ಕೊನ್ಡಾರ್ ಅವರ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ ಅವರು ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯಂ ತರಲು ಮುಂದಾದರು. 

ಅಜ್ಜಿ : ಅದು ಸರಿ ,ಶಭಾಷ್  ಅತ್ತುೞಾಯ್! ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತು ? 

ಅತ್ತುೞಾಯ್ : ಆಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಪೆರುಮಾಳ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ . 

ಅಜ್ಜಿ :  ದೇವಪ್ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಚಾರ್ಯರು ಆಳವಂದಾರ್ . 

ಪರಾಶರ : ಆದರೆ ಅಜ್ಜಿ , ಹೇಗೆ ದೇವಪ್ಪೆರುಮಾಳ್ ಆಳವಂದಾರ್ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು . 

ಅಜ್ಜಿ : ಕಾಂಚೀಪುರಂನಲ್ಲಿ, ವರದರಾಜ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ರಾಮಾನುಜ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್  ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್  ತನ್ನ ಗುರು ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ. ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್  ಅವರನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಆಳವಂದಾರ್ ದೇವಪ್ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ . ಹೀಗಾಗಿ ತಾಯಿಯಂತೆ ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್  ಅವರನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದವರು ದೇವಪ್ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಹಾನ್ ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರು ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್  ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು, ನಂತರ ಅವರು ಸಂಪ್ರದಾಯಂಗೆ  ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೈಂಕರ್ಯಂಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್  ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಆಳವಂದಾರ್ ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿಯನ್ನು ಸಹ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ . ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

ವ್ಯಾಸ: ಹೌದು ಅಜ್ಜಿ ,ಅವರು ತಿರುವಾಲವಟ್ಟ  (ಬೀಸಣಿಗೆ ) ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಅನ್ನು ದೇವಪ್ಪೆರುಮಾಳ್ ಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇವಪ್ಪೆರುಮಾಳ್ ಮತ್ತು ತಾಯಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿ ಯಂತೆ ಪೆರುಮಾಳ್  ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಆಳವಂದಾರ್ ಮತ್ತು ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್  ಹೇಗೆ ಭೇಟಿಯಾದರು? ಆಳವಂದಾರ್ ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್  ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ?

ಅಜ್ಜಿ : ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇಲ್ಲ! ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಲು ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್  ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು, ಆಳವಂದಾರ್ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೊರೆದು ಪರಮಪದಂ ತಲುಪಿದರು. ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದಾಗಿ ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್  ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ, ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್  ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರಾದವರು  ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ  ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆಳವಂದಾರ್ ಹಲವಾರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್  ಅವರನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯಂ ಗೆ ಕರೆತರಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಯಲ್ಲದೆ, ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿ, ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ, ತಿರುಮಲೈ ಆಂಡನ್, ಮಾರನೇರಿ ನಂಬಿ, ತಿರುಕ್ಕಚಿ ನಂಬಿ, ತಿರುವರಂಗ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅರಯರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಆಳವಂದಾರ್ ಶಿಷ್ಯರು.

ವ್ಯಾಸ , ಪರಾಶರ ಮತ್ತು ಅತ್ತುೞಾಯ್: ಅಜ್ಜಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಆಗಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಮತ್ತು ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್  ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ.

ಅಜ್ಜಿ : ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಈಗ ಹೊರಗೆ ತುಂಬಾ ಕತ್ತಲೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ.

ಮಕ್ಕಳು ಆಳವಂದಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ 

ಮೂಲ : http://pillai.koyil.org/index.php/2016/07/beginners-guide-alavandhar/ 

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ :  http://pillai.koyil.org 

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ಉಯ್ಯಕೊಂಡಾರ್ ಮತ್ತು ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ

Published by:

ಶ್ರೀಃ‌ ‌ಶ್ರೀಮತೇ‌ ‌ಶಠಕೋಪಾಯ‌ ‌ನಮಃ‌ ‌ಶ್ರೀಮತೇ‌ ‌ರಾಮಾನುಜಾಯ‌ ‌ನಮಃ‌ ‌ಶ್ರೀಮತ್‌ ‌ವರವರಮುನಯೇ‌ ‌ನಮಃ‌

ಪೂರ್ಣ‌ ‌ಸರಣಿ‌

ನಾಥಮುನಿಗಳ್

ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪರಾಶರ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತೆ  ವೇದವಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಂಡಾಳಜ್ಜಿ  ಅವರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಂಡಾಳಜ್ಜಿ  ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದದೊಡನೆ  ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ .

ಆಂಡಾಳಜ್ಜಿ : ಬನ್ನಿ , ಈ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಯಾರು ಎಂದು ಹೇಳಿ. 

ವ್ಯಾಸ ; ಅಜ್ಜಿ, ಇದು ವೇದವಲ್ಲಿ , ರಜೆಗಾಗಿ ಕಾಂಚೀಪುರಮ್‍ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ.ನೀವು ಹೇಳುವ  ಆಚಾರ್ಯರ ವೈಭವದ ಕಥೆ ಕೇಳಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ.

ಪರಾಶರ : ಅಜ್ಜಿ ಇದಿನ ಏನಾದರೂ ಹಬ್ಬ  ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ ?  

ಆಂಡಾಳಜ್ಜಿ : ಈ ದಿನ ಪುಂಡರಿಕಾಕ್ಷರ್  ಅಥವಾ ಪದ್ಮಾಕ್ಷರ್  ಎಂಬ  ಉಯ್ಯಕೊಂಡಾರ್ ಅವರ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರಂ (ಜನ್ಮದಿನ) . 

uyyakkondar

ವ್ಯಾಸ : ಅಜ್ಜಿ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ? 

ಆಂಡಾಳಜ್ಜಿ : ಅವರು ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರದಂದು ತಿರುವೆಳ್ಳರೈ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ತಿರುವೆಳ್ಳರೈ ಎಂಪೆರುಮಾನರ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟರು . ಅವರು ಕುರುಗೈ ಕಾವಲಪ್ಪನ್  ಜೊತೆ ನಾಥಮುನಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು ನಾಥಮುನಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಂ  ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು .  

ಪರಾಶರ : ಯೋಗಂ  ಅಂದರೆ ಏನು  ಅಜ್ಜಿ ? 

ಆಂಡಾಳಜ್ಜಿ : ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಯೋಗವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸದೆ ಭಗವಾನ್ ತಡೆರಹಿತವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಾಥಮುನಿಗಳು  ಕುರುಗೈ ಕಾವಲಪ್ಪನ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಮ್ ಕಲಿಸಿದರು  ಮತ್ತು ಅವರು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಎಂದು ಉಯ್ಯಕೊಂಡರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಉಯ್ಯಕೊಂಡರ್ “ಪಿಣಂ  ಕಿಡಕ್ಕ ಮಣಂ ಪುನರಲಾಮೋ ?”( ಶವವಿರುವಾಗ  ವಾಸನೆ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದೆ ) ಎಂದರು.

ಪರಾಶರ : ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತಾಗ ಒಬ್ಬರು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಯೇ? ಯಾರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ?

ಆಂಡಾಳಜ್ಜಿ :  ಅದ್ಭುತ ಪರಾಶರಾ! ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ, ಭಗವಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಾಥಮುನಿಗಳು  ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಉಯ್ಯಕೊಂಡಾರ್ ನ ವೈಭವವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದರು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಈಶ್ವರ ಮುನಿಯ ಮಗನಿಗೆ ( ನಾಥಮುನಿಗಳ  ಸ್ವಂತ ಮೊಮ್ಮಗ) ಅರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಮ್ ಮತ್ತು ಧಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಂ ಅನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಅವರು ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಂಡಾರ್ ಮತ್ತು ಕುರುಗೈ ಕಾವಲಪ್ಪನ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ವ್ಯಾಸ : ಅಜ್ಜಿ , ಉಯ್ಯಕೊಂಡಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಶಿಷ್ಯರು ಇದ್ದರೆ ? 

ಆಂಡಾಳಜ್ಜಿ : ಮಣಕ್ಕಾಳ ನಂಬಿ ಅವರ ಪ್ರಧಾನ ಶಿಷ್ಯ. ಪರಮಪಧಂಗೆ ಹೊರಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಣಕ್ಕಾಳ ನಂಬಿ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಣ್ಡಾರ್ ಅವರು ಸಂಪ್ರದಾಯಂ  ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಣಕ್ಕಾಳ ನಂಬಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಅಚಾರ್ಯರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರಲು ಯಮುನೈತುರೈವರ್  (ಈಶ್ವರ ಮುನಿಯ ಮಗ) ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅವರು  ಮಣಕ್ಕಾಳ ನಂಬಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪರಾಶರ: ಅಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಮಣಕ್ಕಾಳ ನಂಬಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ? 

ಆಂಡಾಳಜ್ಜಿ : ಅವರ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರು ರಾಮಮಿಶ್ರರ್ . ಅವರು ಮಖಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿ (ಮಾಘ)ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಣಕ್ಕಾಳ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಗೆ  ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರಂತೆ, ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಣ್ಡಾರ್ಗೆ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಣ್ಡಾರ್ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯ ನಿಧನದ ನಂತರ, ಅವರು ಅಡುಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಅನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಒಮ್ಮೆ ಉಯ್ಯಕೊಂಡಾರ್ ಅವರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಗೇರಿ ದಾಟಬೇಕಾಯಿತು. ಕೆಸರುಮಯವಾದ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲು ಅವರು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ರಾಮಮಿಶ್ರರ್ ತಾನು ಕೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು . ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಉಯ್ಯಕ್ಕೊನ್ಡಾರ್ಗೆ  ನಂಬಿಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. 

ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ : ಅಜ್ಜಿ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನಮಗೆ ನೀವು ಯಮುನೈತುರೈವರ್ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ? 

“ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ“ ಎಂದು ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅವರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ 

ಮೂಲ : http://pillai.koyil.org/index.php/2015/10/beginners-guide-uyakkondar-and-manakkal-nambi/ 

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ :  http://pillai.koyil.org 

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ನಾಥಮುನಿಗಳ್

Published by:

ಶ್ರೀಃ‌ ‌ಶ್ರೀಮತೇ‌ ‌ಶಠಕೋಪಾಯ‌ ‌ನಮಃ‌ ‌ಶ್ರೀಮತೇ‌ ‌ರಾಮಾನುಜಾಯ‌ ‌ನಮಃ‌ ‌ಶ್ರೀಮತ್‌ ‌ವರವರಮುನಯೇ‌ ‌ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

ಆಚಾರ್ಯರ ಪರಿಚಯ

ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪರಾಶರ ಶಾಲೆಯ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತೆ  ಅತ್ತುೞಾಯ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ.

ಅಜ್ಜಿ : ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಕರೆತಂದಿದ್ದೀರಿ?

ವ್ಯಾಸ : ಅಜ್ಜಿ , ಇದು ಅತ್ತುೞಾಯ್, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತೆ . ನೀವು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ವೈಭವಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವಳು  ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಳು . ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಅವಳನ್ನು ಕರೆತಂದೆವು.

ಅಜ್ಜಿ : ಸ್ವಾಗತ ಅತ್ತುೞಾಯ್. ನೀವಿಬ್ಬರೂ ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ.

ಪರಾಶರ : ಅಜ್ಜಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ.

ಆಂಡಾಳಜ್ಜಿ : ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂನ ವೈಭವವನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದ ನಮ್ಮ ಅಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಅತ್ತುೞಾಯ್: ಯಾರದು ಅಜ್ಜಿ ? 

ಆಂಡಾಳಜ್ಜಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಅತ್ತುೞಾಯ್, ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪರಾಶರರಿಗೆ ಕೊಡಲು ತರುತ್ತಾರೆ. 

ಅಜ್ಜಿ : ಅವರು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ನಾಥಮುನಿಗಳ್ . ಶ್ರೀಮನ್ ನಾಥಮುನಿಗಳ್ ಅವರು ವೀರ ನಾರಾಯಣ ಪುರಂ (ಕಾಟ್ಟು ಮನ್ನಾರ್ ಕೋಯಿಲ್ ) ನಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ಟಾಳ್ವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಮುನಿ ಮತ್ತು  ನಾಥಬ್ರಹ್ಮರ್  ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಂ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಶ್ರೀರಂಗಂ, ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿ, ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರ್, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಕಂಡುಬರುವ ಅರಯರ್ ಸೇವೈ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು .

ಪರಾಶರ : ನಮ್ಮ ಪೆರುಮಾಳ್  ಮುಂದೆ ಅರಯರ್ ಸೇವೈ ಅನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅರಯರ್ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಾಳಂನೊಂದಿಗೆ ಪಾಸುರಂಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ.

ಆಂಡಾಳಜ್ಜಿ : ಹೌದು, ಒಂದು ದಿನ , ಮೇಲ್ನಾಡು (ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರಂ ) ನಿಂದ ಬಂದ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರು ಕಾಟ್ಟು ಮನ್ನಾರ್ ಕೋಯಿಲ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮನ್ನನಾರ್  ( ಕಾಟ್ಟು ಮನ್ನಾರ್ ಕೋಯಿಲ್ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ) ಮುಂದೆ “ಆರಾವಮುದೆ ..”  ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಯ ಪದಿಗಂ ಹಾಡಿದರು . ನಾಥಮುನಿಗಳ್ ಆ ಪಾಸುರಗಳ ಅರ್ಥಗಳಿಂದ ವಿಸ್ಮಯರಾಗಿ , ಆ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆ ಹತ್ತು ಪಾಸುರಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದು ಎಂದರು. ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರ್‌ಗೆ ಹೋದರೆ ನಾಥಮುನಿಗಳ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು. ನಾಥಮುನಿಗಳ್ ಮನ್ನನಾರಿಂದ ಹೊರಟು ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಗೆ ಸೇರಿದರು. 

ಅತ್ತುೞಾಯ್, ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪರಾಶರ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕಾತುರದಿಂದ ನಾಥಮುನಿಗಳ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು . 

ಆಂಡಾಳಜ್ಜಿ : ಅವರು ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಪರಾಂಗುಶ ದಾಸರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು, ಅವರು ನಾಥಮುನಿಗಳ್ಗೆ  “ಕಣ್ಣಿನುನ್ ಚಿರುತ್ತಾಂಬು” ಕಲಿಸಿ  ಅದನ್ನು ತಿರುಪ್ಪುಳಿ ಆಳ್ವಾರ್ (ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಇದ್ದ ಹುಣಸೆ ಮರ)ಮುಂದೆ  12000 ಬಾರಿ ಜಪಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾಥಮುನಿಗಳ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಮ ಕಲಿತಿದ್ದರಿಂದ , ಅವರು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನುನ್ ಚಿರುತ್ತಾಂಬು 12000 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ . ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ನಾಥಮುನಿಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು, ಅವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ  ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಮ್, 4000 ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭಂಧಮ್ ಮತ್ತು ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ (ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಂ) ನ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ .

ವ್ಯಾಸ : ಹಾಗಾದರೆ , “ಆರಾವಮುದೆ “ ಪಡಿಗವು 4000 ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂದದ ಭಾಗವೇ ? 

ಆಂಡಾಳಜ್ಜಿ : ಹೌದು. ಆರಾವಮುದೆ ಪಧಿಗಂ ತಿರುಕ್ಕುಡಂದೈ  ಆರಾವಮುದನ್ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅದರ ನಂತರ, ನಾಥಮುನಿಗಳ್ ಕಾಟ್ಟು ಮನ್ನಾರ್ ಕೋಯಿಲ್‍ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ 4000 ಧಿವ್ಯ ಪ್ರಭಂಧವನ್ನು ಮನ್ನನಾರ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ . ಮನ್ನನಾರ್ ಅವರು ನಾಥಮುನಿಗಳ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು  ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭಂಧಮ್ ಅನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೋದರಳಿಯರಾದ ಕೀಳೈ ಅಗತ್ತಾಳ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಮೇಲೈ ಅಗತ್ತಾಳ್ವಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೂಲಕ ಅದೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.  ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ, ನಾನು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಮಕ್ಕಳು : ಖಂಡಿತ ಅಜ್ಜಿ . ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ಅತ್ತುೞಾಯ್ ಆಂಡಾಳಜ್ಜಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಳು , ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪರಾಶರ ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. 

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ 

ಮೂಲ : http://pillai.koyil.org/index.php/2015/06/beginners-guide-nathamunigal/ 

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ :  http://pillai.koyil.org 

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

Posters – gIthA – Chapter 5 – English

Published by:

Posters – gIthA – Chapter 4 – English

Published by: