శ్రీ వైష్ణవ బాల పాఠము

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

grandma-children-telugu

 సరళ పరిచయ వ్యాసములు:

ఆణ్ఢాళ్ళమ్మగారు  జిజ్ఞాసువులైన తమ మనుమలు పరాశర మరియు వ్యాసులకు శ్రీ వైష్ణవసాంప్రదాయపు ప్రాధమిక సూత్రములను  నిత్యమూ వివరించేవారు.వ్యాస మరియు పరాశరులు చాలా ఆసక్తి కలిగి ఉండడముచే, వారు ఆణ్ఢాళ్ళమ్మగారిని ఎన్నో ప్రశ్నలను సాంప్రదాయమును గురించి అడుగగా,  సాంప్రదాయజ్ఞురాలు అయిన ఆణ్ఢాళ్ళమ్మగారు వారికి ఎంతో నేర్పుగా సహనముతో సమాధానములు చెప్పేవారు.మన దైనందిక జీవనములో శ్రీవైష్ణవసదాచారమును పాటించే సందర్భములలో మనకు కలిగే సందేహముల నివ్రుత్తికిగాను కుటుంబములోని అనుభవజ్ఞురాలు అయిన ఆడువారిని సంప్రదించవలెను. సనాతన సాంప్రదయ శ్రీవైష్ణవకుటుంబములలో స్త్రీలు అనుభవముచేతను, తమ పెద్దవారిని అనుసరించి ఆచరించడమువలనను, ఎంతో విజ్ఞతను, సామ్ప్రదాయ యైతిహ్యములను వ్యక్తీకరించడంలోను సిధ్ధహస్తులు.  శ్రీ రామాయణము, మహాభారతము, ఆళ్వారుల మరియు ఆచార్యుల జీవిత చరితములను మరియు ఘట్టములను చాలా అందముగా చెప్పు నేర్పు కలవారు.ఈ కారణముతో పిల్లలు కూడా వారితో గొప్ప అనుబంధమును కలిగి ఉందురు.అటువంటి సమాహారములు గల ఈ సంచికలలోని వ్యాసములను మీరు చదివి ఆనందిస్తారని ఆశిస్తున్నాము.

భాగము 1 :

భాగము 2 :

భాగము 3 :

భాగము 4 :

అడియేన్ రఘువంశీ రామానుజ దాసన్

మూలము: http://pillai.koyil.org/index.php/beginners-guide/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org