Category Archives: AzhwArs and AchAryas

ആഴ്വാർകളേയും ആചാര്യന്മാരേയും അറിയാം

Published by:

ശ്രീ:  ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമ:  ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ:  ശ്രീമദ് വരവരമുനയേ നമ:  ശ്രീ വനാചല മഹാമുനയേ നമ:

സനാതന ധർമ്മമെന്ന ശ്രീവൈഷ്ണവം ഒരു പുരാതന മതമാണു്. പല മഹാജ്ഞാനികളും പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടള്ളതാണ് ഇത്. ദ്വാപര യുഗാന്തത്തില്‍ ഭാരത ദേശത്തിന്റെ തെക്കുള്ള പുണ്യനദീതീരങ്ങളിൽ ആഴ്വാന്മാർ അവതരിച്ചു തുടങ്ങി. കലിയുഗ തുടക്കത്തോടേ ആഴ്വാര്‍മാരുടെ അവതാരങ്ങള്‍ അവസാനിച്ചു. ഇതൊക്കെയും, ശ്രീമന്നാരായണ ഭക്തന്മാർ ദക്ഷിണഭാരത നദി തീരങ്ങളിൽ അവതരിക്കുമെന്നും, ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യജ്ഞാനത്തേ ഏവർക്കും ബോധിപ്പിക്കുമെന്നും ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിൽ വ്യാസ മഹർഷി നേരത്തേ പറഞ്ഞതിന്‍ പ്രകാരമാണു്.

ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു അതിൽ ആഴ്ന്നു പോയതുകൊണ്ടാണ് ആഴ്വാന്മാർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവര്‍ പത്തു പേരാണു് – പൊയ്കൈയാഴ്വാർ, ഭൂതത്താഴ്വാർ, പേയാഴ്വാർ, തിരുമഴിസൈയാഴ്വാർ, നമ്മാഴ്വാർ, കുലശേഖരാഴ്വാർ, പെരിയാഴ്വാർ, തൊണ്ടരടിപ്പൊടിയാഴ്വാർ, തിരുപ്പാണാഴ്വാർ, തിരുമങ്കൈയാഴ്വാർ എന്നിവർ. ആചാര്യ നിഷ്ഠനായ മധുരകവിയാഴ്വാരെയും, ഭൂദേവിയുടെ അവതാരമായ ആണ്ടാളെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തു പന്ത്രണ്ടു പേരെന്നും പറയാം.

ആണ്ടാളെ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ ആഴ്വാന്മാരെയും ഭഗവാന്‍(എംബെരുമാൻ എന്ന് തമിഴ്) സംസാരത്തിൽനിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തു,ലൌകികമായ മയക്കം(മോഹം) മാറാൻ ഇവർക്ക് ദിവ്യജ്ഞാനം അരുളി. ആഴ്വാന്മാർ സ്വന്തം ഭഗവദനുഭവത്തെ അരുളിച്ചെയൽ എന്ന പേരില്‍ പ്രശസ്തമായ നാലായിരം ദിവ്യപ്രബന്ധമായി പാടി വെളിപ്പെടുത്തി.

ആഴ്വാന്മാരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ് പിന്നീടു് ആചാര്യന്മാർ അവതരിച്ചു.

ആചാര്യന്മാർ, അരുളിച്ചെയൽകളുടെ ഉൾപ്പൊരുളിനെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനായി അനേകം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നമ്മൾ പഠിച്ചു ആസ്വദിക്കാനായി ആചാര്യന്മാർ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിട്ടുള്ള ഈടുവെപ്പെന്നത് ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ തന്നെയാണു്. ആഴ്വാന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ആചാര്യന്മാർ, നാലായിര ദിവ്യപ്രബന്ധ പാസുരങ്ങളുടെ അർത്ഥങ്ങളെ പല തരത്തിലും തലങ്ങളിലുമായി വളരെ സൂക്ഷ്മമായാണ് വിശദീകരിച്ചീട്ടുള്ളത്.

ആദ്യം ആഴ്വാര്‍മാരെ ചുരുക്കത്തിൽ അറിയാം.

1. പൊയ്കൈ ആഴ്വാർ

This image has an empty alt attribute; its file name is poigaiazhwar.jpg

തിരൂവെക്കാ (കാഞ്ചീപുരം)

തുലാം – തിരുവോണം

മുതൽ തിരുവന്താദി

എംബെരുമാൻടെ പരത്വത്തിൽ (മഹനീയത) ആഴ്ന്നിരുന്നവർ.

കാഞ്ച്യാം സരസി ഹേമാബ്ജേ ജാതം കാസാരയോഗിനം |
കലയേ യശ്ശ്രിയ:പത്യേ രവിം ദീപമകല്പയത് ||
ചെയ്യതുലാവോണത്തിൽ ജഗത്തുദിത്തോൻ വാഴിയേ
തിരുക്കച്ചി മാനഗരം ചെഴിക്കവന്തോൻ വാഴിയേ
വൈയന്തകളി നൂറും വകുത്തുരൈത്താൻ വാഴിയേ
വനജമലർ കരുവതനിൽ വന്തമൈന്താൻ വാഴിയേ
വെയ്യകദിരോൻ തന്നൈ വിളക്കിട്ടാൻ വാഴിയേ
വേങ്കടവർ തിരുമലൈയൈ വിരുംബുമവൻ വാഴിയേ
പൊയ്കൈമുനി വടിവഴകും പൊറ്പദമും വാഴിയേ
പൊൻമുടിയും തിരുമുഖമും ഭൂതലത്തിൽ വാഴിയേ

2. ഭൂതത്താഴ്വാർ

This image has an empty alt attribute; its file name is bhudhatazhwar.jpg

തിരുക്കടല്മല്ലൈ (മഹാബലിപുരം)

തുലാം – അവിട്ടം

രണ്ടാം തിരുവന്താദി

എംബെരുമാൻടെ പരത്വത്തിൽ (മഹനീയത) ആഴ്ന്നിരുന്നവർ.

മല്ലാപുരവരാധീശം മാധവീകുസുമോദ്ഭവം  |
ഭൂതം നമാമി യോ വിഷ്ണോ: ജ്ഞാനദീപമകല്പയത് ||
അൻബേ തകളി നൂറും അരുളിനാൻ വാഴിയേ
ഐപ്പസിയിൽ അവിട്ടത്തിൽ അവതരിത്താൻ വാഴിയേ
നൻപുകഴ്ചേർ കുരുക്കത്തി നാൺമലരോൻ വാഴിയേ
നല്ല തിരുക്കടൻമല്ലൈ നാഥനാർ വാഴിയേ
ഇൻബുരുകു ചിന്തൈതിരിയിട്ട പിരാൻ വാഴിയേ
എഴിൻഞാനച്ചുടർ വിളക്കൈയേറ്റിനാൻ വാഴിയേ
പൊൻപുരൈയും തിരുവരംഗർ പുകഴുരൈപ്പോൻ വാഴിയേ
ഭൂതത്താർ താളിണൈ ഈഭൂതലത്തിൽ വാഴിയേ

3. പേയാഴ്വാർ

This image has an empty alt attribute; its file name is peyazhwar.jpg

തിരുമയിലൈ (മയിലാപ്പൂർ)

തുലാം – ചതയം

മൂന്നാം തിരുവന്താദി

എംബെരുമാൻടെ പരത്വത്തിൽ (മഹനീയത) ആഴ്ന്നിരുന്നവർ.

ദൃഷ്ട്വാ ഹ്രുഷ്ട്വം യോ വിഷ്ണും രമയാ മയിലാധിപം |
കൂപേ രക്തോത്പലേ ജാതം മഹദാഹ്വയമാശ്രയേ ||
തിരുക്കണ്ടേനെന നൂറുഞ്ചെപ്പിനാൻ വാഴിയേ
ചിറന്ത ഐപ്പസിയിൽ ചതയം ജനിത്തവള്ളൽ വാഴിയേ
മരുക്കമഴും മയിലൈനഗർ വാഴവന്തോൻ വാഴിയേ
മലർകരിയ നെയ്തൽതനിൽ വന്തുതിത്താൻ വാഴിയേ
നെരുക്കിടവേയിടൈകഴിയിൽ നിൻറ ചെൽവൻ വാഴിയേ
നേമിശംഖൻ വടിവഴകൈ നെഞ്ചിൽ വൈപ്പോൻ വാഴിയേ
പെരുക്കമുടൻ തിരുമഴിസൈപ്പിരാൻ തൊഴുവോൻ വാഴിയേ
പേയാഴ്വാർ താളിണൈ ഇപ്പെരുനിലത്തിൽ വാഴിയേ

4. തിരുമഴിസൈ ആഴ്വാർ

This image has an empty alt attribute; its file name is thirumazhisaiazhwar.jpg

തിരുമഴിസൈ

 മകരം – മകം

നാൻമുഖൻ തിരുവന്താദി, തിരുച്ഛന്ദവ്രുത്തം

എംബെരുമാൻടെ അന്തര്യാമിത്വത്തിൽ (ഹൃദയകമലവാസൻ) ആഴ്ന്നിരുന്നവർ. കൂടാതെ, ശ്രീമന്നാരായണന്റെ മാത്രം ദാസനാവണം എന്നും, അന്യ ദൈവങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളരുതു് എന്നും ബോധിപ്പിച്ചു

ശക്തി പഞ്ചമയ വിഗ്രഹാത്മനേ സൂക്തികാരജിത ചിത്ത ഹാരിണേ|
മുക്തി ദായക മുരാരി പാദയോർ ഭക്തിസാര മുനയേ നമോ നമ:||
അൻബുടനന്താദി തൊണ്ണൂറ്റാറുരൈത്താൻ വാഴിയേ
അഴകാരുന്തിരുമഴിസൈയമർന്ത ചെൽവൻ വാഴിയേ
ഇൻബമികു തൈയിൽ മകത്തിങ്കുദിത്താൻ വാഴിയേ
എഴിറ്ച്ഛന്ദവ്രുത്തം നൂറ്റിരുപതീന്താൻ വാഴിയേ
മുൻപുകത്തിൽ വന്തുതിത്ത മുനിവനാർ വാഴിയേ
മുഴുപ്പെരുക്കിൽ പൊന്നിയെതിർ മിതന്തചൊല്ലോൻ വാഴിയേ
നൻപുവിയിൽ നാലായിരത്തെഴുനൂറ്റാൻ വാഴിയേ
നാങ്കൾ ഭക്തിസാരൻ ഇരുനറ്പദങ്കൾ വാഴിയേ

5.നമ്മാഴ്വാർ

ആഴ്വാർ തിരുനഗരി

ഇടവം – വിശാഖം

തിരുവിരുത്തം, തിരുവാചിരിയം, പെരിയ തിരുവന്താദി, തിരുവായ്മൊഴി

ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ഈടുപെട്ടിരുന്നു. മറ്റേ എല്ലാ ആഴ്വാൻമാർക്കും വൈഷ്ണവൻമാർക്കും നേതാവ്.

മാതാ പിതാ യുവതയസ് തനയാ വിഭൂതി:
സര്‍വ്വം യദേവ നിയമേന മദന്വയാനാം |
ആദ്യസ്യ ന: കുലപതേർ  വകുളാഭിരാമം
ശ്രീമദ് തദങ്ഘ്രി യുഗളം പ്രണമാമി മൂർധ്നാ ||
ആനതിരുവിരുത്തം നൂറും അരുളിനാൻ വാഴിയേ
ആചിരിയമേഴുപാട്ടളിത്ത പിരാൻ വാഴിയേ
ഈനമറവന്താദിയെൺപത്തേഴീന്താൻ വാഴിയേ
ഇലകുതിരുവായ്മൊഴി ആയിരത്തൊരു നൂറ്റിരണ്ടുരൈത്താൻ വാഴിയേ
വാനണിയു മാമാടക്കുരുകൈ മന്നൻ വാഴിയേ
വൈകാസി വിശാഖത്തിൽ വന്തുതിത്തോൻ വാഴിയേ
സേനൈയർകോൻ അവതാരഞ്ചെയ്തവള്ളൽ വാഴിയേ
തിരുക്കുരുകൈച്ചഠകോപൻ തിരുവടികൾ വാഴിയേ

6.മധുരകവി ആഴ്വാർ

തിരുക്കോളൂർ

മേടം – ചിത്തിര

കണ്ണിനുൺ ചിറുത്താംബു

നമ്മാഴ്വാരിടത്തു ഈടുപെട്ടിരുന്നു. ആചാര്യ ഭക്തിയുടെ പ്രാമുഖ്യത്തെ ബോധിപ്പിച്ചു.

അവിദിത വിഷയാന്തര: ശഠാരേ: ഉപനിഷദാം ഉപഗാന മാത്ര ഭോഗ: |
അപി ച ഗുണ വശാത്  തദേക ശേഷി മധുരകവിർ ഹ്രുദയേ മമാവിരസ്തു ||

ചിത്തിരൈയിൽ ചിത്തിരൈനാൾ ചിറക്കവന്തോൻ വാഴിയേ
തിരുക്കോളൂരവതരിത്ത ചെൽവനാർ വാഴിയേ
ഉത്തരഗംഗാതീരത്തു ഉയർതവത്തോൻ വാഴിയേ
ഒളികദിരോൻ തെക്കുദിക്കവുകന്തുവന്തോൻ വാഴിയേ
ഭക്തിയൊടു പതിനൊന്നും പാടിനാൻ വാഴിയേ
പരാങ്കുശനേ പരനെന്നു പറ്റിനാൻ വാഴിയേ
മധ്യമമാം പദപ്പൊരുളൈ വാഴ്വിത്താൻ വാഴിയേ
മധുരകവി തിരുവടികൾ വാഴിവാഴി വാഴിയേ

7. കുലശേഖര ആഴ്വാർ

തിരുവഞ്ചിക്കളം

കുംഭം – പുണർതം

പെരുമാൾ തിരുമൊഴി, മുകുന്ദമാലാ

ശ്രീരാമാവതാരത്തിൽ ‘ഈടുപെട്ടി’രുന്നു(കൂടുതല്‍ പ്രീയം പുലര്‍ത്തി). ഭാഗവതന്മാരേയും ദിവ്യ ദേശങ്ങളേയും എപ്പോഴും സ്തുതിക്കേണമെന്നും, അവരില്‍ സംബന്ധം പുലര്‍ത്തേണമെന്നും ബോധിപ്പിച്ചു.

ഘുഷ്യതേ യസ്യ നഗരേ രംഗയാത്രാ ദിനേ ദിനേ|
തമഹം സിരസാ വന്ദേ രാജാനം കുലശേഖരം||

അഞ്ചനമാ മലൈപ്പിറവിയാതരിത്തോൻ വാഴിയേ
അണിയരങ്കർ മണത്തൂണൈയടൈന്തുയ്ന്തോൻ വാഴിയേ
വഞ്ചിനഗരന്തന്നിൽ വാഴവന്തോൻ വാഴിയേ
മാസിതനിൽ പുനർപൂശം വന്തുതിത്താൻ വാഴിയേ
അഞ്ചലെന കുടപ്പാംബിലങ്കൈയിട്ടാൻ വാഴിയേ
അനവരതം രാമകതൈയരുളുമവൻ വാഴിയേ
ചെഞ്ചൊൽമൊഴി നൂറ്റഞ്ചും ചെപ്പിനാൻ വാഴിയേ
ചേരലർകോൻ ചെങ്കമലത്തിരുവടികൾ വാഴിയേ

8. പെരിയാഴ്വാർ

ശ്രീവില്ലിപുത്തൂർ

മിഥുനം – ചോതി

തിരുപ്പല്ലാണ്ടു, പെരിയാഴ്വാർ തിരുമൊഴി

ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ഈടുപെട്ടിരുന്നു. ഭഗവാന് മംഗള ആശംസകൾ നേരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യത്തെയുണർത്തി.

ഗുരുമുഖമനധീത്യ പ്രാഹ വേദാനശേഷാൻ നരപതിപരിക്ലുപ്തം ശുല്കമാദാതുകാമ: |
ശ്വശുരമമരവന്ദ്യം രംഗനാഥസ്യ സാക്ഷാത് ദ്വിജകുലതിലകം തം വിഷ്ണുചിത്തം നമാമി||

നല്ലതിരുപ്പല്ലാണ്ടു നാൻമൂൻറോൻ വാഴിയേ
നാനൂറ്ററുപത്തൊന്നും നമക്കുരൈത്താൻ വാഴിയേ
ചൊല്ലരിയ ആനിതനിൽ ചോതിവന്താൻ വാഴിയേ
തൊടൈചൂടിക്കൊടുത്താൾതാൻ തൊഴുന്തമപ്പൻ വാഴിയേ
ചെല്‍വനംബി തന്നൈപ്പോല്‍ ചിറപ്പുറ്റാൻ വാഴിയേ
ചെൻറുകിഴിയറുത്തു മാൽ ദൈവമെൻറാൻ വാഴിയേ
വില്ലിപുത്തൂർ നഗരത്തൈ വിളങ്കവൈത്താൻ വാഴിയേ
വേദിയർകോൻ ഭട്ടർപിരാൻ മേദിനിയിൽ വാഴിയേ

9. ആണ്ടാൾ

ശ്രീവില്ലിപുത്തൂർ

കർകടകം – പൂരം

തിരുപ്പാവൈ, നാച്ചിയാർ തിരുമൊഴി

ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ഈടുപെട്ടിരുന്നു. സാക്ഷാൽ ഭൂമിദേവിയുടെ അവതാരം. ഭഗവാന് മംഗള ആശംസകൾ നേരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യത്തെ പഠിപ്പിച്ചു.

നീളാതുംഗസ്തനഗിരിതടീസുപ്തമുദ്‌ബോദ്ധ്യ കൃഷ്ണം
പാരാർഥ്യം സ്വം ശ്രുതിശതശിരസിദ്ധമദ്ധ്യാപയന്തീ |
സ്വോച്ചിഷ്ഠായാം സ്രജി നിഗളിതം യാ ബലാത്‌ക്രുത്യ ഭുങ്തേ
ഗോദാ തസ്യൈ നമ ഇദമിദം ഭൂയ ഏവാസ്തു ഭൂയഃ ||
തിരുവാടിപ്പൂരത്തു ജകത്തുദിത്താൾ വാഴിയേ
തിരുപ്പാവൈ മുപ്പതും ചെപ്പിനാൾ വാഴിയേ
പെരിയാഴ്വാർ പെറ്റെടുത്ത പെൺപിള്ളൈ വാഴിയേ
പെരുംബൂദൂർ മാമുനിക്കുപ്പിന്നാനാൾ വാഴിയേ
ഒരുനൂറ്റു നാറ്പ്പത്തു മൂന്നുരൈത്താൾ വാഴിയേ
ഉയരരങ്കർക്കേ കണ്ണിയുകന്തളിത്താൾ വാഴിയേ
മരുവാരുന്തിരുമല്ലി വളനാടി വാഴിയേ
വൺപുതുവൈ നഗർക്കോതൈ മലർപ്പദങ്കൾ വാഴിയേ

10. തൊണ്ടരടിപ്പൊടി ആഴ്വാർ

തിരുമണ്ടങ്കുടി

ധനു – ത്രുക്കേട്ട

തിരുമാലൈ, തിരുപ്പള്ളിയെഴുച്ചി

ശ്രീരംഗനാഥനിടത്തിൽ ഈടുപെട്ടിരുന്നു.. നാമ സങ്കീർത്തനം, ശരണാഗതി ഭാഗവതരുടെ മഹത്ത്വം ഇവയെക്കുറിച്ചു ബോധം വരുത്തി.

തമേവ മത്വാ പരവാസുദേവം രംഗേശയം രാജ വദർഹണീയം|
പ്രാബോധകീം യോകൃത സൂക്തിമാലാം ഭക്താംഘ്രി രേണും ഭഗവന്തമീഡേ ||
മണ്ടങ്കുടിയതനൈ വാഴ്വിത്താൻ വാഴിയേ
മാർകഴിയിൽ കേട്ടൈ നാള്‍ വന്തുതിത്താൻ വാഴിയേ
തെണ്ടിരൈ ചൂഴരരങ്കരൈയേ ദൈവമെൻറാൻ വാഴിയേ
തിരുമാലൈയൊൻപതഞ്ചും ചെപ്പിനാൻ വാഴിയേ
പണ്ടു തിരുപ്പള്ളിയെഴുച്ചി പത്തുരൈത്താൻ വാഴിയേ
പാവൈയർകൾ കലവിതനൈ പഴിത്തചെൽവൻ വാഴിയേ
തൊണ്ടുചെയ്തു തുളപത്താൽ തുലങ്കിനാൻ വാഴിയേ
തൊണ്ടരടിപ്പൊടിയാഴ്വാർ തുണൈപ്പദങ്കൾ വാഴിയേ

11. തിരുപ്പാണാഴ്വാർ

ഉറൈയൂർ

വൃശ്ചികം – രോഹിണി

അമലനാദിപിരാൻ

ശ്രീരംഗനാഥനിൽ ആണ് അദ്ദേഹം കൂടുതല്‍ ഭക്തി പുലര്‍ത്തിയത് . പെരിയ പെരുമാളുടെ(ശ്രീരംഗനാഥന്റെ) ദിവ്യമംഗള വിഗ്രഹത്തിനു് മംഗളാസാശനം ചെയ്തു.

ആപാദചൂഡമനുഭൂയ ഹരിംശയാനം
മദ്ധ്യേ കവേര ദുഹിതുര് മുദിതാന്തരാത്മാ |
അദ്രഷ്ട്രുതാം നയനയോർ വിഷയാന്തരാണാം
യോ നിശ്ചികായ മനവൈ മുനിവാഹനം തം ||
ഉംബർതൊഴും മെയ്ജ്ഞാനത്തുറൈയൂരാൻ വാഴിയേ
രോഹിണിനാൾ കാർത്തികൈയിലുദിത്തവള്ളൽ വാഴിയേ
വമ്പവിഴ്താർ മുനിതോളിൽ വന്തപിരാൻ വാഴിയേ
മലർക്കണ്ണൈ വേറൊൻറില്‍ വൈയാതാൻ വാഴിയേ
അംഭുവിയിൽ മതിളരംഗരകം പുകുന്താൻ വാഴിയേ
അമലനാദിപിരാൻ പത്തുമരുളിനാൻ വാഴിയേ
ചെമ്പൊൻ അടി മുടിയളവും സേവിപ്പോൻ വാഴിയേ
തിരുപ്പാണൻ പൊറ്പദങ്കൾ ജകതലത്തിൽ വാഴിയേ

12. തിരുമങ്കൈ ആഴ്വാർ(പരകാലന്‍)

തിരുക്കുറൈയലൂർ

കർകടകം – കാർത്തിക

പെരിയ തിരുമൊഴി, തിരുക്കുറുനതാണ്ടകം, തിരുവെഴുക്കൂറ്റിരുക്കൈ, ചിരിയ തിരുമടൽ, പെരിയ തിരുമടൽ, തിരുനെടുന്താണ്ടകം

ആടൽമാ എന്ന കുതിരയിലേറി ഒരുപാടു ദിവ്യ ദേശങ്ങളില്‍ ചെന്നു് അവിടെയെല്ലാം എംബെരുമാൻമാരെ തൊഴുതു മംഗള ആശംസകൾ പാടിയവരാണു്. ശ്രീരംഗത്തും പലവിധ കൈങ്കര്യങ്ങള്‍(സേവനങ്ങള്‍)അനുഷ്ഠിച്ചു.

കലയാമി കലിധ്വംസം കവിം ലോകദിവാകരം|
യസ്യ ഗോപി പ്രകാശാഭിർ ആവിദ്യം നിഹതം തമ: ||
കലന്ത തിരുക്കാർത്തികൈയിൽ കാർത്തികൈ വന്തോൻ വാഴിയേ
കാചിനിയൊൺ കുറൈയലൂർക്കാവലോൻ വാഴിയേ
നലന്തികഴായിരത്തെൺപത്തു നാലുരൈത്തോൻ വാഴിയേ
നാലൈന്തുമാറൈന്തും നമക്കുരൈത്താൻ വാഴിയേ
ഇലങ്കെഴുകൂറ്റിരുക്കൈയിരുമടലീന്താൻ വാഴിയേ
ഇമ്മൂന്നിൽ ഇരുനൂറ്റിരുപത്തേഴീന്താൻ വാഴിയേ
വലന്തികഴും കുമുദവല്ലി മണവാളൻ വാഴിയേ
വാൾ കലിയൻ പരകാലൻ മങ്കൈയർകോൻ വാഴിയേ

ഗുകാര: അന്ധകാര വാച്യ ശബ്ദ: – ഗു എന്ന അക്ഷരം ജ്ഞാനത്തേ ചൂഴ്ന്നിട്ടുള്ള ഇരുളിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രുകാര: തന്നിവർത്തക: – രു എന്ന അക്ഷരം ഇരുളിന്റെ നിവർത്തിയെക്കുറിക്കുന്നു. ആകയാല്‍, ഗുരു എന്ന പദം, ഇരുൾനീക്കി സത്യജ്ഞാനത്തെ ബോധിച്ചു സൻമാർഗ്ഗത്തിലാക്കുന്നവരെന്ന് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നു. ഗുരു അഥവാ ആചാര്യന്‍ എന്നീ രണ്ടു പദങ്ങളും ആത്മോപദേഷ്ടാക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.

ഗുരു പിന്നെ, ശിഷ്യൻ എന്നു തുടർച്ചയായി ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ ശാസ്ത്ര താല്പര്യയങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ച് തുടര്‍ന്ന് വരുന്ന രീതിയാണ് ഓരാൺവഴി ഗുരുപരമ്പര എന്നത്. ശ്രീലക്ഷ്മീനാഥനായ ശ്രീരംഗനാഥൻ തുടങ്ങി, ലോക ഗുരുവായ ശ്രീരാമാനുജർ എന്ന ജഗദാചാര്യൻ വഴി, സ്വയം ശ്രീരംഗനാഥൻ പോലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തന്റെ സ്വന്തം ആചാര്യനെന്നു വിളിച്ച് ആദരിച്ച മണവാളമാമുനികൾ വരെ നീണ്ടതാണു് നമ്മുടെ ഓരാൺവഴി ഗുരുപരമ്പര. ഈ ഓരാൺവഴി ആചാര്യന്‍മാരെ അറിയാം.

13. പെരിയ പെരുമാൾ

ശ്രീമന്നാരായണൻ

മീനം – രേവതി

ഭഗവദ്ഗീത, “ശ്രീശൈലേശ ദയാപാത്രം” എന്നു തുടങ്ങുന്ന മണവാളമാമുനികളുടെ ധ്യാനശ്ലോകം(തനിയൻ) ഇവ നല്കി.

ശ്രീരംഗനാഥൻ എന്നു പ്രസിദ്ധനായ ആദിഗുരു. പരമപദത്തിൽ നിന്നും സത്യലോകത്തിലേക്കു് എഴുന്നരുളി, ബ്രഹ്മാവു ആരാധന ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നീടു അയോദ്ധയിലേക്കിറങ്ങി വന്നു, ശ്രീരാമൻ ഉൾപ്പെട്ട സൂര്യവംശ രാജാക്കളുടെ ആരാധനയിലായിരുന്നു. അതിനു ശേഷം വിഭീഷണന്റെ കൂടെ വന്ന് ശ്രീരംഗത്തിലെത്തി.

ശ്രീസ്തനാഭരണം തേജ: ശ്രീരംഗേശയം ആശ്രയേ |
ചിന്താമണിം ഇവോദ്വാന്തം ഉത്സംഗേ അനന്തഭോഗിന:||
തിരുമകളും മൺമകളും ചിറക്കവന്തോൻ വാഴിയേ
ചെയ്യവിടൈത്തായ്മകളാർ സേവിപ്പോൻ വാഴിയേ
ഇരുവിശുംബിൽ വീറ്റിരുക്കും ഇമൈയവർകോൻ വാഴിയേ
ഇടർകടിയപ്പാറ്കടലൈ എയ്തിനാൻ വാഴിയേ
അരിയദശരഥൻ മകനായവതരിത്താൻ വാഴിയേ
അന്ത്യാമിത്വമും ആയിനാൻ വാഴിയേ
പെരുകിവരും പൊന്നിനടുപ്പിൻതുയിൻറാൻ വാഴിയേ
പെരിയപെരുമാൾ എങ്കൾ പിരാൻ അടികൾ വാഴിയേ

14. പെരിയ പിരാട്ടിയാർ

തിരുപ്പാൽ കടൽ ( ക്ഷീരാബ്ധി)

മീനം – ഉത്രം

ശ്രീരംഗനായകി എന്നു് ഏവരും വിളിക്കുന്ന ലോകജനനിയായ ശ്രീലക്ഷ്മി. സ്വയം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമഹിഷി. ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാൽ കാരുണ്യം സ്വരൂപമായവൾ. എംബെരുമാനോട് അടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ശുപാർശകാരിയായി (പുരുഷകാരകയായി) പൂർവാചാര്യൻമാർ കീർത്തിക്കുന്ന അമ്മ.

നമ: ശ്രീരംഗ  നായക്യൈ യത്ഭ്രൂവിഭ്രം അഭേദത: |
ഈശേശിതവ്യ  വൈഷമ്യ നിംനോന്നതം ഇദം ജഗത്  ||
പങ്കയപ്പൂവിൽ പിറന്ന പാവൈനല്ലാൾ വാഴിയേ
പങ്കുനിയിൽ ഉത്തര നാൾ പാരുദിത്താൾ വാഴിയേ
മങ്കൈയർകൾ തിലകമെന വന്ത ചെൽവി വാഴിയേ
മാലരംഗർ മണിമാർബൈ മന്നുമവൾ വാഴിയേ
എങ്കളെഴിൽ സേനൈമന്നർക്കു ഇതമുരൈത്താൾ വാഴിയേ
ഇരുപത്തഞ്ചു ഉൾപൊരുൾ മാൽ ഇയംബുമവൾ വാഴിയേ
ചെങ്കമലച്ചെയ്യരങ്കം ചെഴിക്കവന്താൾ വാഴിയേ
ശ്രീരംഗ നായകിയാർ തിരുവടികൾ വാഴിയേ

15. സേനൈ മുതലിയാർ(വിഷ്വക്സേനര്‍)

തുലാം – പൂരാടം

വിഷ്വക്സേന സംഹിത

പരമപദത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സേനാ നായകൻ. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായ കാര്യനിര്വാഹകൻ. നിത്യവും ഭഗവാൻ ഭുജിച്ച പ്രസാദത്തിനു ആദ്യ അവകാശിയായതു കൊണ്ടു് ശേഷാശനർ എന്ന തിരുനാമം കൂടിയുണ്ടു്.

ശ്രീരംഗചന്ദ്രമസം ഇന്ദിരയാ വിഹർതും
വിന്യസ്യ വിസ്വ ചിദചിന്നയനാധികാരം |
യോ നിര്വഹത്യ നിശമംഗുലി മുദ്രയൈവ
സേനാന്യം അന്യ വിമുഖാസ്തമസി ശ്രിയാമ ||
ഓങ്കു തുലാപ്പൂരത്തുദിത്ത ചെൽവൻ വാഴിയേ
ഒണ്ടൊടിയാൾ സൂത്രവതി ഉറൈ മാർബൻ വാഴിയേ
ഈങ്കുലകിൽ ശഠകോപർക്കിദമുരൈത്താൻ വാഴിയേ
എഴിൽ പിരംബിൻ ചെങ്കോലൈ ഏന്തുമവൻ വാഴിയേ
പാങ്കുടൻ മുപ്പത്തുമൂവർ പണിയുമവൻ വാഴിയേ
പങ്കയത്താൾ തിരുവടിയൈപ്പറ്റിനാൻ വാഴിയേ
തേങ്കുപുകഴരങ്കരൈയേ ചിന്തൈ ചെയ്വോൻ വാഴിയേ
സേനയർകോൻ ചെങ്കമലത്തിരുവടികൾ വാഴിയേ

16. നമ്മാഴ്വാർ (ശഠകോപൻ)

ആഴ്വാർ തിരുനഗരി അവതരിച്ചു

ഇടവം – വിശാഖം നക്ഷത്രം

തിരുവിരുത്തം, തിരുവാചിരിയം, പെരിയ തിരുവന്താദി, തിരുവായ്മൊഴി ഇവ രചിച്ചു

ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ഈടുപെട്ടിരുന്നു. മറ്റ് എല്ലാ ആഴ്വാൻമാർക്കും വൈഷ്ണവൻമാർക്കും നേതാവും.

മാതാ പിതാ യുവതയസ് തനയാ വിഭൂതി:
സര്വം യദേവ നിയമേന മദന്വയാനാം |
ആദ്യസ്യ ന: കുലപതേർ  വകുളാഭിരാമം
ശ്രീമദ് തദങ്ഘ്രി യുഗളം പ്രണമാമി മൂർധ്നാ ||
തിരുക്കുരുകൈപ്പെരുമാൾ തൻ തിരുത്താൾകൾ വാഴിയേ
തിരുവാന തിരുമുഖത്തുച്ചെവ്വി എൻറും വാഴിയേ
ഇരുക്കുമൊഴി എന്നെഞ്ഞിൽ തേക്കിനാൻ വാഴിയേ
എന്തൈ യതിരാജർക്കു ഇറൈവനാർ വാഴിയേ
കരുക്കുഴിയിൽ പുകാവണ്ണം കാത്തരുൾവോൻ വാഴിയേ
കാചിനിയിൽ ആർയനൈക്കാട്ടിനാൻ വാഴിയേ
വരുത്തമറ വന്തെന്നൈ വാഴ്വിത്താൻ വാഴിയേ
മധുരകവിതം പിരാൻ വാഴി വാഴി വാഴിയേ

17.നാഥമുനികൾ (ശ്രീരംഗനാഥ മുനി)

കാട്ടു മന്നാർ കോയിൻ (വീരനാരായണപുരം)

ആനി – മിഥുനം

ന്യായ തത്വം, യോഗ രഹസ്യം, പുരുഷ നിർണയം

നമ്മാഴ്വാരുടെ അവതാര സ്ഥലത്തുച്ചെന്നു ആഴ്വാരെ ധ്യാനിച്ചു് നാലായിരം ദിവ്യ പ്രബന്ധങ്ങളെയും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളെയും നേടിയെടുത്തു.

നമോ അചിന്ത്യ അദ്ഭുത അക്ളിഷ്ട ജ്ഞാന വൈരാഗ്യ രാശയേ|
നാഥായ മുനയെ അഗാധ ഭഗവദ് ഭക്തി സിന്ധവേ ||
ആനിതന്നിൽ അനുഷത്തിൽ അവതരിത്താൻ വാഴിയേ
ആളവന്താർക്കു ഉപദേശമരുളിവൈത്താൻ വാഴിയേ
ഭാനു തെക്കിൽ കണ്ടവൻ ചൊൽ പലവുരൈത്താൻ വാഴിയേ
പരാങ്കുശനാർ ചൊൽ പ്രബന്ധം പരിന്തു കറ്റാൻ വാഴിയേ
ഗാനമുറത്താളത്തിൽ കണ്ടിസൈത്താൻ വാഴിയേ
കരുണയിനാൽ ഉപദേശ ഗതിയളിത്താൻ വാഴിയേ
നാനിലത്തിൽ ഗുരുവരൈയൈ നാട്ടിനാൻ വാഴിയേ
നലം തികഴും നാഥമുനി നറ്പദങ്കൾ വാഴിയേ

18. ഉയ്യക്കൊണ്ടാർ (പുണ്ടരീകാക്ഷർ)

തിരുവെള്ളറൈ

മേടം – കാർത്തിക

നാലായിരം ദിവ്യ പ്രബന്ധങ്ങളെയും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളെയും നാഥമുനികളില് നിന്നും നന്നായിപ്പഠിച്ചു വളർത്തി പ്രബലമാക്കി.

നമ: പംകജ നേത്രായ നാഥ: ശ്രീ പാദ പംകജേ !
ന്യസ്ത സർവ ഭരായ അസ്മാദ് കുല നാഥായ ധീമതേ ||
വാലവെയ്യോൻതനൈ വെൻറ വടിവഴകൻ വാഴിയേ
മാൽ മണക്കാൽ നംബി തൊഴും മലർപ്പദത്തോൻ വാഴിയേ
ശീലമികു നാഥമുനി ചീരുരൈപ്പോൻ വാഴിയേ
ചിത്തിരൈയിൽ കാർത്തികനാൾ ചിറക്ക വനതോൻ വാഴിയേ
നാലിരണ്ടും ഐയൈന്തും നമക്കുരൈത്താൻ വാഴിയേ
നാലെട്ടിൻ ഉൾപൊരുളൈ നടത്തിനാൻ വാഴിയേ
മാൽ അരംഗ മണവാളർ വളമുരൈപ്പോൻ വാഴിയേ
വൈയം ഉയ്യക്കൊണ്ടവർ താൾ വൈയകത്തിൽ വാഴിയേ

19. മണക്കാൽ നംബി (ശ്രീരാമമിശ്രർ)

മണക്കാൽ (ശ്രീരംഗത്തിനടുത്തു)

കുംഭം – മകം

ആളവന്താരെ(യമുനാചാര്യരെ) സമ്പ്രദായത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു, നമ്മൾ ഏവർക്കും ശ്രേഷ്ഠനായ യാമുനാചാര്യരാക്കിയെടുത്തു.

അയത്നത:  യാമുനാം ആത്മ ദാസം അലറ്ക്ക പത്രാർപ്പണ നിഷ്ക്രയേണ |
യ: ക്രീതവാൻ ആസ്തിത യൌവരാജ്യം നമാമിതം രാമമേയ സത്വം ||
ദേശമുയ്യക്കൊണ്ടവർ താൾ ചെന്നി വൈപ്പോൻ വാഴിയേ
തെന്നരംഗർ ചീരരുളൈച്ചേർന്തിരുപ്പോൻ വാഴിയേ
ദാശരഥി തിരുനാമം തഴൈക്ക വന്തോൻ വാഴിയേ
തമിഴ്നാഥമുനി ഉകപ്പൈ സ്ഥാപിത്താൻ വാഴിയേ
നേശമുടൻ ആർയനൈ നിയമിത്താൻ വാഴിയേ
നീൾനിലത്തിൽ പതിൻമർ കലൈ നിറുത്തിനാൻ വാഴിയേ
മാശി മകംതനിൽ വിളങ്ക വന്തുദിത്താൻ വാഴിയേ
മാൽ മണക്കാൽ നംബി പദം വൈയകത്തിൽ വാഴിയേ

20. ആളവന്താർ (യാമുനാചാര്യർ)

കാട്ടു മന്നാർ കോയിൻ (വീരനാരായണപുരം)

കടകം – ഉത്രാടം

ഗീതാർത്ഥ സങ്ഗ്രഹം, ആഗമ പ്രാമാണ്യം, ചതുശ്ലോകീ, സ്തോത്ര രത്നം മുതലായവ

ഭക്തിയെന്നാൽ എന്തെന്നു് സ്തോത്ര രത്നത്തിൽ തെളിച്ചുപറഞ്ഞു, ഭാഗവതന്മാരായ എല്ലാവരെയും വേര്‍തിരിവില്ലാതെ, സമഭാവനയോടെ കണ്ടു. എല്ലാവരെയും സമഭാവത്തില്‍ കാണണമെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു.. ശ്രീരാമാനുജരെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട അറിവ് പകരാനായി ആറു ശിഷ്യരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് എല്ലാം പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു, സര്‍വ്വവും ചിട്ടപ്പെടുത്തി വെച്ചു.

യത് പദാമ്ഭോരുഹധ്യാന വിധ്വസ്താശേഷകല്‍മഷ |
വസ്തുതാമുപയാതോഹം യാമുനേയം നമാമി തം ||
മച്ചണിയും മതിളരംഗം വാഴ്വിത്താൻ വാഴിയേ
മറൈനാൻഗും ഓരുരുവിൻ മക്ഴ്ന്തു കറ്റാൻ വാഴിയേ
പച്ചൈയിട്ട രാമർപദം പകരുമവൻ വാഴിയേ
പാടിയത്തോൻ ഈടേറപ്പാര്വൈ ചെയ്തോൻ വാഴിയേ
കച്ചി നഗർ മായനിരു കഴൽ പണിന്തോൻ വാഴിയേ
കടക ഉത്രാടത്തുക്കലുദിത്താൻ വാഴിയേ
അച്ചമറ മനമകിഴ്ച്ചി അണൈന്തിട്ടാൻ വാഴിയേ
ആളവന്താർ താളിണകൾ അനവരതം വാഴിയേ

21. പെരിയനംബി (മഹാപൂർണർ)

ശ്രീരംഗം

ധനു – ത്രുക്കേട്ട

തിരുപ്പതിക്കോവൈ

ആളവന്താരെയും ശ്രീരാമാനുജരെയും വളരെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. ശ്രീരാമാനുജരെ ശ്രീരംഗത്തിലേക്കു എഴുന്നരുളിപ്പിച്ചു ശ്രീരംഗ ശ്രീയ്ക്ക് ശ്രീയുണ്ടാക്കി(ഐശ്വര്യം പൂര്‍ണ്ണമാക്കി).

കമലാപതി കല്യാണ ഗുണാമൃത നിഷേവയാ |
പൂര്‍ണ കാമായ സതതം പൂര്‍ണായ മഹതേ നമ: ||
അമ്പുവിയിൽ പതിൻമർകലൈ അയ്ന്തുരൈപ്പോൻ വാഴിയേ
ആളവന്താർ താളിണയൈ അടൈന്തുയ്ന്തോൻ വാഴിയേ
ഉംബർ തൊഴും അരംഗേശർക്കു ഉകപ്പുടയോൻ വാഴിയേ
ഓങ്കു ധനുക്കേട്ടതനിൽ ഉദിത്ത പിരാൻ വാഴിയേ
വമ്പവിഴ്താർ വരദരുരൈ വാഴി ചെയ്താൻ വാഴിയേ
മാറനേർ നംബിക്കു വാഴ്വളിത്താൻ വാഴിയേ
എംബെരുമാനാർ മുനിവർക്കു ഇദമുരൈത്താൻ വാഴിയേ
എഴിൽ പെരിയനംബി ചരൺ ഇനിതൂഴി വാഴിയേ

22. എംബെരുമാനാർ (ശ്രീ രാമാനുജർ)

ശ്രീപെരുമ്പുതൂർ അവതരിച്ചു

മേടം – തിരുവാതിര നക്ഷത്രം

ശ്രീഭാഷ്യം, ഗീതാ ഭാഷ്യം, വേദാർത്ഥ സങ്ഗ്രഹം, വേദാന്ത ദീപം, വേദാന്ത സാരം, ശരണാഗതി ഗദ്യം, ശ്രീരംഗ ഗദ്യം, ശ്രീവൈകുണ്ഠ ഗദ്യം, നിത്യ ഗ്രന്ഥം എന്നിവ കൃതികള്‍.

വിശിഷ്ടാദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെ വളർത്തിയ ആചാര്യന്മാരിൽ പ്രധാനി. സമ്പ്രദായത്തെ ഭാരത ദേശം മുഴുവനും പരത്തി.

യോനിത്യം അച്യുത പദാംബുജ യുഗ്മരുക്മ
വ്യാമോഹതസ്തദിതരാണി തൃണായ മേനേ
അസ്മദ്ഗുരോർ ഭഗവതോസ്യ ദയൈകസിന്ധോ:
രാമാനുജസ്യ ചരണൗ ശരണം പ്രപദ്യേ
ഹസ്തിഗിരി അരുളാളർ അടിപണിന്തോൻ വാഴിയേ
അരുട്കച്ചി നംബിയുരൈ ആറുപെറ്റോൻ വാഴിയേ
ഭക്തിയുടൻ പാദ്യത്തൈ പകർന്തിട്ടാൻ വാഴിയേ
പതിൻമർകലൈ ഉട്പൊരുളൈ പരിന്തു കറ്റാൻ വാഴിയേ
ശുദ്ധ മകിഴ്മാറനടി തൊഴുതുയ്ന്തോൻ വാഴിയേ
തൊൽ പെരിയ നംബി ചരൺ തോൻ്റിനാൻ വാഴിയേ
ചിത്തിരയിൽ ആതിര നാൾ ചിറക്ക വന്തോൻ വാഴിയേ
ചീർ പെരുമ്പുദൂർ മുനിവൻ തിരുവടികൾ വാഴിയേ

23. എംബാർ (ഗോവിന്ദപ്പെരുമാൾ)

മധുര മംഗലം

മകരം – പുണർതം

വിജ്ഞാന സ്തുതി, എംബെരുമാനാർ വടിവഴകു പാസുരം.

എംബെരുമാനാരുടെ പാദച്ചുവടെന്നു പ്രസിദ്ധനായി. ഭഗവദ്വിഷയത്തിനു പരമ രസികനും മറ്റെല്ലാത്തിനും മഹാ വിരക്തനുമായിരുന്നു.

രാമാനുജ പദ ഛായാ ഗോവിന്ദാഹ്വ അനപായിനീ 
തദാ യത്ത സ്വരൂപാ സാ ജീയാൻ മദ് വിശ്രമസ്ഥലീ
പൂവളരും തിരുമകളാർ പൊലിവുറ്റോൻ വാഴിയേ
പൊയ്കൈ മുദൽ പതിൻമർ കലൈപ്പൊരുൾ ഉരൈപ്പോൻ വാഴിയേ
മാവളരും പൂദൂരാൻ മലർ പദത്തോൻ വാഴിയേ
മകരത്തിൽ പുനർപൂശം വന്തുദിത്തോൻ വാഴിയേ
ദേവുമെപ്പൊരുളും പടൈക്കത്തിരൂന്തിനാൻ വാഴിയേ
തിരുമലൈ നംബിക്കവനടിമൈ ചെയ്യുമവൻ വാഴിയേ
പാവൈയർകൾ കലവിയിരുൾ പകലെൻറാൻ വാഴിയേ
ദട്ടർതൊഴും എംബാർ പൊറ്പദമിരണ്ടും വാഴിയേ

24. പരാശര ഭട്ടർ

ശ്രീരംഗം

ഇടവം – അനുഷം

ശ്രീരംഗരാജ സ്തവം, അഷ്ടശ്ലോകീ, ശ്രീ ഗുണരത്ന കോശം മുദലായവ.

എംബെരുമാനാരുടെ പാദച്ചുവടെന്നു പ്രസിദ്ധനായി. ഭഗവദ്വിഷയത്തിനു പരമ രസികനും മറ്റെല്ലാത്തിനും മഹാ വിരക്തനുമായിരുന്നു.

ശ്രീ പരാശര ഭട്ടാര്യ ശ്രീരംഗേശ പുരോഹിത:|
ശ്രീവത്സാങ്ഗ സുത: ശ്രീമാൻ ശ്രേയസേ മേ അസ്തു ഭുയസേ||
തെന്നരംഗർ മൈന്തൻ എനച്ചിറക്ക വന്തോൻ വാഴിയേ
തിരുനെടുന്താണ്ടകപ്പൊരുളൈ ചെപ്പുമവൻ വാഴിയേ
അന്നവയൽ പൂദൂരാൻ അടിപണിന്തോൻ വാഴിയേ
അനവരതം എംബാരുക്കു ആൾചെയ്വോൻ വാഴിയേ
മന്നുതിരുക്കൂരനാർ വളമുരൈപ്പോൻ വാഴിയേ
വൈകാശിയനുഷത്തിൽ വന്തുദിത്തോൻ വാഴിയേ
പന്നുകലൈ നാൽവേദപ്പയൻ തെരിന്തോൻ വാഴിയേ
പരാശരനാം ചീർ ഭട്ടർ പാരുലകിൽ വാഴിയേ

24. നഞ്ചീയർ(വേദാന്തി)

തിരുനാരായണപുരം

മീനം – ഉത്രം

തിരുവായ്മൊഴി 9000പ്പടി വ്യാഖ്യാനവും മറ്റു് ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങളും.

ഭട്ടർ തിരുത്തിയെടുത്തവരാണു. അദ്വൈത വിദ്വാനായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം ഭട്ടരുടെ ശ്രമത്താല്‍ ഉയർന്നൊരു ശ്രീവൈഷ്ണവരായി മാറി. ഭട്ടരുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും തിളക്കം കൂടിയവരായിരുന്നു. വേദാന്താചാര്യർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

നമോ വേദാന്ത വേദ്യായ ജഗൻ മംഗള ഹേതവേ 
യസ്യ വാഗാമൃതാസാര ഭൂരിതം ഭുവനത്രയം
തെണ്ടിരൈ ചൂഴ്തിരുവരംഗം ചെഴിക്ക വന്തോൻ വാഴിയേ
ശ്രീമാധവനെന്നും ചെൽവനാർ വാഴിയേ
പണ്ടൈ മറൈത്തമിഴ്പ്പൊരുളൈ പകരവന്തോൻ വാഴിയേ
പങ്കുനിയിൽ ഉത്തരനാൾ പാരുദിത്താൻ വാഴിയേ
ഒണ്ടൊടിയാൾ കലവിതന്നൈ ഒഴിത്തിട്ടാൻ വാഴിയേ
ഒൻപതിനായിരപ്പൊരുളൈ ഓതുമവൻ വാഴിയേ
എൺദിശയും ചീർ ഭട്ടർ ഇണയടിയോന്‍ വാഴിയേ
എഴിൽപെരുകും നഞ്ചീയർ ഇനിതൂഴി വാഴിയേ

26. നമ്പിള്ളൈ (ലോകാചാര്യർ)

നംബൂർ

വൃശ്ചികം – കാർത്തിക

തിരുവായ്മൊഴി 36000പ്പടി വ്യാഖ്യാനവും വേറെ ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങളും.

സംസ്കൃത ദ്രാവിഡ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ മികച്ച നിപുണൻ. ആദ്യമായി ശിരീരംഗം ക്ഷേത്രത്തിൽത്തന്നേ തിരുവായ്മൊഴിയെ വിശദമായി ഉപന്യസിച്ചു(പ്രഭാഷണ പരമ്പരകള്‍ നടത്തുന്നതിനെ ആണ് ഉപന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്). തിരുമങ്കയാഴ്വാരുടെ അവതാരമായി കരുതുന്നു.

വേദാന്ത വേദ്യ അമൃത വാരിരാശേ:
വേദാർത്ഥ സാര അമൃത പൂരമഗ്ര്യം |ദായ വര്ഷന്തം അഹം പ്രപദ്യേ
കാരുണ്യ പൂർണം കലിവൈരിദാസം ||
ദേമരുവും ചെങ്കമലത്തിരുത്താൾകൾ വാഴിയേ
തിരുവരൈയിൽ പട്ടാടൈ ചേർമരുങ്കും വാഴിയേ
ദാമമണി വടമാർബും പുരിനൂലും വാഴിയേ
താമരൈക്കൈ ഇണയഴകും തടംഭുയമും വാഴിയേ
പാമരുവും തമിഴ്വേദം പയിൽ പവളം വാഴിയേ
ഭാഷിയത്തിൻ പൊരുൾതന്നൈപ്പകർ നാവും വാഴിയേ
നാമനുതൽ മതിമുഖമും തിരുമുടിയും വാഴിയേ
നമ്പിള്ളൈ വടിവഴകും നാൾതോറും വാഴിയേ

27. വടക്കുത്തിരുവീദിപ്പിള്ളൈ (ശ്രീകൃഷ്ണപാദര്‍)

ശ്രീരംഗം

മിഥുനം – ചോതി

തിരുവായ്മൊഴി 36000പ്പടി വ്യാഖ്യാനം.

നമ്പിള്ളയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ. നമ്പിള്ളൈയുടെ ഊടു എന്ന തിരുവായ്മൊഴി പ്രഭാഷണങ്ങളെ ഓലച്ചുവടികളിൽ എഴുതിയെടുത്തു. പിള്ളൈ ലോകാചാര്യർ, അഴകിയ മണവാളപ്പെരുമാൾ നായനാർ എന്ന രണ്ടു പുത്ര രത്നങ്ങളെ ശ്രീവൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിനായിക്കൊടുത്തു.

ശ്രീ കൃഷ്ണ പാദ പാദാബ്ജേ നമാമി ശിരസാ സദാ|
യത് പ്രസാദ പ്രഭാവേന സർവ സിദ്ധിരഭൂന്മമ||
ആനിതന്നിൽ ചോതിന്നാൾ അവതരിത്തോൻ വാഴിയേ
ആഴ്വാർകൾ കലൈപ്പൊരുളൈ ആയ്ന്തുരൈപ്പോൻ വാഴിയേ
താനുകന്ത നമ്പിള്ളൈ താൾതൊഴുവോൻ വാഴിയേ
ശഠകോപൻ തമിഴ്ക്കീടു ചാർത്തിനാൻ വാഴിയേ
നാനിലത്തിൽ ഭാഷ്യത്തൈ നടത്തിനാൻ വാഴിയേ
നല്ല ഉലകാരിയനൈ നമക്കളിത്താൻ വാഴിയേ
ഈനമറ എമൈയാളും ഇറൈവനാർ വാഴിയേ
എങ്കൾ വടവീതിപ്പിള്ളൈ ഇണയടികൾ വാഴിയേ

28. പിള്ളൈ ലോകാചാര്യർ

ശ്രീരംഗം

തുലാം – തിരുവോണം

മുമുക്ഷുപ്പടി, തത്വത്രയം, ശ്രീവചന ഭൂഷണം തുടങ്ങിയ 18 രഹസ്യാർത്ഥ ഗ്രനഥങ്ങൾ ഇത്യാദിയായവ.

ഉയർന്ന പരമ രഹസ്യങ്ങളെ ഏവരും ഇളപ്പം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ലളിതമായെഴുതിയ കരുണാ സാഗരൻ.

ലോകാചാര്യായ ഗുരവേ കൃഷ്ണപാദസ്യ സൂനവേ |
സംസാരഭോഗിസന്ദഷ്ടജീവജീവാതവേ നമ: ||
ഹസ്തിഗിരി അരുളാളർ അനുമതിയോൻ വാഴിയേ
ഐപ്പശിയിൽ തിരുവോണത്തവതരിത്തോൻ വാഴിയേ
മുക്തിനെറി മറൈത്തമിഴാൽ മൊഴിന്തരുൾവോൻ വാഴിയേ
മൂതരിയ മണവാളൻ മുൻപുദിത്താൻ വാഴിയേ
നിത്യം നമ്പിള്ളൈപദം നെഞ്ചിൽ വൈപ്പോൻ വാഴിയേ
നീൾ വചന ഭൂഷണത്തിൽ നിയമിത്താൻ വാഴിയേ
ഉത്തമാം മുടുംബൈ നഗർ ഉദിത്ത വള്ളൽ വാഴിയേ
ഉലകാരിയൻ പദങ്കൾ ഊഴിതൊറും വാഴിയേ

29. തിരുവായ്മൊഴിപ്പിള്ളൈ (ശ്രീശൈലേശർ)

കൊന്തകൈ

ഇടവം – വിശാഖം

പെരിയാഴ്വാർ തിരുമൊഴി സ്വാപദേശം.

നമ്മാഴ്വാർക്കും അവരുടെ തിരുവായ്മൊഴിക്കായും മാത്രം ജീവിച്ചിരുന്നു. ആഴ്വാർ തിരുനഗരി ക്ഷേത്രത്തെ പുനർനിർമിച്ചു, ശ്രീരാമാനുജർക്കും പുതിയ ക്ഷേത്രം പണിഞ്ഞു.

നമ: ശ്രീശൈലനാഥായ കുന്തീനഗരജന്മനേ| 
പ്രസാദലബ്ദപരമപ്രാപ്യകൈങ്കര്യശാലിനേ ||
വൈയകമെൺ ശഠകോപൻ മറൈവളർത്തോൻ വാഴിയേ
വൈകാശി വിശാഖത്തിൽ വന്തുദിത്താൻ വാഴിയേ
ഐയൻ അരുൾമാരി കലൈ ആയ്ന്തുരൈപ്പോൻ വാഴിയേ
അഴകാരും യതിരാജർ അടിപണിവോൻ വാഴിയേ
തുയ്യ ഉലകാരിയൻ തൻ തുണൈപ്പദത്തോൻ വാഴിയേ
തൊൽ കുരുകാപുരി അതനൈത്തുലക്കിനാൻ വാഴിയേ
ദൈവനഗർ കുന്തി തന്നിൽ ചിറക്ക വന്തോൻ വാഴിയേ
തിരുവായ്മൊഴിപ്പിള്ളൈ തിരുവടികൾ വാഴിയേ

30. മണവാള മാമുനികൾ (രമ്യ ജാമാത്രു മുനി)

ആഴ്വാർ തിരുനഗരി

തുലാം – മൂലം

സ്തോത്രങ്ങൾ, തമിഴ് പ്രബന്ധങ്ങൾ, വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇത്യാദി.

ശ്രീരാമാനുജരുടെ പുനരവതാരം. തിരുവായ്മൊഴി വ്യാഖ്യാനമായ ഈടിനെ ഒരു വര്ഷകാലം ശ്രീരംഗനാഥന്റെ സമക്ഷം ഉപന്യസിച്ചു. ശ്രീരംഗനാഥന്‍ ബാലരൂപത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് മാമുനികളെ തന്റെയും ആചാര്യനായി വരിച്ചു കൊണ്ട് ശ്രീശൈലേശ ദയാപാത്രമെന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആചാര്യധ്യാനം ( തനിയന്‍) സമർപ്പിച്ചു.

ശ്രീശൈലേശദയാപാത്രം ധീഭക്ത്യാദിഗുണാർണവം |
യതീന്ദ്രപ്രവണം വന്ദേ രമ്യജാമാതരം മുനിം ||
ഇപ്പുവിയൽ അരംഗേശർക്കീടളിത്താൻ വാഴിയേ
എഴിൽ തിരുവായ്മൊഴിപ്പിള്ളൈ ഇണയടിയോൻ വാഴിയേ
ഐപ്പശിയ്ൽ തിരുമൂലത്തവതരിത്താൻ വാഴിയേ
അരവരചപ്പെരുഞ്ചോതി അനന്തനെൻറും വാഴിയേ
എപ്പുവിയും ശ്രീശൈലം ഏത്തവന്തോൻ വാഴിയേ
ഏരാരുമെതിരാജനെനവുദിത്താൻ വാഴിയേ
മുപ്പുരിനൂൽ മണിവടമും മുക്കോൽധരിത്തോൻ വാഴിയേ
മൂതരിയ മണവാളമാമുനിവൻ വാഴിയേ

അടിയൻ സൗരിരാജൻ രാമാനുജ ദാസൻ

ഉറവിടം : http://pillai.koyil.org/index.php/2020/05/know-our-azhwars-and-acharyas/

ഉറവിടം : https://srivaishnavagranthamsmalayalam.wordpress.com/

പ്രമേയം (ലക്ഷ്യം) – http://koyil.org
പ്രമാണം (വേദം) – http://granthams.koyil.org
പ്രമാതാവ് (ആചാര്യന്മാർ) – http://acharyas.koyil.org
ശ്രീവൈഷ്ണവ വിദ്യാഭ്യാസം / കുട്ടികള്‍ക്ക് – http://pillai.koyil.org

Ready Reckoner PDFs

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

 

An easy way to access our videos at your finger tips. எங்கள்  காணொளிகளைப் பார்க்க உங்கள் விரல் நுனியில் எளிய வழி.

guru paramparai (குரு பரம்பரை)
Title 
(click the title to learn santhai)
Ready Reckoner PDF
AzhwArs (ஆழ்வார்கள்) thamizh

 

English

AzhwArs/AchAryas vAzhi thirunAmams lectures (ஆழ்வார்/ஆசார்யர்கள் வாழிதிருநாமங்கள் விளக்கவுரை) thamizh

 

thiruvAdip pUram special – collection of lectures (திருவாடிப்பூரம் சிறப்பு வெளியீடு – விளக்கவுரைத் தொகுப்பு) thamizh

 

emperumAnAr and dhivyadhESams (எம்பெருமானாரும் திவ்யதேசங்களும்) thamizh

 

SrI rAmAnuja vaibhavam (ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்) thamizh
English
dhivya prabandhams (திவ்ய ப்ரபந்தங்கள்)
mudhalAyiram (முதலாயிரம்)
Title 
(click the title to learn santhai)
Ready Reckoner PDF
thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuth thAmbu, thiruppaLLiyezhuchchi and amalanAdhipirAn Lectures (திருப்பல்லாண்டு, கண்ணிநுண் சிறுத்தாம்பு, திருப்பள்ளியெழுச்சி, மற்றும் அமலனாதிபிரான் விளக்கவுரை) thamizh
periyAzhwAr thirumozhi lectures (பெரியாழ்வார் திருமொழி விளக்கவுரை) thamizh
thiruppAvai lectures (திருப்பாவை விளக்கவுரை)

thamizh

English

perumAL thirumozhi Lectures (பெருமாள் திருமொழி விளக்கவுரை) thamizh
thirumAlai Lectures (திருமாலை விளக்கவுரை) thamizh
iraNdAm Ayiram (இரண்டாம் ஆயிரம்)
Title 
(click the title to learn santhai)
Ready Reckoner PDF
periya thirumozhi-1st centum lectures (பெரிய திருமொழி விளக்கவுரை – முதல் பத்து) thamizh
periya thirumozhi-2nd centum lectures (பெரிய திருமொழி விளக்கவுரை – இரண்டாம் பத்து) thamizh
periya thirumozhi-3rd centum lectures (பெரிய திருமொழி விளக்கவுரை – மூன்றாம் பத்து) thamizh
periya thirumozhi-3rd centum lectures (பெரிய திருமொழி விளக்கவுரை – நான்காம் பத்து) thamizh
thirukkuRundhANdagam lectures (திருக்குறுந்தாண்டகம் விளக்கவுரை) thamizh
thirunedundhANdagam lectures (திருநெடுந்தாண்டகம் விளக்கவுரை) thamizh
iyaRpA (இயற்பா)
Title 
(click the title to learn santhai)
Ready Reckoner PDF
mudhal thiruvandhAdhi lectures (முதல் திருவந்தாதி விளக்கவுரை) thamizh
iraNdAm thiruvandhAdhi lectures (இரண்டாம் திருவந்தாதி விளக்கவுரை) thamizh
mUnRAm thiruvandhAdhi lectures (மூன்றாம் திருவந்தாதி விளக்கவுரை) thamizh
thiruvAsiriyam lectures (திருவாசிரியம் விளக்கவுரை) thamizh
thiruvezhukURRirukkai lectures (திருவெழுகூற்றிருக்கை) thamizh
siRiya thirumadal lectures (சிறிய திருமடல்) thamizh
rAmAnusa nURRandhAdhi lectures (இராமானுச நூற்றந்தாதி) thamizh
thiruvAymozhi (திருவாய்மொழி)
Title 
(click the title to learn santhai)
Ready Reckoner PDF
kOyil thiruvAimozhi recital (கோயில் திருவாய்மொழி பாராயணம்) thamizh
kOyil thiruvAimozhi lectures (கோயில் திருவாய்மொழி விளக்கவுரை) thamizh
pUrvAchArya SrIsUkthis (பூர்வாசார்ய ஸ்ரீஸூக்திகள்)
thamizh prabandhams (தமிழ் ப்ரபந்தங்கள்)
Title 
(click the title to learn santhai)
Ready Reckoner PDF
upadhESa raththina mAlai lectures (உபதேச ரத்தின மாலை விளக்கவுரை ) thamizh
thiruvAimozhi nURRandhAdhi lectures (திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதி விளக்கவுரை) thamizh
rahasya granthams (ரஹஸ்ய க்ரந்தங்கள்)
Title 
(click the title to learn santhai)
Ready Reckoner PDF
mumukshuppadi lectures (முமுக்ஷுப்படி விளக்கவுரை)
thamizh
அர்த்த பஞ்சகம் விளக்கவுரை thamizh
samskrutha prabandhams (ஸம்ஸ்க்ருத ப்ரபந்தங்கள்)
Title 
(click the title to learn santhai)
Ready Reckoner PDF
sthOthra rathnam lectures (ஸ்தோத்ர ரத்னம் விளக்கவுரை)
thamizh-Lecture
thamizh-santhai
English-santhai
chathu:SlOkI  lectures (சது:ச்லோகீ விளக்கவுரை) thamizh-Lecture
thamizh-santhai
English-santhai
SrI dhEvarAja ashtakam lecture(ஸ்ரீ தேவராஜ அஷ்டகம் விளக்கவுரை)
thamizh
yathirAja vimSathi lectures ( யதிராஜ விம்சதி விளக்கவுரை) thamizh
SrI varavaramuni dhinacharyA lectures (ஸ்ரீ வரவரமுநி திநசர்யை விளக்கவுரை) thamizh
Others (ithihAsams/purANams)
Title 
(click the title to learn santhai)
Ready Reckoner PDF
SrIvishNu sahasranAmam lectures (ஸ்ரீவிஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமம் விளக்கவுரை) English
General Discourses (உபந்யாஸங்கள்)
Title
Ready Reckoner PDF
SrIvaishNava uthsava anubhavams (ஸ்ரீவைஷ்ணவ உத்ஸவ அனுபவங்கள்) thamizh
English

हमारे आऴ्वार और आचार्योंको जानिए

Published by:

श्रीमते शठकोपाया नमः श्रीमते रामानुजाया नमः श्रीमद वरवरमुनये नमः

श्रीवैष्णवम् (सनातन धर्म) एक शाश्वत संप्रदाय है और प्राचीन कालसे अनेक महात्माओंने इस धर्मका प्रचार किया हैI द्वापरयुगके अंतसे,आऴ्वारों का दक्षिण भारतके विभिन्न नदीतट पर आविर्भाव होने लगा I कलियुगके आरम्भमें अंतिम आऴ्वार प्रकट हुए I श्रीमद्भागवत में व्यास ऋषि भविष्य वाणी करते हैं कि श्रीमन्नारायण के भक्त विभिन्न नदियों के तट पर प्रकट होंगे और वे दिव्य भगवद् ज्ञान देकर मानव जाति को समृद्ध करेंगे I दस आऴ्वार हुए हैं – पोयगै, भूतत् आऴ्वार, पेयाळ्वार्, तिरुमळिसै आऴ्वार, नम्माळ्वार् (शठकोप), कुळशेखर आऴ्वार, पेरिय आऴ्वार, तोण्डरडिप्पोडि आऴ्वार, तिरुमङ्गै आऴ्वार, तिरुप्पानाळ्वार् I मधुरकवि आऴ्वार आचार्य निष्ठ हैं और आण्डाळ् भूमि माता का अवतार हैं I

आण्डाळ् के अलावा, सभी आऴ्वार जीवात्मा हैं, जिन्हें भगवान ने इस संसार में चयन किया और उन्हें अपने संकलपसे “तत्त्व त्रय” (चित्- आत्मा ,अचित्-जड़/प्रकृति, और ईश्वर-भगवान) का संपूर्ण ज्ञान दिया I भगवान् ने, आऴ्वार के माध्यमसे भक्ति/प्रपत्ति मार्ग की, जो लुप्त हो गया था, पुनर्स्थापना की I भगवानने उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य घटनाओंके बारे में पूर्णतः और स्पष्ट अनुभूति प्रदानकी I आऴ्वारो ने ४००० दिव्य प्रबंधोंकी रचना की (तमिळमें “अरुळिचेयल”) जो उनके भगवद् अनुभव की समुत्पत्ति थी I

आऴ्वारो के पश्चात् , आचार्यों का आविर्भाव हुआ I नाथमुनिसे आरम्भ होकर , श्री रामानुज के मध्यस्थमें और अन्तमे मणवाळ मुनिगळ् तक अनेक आचार्योंका अवतार हुआ और उन्होंने हमारा सत् संप्रदाय का प्रचार किया I यह आचार्य परंपरा ७४ सिंहसनाधिपति और जीयर मठके (श्री रामानुज और मणवाळ मुनिगळ् द्वारा स्थापित) नेतृत्वमें अब भी चल रहा है I इन आचार्योंने प्रबंधोंपर अनेक टिकाओंकी रचना की जिनमें प्रबंधके पासुरम के अर्थ को विस्तार से समझाया I ये ग्रन्थ हमारी पूँजी है, जिसे हम पढ़कर भगवद् अनुभवमें विलीन हो जा सकते हैं I आऴ्वारो की कृपासे आचार्यों ने पासुरमके दिव्य संदेशको सही रूपसे हमें अवगत कराया और विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया I

अब हम आऴ्वार के बारे में क्रमानुसार देखेंगे I

1. पोयगै आऴ्वार (कासार योगि )

तिरुवेक्का ( कांञ्चीपुरम )
अश्विन – श्रवण
मुदल् तिरुवन्दादि

भगवान् के प्रभुत्व पर केंद्रित किया I उन्हें सरो मुनींद्र (सार मुनि) भी कहते हैं I

काञ्च्याम् सरसि हेमाब्जेजातं कासार योगिनम् I
कलये यः श्रियःपत्ये रविं दीपं अकल्पयत् II

सेय्य तुला ओणत्तिल् सेगदुदित्तान् वाळिये I
तिरुकच्चि मानगरं सेळिक्क वन्दोन् वाळिये I
वैयन्तगळि नूरुं वगुत्तुरैतान् वाळिये I
वनस मलर करुवदनिल् वन्दमैन्दान् वाळिये I
वेय्य कदिरोन् तन्नै विळक्किट्टान् वाळिये I
वेङ्कडवर तिरुमलैयै विरुम्बुमवन् वाळिये I
पोयगै मुनि वडिवळगुम् पोर्पदमुम् वाळिये I
पोन्मुदियुं तिरुमुगमुम् भूतलतिल् वाळिये II

2. भूतत् आऴ्वार (भूतयोगी)


तिरुक्कडल्मल्लै (महाबलिपुरम्)
अश्विन – धनिष्ठा
इरण्डाम् तिरुवन्दादि

भगवान् के प्रभुत्व पर केंद्रित किया I

मल्लापुर वराधीशं माधवी कुसुमोद्भवम् I
भूतं नमामि यो विष्णोर् ज्ञानदीपं अकल्पयत् II
अण्बे तगळि नूरुम् अरुळिनान् वाळिये I
ऐप्पसियिल् अविट्टत्तिल् अवतरित्तान् वाळिये I
नन्पुगळ् सेर् कुरुक्कत्ति नाण्मलरोन् वाळिये I
नलल तिरुक्कडल्मल्लै नादनार् वाळिये I
इन्बुरुगु सिन्दै तिरि इट्ट पिरान् वाळिये I
एळिल् ज्ञानच्चुडर् विळक्केत्तिनान् वाळिये I
पोन पुरैयुं तिरुवरङ्गर् पुगळ् उरैप्पोन् वाळिये I
भूदत्तार् ताळिनै इभ्भूतलत्तिल् वाळिये II

3. पेयाळ्वार् (महदाह्वय योगी)

तिरुमयिलै (मयिलपुर)
अश्विन – शतभिषा
मूण्राम् तिरुवन्दादि

भगवानके प्रभुत्व पर केंद्रित किया I

दृष्ट्वा हृष्ट्वं यो विष्णुं रमया मयिलाधिपम् I
कूपे रक्तोत्पले जातं महतावयं आश्रये II

तिरुक्कण्डेन् एन नूरुम् सेप्पिनान् वाळिये I
सिरन्द ऐप्पसियिल् सदयं सेनित्त वळ्ळल् वाळिये I
मरुक्कमळुम् मयिलै नगर् वाळ वन्दोन् वाळिये I
मलर्क्करिय नेय्दल् तनिल् वन्दुदित्तान् वाळिये I
नेरुक्किडवे इडैकळियिल् निन्र सेल्वन वाळिये I
नेमिसन्गन् वडिवळगै नेन्जिल् वैप्पोन् वाळिये I
पेरुक्कमुडन् तिरुमळिसै पिरान् तोळुवोन् वाळिये I
पेयाळ्वार् ताळिणै ईप्पेरु निलत्तिल् वाळिये II

4. तिरुमऴिशै आऴ्वार (भक्तिसार मुनि)

thirumazhisaiazhwar

तिरुमळिसै
पौष-मखा
नान्मुगन् तिरिवन्दादि , तिरुछन्द विरुत्तम्

अन्तर्यामी भगवान पर केंद्रित I उन्होंने यह भी स्थापित की कि हम केवल श्रीमन् नारायण की शरणागति लें I

शक्ति पञ्चमय विग्रहात्मने सूक्तिकारजत चित्त हारिणे I
मुक्तिदायक मुरारी पदयोर् भक्तिसार मुनये नमोनमः II

अन्बुडन् अन्दादि तोण्णूट्रारु उरैत्तान् वाळिये I
अळगारुम् तिरुमळिसै अमर्न्द सेल्वन् वाळिये I
इन्बमिगु तैयिल् मगत्तिन्गुदित्तान् वाळिये I
एळिल् सन्दविरुत्तम् नूत्त्रिरुपदीन्दान् वाळिये I
मुन्बुगत्तिल् वन्दुदित्त मुनिवनार वाळिये I
मुळु पेरुक्किल् पोन्नि एदिर् मिदन्द सोल्लोन् वाळिये I
नन्बुवियिल् नालायिरत्तेळुनूट्ट्रान् वाळिये I
नङ्गळ् बत्तिसारान् इरु नर्पदङ्गळ् वाळिये II

5. नम्माळ्वार् (शठकोप)

आऴ्वार तिरुनगरी
वैशाख – विशाखा
तिरुविरुत्तम् , तिरुवासिरियम् , पेरिय तिरुवन्दादि,तिरुवाय्मोळि

कृष्णावतार पर केन्द्रित I सभी आऴ्वार और श्रीवैष्णवोंके नायक I चार प्रबन्धोंमें चारों वेदोंका सार प्रवर्तन किया I

माता पिता युवतयस् तनया विभूतिः
सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् I
आद्यस्यनः कुलपतेर् वकुलाभिरामं
श्रीमद् तदन्घ्रि युगलं प्रणमामि मूर्ध्ना II

तिरुकुरुगै पेरुमाळ् तन् तिरुताळ्गळ् वाळिये I
तिरुवान तिरुमुगत्तुच् चेवियेन्नुं वाळिये I
इरुक्कोमोळि एन्नेन्जिल् तेक्किनान् वाळिये I
एन्दै एतिरासर्क्कु इरैवनार् वाळिये I
करुक्कुळियिल् पुगा वण्णम् कात्तरुळ्वोन् वाळिये I
कासिनियिल् आरियनैक् काट्टिनान् वाळिये I
वरुत्तमर वन्देन्नै वाळ्वित्तान् वाळिये I
मधुरकवि तं पिरान् वाळि वाळि वाळिये II

6. मधुरकवि आऴ्वार

तिरुक्कोलूर
चैत्र – चित्रा
कण्णिनुण् चिरुत्ताम्बु
नम्माळ्वार पर केंद्रित I आचार्य भक्तिका महत्व पर बल दिया I

अविदित विषियान्तरश्शठारेर् उपनिषदां उपगान मा
त्र भोगः I
अपि च गुण वशात् तदेक शेषी मधुरकविर्हृदये ममाविरस्तु II

चित्तिरैयिल् चित्तिरै नाळ् सिरक्क वन्दोन् वाळिये I
तिरुक्कोलूर् अवतरित्त सेल्वनार् वाळिये I
उत्तर गङ्गा तीरत्तु उयर्तवत्तोन वाळिये I
ओळि कदिरोन् तेर्कु उदिक्क उगन्दु वन्दोन् वाळिये I
बत्तियोडु पदिनोण्ड्रुम् पाडिनान् वाळिये I
पराङ्कुसने परन् एन्रु पट्र्रिनान् वाळिये I
मत्तिममाम् पद पोरुळै वाळ्वित्तान् वाळिये I
मधुरकवि तिरुवडिगळ् वाळि वाळि वाळिये II

7. कुलशेखर आऴ्वार तिरुवञ्जिक्कळम्

Image result for kulasEkarA azhwAr

तिरुवन्जिक्कळम्
माघ – पुनर्वसु
पेरुलाळ् तिरुमोळि, मुकुन्द- माला

श्री रामावतार पर केन्द्रित I भागवतों और दिव्य देशों की ओर अनुरक्ति विकसित करनेपर बल दिया I

घुष्यते यस्य नगरे रङ्गयात्रा दिनेदिने I
तमहं शिरसा वन्दे राजानं कुलशेखरम् II

अञ्जन मामलै पिरवि आदरित्तोन वाळिये I
अणि अरङ्गर् मण तूणै अडैन्दुय्न्दोन् वाळिये I
वन्जि नगरं तन्निल् वाळवन्दोन् वाळिये I
मासि तनिल् पुनर्पूसम् वन्दुदित्तान् वाळिये I
अन्जलेनक् कुड पाम्बिल् अङ्गै इट्टान् वाळिये I
अनवरतम् इराम कदै अरुळुमुवन् वाळिये I
सेन्जोल् मोळि नूट्ट्रञ्जुम् सेप्पिनान् वाळिये I
सेरलर् कोन सेन्कमलत् तिरुवडिगळ् वाळिये II

8. पेरियाळ्वार् (विष्णुचित्त)

Image result for periyAzhwAr

श्रीविल्लिपुत्तूर
ज्येष्ठा- स्वाति
तिरुप्पल्लाण्डु ,पेरियाळ्वार्- तिरुमोळि
कृष्णावतार पर केन्द्रित I आऴ्वार नें मङ्गलाशासनकी (भगवान् का कल्याण के लिये प्रार्थना करना) महत्ता बतायी, जो भगवान् पर सर्वोत्तम प्रेमकी स्थिति है I

गुरुमुखं अनधीत्य प्राहवेदानसेषान् I
नरपति परिक्लुप्तं शुल्कमाधातु कामः I
श्वशुरं अमर वन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् I
द्विजकुल तिलकं तं विष्णुचित्तं तं नमामि II

नल्ल तिरुप्पल्लाण्डु नान्मून्रोन् वाळिये I
तोडै सूडिक् कोडुत्ताळ् तान् तोळुम् तमप्पन् वाळिये I
नानूट्ररुपतोन्रुम् नमक्कुरैतान् वाळिये I
सोल्लरिय आनि तनिल् तान् तोळुम् तमप्पन् वाळिये I
सेल्व नम्बि तन्नैप् पोल् सिरपुट्रान् वाळिये I
सेन्रु किळि अरुत्तु माल् दैवं एन्रान् वाळिये I
विल्लिपुत्तूर नगरत्तै विळङ्ग वैत्तान् वाळिये I
वेदियर् कोन् भट्टर् पिरान् वेदिनियिल् वाळिये II

9. आण्डाळ्(गोदा)

Image result for ANdAL srivilliputur
श्रीविल्लिपुत्तुर
आषाढ – पूर्व फ़ाल्गुनी
तिरुप्पावै, नाचियार् तिरुमोळि

कृष्णावतार पर केन्द्रित I वह भूमि देवीकी (भगवानकी दिव्य महिषी) अवतार थी I सबका उद्धार के लिये भूलोक में अवतार हुआ I

नीळा तुङ्ग स्तनगिरितटी सुप्तं उद्बोध्य कृष्णम् I
पारार्थ्यं स्वं श्रुति शत शिरस् सिद्धं अध्यापयन्ती II
स्वोच्छिश्टायाम् स्रजिनिगलितं याबलात्कृत्य भुङ्क्ते I
गोदा तस्यै नाम इदं इदं भूय एवास्तु भूयः II

तिरुवाडिपूरत्तिल् सेगदुदित्ताळ् वाळिये I
तिरुप्पावै मुप्पदुं सेप्पिनाळ् वाळिये I
पेरियाळ्वार् पेट्रेडुत्त पेण्पिळ्ळै वाळिये I
पेरुम्पूदूर् मामुनिक्कुप् पिन्नानाळ् वाळिये I
ओरु नूट्रु नार्पत्तु मून्रुरैत्ताळ् वाळिये I
उयररङ्गर्क्के कण्णि उगन्दळित्ताळ् वाळिये I
मरुवारुं तिरुमल्लि वळनाडि वाळिये I
वण्पुदुवै नगरक् कोदै मलर्पदङ्गळ् वाळिये I

10. तोण्डरडिप्पोडि आऴ्वार (भक्ताङ्घ्रिरेणु)

Image result for 10. thoNdaradippodi AzhwAr

तिरुमण्डन्गुडि
मार्गशीर्ष -ज्येष्ठा
तिरुमालै, तिरुप्पळ्ळियेळुच्चि
श्री रङ्गनाथ पर केन्द्रित I नाम संकीर्तन और शरणागति के माहात्म्य की स्थापना की I
श्रीवैष्णवोंके वैभव स्पष्ठरूपसे विवरण किया I

तमेव मत्वा परवासुदेवम् रङ्गेशयम् राजवदर्हणीयम् I
प्राबोधिकीं योकृत सूक्तिमालाम् भक्ताङ्घ्रिरेणुम्
भगवन्तमीडे II

मण्डन्गुडि अदनै वाळ्वित्तान् वाळिये I
मार्गळियिल् केट्टै नाळ् वन्दुदित्तान् वाळिये I
तेन्दिरै सूळ्अरङ्गरैये दैवं एन्रान् वाळिये I
तिरुमालै ओन्बदञ्जुम् सेप्पिनान् वाळिये I
पाण्डु तिरुप्पळ्ळियेळुच्चिप् पत्तुरैतान् वाळिये I
पावैयवर्गळ् कलवि तनै पळित्त सेल्वन् वाळिये I
तोन्दुसेय्दु तुळबत्ताल् तुलङ्गिनान् वाळिये I
तोण्डरडिप्पोडियाळ्वार् तुणै पदङ्गळ् वाळिये II

11. तिरुप्पानाळ्वार् (मुनिवाहन)

tiruppanazhwar1

उरैयूर
कार्तिक-रोहिणी अमलनादिपिरान्
श्रीरङ्गनाथपर केंद्रित I पेरिय पेरुमाळ् के दिव्य स्वरूप (श्रीरङ्गनाथ) का सुन्दर तरह से मङ्गलाशासन किया I

आपाद चूडम् अनुभूय हरिं शयानम् मध्ये
कवेररदुहितुर्मुदितान्तरात्मा I
अद्रष्ट्रुतां नयनयोर्विषयान्तराणाम् यो निश्चिकाय
मनवैमुनिवाहनम् तम् II

उम्बर तोळुम् मेय्ज्ञानत्तु उरैयूरान् वाळिये I
उरोगिणि नाळ् कार्तिगैयिल् उदित्त वळ्ळल् वाळिये I
वम्बविळ् तार् मुनि तोळिल् वन्द पिरान् वाळिये I
मलर्ककण्णै वेरोन्रिल् वैयादान् वाळिये I
अम्बुवियिल् मदिळ् अरङ्गर् अगम् पुगुन्दान्
वाळिये I
अमलनादि पिरान् पत्तुं अरुळिनान् वाळिये I
सेम्पोन् अडि मुडि अळवुम् सेविप्पोन् वाळिये I
तिरुप्पाणन् पोर्पदङ्गळ् सेगतलत्तिल् वाळिये II

12. तिरुमङ्गै आऴ्वार (परकालन्)

Related image

तिरुक्कुरैयलूर
कार्तिक-कृत्तिका
पेरिय तिरुमोळि, तिरुक्कुरुन्ताण्डकम् , तिरुवेळुकूट्रिरुक्कै, सिरिय तिरुमडल्,पेरिय तिरुमडल्, तिरुनेडुन्ताण्डकम्
अपने घोड़े,अडालपर अनेक दिव्यदेशोंकीयात्रामें आसक्ति I
श्रीरङ्गम् और अन्य दिव्य देशोंमें कैङ्कर्यरत I

कलयामि कलिध्वंसं कविं लोक दिवाकरम् I
यस्य गोभिः प्रकाशाभिराविद्यं निहतं तमः II

कलन्द तिरुकार्तिगैयिल् कार्तिगै वन्दोन् वाळिये I
कासिनियिल् कुरैयलूर् कावलोन् वाळिये I
नलम् तिगळ् आयिरत्तेण्बत्तु नालुरैत्तान् वाळिये I
नालैन्दुं आरैन्दुं नमक्कुरैतान् वाळिये I
इलङ्गेळुक्कूर्रिरुक्कै इरुमडल् ईन्दान् वाळिये I
इम्मून्रिल् इरुनूर्रिरुपत्तेळीन्दान् वाळिये I
वलं तिगळुम् कुमुदवल्ली मणवाळन् वाळिये I
वाट्कलियन् परकालन् मङ्गैयर् कोन् वाळिये I

गुकारः अंधकार वाच्य शब्दः – “गु” जो हमारी बुद्धिको अज्ञानसे आच्छादित करता है, उसे दर्शाता है I
रुकारः तन्निवर्तकः-” रु” सद्विद्या का प्रतीक है जो अज्ञान को हटाता है I अतएव गुरुका अर्थ है “आचार्य” जो हमारे अज्ञान को दूर करता है और ज्ञानके सच्चे पथकी ओर मार्गदर्शन करता है I गुरु और आचार्य पर्याय वाची शब्द हैं और दोनोंका अर्थ आध्यात्मिक गुरु (मार्गदर्शक) है I
“ओराण् वाळि गुरु परमपरा” का अर्थ आध्यात्मिक गुरुओंका अनुक्रम है जो हमारे महान आध्यात्मिक ग्रंथोंका सन्देश युगोंसे लोगोंमें वितरण होता आया है I
हमारे “ओराण् वाळि गुरु परंपरा” श्री रंगनाथ (श्रीमन् नारायण) से प्रारम्भ होकर श्री रामानुजके मध्यस्थमें – जो “जगदाचार्य” अर्थात् संपूर्ण जगत के आचार्य के नामसे विख्यात हैं – और श्री मणवाळ मामुनि (श्री रंगनाथने स्वयं उन्हें श्रीरङ्गम् में अपने आचार्य के रूपमें स्वीकार किया) तक अंत होता है I अब हम प्रत्येक आचार्य के बारे में विस्तारसे देखेंगे I

13. पेरिय पेरुमाळ् (श्रीमन् नारायण)

Image result for ranganathaswamy photos

फ़ाल्गुन – रेवती
भगवद् गीता, श्रीशैलेश दया पात्रम् तनियन्
श्री रंगनाथ के नाम से प्रसिद्ध I वे सबके लिए “प्रथमाचार्य” (पहला आचार्य) हैं I परमपदसे सत्यलोकमें अवतरण किया I पहले ब्रह्मा ने उनकी उपासना की, तत्पश्चात् अयोध्या आये जहाँ सूर्यवंशी
राजाओंने, श्री रामचंद्र तक उनकी पूजा की I अंतमें श्री विभीषण ने उन्हें श्रीरंगम लाया जहां वे सदा के लिए बस गए I

श्री स्तनाभरणम् तेजः श्रीरंगेशयमाश्रये ।
चिन्तामणिमिवोत्वान्तम् उत्संगे अनन्तभोगिनः ॥

तिरुमगळुम् मण्मगळुम् सिरक्कवन्तोन् वाळिये ।
सेय्य विदैत्ताय्मगळार् सेविप्पोन् वाळिये ।
इरुविसुम्बिल् वीट्रिरुक्कुम् इमयवर्कोन् वाळिये।
इडर्कडियप् पार्कडलै एय्तिनान् वाळिये ।
अरिय दयरतन् मगनाय् अवतरित्तान् वाळिये ।
अन्तरियामित्तुवमुम् आयिनान् वाळिये ।
पेरुकिवरुम् पोन्निनदुप् पिन्तुयिन्रान् वाळिये ।
पेरियपेरुमाळ् एङ्गळ्पिरान् अडिगळ् वाळिये ।।

14. पेरिय पिराट्टियार् (श्री महलक्ष्मी)

Image result for periya pirAttiyAr

फ़ाल्गुन – उत्तर फ़ाल्गुनी
श्री रंगनायकी के नामसे लोकप्रिय हैं। भगवानकी दिव्य महिषी (दिव्य पत्नी)। भगवान की दयाका मूर्ति-स्वरूपा । हमारे आचार्य उन्हें “पुरुषकार प्राधिकारी” (तमिळ् में “पुरुषकार भूतै”) के नाम से
गौरवान्वित करते हैं। जीवोंको भगवान की कृपा-पात्र होनेके लिए वह हमारी मध्यस्थता (सिफारिश) करती हैं।

नमः श्रीरङ्ग नायक्यै यत् भ्रोविभ्रम भेततः ।
ईशेशितव्य वैशम्य निम्नोन्नतमिदम् जगत् ॥

पङ्गयप्पूविल् पिरन्द पावै नल्लाळ् वाळिये ।
पन्गुनियिल् उत्तरनाळ् पारुदित्ताळ् वाळिये ।
मङ्गैयर्गळ् तिलगमेन वन्द सेल्वि वाळिये ।
मालरङ्गर् मणिमार्बै मन्नुमवळ् वाळिये ।
एङ्गळेळिल् सेनैमन्नर्क्कु इदमुरैत्ताळ् वाळिये ।
इरुप्प्तन्जु उट्पोरुळ् माल् इयम्पुमवळ् वाळिये ।
सेङ्गमल्च् चेय्यरङ्गम् चेळिक्कवन्ताळ् वाळिये।
सीरङ्ग नायकियार् तिरुवडिगळ् वाळिये ।।

15. सेनै मुदलियार (विश्वक्सेन)

Image result for vishwaksena of srirangam

अश्विन -पूर्वाषाढा
वे परमपदमें भगवानके सेनापति हैं। वे सभी प्रबंधन कार्योंको संभालते हैं । उन्हें ” शेषासन” भी कहा जाता है, क्योंकि वे भगवान का शेष प्रसाद को प्रथम ग्रहण करते हैं।

श्रीरङ्गचन्द्रमसं इन्द्रिया विहर्तुम् विन्यस्य
विश्वचिदचिन्नयनाधिकारम् ।
यो निर्वहत्य निशमङ्गुळि मुद्रयैव सेनान्यमन्य
विमुखास्तमसि श्रियाम।।

ओन्गुतुलाप् पूराडुदित्त सेल्वन वाळिये ।
ओण्डोडियाळ् सूत्रवति उरैमार्बन् वाळिये ।
ईन्गुलगिल् सडगोपर्कु इदमुरैत्तान् वाळिये ।
एळिल् पिरंबिन् सेङ्गोलै एन्तुमवन् वाळिये ।
पान्गुडन् मुप्पत्तुमूवर् पणियुमवन् वाळिये ।
पङ्कयत्ताळ् तिरुवडियैप् पट्रिनान् वाळिये ।
तेनुपुगळ् अरङ्गरैये सिन्दै सेय्वोन् वाळिये ।
सेनैयर्कोन् सेन्गमलत् तिरुवडिगळ् वाळिये ।।

16. नम्माळ्वार् (शठकोप)

आऴ्वार तिरुनगरी
वैशाख-विशाखा
तिरुविरुत्तम्, तिरुवासिरियम्, पेरिय तिरुवन्दादि, तिरिवय्मोळि
“वैष्णव कुलपति” और प्रपन्न जन कूटस्थ” (सभी वैष्णवोंका नायक) उपाधियोंसे सम्मानित। मारन्, परांकुश, कुरुगूर नम्बि इत्यादि नामोंसे जाने जाते हैं।

माता पिता युवतयस् तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् ।
आद्यस्यनः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत् तदन्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना ।।

तिरुक्कुरुगै पेरुमाळ् तन् तिरुत्ताळ्गळ् वाळिये ।
तिरुवाण तिरुमुगत्तुच् चेवियेन्नुं वाळिये ।
इरुक्कुमोळि एन्नेन्जिल् तेक्किनान् वाळिये ।
एन्दै एतिरसर्क्कु इरैवनार् वाळिये ।
करुक्कुळियिल् पुगा वण्णम् कात्तरुळ्वोन् वाळिये ।
कासिनियिल् आरियनैक् काट्टिनान् वाळिये ।
वरुत्तमर वन्देन्नै वाळ्वित्तान् वाळिये।
मधुरकवि तं पिरान् वाळि वाळि वाळिये।।

17. नाथमुनि (श्रीरङ्गनाथ मुनि)

Image result for nAthamunigaL

काट्टुमन्नार् कोइल् (वीर नारायण पुरम्)
ज्येष्ठ-अनुराधा
न्याय तत्त्वम्, योग रहस्यम् , पुरुष निर्णयम्
नम्माळ्वार् का अवतार स्थल को खोजकर पता किया। नम्माळ्वार् का निरंतर ध्यान करते हुए ४००० दिव्यप्रबंधोंकी और उसके अर्थ की
उपलब्धि हुई।

नमः अचिन्त्याद्भुताक्लिष्ट ज्ञानवैराग्य राशये |
नाथाय मुनये अगाधभगवद्भक्तिसिन्धवे ।।

आनितनिल् अनुदत्तिल् अवतरित्तान् वाळिये |
आळवन्दार्क्कु उपदेसम् अरुळिवैत्तान् वाळिये |
बानुतेर्किल् कण्डवन् सोर्पलवुरैत्तान् वाळिये |
परान्गुसनार् सोर्पिरबन्दं परिन्दुकट्ट्रान् वाळिये |
गानामुरत् ताळत्तिल् कण्डिसैत्तान् वाळिये |
करुणैयिनाल् उपदेसक् कतियळित्तान् वाळिये |
नानिलत्तिल् गुरुवरैयै नाट्टिनान् वाळिये |
नलन्तिगळुम् नाथमुनि नर्पदङ्गळ् वाळिये ||

18. उय्यकोण्डार् (पुण्डरीकाक्ष)

Image result for puNdarIkAkshar

तिरुवेळ्ळरै
चैत्र- कृत्तिका
४००० प्रबंध और उसके अर्थको श्री नाथमुनिसे अध्ययन की और उसका प्रचार किया |

नमः पंकज नेत्राय नाथः श्री पाद पंकजे |
न्यस्त सर्व भाराय अस्मद् कुलनाथाय धीमते ||

वालवेय्योन्तनै वेन्र वडिवळगन् वाळिये |
माल् मणक्काल् नंबि तोळुम् मलर्प्पतित्तोन् वाळिये |
सीलमिगुनाथमुनि सीरुरैप्पोन् वाळिये |
चित्तिरैयिल् कार्तिगैनाळ् सिरक्कवन्तोन् वाळिये |
नालिरण्डुम् अय्यैन्दुं नमक्कुरैत्तान् वाळिये |
नालेट्टिन् उट्पोरुळै नडत्तिनान् वालिये |
मालरङ्ग मणवाळर् वळमुरैप्पोन् वाळिये |
वैयमुय्यक् कोण्डवर् ताळ् वैयगत्तिल् वाळिये ||

19. मणक्काल् नम्बि (श्री राम मिश्र)

Image result for maNakkAl nambi
मणक्काल् (श्रीरङ्गम् के समीप) माघ-मखा
यामुनाचार्यको सुधारनेका कार्य और उन्हें एक महान आचार्य बनाने में प्रयास किया |

अयत्नतो यामुनं आत्मदासं अलर्क पत्रार्पण निष्क्रयेण |
यः कृतवानास्थित यौवराज्यं नमामि तं राममेय
सत्वम् ||

देसमुडैय्य कोण्डवर् ताळ् सेन्निवैप्पोन् वाळिये |
तेन्नरङ्गर् सीररुळैच् चेर्न्तिरुप्पोन् वाळिये |
दासरति तिरुनामं तळैक्कवन्तोन् वाळिये |
तमिळ् नाथ मुनियुगप्पैत् तापित्तान् वाळिये |
नेसमुडन् आरियनै नियमित्तान् वाळिये |
नीळ्निलत्तिल् पतिन्मर कलै निरुत्तिनान् वाळिये |
मासिमगं तनिल् विळङ्ग वन्दुदैत्तान् वाळिये |
माल् मणक्काल् नम्बि पदं वैयगत्तिल् वाळिये ||

20. आळवन्दार् (यामुनाचार्य)

काट्टुमन्नार् कोइल् (वीर नारायण पुरम्)
आषाढ- उत्तराषाढा
गीतार्थ सङ्ग्रहम्, आगम प्रामण्यम्, चतुश्श्लोकी, स्तोत्र- रत्नम् इ०.

महान विद्वान जिन्होनें श्रीरंगम को प्रधान क्षेत्र बनाया |
अनेक शिष्योंके साथ वहाँ रहे |

यद् पदाम्भोरुहध्यान विध्वस्शेताशेष कल्मषः |
वस्तुतामुपयादोऽहं यामुनेयं नमामितम् ||

मच्चणियुम् मतिळरङ्गम् वाळ्वित्तान् वाळिये |
मरैणान्गुं ओरोरुविल् मगिळ्न्तुकत्रान् वाळिये |
पच्चैयिट्ट रामर्पदं पगरुमवन् वाळिये |
पाडियत्तोन् ईडेरप् पार्वैचेय्दोन् वाळिये |
कच्चिनगर् मयानिरु कळळ्पणिन्तोन् वाळिये |
कडग उत्तराडत्तुक् कालुदित्तान् वाळिये |
अच्चमर मनमगिळ्च्चि अणैन्तिट्टान् वाळिये |
आळवन्दार् ताळिणैगळ् अनवरतम् वाळिये ||

21. पेरिय नम्बि (महापूर्ण)

Image result for mahapoorna swamy

श्रीरङ्गम्,
मार्गशीर्ष – ज्येष्ठा
तिरुप्पतिक् कोवै
आळवन्दार् और श्री रामानुज के प्रति अगाध स्नेह था |
श्री रामानुज को श्रीरंगमको ले आनेका कार्य किया |

कमलापति कल्याण गुणामृत निषेवया ।
पूर्णकामाय सततम् पूर्णाय महते नमः ॥

अम्बुवियिल् पतिन्मर्कळै आय्न्तुरैप्पोन् वाळिये ।
आळवन्दार् ताळिणैयै अडैन्तुय्न्दोन् वाळिये ।
उम्बर्तोळुम् अरङ्गेसर्क्कु उगप्पुडैयोन् वाळिये ।
ओङ्गुदनुक् केट्टैतनिल् उदित्त पिरान् वाळिये ।
वम्बविळ्तार् वरदरुरै वाळिसेय्दान् वाळिये ।
मारनेर्नम्बिक्कु वाळ्वळित्तान् वाळिये ।
एम्पेरुमानार् मुनिवर्कु इतमुरैत्तान् वाळिये ।
एळिल् पेरियनम्बि सरण् इनितूळि वाळिये।।

22. एम्पेरुमानार् (श्री रामानुज)

Image result for ramanuja
श्रीपेरुम्बुदूर
चैत्र-आर्द्रा
श्री भाष्यम् , गीता भाष्यम् ,वेदार्थ सङ्ग्रहम् ,वेदान्त दीपम्, वेदान्त सारम्, शरणागति गद्यम्, श्रीरङ्ग गद्यम् , श्रीवैकुण्ठ गद्यम् , और नित्य ग्रन्थम्
प्रधान आचार्य जिन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की दृढ़ स्थापना की और हमारे सम्प्रदाय को सर्वत्र प्रसार किया |

योनित्यं अच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म |
व्यामोहतस् तदितराणि तृणाय मेने |
अस्मद्गुरोर् भगवतोस्य दयैकसिन्धोः |
रामानुजस्य चरणौ शरणम् प्रपद्ये ||

अत्तिगिरि अरुळाळर् अडिपणिन्तोन् वाळिये |
अरुट्कच्चि नंबियुरै आरुपेट्रोन् वाळिये |
पत्तियुडन् पाडियत्तै पगर्न्दिट्टान् वाळिये |
पतिन्मर्कलै उट्पोरुळै परिन्तुकट्रान् वाळिये |
सुद्दमगिळ्मारनडि तोळुदुय्न्दोन् वाळिये |
तोल् पेरियनम्बिचरण् तोन्रिनान् वाळिये |
चित्तिरैयिल् आदिरैनाळ् सिरक्कवन्तोन् वाळिये |
सीर् पेरुम्बूदूर् मुनिवन् तिरुवडिगळ् वाळिये ||

23. एम्बार् (गोविन्द पेरुमाळ्)

मधुर मङ्गलम्
पौष-पुनर्वसु
विज्ञान स्तुति , एम्पेरुमानार् वडिवळगु पासुरम्
वे श्रीरामनुजकी छाया के नामसे विख्यात हैं | भौतिक विषयोंमें पूर्णतया निरासक्त परन्तु भगवद् विषय का रसिक |

रामानुज पद छाया गोविन्दाह्वानपायिनी |
तदायत्त स्वरूपा सा जीयान् मद्विश्रमस्थली ||

पूवळरुम् तिरुमगळार् पोलिवुट्रोन् वाळिये |
पोय्गै मुदल पतिन्मर्कलै पोरुळुरैप्पोन् वाळिये |
मावळरुम् पूतूरान् मलर पदत्तोन् वाळिये |
मगरत्तिल् पुनर्पूसम् वन्दुदित्तोन् वाळिये |
तेवुम्प्पोरुळुम् पडैक्कत् तिरुन्तिनान् वाळिये |
तिरुमलै नंबिक् कडिमै सेय्युमवन् वाळिये |
पावैयर्गळ् कलवियिरुळ् पकलेन्रान् वाळिये |
बट्टर् तोळुम् एम्बार् पोर्पदमिरण्डुम् वाळि ||

24. पराशर भट्ट

Related image

श्रीङ्गम्
वैशाख-अनुराधा
श्रीङ्गराज स्तवम् , अष्टश्लोकी, श्री गुणरत्न कोषम् इ०

कूरत्ताळ्वान् का तेजस्वी पुत्र | श्री रङ्गनाथ और श्री रङ्गनाचियार् का “अभिस्वीकृत पुत्र” के नाम से विख्यात | शास्त्रोंमें पारंगत होनेके कारण “सर्व तंत्र स्वतन्त्र” की उपाधिसे प्रसिद्ध |

श्री पराशर भट्टार्य श्रीरङ्गेश पुरोहितः |
श्रीवत्साङ्क सुतः श्रीमान् श्रेयसे मेस्तु भूयसे ||

तेन्नरङ्गर् मैन्दन् एनच् चिरक्कवन्तोन् वाळिये |
तिरुनेडुन्ताण्डगप् पोरुळैच् चेप्पुमवन् वाळिये |
अन्नवयल् पूतूरन् अडिपणिन्तोन् वाळिये |
अनवरतम् एम्बारुक्कु आट्चेय्वोन् वाळिये |
मन्नु तिरुक्कूरानार् वळमुरैप्पोन् वाळिये |
वैगासि अनुडत्तिल् वन्दुदित्तोन वाळिये |
पन्नुकलै नाल्वेदप् पयन्तेरिन्तोन् वाळिये |
परासरनाम् सीर्बट्टर् पारुलगिल् वाळिये|

25. नन्जीयर् (वेदान्ती)

Image result for 25. nanjIyar
फ़ाल्गुन – उत्तर फ़ाल्गुनी
तिरुनारायणपुरम्
तिरुवाय्मोळि ९००० पडि व्याख्यानम् और अन्य व्याख्यान
पराशर भट्ट ने उनका परिवर्तन किया | श्री भट्ट के प्रयासोंसे, नन्जीयर, जो पहले अद्वैती थे, एक महान श्रीवैष्णव बने| उन्हें एक आदर्श “श्री भट्ट के शिष्य” माना जाता है |. वेदांताचार्य के नामसे भी जाने जाते हैं|

नमो वेदान्त वेद्याय जगन्मङ्गल हेतवे |
यस्य वागामृतासार भूरितम् भुवन त्रयम् ||

तेन्दिरै सूळ् तिरुवरङ्गम् सेळिक्कवन्तोन् वाळिये |
सीमधवनेन्नुम् सेल्वनार वाळिये |
पण्डैमरैत् तमिळ्प्पोरुळै पगर वन्तोन् वाळिये |
पन्गुनियिल् उत्तरनाळ् पारुदित्तान् वाळिये |
ओण्डोडियाळ् कलवित्तन्नै ओळितिट्टान् वाळिये |
ओन्पतिनायिरप् पोरुळै ओत्तुमवन् वाळिये |
एण्डिसैयुम् सिर बट्टर् इणैयडियोन् वाळिये |
एळिल्पेरुगुम् नञ्जीयर् इनितूळि वाळिये ||

26. नम्पिळ्ळै (लोकाचार्य)

Related image

नम्बूर्
कार्तिक- कृत्तिका
तिरुवाय्मोळि ३६००० पडि व्याख्यानम् और अन्य व्याख्यान
संस्कृत और द्राविड़ शास्त्रोंमें प्रावीण्य | सर्वप्रथम
आचार्य, श्रीरंगम देवालयमें तिरुवाय्मोळि पर
विस्तारसे व्याख्यान करनेवाले सर्वप्रथम आचार्य |
तिरुमङ्गै आऴ्वार का अवतार से अभिवादित |

वेदान्त वेद्य अमृत वारिराशेर् वेदार्थ सार अमृत पूरमग्र्यम् |
आद्याय वर्षन्तं अहं प्रपद्ये कारुण्य पूर्णम् कलिवैरिदासम् ||

तेमरुवुं सेङ्गमलत् तिरुत्ताळ्गळ् वाळिये |
तिरुवरैयिल् पट्टाडै सेर्मरुन्गुं वाळिये |
ताममणि वडमार्वुम् पुरिनूलुम् वाळिये |
तामरैक्कै इणैयळगुम् तडम्पुयमुम् वाळिये |
पामरुवुं तमिळ्वेदम् पयिल् पवळम् वाळिये |
पाडियत्तिन् पोरुळ् तन्नै पगर्णावुम् वाळिये |
नामनुतल् मतिमुगमुम् तिरुमुडियुम् वाळिये |
नम्पिळ्ळै वडिवळगुम् नाडोरुम् वाळिये ||

27. वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै (श्री कृष्णपाद)

Image result for 27. vadakku thiruvIdhi piLLai
श्रीङ्गम्
ज्येष्ठ-स्वाति
तिरुवाय्मोळि ३६००० पडि व्याख्यानम् और अन्य व्याख्यान
नम्पिळ्ळै के सर्वश्रेष्ठ और निष्ठावान शिष्य |
नम्पिळ्ळै का ईडु व्याख्यान का अनुलेखन की |
पिळ्ळै लोकाचार्य और अळगिय मणवाळ पेरुमाळ् नयनार् श्रेष्ठ रत्न हमें प्रदान किए |

श्रीकृष्ण पाद पादाब्जे नमामि शिरसा सदा |
यत्प्रसाद प्रभावेण सर्व सिद्धिरभून्मम ||

आनितनिल् सोतिणन्नाळ् अवतरित्तान वाळिये |
आळ्वार्गळ् कलैप्पोरुळै आय्न्तुरैप्पोन् वाळिये |
तानुगन्द नम्पिळ्ळै ताळ्तोळुवोन् वाळिये |
सटकोपन् तमिळ्क्कीडु साट्रिनान् वाळिये |
नानिलत्तिल् पाडियत्तै नडत्तिनान् वाळिये |
नल्ल उलगारियनै नमक्कळित्तान् वाळिये |
ईनमर एमैयाळुम् इरैवनार् वाळिये |
एङ्गळ् वडवीदिप्पिळ्ळै इणैअडिगळ् वाळिये ||

28. पिळ्ळै लोकाचार्य

Image result for 28. piLLai lOkAchAryar

श्रीरङ्गम्
अश्विन-श्रवण
मुमुक्षुप्पडि, तत्त्व त्रयम् , श्री वचन भूषणम् इ० (१८ रहस्य ग्रन्थ और अन्य)
अतीव कृपालु आचार्य, जिन्होंने लोगोंके हितार्थ
हमारे सम्प्रदायके निगूढ़ सिद्धांतोंको सुसरल
भाषा में निरूपण किया |

लोकाचार्य गुरवे कृष्ण पादस्य सूनवे |
संसार भोगी सन्तस्त जीव जीवातवे नमः ||

अत्तिगिरियरुळाळ रनुमतियोन् वाळिये |
ऐप्पसियिल् तिरुवोणत्तु अवतरित्तान् वाळिये |
मुत्तिणेरि मरैत्तमिळाल् मोळीन्तरुळ्वोन् वाळिये |
मूतरिय मणवाळन् मुन्पुतित्तान् वाळिये |
नित्तियं नम्पिळ्ळैपदम् नेन्जिल्वैप्पोन् वाळिये |
नीळ्वसनबूडणत्ताल् नियमित्तन् वाळिये |
उत्तममाम् मुडुम्बैणगर् उदित्तवळ्ळल् वाळिये |
उलगारियन् पदङ्गळ् ऊळितोरुम् वाळिये ||

29. तिरुवाय्मोळि पिळ्ळै (श्रीशैलेश स्वामी)

Image result for 29. thiruvAimozhi piLLai

कुन्तिनगर
वैशाख-विशाखा
पेरियाळ्वार् तिरुमोळि स्वापदेश
अपना सारा जीवन नम्माळ्वार् और तिरुवाय्मोळि के लिए समर्पित | आऴ्वार तिरुनगरी में सब पुनः स्थापित की | श्री रामानुज के लिए एक नया मंदिर का निर्माण किया |

नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तिनगर जन्मने |
प्रसादलब्ध परम प्राप्य कैङ्कर्यशालिने ||

वैयगमेन् सटकोपन् मरैवळर्त्तोन् वाळिये |
वैकासि विसाकत्तिल् वन्तुतित्तान् वाळिये |
ऐयन् अरुण्मारि कलै आय्न्तुरैप्पोन् वाळिये |
अळगारुम् एतिरासर् अडिपणिवोन् वाळिये |
तुय्यवुलगारियन् तन् तुणैप्पदत्तोन् वाळिये |
तोल् कुरुकापुरि अतनै तुलक्किनान् वाळिये |
तेय्वनगर् कुन्ति तन्निल् सिरक्कवन्तोन् वाळिये |
तिरुवाय्मोळिप्पिळ्ळै तिरुवडिगळ् वाळिये ||

30. मणवाळ मामुनि (वरवरमुनि)

Related image

आऴ्वार तिरुनगरी
अश्विन-मूला
कई स्तोत्र, तमिळ् प्रबन्ध, व्याख्यान
श्रीरामानुज का अवतार | ” तिरुवाय्मोळि ईडु व्याख्यान” पर श्री रङ्गनाथ और उनके परिवार के समक्ष एक वर्ष तक प्रवचन की| प्रवचन शृङ्खला की समाप्ति पर श्रीरङ्गनाथने उन्हें अपने ही आचार्य स्वीकारा और अतिलोकप्रिय “श्री शैलेश दयापात्रं ” तनियन् उनको समर्पित किया |

श्रिशैलेश दयापात्रं धीभक्त्यादि गुनार्णवम् |
यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम् ||

ईप्पुवियिल् अरण्गेसर्क्कु ईडळीत्तान् वाळिये |
एळिल् तिरुवय्मोळिप्पिळ्ळै इणैयडियोन् वाळिये |
ऐप्पसियिल् तिरुमूलत्तु अवतरित्तान् वाळिये |
अरवरसप् पेरुन्जोति अनन्तनेन्रुं वाळिये |
एप्पुवियुम् स्रीसैलम् एत्तवन्तोन् वाळिये |
एरारुम् एतिरासर् एनवुदित्तान् वाळिये |
मुप्पुरिनूल् मणिवडमुम् मुक्कोल् तरित्तान् वाळिये |
मूतरिय मणवाळमामुनिवन् वाळिये ||
आऴ्वार, एम्पेरुमानार्, जीयर् तिरुवडिगळे शरणम्
जीयर् तिरुवडिगळे शरणम्, आचार्य तिरुवडिगळे शरणम्

अडियेन् विजयकुमार रामानुजन दासन

आधार : http://pillai.koyil.org

प्रमेय (लक्ष्य) – http://koyil.org
प्रमाण (शास्त्र) – http://granthams.koyil.org
प्रमाता (आचार्य) – http://acharyas.koyil.org
श्रीवैष्णव शिक्षा/बालकों का पोर्टल – http://pillai.koyil.org

Know our AzhwArs and AchAryas

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

SrIvaishNavam (also known as sanAthana dharmam) is an eternal sampradhAyam and many great personalities have propagated it throughout the history. Towards the end of dhvApara yugam, AzhwArs started appearing in southern part of bhAratha varsham at the banks of various rivers. The last AzhwAr appeared in the early part of kali yugam. vyAsa rishi, in SrI bhAgavatham identifies that exalted bhakthas of Sriman nArAyaNan will appear in the banks of various rivers and will enrich every one with the divine knowledge of emperumAn. AzhwArs are 10 in number – poigai AzhwAr, bhUthathAzhwAr, peyAzhwAr, thirumazhisai AzhwAr, nammAzhwAr, kulasEkarAzhwAr, periyAzhwAr, thondaradip podi AzhwAr, thirumangai AzhwAr and thiruppAnAzhwAr. madhurakavi AzhwAr is an AchArya nishtar and ANdAL is the avathAram of Bhoomi pirAti. AzhwArs (except ANdAL) are all jIvAthmAs hand picked by emperumAn from samsAram. emperumAn gave the AzhwArs the most perfect knowledge about thathva thrayam (chith – soul, achith – matter, Isvara – God) through his own sankalpam and through them he re-established the bhakthi/prapatthi mArgam when it was lost. He also made them realize past, present and future events fully and clearly. Azhwars sung 4000 divya prabhandham (popularly known as aruLicheyal) which were direct outpourings of their bhagavadh anubhavam.

After the time of AzhwArs, AchAryas started appearing. Many AchAryas starting from nAthamunigaL, centered by SrI rAmAnuja and ending with maNavALa mAmunigaL appeared and propagated our sath sampradhAyam. This AchArya paramparai continues through the 74 simhAsanadhipathis and jeeyar mutts (established by emperumAnAr and maNavALa mAmunigaL) until today. These AchAryas wrote several commentaries on aruLicheyal, explaining the meanings of the pAsurams in great detail. These commentaries are the great wealth they have left behind to us – for us to read them and immerse in the bhagavadh anubhavam. The AchAryas, by the mercy of the AzhwArs were able to exactly understand the divine message in the pAsurams and explain them from different angles.

1. poigai AzhwAr (kAsAra yOgi)

thiruvekkA (kAnchIpuram)
aippasi – sravaNam
mudhal thiruvanthAdhi

Focussed on emperumAn’s supremacy. Also known as sarO munIndhra.

kAnchyAm sarasi hEmAbjEjAtham kAsAra yOginam
kalayE ya: shriya:pathyE ravim dhIpam akalpayath

seyya thulA ONaththil segaththudhiththan vAzhiyE
thirukkachchi mAnagaram sezhikka vandhOn vAzhiyE
vaiyanthagaLi nURum vaguththuraiththAn vAzhiyE
vanasa malark karuvadhanil vandhamaindhAn vAzhiyE
veyya kadhirOn thannai viLakkittAn vAzhiyE
vEngadavar thirumalaiyai virumbumavan vAzhiyE
poygai muni vadivazhagum poRpadhamum vAzhiyE
ponmudiyum thirumugamum pUthalaththil vAzhiyE

2. bhUthathAzhwAr


thirukkadalmallai (mahAbalipuram)
aippasi – avittam)
iraNdAm thiruvanthAdhi

Focussed on emperumAn’s supremacy.

mallApura varAdhIsham mAdhavI kusumOdhbhavam
bhUtham namAmi yO vishNOr gyAnadhIpam akalpayath

anbE thagaLi nURum aruLinAn vAzhiyE
aippasiyil avittaththil avathariththAn vAzhiyE
nanpugazh sEr kurukkaththi nANmalarOn vAzhiyE
nalla thirukkadal mallai nAdhanAr vAzhiyE
inburugu sindhai thiri itta pirAn vAzhiyE
ezhil gyAnach chudar viLakkERRinAn vAzhiyE
pon puraiyum thiruvarangar pugazh uraippOn vAzhiyE
bUdhaththAr thALinai ippUthalaththil vAzhiyE

3. pEyAzhwAr (mahathAhvaya)

thirumayilai (mayilApUr)
aippasi – sathayam
mUnRAm thiruvanthAdhi

Focussed on emperumAn’s supremacy.

dhrushtvA hrushtvam yO vishNum ramayA mayilAdhipam
kUpE rakthOthpalE jAtham mahathAhvayam AshrayE

thiruk kaNdEn ena nURum seppinAn vAzhiyE
siRandha aippasiyil sadhayam seniththa vaLLal vAzhiyE
marukkamazhum mayilai nagar vAzha vandhOn vAzhiyE
malarkkariya neydhal thanil vandhuthiththAn vAzhiyE
nerukkidavE idaikazhiyil ninRa selvan vAzhiyE
nEmisangan vadivazhagai nenjil vaippOn vAzhiyE
perukkamudan thirumazhisaip pirAn thozhuvOn vAzhiyE
pEyAzhwAr thALiNai ipperu nilaththil vAzhiyE

4. thirumazhisai AzhwAr (bhakthisAra)

thirumazhisaiazhwar

thirumazhisai
thai – magam
nAnumgan
thiruvanthAdhi, thiruchantha viruththam

Focussed on antharyAmi emperumAn. Also, established that we should only be surrendered to SrIman nArAyaNan.

sakthi panchamaya vigrahAthmanE sUkthikArajitha chiththa hAriNE
mukthidhAyaka murAri pAdhayOr bhakthisAra munayE namO nama:

anbudan andhAdhi thoNNURRARu uraiththAn vAzhiyE
azhagArum thirumazhisai amarndha selvan vAzhiyE
inbamigu thaiyil magaththingudhiththAn vAzhiyE
ezhil sandhaviruththam nURRirupadhIndhAn vAzhiyE
munbugaththil vandhudhiththa munivanAr vAzhiyE
muzhup perukkil ponni edhir midhandha sollOn vAzhiyE
nanpuviyil nAlAyiraththezhunURRAn vAzhiyE
nangaL paththisAran iru naRpadhangaL vAzhiyE

5. nammAzhwAr (SatakOpan)

AzhwAr thirunagari
vaikAsi – visAkam
thiruviruththam, thiruvAsiriyam, periya thiruvanthAdhi, thiruvAimozhi

Focussed on krishNAvathAram. Considered as the leader of all AzhwArs and SrIvaishNavas. Brought out the essence of 4 vEdhams in 4 prabhandhams.

mAthA pithA yuvadhayas thanayA vibhUthi:
sarvam ya dhEva niyamEna madh anvayAnAm
Adhyasyana: kulapathEr vakuLAbhirAmam
SrImath thadhangri yugaLam praNamAmi mUrdhnA

Ana thiruviruththam nURum aruLinAn vAzhiyE
Asiriyam Ezhu pAttaLiththa pirAn vAzhiyE
InamaRa andhAdhi eNbaththEzhIndhAn vAzhiyE
ilagu thiruvAimozhi Ayiraththoru nURRiraNduraiththAn vAzhiyE
vAnaNiyum mAmAdak kurugai mannan vAzhiyE
vaigAsi visAgaththil vandhudhiththAn vAzhiyE
sEnaiyarkOn avathAram seydha vaLLal vAzhiyE
thirukkurugaich chatakOpan thiruvadigaL vAzhiyE

6. madhurakavi AzhwAr

thirukkOLUr
chithrai – chithrai
kaNNinuN chiRuth thAmbu

Focussed on nammAzhwAr. Established the importance of AchArya bhakthi.

avidhitha vishayAntharas chatArEr upanishdhAm upagAna mAthra bOga:
api cha guNa vachAth thadhEka sEshi madhurakavir hrudhayE mamAvirasthu

chiththiraiyil chiththirai nAL siRakka vandhOn vAzhiyE
thirukkOLUr avathariththa selvanAr vAzhiyE
uththara gangA thIraththu uyar thavaththOn vAzhiyE
oLi kadhirOn theRku udhikka ugandhu vandhOn vAzhiyE
paththiyodu pathinonRum pAdinAn vAzhiyE
parAngusanE paran enRu paRRinAn vAzhiyE
maththimamAm padhap poruLai vAzhviththAn vAzhiyE
madhurakavi thiruvadigaL vAzhi vAzhi vAzhiyE

7. kulasEkarAzhwAr

Image result for kulasEkarA azhwAr

thiruvanjikkaLam
mAsi – punarpUsam
perumAL thirumozhi, mukundha mAlai

Focussed on SrI rAmAvathAram. Showed the importance of developing attachment towards bhAgavathas and dhivya dhEsams.

gushyathE yasya nagarE rangayAthrA dhinE dhinE
thamaham sirasA vandhE rAjAnam kulasEkaram

anjana mAmalaip piRavi AdhariththOn vAzhiyE
aNi arangar maNath thUNai adaindhuyndhOn vAzhiyE
vanji nagaram thannil vAzha vandhOn vAzhiyE
mAsi thanil punarpUsam vandhudhiththAn vAzhiyE
anjalenak kudap pAmbil angai ittAn vAzhiyE
anavaradham irAma kadhai aruLumuvan vAzhiyE
senjol mozhi nURRanjum seppinAn vAzhiyE
sEralar kOn sengamalath thiruvadigaL vAzhiyE

8. periyAzhwAr (vishNu chiththan)

Image result for periyAzhwAr

SrIvilliputhUr
Ani – swAthi
thiruppallANdu, periyAzhwAr thirumozhi

Focussed on krishNAvathAram. Established the importance of mangaLASAsanam (praying for the well being of bhagavAn) which is the highest state of love towards bhagavAn.

gurumukam anadhIthya prAhavEdhAn asEshAn
narapathi parikluptham sulkamAdhAthu kAma:
svasuram amara vandhyam ranganAthasya sAkshAth
dhvija kula thilakam tham vishNuchiththam namAmi

nalla thiruppallANdu nAnmUnROn vAzhiyE
nAnURRaRupaththonRum namakkuraiththAn vAzhiyE
sollariya Ani thanil sOdhi vandhAn vAzhiyE
thodai sUdik koduththAL thAn thozhum thamappan vAzhiyE
selva nambi thannaip pOl siRappuRRAn vAzhiyE
senRu kizhi aRuththu mAl dheyvam enRAn vAzhiyE
villipuththUr nagaraththai viLanga vaiththAn vAzhiyE
vEdhiyar kOn pattar pirAn mEdhiniyil vAzhiyE

9. ANdAL (gOdhA)

Image result for ANdAL srivilliputur

SrIvilliputhUr
Adi – pUram
thiruppAvai, nAchiyAr thirumozhi

Focussed on krishNAvathAram. An incarnation of bhUmi dhEvi (divine consort of bhagavAn). Appeared in this world for the upliftment of everyone.

nILA thunga sthanagiri thatI suptham uthpOdhya krishNam
pArArthyam svam sruthi satha siras sidhdham adhyApayanthI
svOchishtAyAm srajinikaLitham yAbalAth kruthya bhungthE
gOdhA thasyai nama itham itham bhUya EvAsthu bhUya:

thiruvAdip pUraththil segaththuthiththAL vAzhiyE
thiruppAvai muppadhum seppinAL vAzhiyE
periyAzhvAr peRReduththa peNpiLLai vAzhiyE
perumpUdhUr mAmunikkup pinnAnAL vAzhiyE
oru nURRu nARpaththu mUnRuraiththAL vAzhiyE
uyar arangarkkE kaNNi ugandhaLiththAL vAzhiyE
maruvArum thirumalli vaLanAdi vAzhiyE
vaNpudhuvai nagark kOdhai malarp padhangaL vAzhiyE

10. thoNdaradippodi AzhwAr (bhakthAngri rENu)

Image result for 10. thoNdaradippodi AzhwAr

thirumaNdangudi
mArgazhi – kEttai
thirumAlai, thiruppaLLiyezhuchchi

Focussed on SrIranganAthan. Established the glories of nAma sankIrthanam, saraNAgathi and clearly explained the glories of SrIvaishNavas.

thamEva mathvA paravAsudhEvam
rangEchayam rAjavadharhaNiyam
prAbhOdhikIm yOkrutha sUkthimAlAm
bhakthAngrirENum bhagavanthamIdE

maNdangudi adhanai vAzhviththAn vAzhiyE
mArgazhiyil kEttai nAL vandhudhiththAn vAzhiyE
theNdirai sUzh arangaraiyE dheyvam enRAn vAzhiyE
thirumAlai onbathanjum seppinAn vAzhiyE
paNdu thiruppaLLiyezhuchchip paththuraiththAn vAzhiyE
pAvaiyargaL kalavi thanai pazhiththa selvan vAzhiyE
thoNdu seydhu thuLabaththAl thulanginAn vAzhiyE
thoNdaradippodiyAzhvAr thuNaip padhangaL vAzhiyE

11. thiruppANAzhwAr (muni vAhanar)

tiruppanazhwar1

uRaiyUr
kArthigai – rOhiNi
amalanAdhipirAn

Focussed on SrIranganAthan. Beautifully performed mangaLAsAsanam to the divine form of periya perumAL (SrIranganAthan).

ApAdha chUdam anubhUya harim sayAnam
madhyE kavErathu hithur mudhithAntharAthmA
adhrashtruthAm nayanayOr vishayANtharANAm
yO nischikAya manavai munivAhanam tham

umbar thozhum meygyAnaththu uRaiyUrAn vAzhiyE
urOgiNi nAL kArththigaiyil udhiththa vaLLal vAzhiyE
vambavizh thAr muni thOLil vandha pirAn vAzhiyE
malark kaNNai vERonRil vaiyAdhAn vAzhiyE
ampuviyil madhiL arangar agam pugundhAn vAzhiyE
amalanAdhi pirAn paththum aruLinAn vAzhiyE
sempon adi mudi aLavum sEvippOn vAzhiyE
thiruppANan poRpadhangaL segathalaththil vAzhiyE

12. thirumangai AzhwAr (parakAlan)

Related image

thirukkuraiyalUr
kArthigai – kArthigai
periya thirumozhi, thirukkurunthANdagam, thiruvezhukkURRirukkai, siriya thirumadal, periya thirumadal, thirunedunthANdagam

Focussed on many dhivyadhEsams travelling to them on his horse AdalmA. Engaged in many kainkaryams during his time in SrIrangam, etc.

kalayAmi kalidhvamsam kavim lOka dhivAkAram
yasya gObi: prakASAbir Avidhyam nihatham thama:

kalandha thirukkArththigaiyil kArththigai vandhOn vAzhiyE
kAsiniyoN kuRaiyalUrk kAvalOn vAzhiyE
nalam thigazh AyiraththeNpaththu nAluraiththAn vAzhiyE
nAlaindhum ARaindhum namakkuraiththAn vAzhiyE
ilangezhukURRirukkai irumadal IndhAn vAzhiyE
immUnRil irunURRirupaththEzhIndhAn vAzhiyE
valam thigazhum kumudhavalli maNavALan vAzhiyE
vAtkaliyan parakAlan mangaiyar kOn vAzhiyE

gukAra: anthakAra vAchya Sabdha: – gu represents the aspect of ignorance that our intelligence is covered with. rukAra: than nivarthaka: – ru represents the true knowledge that will remove that ignorance. guru means the teacher who removes our ignorance and guide us into the true path of knowledge. guru and AchArya are synonyms and both mean spiritual teacher.
OrAN vazhi guru paramparai means disciplic succession of spiritual teachers who carried the great message of scriptures through history.
Our OrAN vazhi guru paramparai starts with SrI ranganAthan (SrIman nArAyaNan), centered with SrI rAmAnuja (who is hailed as jagadhAchArya – meaning the AchArya of the whole universe) and ends with SrI maNavALa mAmunigaL (who was declared by SrI ranganAthan himself as his own AchArya in SrIrangam). Let us now see each AchArya’s details one by one.

13. periya perumAL (SrIman nArAyaNan)

Image result for ranganathaswamy photos

panguni – rEvathi
bhagavath gIthai, SrI SailESa dhayApAthram thanian

Popularly known as SrI ranganAthan. prathamAchAryan (first AchAryan) to everyone. Descended from paramapadham to sathya lOkam – worshipped by brahmA, then to ayOdhya – worshipped by sUrya vamsa kings upto SrI rAman himself, finally brought over to SrIrangam by SrI vibhIshaNan and settled there.

SrI sthanAbharaNam thEja: SrIrangEsayam AsrayE
chinthAmaNi mivothvAntham uthsangE ananthabhOgina:

thirumagaLum maNmagaLum siRakkavanthOn vAzhiyE
seyyavidaiththAymagaLAr sEvippOn vAzhiyE
iruvisumbil vIRRirukkum imaiyavarkOn vAzhiyE
idarkadiyap pARkadalai eythinAn vAzhiyE
aRiya dhayarathan maganAy avathariththAn vAzhiyE
anthariyAmiththuvamum AyinAn vAzhiyE
perukivarum ponninadup pinthuinRAn vAzhiyE
periyaperumAL engaLpirAn adigaL vAzhiyE

14. periya pirAttiyAr (SrI mahAlakshmi)

Image result for periya pirAttiyAr

panguni – uthram
Popularly known as SrI ranganAyaki. dhivya mahishi (divine consort) of bhagavAn. bhagavAn’s dhayai (Mercy) personified. Glorified by our AchAryas as purushakAra bhUthai (recommendation authority) for us while approaching emperumAn.

nama: SrIranga nAyakyai yath brO vibhrama bhEthatha:
IsEsithavya vaishamya nimnOnnatham itham jagath

pangayappUvil piRantha pAvai nallAL vAzhiyE
panguniyil uththaranAL pArudhiththAL vAzhiyE
mangaiyarkaL thilagamena vantha selvi vAzhiyE
mAlarangar maNimArbai mannumavaL vAzhiyE
engaLezhil sEnaimannarkku ithamuraiththAL vAzhiyE
irupaththaju utporuL mAl iyampumavaL vAzhiyE
sengamalach cheyyarangam chezhikkavanthAL vAzhiyE
sIranga nAyakiyAr thiruvadigaL vAzhiyE

15. sEnai mudhaliyAr (vishwaksEnar)

Image result for vishwaksena of srirangam

aippasi – pUrAdam

He is the commander-in-chief of bhagavAn in paramapadham. He takes care of all administrative activities. He is also known as sEshAsanar – one who is the first to accept bhagavAn’s sEsha prasAdham.

SrIrangachandhra masamindhirayA viharthum
vinyasya visvachidha chinnayanAdhikAram
yO nirvahathya nisamanguLi mudhrayaiva
sEnAnyam anya vimukAs thamasi sriyAma

OnguthulAp pUrAdaththudhiththa selvan vAzhiyE
ondodiyAL sUthravathi uRai mArban vAzhiyE
Ingulagil sadagOpaRku ithamuraiththAn vAzhiyE
ezhil pirambin sengOlai Enthumavan vAzhiyE
pAngudan muppaththumUvar paNiyumavan vAzhiyE
pangayaththAL thiruvadiyaip paRRinAn vAzhiyE
thEngupugazh ararangaraiyE sinthai seyvOn vAzhiyE
sEnaiyarkOn sengamalath thiruvadigaL vAzhiyE

16. nammAzhwAr (SatakOpan)

AzhwAr thirunagari
vaikAsi – visAkam
thiruviruththam, thiruvAsiriyam, periya thiruvanthAdhi, thiruvAimozhi

Hailed as vaishNava kula pathi and prapanna jana kUtasthar ( leader of all SrIvaishNavas). Also known as mARan, parAngusan, kurugUr nambi, etc.

mAthA pithA yuvadhayas thanayA vibhUthi:
sarvam ya dhEva niyamEna madh anvayAnAm
Adhyasyana: kulapathEr vakuLAbhirAmam
SrImath thadhangri yugaLam praNamAmi mUrdhnA

thirukkurugaip perumAL than thiruththALgaL vAzhiyE
thiruvAna thirumugaththuch chevviyenRum vAzhiyE
irukkumozhi ennenjil thEkkinAn vAzhiyE
endhai edhirAsarkku iRaivanAr vAzhiyE
karukkuzhiyil pugA vaNNam kAththaruLvOn vAzhiyE
kAsiniyil Ariyanaik kAttinAn vAzhiyE
varuththamaRa vandhennai vAzhviththAn vAzhiyE
madhurakavi tham pirAn vAzhi vAzhi vAzhiyE

17. nAthamunigaL (SrIranganAtha muni)

Image result for nAthamunigaL

kAttu mannAr kOil (vIra nArAyaNa puram)
Ani – anusham
nyAya thathvam, yOga rahasyam, purusha nirNayam

Located nammAzhwAr’s avathAra sthalam and acquired 4000 dhivya prabhandham and its meanings from AzhwAr by constant meditation on AzhwAr.

nama: achinthya adhbudha aklishta jnAna vairAgya rAsayE
nAthAya munayE agAdha bhagavadh bhakthi sindhavE

Anithanil anudaththil avathariththAn vAzhiyE
ALavanthArkku upadhEsam aruLivaiththAn vAzhiyE
bAnutheRkiRkaNdavan soRpalavuraiththAn vAzhiyE
parAngusanAr soRpirabandham parinthukaRRAn vAzhiyE
gAnamuRath thALaththil kandisaiththAn vAzhiyE
karunaiyinAl upadhEsak kathiyaLiththAn vAzhiyE
nAnilaththil guruvaraiyai nAttinAn vAzhiyE
nalanthigazhum nAthamuni naRpathangaL vAzhiyE

18. uyyakkoNdAr (puNdarIkAkshar)

Image result for puNdarIkAkshar

thiruveLLaRai
Chithrai – kArthigai

Learnt 4000 dhivya prabhandham with meanings from nAthamunigaL and propagated the same.

nama: pankaja nEthrAya nAtha: SrI padha pankajE
nyastha sarva bharAya asmath kula nAthAya dhImathE

vAlaveyyOnthanai venRa vadivazhagan vAzhiyE
mAl maNakkAl nambi thozhum malarppathaththOn vAzhiyE
sIlamiguNAthamuni sIruraippOn vAzhiyE
chiththiraiyil kArththigainAL siRakkavanthOn vAzhiyE
nAliraNdum aiyaindhum namakkuraiththAn vAzhiyE
nAlettin utporuLai nadaththinAn vAzhiyE
mAlaranga maNavALar vaLamuraippOn vazhiyE
vaiyamuyyak koNdavar thAL vaiyagaththil vAzhiyE

19. maNakkAl nambi (SrI rAma misrar)

Image result for maNakkAl nambimaNakkAl (near SrIrangam)
mAsi – magam

Reformed yAmunAchAryar and established him as a great AchAryan.

ayathnathO yAumunam Athma dhAsam alarkka pathrArppaNa NishkrayENa
ya: krIthavAnAsthitha yauvarAjyam namAmitham rAmamEya sathvam

dhEsamuyyak koNdavar thAL sennivaippOn vAzhiyE
thennarangar sIraruLaich chErnthiruppOn vAzhiyE
dhAsarathi thirunAmam thazhaikkavanthOn vAzhiyE
thamizhnAtha muniyugappaith thAbiththAn vAzhiyE
nEsamudan Ariyanai niyamiththAn vAzhiyE
nINilaththil pathinmar kalai niRuththinAn vAzhiyE
mAsimagam thanil viLanga vanthuthiththAn vAzhiyE
mAl maNakkal nambi padham vaiyagaththil vAzhiyE

20. ALavandhAr (yAmunAchAryar)

kAttu mannAr kOil (vIra nArAyaNa puram)
Adi – uthrAdam
gIthArtha sangraham, Agama prAmANyam, chathuslOki, sthOthra rathnam, etc.

Great scholar who firmly established SrIrangam as the head quarters, lived there with many sishyas.

yath padhAmbhOruhadhyAna vidhvasthAsEsha kalmasha:
vasthuthAmupayA dhOham yAmunEyam namAmitham

machchaNiyum mathiLarangam vAzhviththAn vAzhiyE
maRaiNAngum Oruruvil magizhnthukaRRAn vAzhiyE
pachchaiyitta rAmarpadham pagarumavan vAzhiyE
pAdiyaththOn IdERap pArvaicheydhOn vAzhiyE
kachchinagar mAyaniru kazhalpaNinthOn vAzhiyE
kadaga uththarAdaththuk kAluthiththAn vAzhiyE
achchamaRa manamagizhchchi aNainthittAn vAzhiyE
ALavandhAr thALiNaigaL anavaratham vAzhiyE

21. periya nambi (mahA pUrNar)

Image result for mahapoorna swamy

SrI rangam
mArgazhi – kEttai
thiruppathik kOvai

Had great attachment towards ALavandhAr and rAmAnujar. Brought rAmAnujar over to SrIrangam.

kamalApathi kalyAna gunAmrutha nishEvayA
pUrNa kAmaya sathatham pUrNAya mahathE nama:

ambuviyil pathinmarkalai AynthuraippOn vAzhiyE
ALavandhAr thALiNaiyai adainthuynthOn vAzhiyE
umbarthozhum arangEsarkku ugappudaiyOn vAzhiyE
Onguthanuk kEttaithanil udhiththa pirAn vAzhiyE
vambavizhthAr varadharurai vAzhiseythAn vAzhiyE
mARanErNambikku vAzhvaLiththAn vAzhiyE
emperumAnAr munivarkku ithamuraiththAn vAzhiyE
ezhil periyanambi saraN inithUzhi vAzhiyE

22. emperumAnAr (SrI rAmAnuja)

Image result for ramanuja
SrIperumbUthUr
chithrai – thiruvAdhirai
sri bhAshyam, gIthA bhAshyam, vEdhArtha sangraham, vEdhAntha dhIpam, vEdhAntha sAram, saraNAgathi gadhyam, SrIranga gadhyam, SrIvaikuNta gadhyam and nithya grantham

The main preceptor who established visistAdhvaitha sidhAntham and took our sampradhAyam every where.

yOnithyam achyutha padhAmbuja yugma rukma
vyAmOthas thathitharANi thrunAya mEnE
asmadhgurOr bhagavathOsya dhayaikasindhO:
rAmAnujasya charaNou sharaNam prapadhyE

aththigiri aruLALar adipaNinthOn vAzhiyE
arutkachchi nambiyurai ARupeRROn vAzhiyE
paththiyudan pAdiyaththaip pagarndhittAn vAzhiyE
pathinmarkalai utporuLaip parinthukaRRAn vAzhiyE
suththamagizhmARanadi thozhudhuynthOn vAzhiyE
thol periyaNambicharaN thOnRinAn vAzhiyE
chiththirayil AthiraiNAL siRakkavanthOn vAzhiyE
sIr perumbUthUr munivan thiruvadigaL vAzhiyE

23. embAr (gOvindha perumAL)

madhura mangalam
thai – punarpUsam
vijNana sthuthi, emperumAnAr vadivazhagu pAsuram

Hailed as SrI rAmAnuja’s shadow. Was totally detached from materialistic aspects but was a great rasika in bhagavath vishayam.

rAmAnuja padha chAyA gOvindhAhva anapAyinI
thadhA yaththa svarUpA sA jeeyAn madh visramasthalee

pUvaLarum thirumagaLAr polivuRROn vAzhiyE
poigai muthal pathinmarkalaip poruLuraippOn vAzhiyE
mAvaLarum pUthUrAn malar pathaththOn vAzhiyE
magaraththil punarpUsam vanthuthiththOn vAzhiyE
thEvumepporuLum padaikkath thirunthinAn vAzhiyE
thirumalainambik kadimai seyyumavan vAzhiyE
pAvaiyargaL kalaviyiruL pakalenRAn vAzhiyE
battar thozhum embAr poRpadhamiraNdum vAzhiyE

24. parAsara bhattar

Related image

SrIrangam
vaikAsi – anusham
SrIrangarAja sthavam, ashta slOki, SrI guNa rathna kOsam, etc

Illustrious son of kUrathAzhwAn. Hailed as the adopted son of SrI ranganAthan and SrI ranganAchiyAr. Hailed as sarva thanthra svathanthrar due to his masterly control over sAsthram.

SrI parAsara bhattArya srirangEsa purOhitha:
SrIvathsAnga sutha: SrImAn shrEyasE mEsthu bhUyasE

thennarangar mainthan enach chiRakkavanthOn vAzhiyE
thirunedunthANdagap poruLaich cheppumavan vAzhiyE
annavayal pUthUran adipaNinthOn vAzhiyE
anavaratham embArukku AtcheyvOn vAzhiyE
mannu thirukkUranAr vaLamuraippOn vAzhiyE
vaigAsi anudaththil vanthuthiththOn vAzhiyE
pannukalai nAlvEthap payantherinthOn vAzhiyE
parAsaranAm sIrbattar pArulagil vAzhiyE

25. nanjIyar (vEdhAnthi)

Image result for 25. nanjIyar

thirunArAyaNapuram
panguni – uthram
thiruvAimozhi 9000 padi vyAkyAnam and other vyAkyAnams

Reformed by bhattar. Originally an adhvaitha scholar, but due to bhattar’s efforts, he becomes a great SrIvaishNava. Exemplified as the sishya of bhattar. Also, known as vEdhAnthAchAryar.

namO vEdhAntha vEdhyAya jagan mangaLa hEthavE
yasya vAgAmruthAsAra bhUritham bhuvana thrayam

theNdirai sUzh thiruvarangam sezhikkavanthOn vAzhiyE
sImAthavanennum selvanAr vAzhiyE
paNdaimaRaith thamizh pporuLaip pagara vanthOn vAzhiyE
panguniyil uththaranAL pArudhiththAn vAzhiyE
oNdodiyAL kalavithannai ozhiththittAn vAzhiyE
onpathinAyirap poruLai Othumavan vAzhiyE
eNdisaiyum sIr battar iNaiyadiyOn vAzhiyE
ezhilperugum nanjIyar inithUzhi vAzhiyE

26. nampiLLai (lOkAchAryar)

Related image

nambUr
kArthigai – kArthigai
thiruvAimozhi 36000 padi vyAkyAnam and other vyAkyAnams

Great scholar in samskritha/dhrAvida sAsthram. First to give detailed lectues on thiruvAimozhi in SrIrangam temple. Hailed as thirumangai AzhwAr’s incarnation.

vEdhAntha vEdhya amrutha vArirAsEr
vEdhArtha sAra amrutha pUramagryam
AdhAya varshantham aham prapadhyE
kAruNya pUrNam kalivairidhAsam

thEmaruvum sengamalath thiruththALgaL vAzhiyE
thiruvaraiyil pattAdai sErmarungum vAzhiyE
thAmamaNi vadamArvum puriNUlum vAzhiyE
thAmaraikkai iNaiyazhagum thadampuyamum vAzhiyE
pAmaruvum thamizhvEdham payil pavaLam vAzhiyE
pAdiyaththin poruL thannaip pagarNAvum vAzhiyE
nAmanuthal mathimugamum thirumudiyum vAzhiyE
nampiLLai vadivazhagum nAdORum vAzhiyE

27. vadakku thiruvIdhi piLLai (SrI krishNa pAdhar)

Image result for 27. vadakku thiruvIdhi piLLaiSrI rangam
Ani – swAthi
thiruvAimozhi 36000 padi vyAkyAnam and other vyAkyAnams

Most dedicated disciple of nampiLLai. Documented eedu vyAkyAnam of nampiLLai. Gave us two great gems – piLLai lOkAchAryar and azhagiya maNavALa perumAL nAyanAr.

sri krishna pAdha pAdhAbjE namAmi sirasA sadhA
yath prasAdha prabhAvEna sarva sidhirabhUnmama

Anithanil sOthiNannAL avathariththAn vAzhiyE
AzhwArgaL kalaipporuLai AynthuraippOn vAzhiyE
thAnugantha nampiLLai thALthozhuvOn vAzhiyE
satakOpan thamizhkkIdu sARRinAn vAzhiyE
nAnilaththil pAdiyaththai nadaththinAn vAzhiyE
nalla ulagAriyanai namakkaLiththAn vAzhiyE
InamaRa emaiyALum iRaivanAr vAzhiyE
engaL vadavIthippiLLai iNaiyadigaL vAzhiyE

28. piLLai lOkAchAryar

Image result for 28. piLLai lOkAchAryar

SrIrangam
aippasi – sravaNam
mumukshuppadi, thathva thrayam, SrIvachana bhUshaNam, etc (18 rahasya granthams and more)

Most merciful AchArya who documented the esoteric principles of our sampradhAyam in the simplest language for every one’s benefit.

lOkAchArya guravE krishna pAdhasya sUnavE
samsAra bhOgi santhashta jIva jIvAthavE nama:

aththigiri yaruLALa ranumathiyOn vAzhiyE
aippasiyil thiruvONaththu avathariththAn vAzhiyE
muththiNeRi maRaiththamizhAl mozhintharuLvOn vAzhiyE
mUthariya maNavALan munputhiththAn vAzhiyE
niththiyam nampiLLaipadham nenjilvaippOn vAzhiyE
nILvasanapUdaNaththAl niyamiththAn vAzhiyE
uththamamAm mudumbaiNagar udhiththavaLLal vAzhiyE
ulagAriyan padhangaL UzhithoRum vAzhiyE

29. thiruvAimozhi piLLai (SrI sailEsar)

Image result for 29. thiruvAimozhi piLLai

kunthI nagaram
vaikAsi – visAkam
periyAzhwAr thirumozhi svApadhEsam

Dedicated his whole life for nammAzhwAr and thiruvAimozhi. Re-established everything in AzhwAr thirunagari and built new temple for SrI rAmAnujar there.

nama srisailanAthAya kunthI nagara janmanE
prasAdhalabdha parama prApya kainkaryasAlinE

vaiyagameN satakOpan maRaivaLarththOn vAzhiyE
vaikAsi visAkaththil vanthuthiththAn vAzhiyE
aiyan aruNmAri kalai AynthuraippOn vAzhiyE
azhagArum ethirAsar adipaNivOn vAzhiyE
thuyyavulagAriyan than thuNaippadhaththOn vAzhiyE
thol kurukApuri athanaith thulakkinAn vAzhiyE
theyvanagar kunthi thannil siRakkavanthOn vAzhiyE
thiruvAymozhippiLLai thiruvadigaL vAzhiyE

30. maNavALa mAmunigaL (ramya jAmAthru muni)

Related image

AzhwAr thirunagari
aippasi – thirumUlam
many sthOthrams, thamizh prabhandhams, vyAkyAnams

Re-incarnation of SrI rAmAnuja. Lectured on thiruvAimozhi eedu vyAkyAnam for a year in front of SrI ranganAthan and his parivAr. At the end of the lecture series, SrI ranganAthan accepts him as his AchAryan and offers him his most popular SrIsailEsa dhayApAthram thanian.

srisailEsa dhayA pAthram dIbhakthyAdhi guNArNavam
yathIndhra pravaNam vandhE ramya jAmAtharam munim

ippuviyil arangEsarkku IdaLiththAn vAzhiyE
ezhil thiruvAymozhippiLLai iNaiyadiyOn vAzhiyE
aippasiyil thirumUlaththu avathariththAn vAzhiyE
aravarasap perunjOthi ananthanenRum vAzhiyE
eppuviyum srIsailam EththavanthOn vAzhiyE
ErArum ethirAsar enavudhiththAn vAzhiyE
muppurinUl maNivadamum mukkOl thariththAn vAzhiyE
mUthariya maNavALamAmunivan vAzhiyE

adiyen sarathy ramanuja dasan

Source :  http://pillai.koyil.org/index.php/2020/05/know-our-azhwars-and-acharyas-tamil/

archived inhttp://pillai.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

ஆழ்வார் ஆசார்யர்களைத் தெரிந்து கொள்வோம்

Published by:

ஸ்ரீமதே சடகோபயா நம: ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம: ஸ்ரீமத் வரவரமுனயே நம:

ஸநாதன தர்மம் என்கிற ஸ்ரீவைஷ்ணவம் ஒரு மிகப் பழமையான மதம். இதைப் பல உயர்ந்த ஞானிகள் பரப்பியுள்ளனர். த்வாபர யுகத்தின் முடிவில், பாரத தேசத்தின் தென் திசையில் பல புண்ணிய நதிக்கரைகளில் ஆழ்வார்கள் அவதரிக்கத் தொடங்கினர். கடைசி ஆழ்வார் கலி யுகத்தின் ஆரம்பத்தில் அவதரித்தார். வ்யாச ரிஷி, ஸ்ரீ பாகவத புராணத்தில் ஸ்ரீமந் நாராயணின் பக்தர்கள் பாரதத்தின் தென் திசையில் பல நதிக்கரைகளில் அவதரிப்பர்கள் என்றும் எம்பெருமானைப் பற்றிய உண்மை அறிவை பலருக்கும் உணர்த்துவர்கள் என்றும் கூறியுள்ளார். பகவானிடத்தில் ஆழ்ந்ததால் இவர்கள் ஆழ்வார்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள். ஆழ்வார்கள் பதின்மர் – பொய்கை ஆழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பேயாழ்வார், திருமழிசை ஆழ்வார், நம்மாழ்வார், குலசேகராழ்வார், பெரியாழ்வார், தொண்டரடிப் பொடி ஆழ்வார், திருப்பாணாழ்வார் மற்றும் திருமங்கை ஆழ்வார். மதுரகவி ஆழ்வார் ஆசார்ய நிஷ்டர். ஆண்டாள் பூமி பிராட்டியின் அவதாரம். இவர்கள் இருவரையும் சேர்த்தால் ஆழ்வார்கள் பன்னிருவர் என்றும் சொல்லலாம். ஆழ்வார்கள் (ஆண்டாளைத் தவிர) எம்பெருமானால் ஸம்ஸாரத்தில் இருந்து தேர்ந்து எடுக்கப்பட்டு மயர்வற மதிநலம் அருளப்பெற்றவர்கள். அதாவது சித், அசித், ஈச்வர தத்துவங்களைப் பற்றிய உண்மை அறிவை பகவானால் அருளப் பெற்று, அழிந்து போன பக்தி மற்றும் ப்ரபத்தி மார்க்கத்தை மீண்டும் நிலைநாட்டியவர்கள். எம்பெருமான் அவர்களுக்கு முக்காலத்தையும் உணரும்படி அருள் செய்தான். ஆழ்வார்கள் தங்களுடைய பகவத் அநுபவத்தின் வெளிப்பாடான அருளிச்செயல் எனக் கூறப்படும் 4000 திவ்ய ப்ரபந்தத்தைப் பாடியுள்ளார்கள்.

ஆழ்வார்களின் காலத்துக்குப் பிறகு ஆசார்யர்கள் தோன்றினார்கள். நம்முடைய ஸத் ஸம்ப்ரதாயத்தை நாதமுனிகள் தொடக்கமாக, எம்பெருமானார் நடுவாக, மணவாள மாமுனிகள் ஈறாக பல ஆசார்யர்கள் வளர்த்துள்ளார்கள். இன்றளவும் இந்த ஆசார்ய பரம்பரை எம்பெருமானார் மற்றும் மணவாள மாமுனிகளால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆசார்ய பீடங்களால் தொடர்ந்து வருகிறது. நம் ஆசார்யர்கள் அருளிச்செயல்களின் ஆழ் பொருளை உணர்த்தும் பல வ்யாக்யானங்களை எழுதியுள்ளார்கள். இந்த வ்யாக்யானங்களே நாம் படித்து அனுபவிப்பதற்காக அவர்கள் விட்டுச் சென்ற மிகப்பெரிய செல்வம். ஆழ்வார்களின் அருளைப் பெற்ற ஆசார்யர்கள் பாசுரங்களின் அர்த்தங்களை பல கோணங்களில் அலசி ஆராய்ந்து விளக்கி உள்ளார்கள்.
முதலில் ஆழ்வார்களைப் பற்றிச் சுருக்கமாகத் தெரிந்து கொள்வோம்

1. பொய்கை ஆழ்வார்

திருவெக்கா (காஞ்சீபுரம்)
ஐப்பசி – திருவோணம்
முதல் திருவந்தாதி

எம்பெருமானின் பரத்வத்தில் (மேன்மை குணத்தில்) ஊறியவர்.

காஞ்ச்யாம் ஸரஸி ஹேமாப்ஜேஜாதம் காஸார யோகிநம்
கலயே ய: ச்ரிய:பத்யே ரவிம் தீபம் அகல்பயத்

செய்யதுலாவோணத்திற் செகத்துதித்தான் வாழியே
திருக்கச்சி மாநகரஞ் செழிக்கவந்தோன் வாழியே
வையந்தகளி நூறும் வகுத்துரைத்தான் வாழியே
வனசமலர்க் கருவதனில் வந்தமைந்தான் வாழியே
வெய்யகதிரோன் தன்னை விளக்கிட்டான் வாழியே
வேங்கடவர் திருமலையை விரும்புமவன் வாழியே
பொய்கைமுனி வடிவழகும் பொற்பதமும் வாழியே
பொன்முடியுந் திருமுகமும் பூதலத்தில் வாழியே.

2. பூதத்தாழ்வார்


திருக்கடல்மல்லை
ஐப்பசி – அவிட்டம்
இரண்டாம் திருவந்தாதி

எம்பெருமானின் பரத்வத்தில் (மேன்மை குணத்தில்) ஊறியவர்.

மல்லாபுரவராதீசம் மாதவீ குஸுமோத்பவம்
பூதம் நமாமி யோ விஷ்ணோ: ஞானதீபம் அகல்பயத்

அன்பே தகளி நூறும் அருளினான் வாழியே
ஐப்பசியில் அவிட்டத்தில் அவதரித்தான் வாழியே
நன்புகழ்சேர் குருக்கத்தி நாண்மலரோன் வாழியே
நல்லதிருக் கடன்மல்லை நாதனார் வாழியே
இன்புருகு சிந்தைதிரியிட்ட பிரான் வாழியே
எழின்ஞானச் சுடர் விளக்கையேற்றினான் வாழியே
பொன்புரையுந் திருவரங்கர் புகழுரைப்போன் வாழியே
பூதத்தார் தாளிணையிப் பூதலத்தில் வாழியே.

3. பேயாழ்வார்

திருமயிலை (மைலாப்பூர்)
ஐப்பசி – சதயம்
மூன்றாம் திருவந்தாதி

எம்பெருமானின் பரத்வத்தில் (மேன்மை குணத்தில்) ஊறியவர்.

த்ருஷ்ட்வா ஹ்ருஷ்டம் யோ விஷ்ணும் ரமயா மயிலாதிபம்
கூபே ரக்தோத்பலே ஜாதம் மஹதாஹ்வயம் ஆச்ரயே

திருக்கண்டேனென நூறுஞ் செப்பினான் வாழியே
சிறந்த ஐப்பசியில் சதயம் செனித்தவள்ளல் வாழியே
மருக்கமழும் மயிலைநகர் வாழவந்தோன் வாழியே
மலர்கரிய நெய்தல்தனில் வந்துதித்தான் வாழியே
நெருக்கிடவேயிடைகழியில் நின்ற செல்வன் வாழியே
நேமிசங்கன் வடிவழகை நெஞ்சில் வைப்போன் வாழியே
பெருக்கமுடன் திருமழிசைப் பிரான் தொழுவோன் வாழியே
பேயாழ்வார் தாளிணையிப் பெருநிலத்தில் வாழியே

4. திருமழிசை ஆழ்வார்

thirumazhisaiazhwar

திருமழிசை
தை – மகம்
நான்முகன் திருவந்தாதி, திருச்சந்த விருத்தம்

எம்பெருமானின் அந்தர்யாமித்வத்தில் ஊறியவர். மேலும், ஸ்ரீமந் நாராயணனுக்கே அடிமைப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றும் மற்ற தேவதைகளைச் சாரக்கூடாது என்றும் உணர்த்தியவர்.

சக்தி பஞ்சமய விக்ரஹாத்மநே சூக்திகாரஜித சித்த ஹாரிணே
முக்திதாயக முராரி பாதயோர் பக்திஸார முநயே நமோ நம:

அன்புடனந்தாதி தொண்ணூற்றாறுரைத்தான் வாழியே
அழகாருந் திருமழிசையமர்ந்த செல்வன் வாழியே
இன்பமிகு தையில் மகத்திங்குதித்தான் வாழியே
எழிற்சந்தவிருத்தம் நூற்றிருபதீந்தான் வாழியே
முன்புகத்தில் வந்துதித்த முனிவனார் வாழியே
முழுப்பெருக்கில் பொன்னியெதிர் மிதந்தசொல்லோன் வாழியே
நன்புவியில் நாலாயிரத்தெழுநூற்றான் வாழியே
நங்கள் பத்திசாரன் இருநற்பதங்கள் வாழியே

5. நம்மாழ்வார்

ஆழ்வார் திருநகரி
வைகாசி – விசாகம்
திருவிருத்தம், திருவாசிரியம், பெரிய திருவந்தாதி, திருவாய்மொழி

க்ருஷ்ணாவதாரத்தில் ஊறியவர். வைஷ்ணவர்களுக்குத் (மற்றைய ஆழ்வார்களுக்கும்) தலைவர். நான்கு வேதங்களின் சாரத்தை நான்கு ப்ரபந்தங்களில் அருளியவர்.

மாதா பிதா யுவதயஸ் தநயா விபூதி:
ஸர்வம் ய தேவ நியமேந மத் அந்வயாநாம்
ஆத்யஸ்யந: குலபதேர் வகுளாபிராமம்
ஸ்ரீமத் ததங்க்ரி யுகளம் ப்ரணமாமி மூர்த்நா

ஆனதிருவிருத்தம் நூறும் அருளினான் வாழியே
ஆசிரியமேழுபாட்டளித்த பிரான் வாழியே
ஈனமறவந்தாதியெண்பத்தேழீந்தான் வாழியே
இலகுதிருவாய்மொழி ஆயிரத்தொரு நூற்றிரண்டுரைத்தான் வாழியே
வானணியு மாமாடக் குருகை மன்னன் வாழியே
வைகாசி விசாகத்தில் வந்துதித்தான் வாழியே
சேனையர்கோன் அவதாரஞ் செய்தவள்ளல் வாழியே
திருக்குருகைச் சடகோபன் திருவடிகள் வாழியே

6. மதுரகவி ஆழ்வார்

திருக்கோளூர்
சித்திரை – சித்திரை
கண்ணிநுண் சிறுத் தாம்பு

நம்மாழ்வாரிடத்தில் ஊறியவர். ஆசார்ய பக்தியின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தியவர்.

அவிதித விஷயாந்தரஸ் சடாரேர் உபநிஷதாம் உபகான மாத்ர போக:
அபி ச குண வசாத் ததேக சேஷி மதுரகவிர் ஹ்ருதயே மமாவிரஸ்து

சித்திரையிற் சித்திரைநாள் சிறக்கவந்தோன் வாழியே
திருக்கோளூரவதரித்த செல்வனார் வாழியே
உத்தரகங்காதீரத்து உயர்தவத்தோன் வாழியே
ஒளிகதிரோன் தெற்குதிக்கவுகந்துவந்தோன் வாழியே
பத்தியொடு பதினொன்றும் பாடினான் வாழியே
பராங்குசனே பரனென்று பற்றினான் வாழியே
மத்திமமாம் பதப்பொருளை வாழ்வித்தான் வாழியே
மதுரகவி திருவடிகள் வாழிவாழி வாழியே.

7. குலசேகராழ்வார்

Image result for kulasEkarA azhwAr

திருவஞ்சிக்களம்
மாசி – புனர்பூசம்
பெருமாள் திருமொழி, முகுந்த மாலை

ஸ்ரீ ராமாவதாரத்தில் ஊறியவர். பாகவதர்களிடத்திலும் திவ்ய தேசங்களிலும் ஈடுபாட்டுடன் இருக்க வேண்டும் என்று உணர்த்தியவர்.

குஷ்யதே யஸ்ய நகரே ரங்கயாத்ரா தினே தினே
தமஹம் சிரஸா வந்தே ராஜாநம் குலசேகரம்

அஞ்சனமா மலைப்பிறவியாதரித்தோன் வாழியே
அணியரங்கர் மணத்தூணையடைந்துய்ந்தோன் வாழியே
வஞ்சிநகரந் தன்னில் வாழவந்தோன் வாழியே
மாசிதனிற் புனர்பூசம் வந்துதித்தான் வாழியே
அஞ்சலெனக் குடப்பாம்பிலங்கையிட்டான் வாழியே
அநவரதமிராமகதை அருளுமவன் வாழியே
செஞ்சொல்மொழி நூற்றஞ்சுஞ் செப்பினான் வாழியே
சேரலர்கோன் செங்கமலத் திருவடிகள் வாழியே.

8. பெரியாழ்வார்

Image result for periyAzhwAr

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்
ஆனி – ஸ்வாதி
திருப்பல்லாண்டு, பெரியாழ்வார் திருமொழி

க்ருஷ்ணாவதாரத்தில் ஊறியவர். பகவானுக்கு மங்களாசாஸநம் செய்ய வேண்டியதின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தியவர்.

குருமுகம் அநதீத்ய ப்ராஹவேதாந் அஶேஷாந்
நரபதி பரிக்லுப்தம் ஶுல்கமாதாது காம:
ஶ்வஶுரம் அமர வந்த்யம் ரங்கநாதஸ்ய ஸாக்ஷாத்
த்விஜ குல திலகம் தம் விஷ்ணுசித்தம் நமாமி

நல்லதிருப் பல்லாண்டு நான்மூன்றோன் வாழியே
நானூற்றறுபத்தொன்றும் நமக்குரைத்தான் வாழியே
சொல்லரிய ஆனிதனிற் சோதிவந்தான் வாழியே
தொடைசூடிக் கொடுத்தாள் தான் தொழுந்தமப்பன் வாழியே
செல்வநம்பி தன்னைப்போற் சிறப்புற்றான் வாழியே
சென்றுகிழியறுத்து மால் தெய்வமென்றான் வாழியே
வில்லிபுத்தூர் நகரத்தை விளங்க வைத்தான் வாழியே
வேதியர்கோன் பட்டர்பிரான் மேதினியில் வாழியே.

9. ஆண்டாள்

Image result for ANdAL srivilliputur

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்
திருவாடிப்பூரம் (ஆடி – பூரம்)
திருப்பாவை, நாச்சியார் திருமொழி

க்ருஷ்ணாவதாரத்தில் ஊறியவர். பூமிப் பிராட்டியின் அவதாரம். இந்த லோகத்தில் உள்ள அனைவரின் உஜ்ஜீவனத்திற்காகவும் அவதரித்தவர்.

நீளா துங்க ஸ்தநகிரி தடீ ஸுப்தம் உத்போத்ய க்ருஷ்ணம்
பாரார்த்யம் ஸ்வம் ச்ருதி சத சிரஸ் ஸித்தம் அத்யாபயந்தீ
ஸ்வோச்சிஷ்டாயாம் ஸ்ரஜிநிகளிதம் யாபலாத் க்ருத்ய புங்க்தே
கோதா தஸ்யை நம இதம் இதம் பூய ஏவாஸ்து பூய:

திருவாடிப் பூரத்திற் செகத்துதித்தாள் வாழியே
திருப்பாவை முப்பதுஞ் செப்பினாள் வாழியே
பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண்பிள்ளை வாழியே
பெரும்பூதூர் மாமுனிக்குப் பின்னானாள் வாழியே
ஒருநூற்று நாற்பத்து மூன்றுரைத்தாள் வாழியே
உயரரங்கர்க்கே கண்ணியுகந்தளித்தாள் வாழியே
மருவாருந் திருமல்லி வளநாடி வாழியே
வண்புதுவை நகர்க்கோதை மலர்ப்பதங்கள் வாழியே

10. தொண்டரடிப் பொடி ஆழ்வார்

Image result for 10. thoNdaradippodi AzhwAr

திருமண்டங்குடி
மார்கழி – கேட்டை
திருமாலை, திருப்பள்ளியெழுச்சி

ஸ்ரீரங்கநாதனிடத்தில் ஊறியவர். நாம ஸங்கீர்த்தனம், சரணாகதி மற்றும் பாகவதர்களின் பெருமைகளை உணர்த்தியவர்.

தமேவ மத்வா பரவாசுதேவம்
ரங்கேசயம் ராஜவதர்ஹணீயம்
ப்ராபோதிகீம் யோக்ருத ஸூக்திமாலாம்
பக்தாங்க்ரிரேணும் பகவந்தமீடே

மண்டங்குடியதனை வாழ்வித்தான் வாழியே
மார்கழியிற் கேட்டைதனில் வந்துதித்தான் வாழியே
தெண்டிரை சூழரங்கரையே தெய்வமென்றான் வாழியே
திருமாலையொன்பதஞ்சுஞ் செப்பினான் வாழியே
பண்டு திருப்பள்ளியெழுச்சிப் பத்துரைத்தான் வாழியே
பாவையர்கள் கலவிதனைப் பழித்தசெல்வன் வாழியே
தொண்டுசெய்து துளபத்தால் துலங்கினான் வாழியே
தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார் துணைப்பதங்கள் வாழியே

11. திருப்பாணாழ்வார்

tiruppanazhwar1

உறையூர்
கார்த்திகை – ரோஹிணி
அமலனாதிபிரான்

ஸ்ரீரங்கநாதனிடத்தில் ஊறியவர். பெரிய பெருமாளின் திவ்ய மங்கள விக்ரஹத்துக்கு மங்களாசாஸனம் செய்தவர்.

ஆபாத சூடம் அநுபூய ஹரிம் சயானம்
மத்யே கவேரது ஹிதுர் முதிதாந்தராத்மா
அத்ரஷ்ட்ருதாம் நயநயோர் விஷயாந்தராணாம்
யோ நிச்சிகாய மநவை முநிவாஹநம் தம்

உம்பர்தொழும் மெய்ஞ்ஞானத்துறையூரான் வாழியே
உரோகிணிநாள் கார்த்திகையிலுதித்தவள்ளல் வாழியே
வம்பவிழ்தார் முனிதோளில் வந்தபிரான் வாழியே
மலர்க்கண்ணில் வேறொன்றும் வையாதான் வாழியே
அம்புவியில் மதிளரங்கரகம் புகுந்தான் வாழியே
அமலனாதி பிரான் பத்துமருளினான் வாழியே
செம்பொன் அடி முடி அளவும் சேவிப்போன் வாழியே
திருப்பாணன் பொற்பதங்கள் செகதலத்தில் வாழியே.

12. திருமங்கை ஆழ்வார்

Related image

திருக்குரையலூர்
கார்த்திகை – கார்த்திகை
பெரிய திருமொழி, திருக்குறுந்தாண்டகம், திருவெழுக்கூற்றிருக்கை, சிறிய திருமடல், பெரிய திருமடல், திருநெடுந்தாண்டகம்

பல திவ்ய தேசங்களைத் தன் ஆடல் மா குதிரையில் சென்று ஈடுபட்டு மங்களாசாஸனம் செய்தவர். ஸ்ரீரங்கம் முதலிய திவ்ய தேசங்களில் பல கைங்கர்யங்கள் செய்தவர்.

கலயாமி கலித்வம்ஸம் கவிம் லோக திவாகாரம்
யஸ்ய கோபி: ப்ரகாசாபிர் ஆவித்யம் நிஹதம் தம:

கலந்த திருக்கார்த்திகையில் கார்த்திகை வந்தோன் வாழியே
காசினியொண் குறையலூர்க் காவலோன் வாழியே
நலந்திகழாயிரத்தெண்பத்து நாலுரைத்தோன் வாழியே
நாலைந்துமாறைந்தும் நமக்குரைத்தான் வாழியே
இலங்கெழுகூற்றிருக்கையிருமடலீந்தான் வாழியே
இம்மூன்றில் இருநூற்றிருபத்தேழீந்தான் வாழியே
வலந்திகழுங் குமுதவல்லி மணவாளன் வாழியே
வாட்கலியன் பரகாலன் மங்கையர்கோன் வாழியே.

குகார: அந்தகார வாச்ய சப்த: – கு என்கிற எழுத்து அறிவைச் சூழ்ந்துள்ள இருளைக் குறிக்கும். ருகார: தந் நிவர்த்தக: – ரு என்கிற எழுத்து அந்த இருளை போக்குமத்தைக் குறிக்கும். ஆக, குரு என்பது, அந்தகாரமாகிய இருளை விலக்கி உண்மை அறிவை உணர்த்தி நல்வழிப்படுத்துபவரைக் குறிக்கும். குரு மற்றும் ஆசார்ய என்கிற இரண்டும் ஒரே அர்த்தத்தால் ஆன்மிக அறிவு கொடுக்கும் ஆசிரியரைக் குறிக்கும்.
ஓராண் வழி குரு பரம்பரை என்பது குரு-சிஷ்ய என்கிற முறையில் சாஸ்த்ரங்களின் தாத்பர்யத்தைத் தொடர்ந்து உணர்த்தி வரும் ஆசிரிய பரம்பரையைக் குறிக்கும்.
நம்முடைய ஓராண் வழி குரு பரம்பரை லக்ஷ்மீநாதனான ஸ்ரீ ரங்கநாதனில் தொடங்கி, உலகுக்கே ஆசார்யனான ஸ்ரீ ராமானுஜர் என்கிற ஜகதாசார்யனை நடுவாகக் கொண்டு, ஸ்ரீ ரங்கநாதனால் ஸ்ரீ ரங்கத்தில் தன்னுடைய ஆசார்யனாக அபிமானிக்கப்பட்ட மணவாள மாமுனிகளை ஈறாகக் கொண்டது. இந்த ஓராண் வழி ஆசார்யர்களைப் பற்றி இப்பொழுது சிறிது காண்போம்.

13. பெரிய பெருமாள்

Image result for ranganathaswamy photos

(ஸ்ரீமந் நாராயணன்)
பங்குனி – ரேவதி
பகவத் கீதை, ஸ்ரீ சைலேச தயாபாத்ரம் தனியன்

ப்ரசித்தமாக என்று ஸ்ரீ ரங்கநாதன் அழைக்கப்படும் முதல் ஆசார்யன். பரமபதத்தில் இருந்து இரங்கி ஸத்ய லோகத்தில் எழுந்தருளி – ப்ரஹ்மாவால் வழிபடப் பெற்றவர். பின்பு அயோத்யாவில் இரங்கி ஸூர்ய வம்ஸ ராஜாக்களால் (இராமன் உள்பட) வழிபடப் பட்டார். பின்பு விபீஷணனால் திருவரங்கத்துக்கு வந்தார்.

ஸ்ரீ ஸ்தநாபரணம் தேஜ: ஸ்ரீரங்கேசயம் ஆஶ்ரயே
சிந்தாமணி மிவோத்வாந்தம் உத்ஸங்கே அநந்தபோகிந:

திருமகளும் மண்மகளும் சிறக்கவந்தோன் வாழியே
செய்யவிடைத்தாய்மகளார் சேவிப்போன் வாழியே
இருவிசும்பில்வீற்றிருக்கு மிமையவர்கோன் வாழியே
இடர்கடியப் பாற்கடலை யெய்தினான் வாழியே
அரியதயரதன் மகனாயவதரித்தான் வாழியே
அந்தரியாமித்துவமும் ஆயினான் வாழியே
பெருகிவரும் பொன்னிநடுப் பின்துயின்றான் வாழியே பெரியபெருமாள் எங்கள் பிரான் அடிகள் வாழியே.

14. பெரிய பிராட்டியார்

Image result for periya pirAttiyAr

ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி
பங்குனி – உத்ரம்

ப்ரசித்தமாக ஸ்ரீ ரங்கநாயகி என்று அழைக்கப்படுபவர். பகவானின் திவ்ய மஹிஷி. பகவானின் தயையே வடிவாக எடுத்தவர். எம்பெருமானை அடைவதற்கு புருஷகார பூதையாக நம் பூர்வாசார்யர்களால் கொண்டாடப்படுபவர்.

நம: ஸ்ரீரங்க நாயக்யை யத் ப்ரூ விப்ரம பேதத:
ஈஶேஶிதவ்ய வைஷம்ய நிம்நோந்நதம் இதம் ஜகத்

பங்கயப் பூவிற்பிறந்த பாவை நல்லாள் வாழியே
பங்குனியில் உத்தர நாள் பாருதித்தாள் வாழியே
மங்கையர்கள் திலகமென வந்த செல்வி வாழியே
மாலரங்கர் மணிமார்பை மன்னுமவள் வாழியே
எங்களெழில் சேனைமன்னர்க்கு இதமுரைத்தாள் வாழியே
இருபத்தஞ்சு உட்பொருள் மால் இயம்புமவள் வாழியே
செங்கமலச் செய்யரங்கம் செழிக்கவந்தாள் வாழியே
சீரங்க நாயகியார் திருவடிகள் வாழியே

15. ஸேனை முதலியார்

Image result for vishwaksena of srirangam

விஷ்வக்ஸேனர்
ஐப்பசி – பூராடம்

பரமபதத்தில் பகவானின் ஸேனாதிபதியாக விளங்குபவர். எம்பெருமானின் ப்ரதிநிதியாக அனைத்தையும் நிர்வகிப்பவர். சேஷாஸனர் என்று அழைக்கப்படுபவர் – அதாவது பகவானின் ப்ரசாதத்தை முதலில் உண்பவர்.

ஸ்ரீரங்கசந்த்ர மஸமிந்திரயா விஹர்த்தும்
விந்யஸ்ய விச்வசித சிந்நயநாதிகாரம்
யோ நிர்வஹத்ய நிஶமங்குளி முத்ரயைவ
ஸேனான்யம் அந்ய விமுகாஸ் தமஶி ஶ்ரியாம

ஓங்கு துலாப் பூராடத்துதித்த செல்வன் வாழியே
ஒண்டொடியாள் சூத்ரவதி உறை மார்பன் வாழியே
ஈங்குலகில் சடகோபற்கிதமுரைத்தான் வாழியே
எழிற் பிரம்பின் செங்கோலை ஏந்துமவன் வாழியே
பாங்குடன் முப்பத்துமூவர் பணியுமவன் வாழியே
பங்கயத்தாள் திருவடியைப் பற்றினான் வாழியே
தேங்குபுகழ் அரங்கரையே சிந்தை செய்வோன் வாழியே
சேனையர்கோன் செங்கமலத் திருவடிகள் வாழியே.

16. நம்மாழ்வார்(சடகோபன்)

ஆழ்வார் திருநகரி
வைகாசி – விசாகம்
திருவிருத்தம், திருவாசிரியம், பெரிய திருவந்தாதி, திருவாய்மொழி

வைஷ்ணவ குல பதி என்றும் ப்ரபந்ந ஜந கூடஸ்தர் என்றும் கொண்டாடப்படுபவர் – ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களின் தலைவர். மாறன், பராங்குசன், குருகூர் நம்பி என்றும் அழைக்கப்படுபவர்.

மாதா பிதா யுவதயஸ் தநயா விபூதி:
ஸர்வம் ய தேவ நியமேந மத் அந்வயாநாம்
ஆத்யஸ்யந: குலபதேர் வகுளாபிராமம்
ஸ்ரீமத் ததங்க்ரி யுகளம் ப்ரணமாமி மூர்த்நா

திருக்குருகைப் பெருமாள் தன் திருத்தாள்கள் வாழியே
திருவான திருமுகத்துச் செவ்வியென்றும் வாழியே
இருக்குமொழி என்னென்ஞ்சில் தேக்கினான் வாழியே
எந்தை எதிராசர்க்கு இறைவனார் வாழியே
கருக்குழியில் புகா வண்ணம் காத்தருள்வோன் வாழியே
காசினியில் ஆரியனைக் காட்டினான் வாழியே
வருத்தமற வந்தென்னை வாழ்வித்தான் வாழியே
மதுரகவி தம் பிரான் வாழி வாழி வாழியே

17. நாதமுனிகள்(ஸ்ரீரங்கநாத முனி)

Image result for nAthamunigaL

காட்டு மன்னார் கோயில் (வீர நாராயண புரம்)
ஆனி அனுஷம்
ந்யாய தத்வம், யோக ரஹஸ்யம், புருஷ நிர்ணயம்

நம்மாழ்வாரின் அவதார ஸ்தலத்தில் சென்று ஆழ்வாரை த்யானித்து 4000 திவ்ய ப்ரபந்தத்தையும் அதன் அர்த்தங்களையும் பெற்றுத் தந்தவர்.

நம: அசிந்த்ய அத்புத அக்லிஷ்ட ஞான வைராக்ய ராஶயே
நாதாய முநயே அகாத பகவத் பக்தி ஸிந்தவே

ஆனி தனில் அனுடத்தில் அவதரித்தான் வாழியே
ஆளவந்தார்க்கு உபதேசமருளிவைத்தான் வாழியே
பானு தெற்கிற்கண்டவன் சொல் பலவுரைத்தான் வாழியே
பராங்குசனார் சொல்பிரபந்தம் பரிந்து கற்றான் வாழியே
கானமுறத் தாளத்தில் கண்டிசைத்தான் வாழியே
கருணையினால் உபதேசக் கதியளித்தான் வாழியே
நானிலத்தில் குருவரையை நாட்டினான் வாழியே
நலம்திகழும் நாதமுனி நற்பதங்கள் வாழியே

18. உய்யக்கொண்டார் (புண்டரீகாக்ஷர்)

Image result for puNdarIkAkshar

திருவெள்ளறை
சித்திரை – கார்த்திகை

4000 திவ்ய ப்ரபந்தத்தை அர்த்தத்துடன் நாதமுனிகளிடத்தில் கற்று அதை மேலும் வளர்த்தவர்.

நம: பங்கஜ நேத்ராய நாத: ஸ்ரீ பாத பங்கஜே
ந்யஸ்த ஸர்வ பராய அஸ்மத் குல நாதாய தீமதே

வாலவெய்யோன்தனை வென்ற வடிவழகன் வாழியே
மால் மணக்கால் நம்பிதொழும் மலர்ப்பதத்தோன் வாழியே
சீலமிகு நாதமுனி சீருரைப்போன் வாழியே
சித்திரையில் கார்த்திகை நாள் சிறக்கவந்தோன் வாழியே
நாலிரண்டும் ஐயைந்தும் நமக்குரைத்தான் வாழியே
நாலெட்டின் உட்பொருளை நடத்தினான் வாழியே
மால் அரங்க மணவாளர் வளமுரைப்போன் வழியே
வையம் உய்யக்கொண்டவர் தாள் வையகத்தில் வாழியே.

19. மணக்கால் நம்பி

Image result for maNakkAl nambi
ஸ்ரீ ராம மிஸ்ரர்
மணக்கால் (ஸ்ரீரங்கத்துக்கு அருகில்)
மாசி – மகம்

யாமுனாசார்யரைத் திருத்தி ஒரு சிறந்த ஆசார்யனாக ஆக்கியவர்.

அயத்நதோ யாமுநம் ஆத்ம தாஸம் அலர்க்க பத்ரார்ப்பண நிஷ்க்ரயேண
ய: க்ரீதவான் ஆஸ்தித யௌவராஜ்யம் நமாமிதம் ராமமேய ஸத்வம்

தேசமுய்யக் கொண்டவர் தாள் சென்னிவைப்போன் வாழியே
தென்னரங்கர் சீரருளைச் சேர்ந்திருப்போன் வாழியே
தாசரதி திருநாமம் தழைக்கவந்தோன் வாழியே
தமிழ் நாதமுனியுகப்பைத் தாபித்தான் வாழியே
நேசமுடனாரியனை நியமித்தான் வாழியே
நீள் நிலத்தில் பதின்மர் கலை நிறுத்தினான் வாழியே
மாசிமகம் தனில் விளங்க வந்துதித்தான் வாழியே
மால்மணக்கால் நம்பி பதம் வையகத்தில் வாழியே.

20. ஆளவந்தார் (யாமுனாசார்யர்)

காட்டு மன்னார் கோயில் (வீர நாராயண புரம்)
ஆடி – உத்ராடம்
கீதார்த்த ஸங்க்ரஹம், ஆகம ப்ராமாண்யம், சதுஸ்லோகி, ஸ்தோத்ர ரத்னம், முதலியன

யத் பதாம்போருஹத்யாந வித்வஸ்தாஶேஷ கல்மஷ:
வஸ்துதாமுபயா தோஹம் யாமுநேயம் நமாமிதம்

மச்சணியும் மதிளரங்கம் வாழ்வித்தான் வாழியே
மறை நான்கும் ஓருருவில் மகிழ்ந்துகற்றான் வாழியே
பச்சையிட்ட ராமர்பதம் பகருமவன் வாழியே
பாடியத்தோன் ஈடேறப் பார்வைசெய்தோன் வாழியே
கச்சி நகர் மாயனிரு கழல் பணிந்தோன் வாழியே
கடக உத்தராடத்துக் காலுதித்தான் வாழியே
அச்சமற மனமகிழ்ச்சி அணைந்திட்டான் வாழியே
ஆளவந்தார் தாளிணைகள் அனவரதம் வாழியே

21. பெரிய நம்பி (மஹா பூர்ணர்)

Image result for mahapoorna swamy

ஸ்ரீரங்கம்
மார்கழி – கேட்டை
திருப்பதிக் கோவை

ஆளவந்தாரிடமும் ராமானுஜரிடமும் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவர். ராமானுஜரை ஸ்ரீரங்கத்துக்கு அழைத்து வந்தவர்.

கமலாபதி கல்யாண குணாம்ருத நிஷேவயா
பூர்ண காமாய ஸததம் பூர்ணாய மஹதே நம:
அம்புவியில் பதின்மர்கலை ஆய்ந்துரைப்போன் வாழியே
ஆளவந்தார் தாளிணையை அடைந்துய்ந்தோன் வாழியே
உம்பர் தொழும் அரங்கேசர்க்கு உகப்புடையோன் வாழியே
ஓங்கு தனுக் கேட்டைதனில் உதித்த பிரான் வாழியே
வம்பவிழ்தார் வரதருரை வாழி செய்தான் வாழியே
மாறனேர் நம்பிக்கு வாழ்வளித்தான் வாழியே
எம்பெருமானார் முனிவர்க்கு இதமுரைத்தான் வாழியே
எழில் பெரிய நம்பி சரண் இனிதூழி வாழியே.

22. எம்பெருமானார் (ஸ்ரீ ராமானுஜர்)

Image result for ramanuja
ஸ்ரீபெரும்பூதூர்
சித்திரை – திருவாதிரை
ஸ்ரீ பாஷ்யம், கீதா பாஷ்யம், வேதார்த்த ஸங்க்ரஹம், வேதாந்த தீபம், வேதாந்த ஸாரம், சரணாகதி கத்யம், ஸ்ரீரங்க கத்யம், ஸ்ரீவைகுண்ட கத்யம் மற்றும் நித்ய க்ரந்தம்

விசிஷ்டாத்வைத ஸித்தாந்தத்தை வளர்த்த முக்கிய ஆசார்யர். ஸம்ப்ரதாயத்தை எல்லா இடத்திலும் பரப்பியவர்.

யோநித்யம் அச்யுத பதாம்புஜ யுக்ம ருக்ம
வ்யாமோஹதஸ் ததிதராணி த்ருணாய மேநே
அஸ்மத்குரோர் பகவதோஸ்ய தயைகஸிந்தோ:
ராமாநுஜஸ்ய சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்யே

அத்திகிரி அருளாளர் அடிபணிந்தோன் வாழியே
அருட்கச்சி நம்பியுரை ஆறுபெற்றோன் வாழியே
பத்தியுடன் பாடியத்தைப் பகர்ந்திட்டான் வாழியே
பதின்மர்கலை உட்பொருளைப் பரிந்துகற்றான் வாழியே
சுத்தமகிழ் மாறனடி தொழுதுய்ந்தோன் வாழியே
தொல் பெரிய நம்பி சரண் தோன்றினான் வாழியே
சித்திரையில் ஆதிரை நாள் சிறக்க வந்தோன் வாழியே
சீர் பெரும்பூதூர் முனிவன் திருவடிகள் வாழியே

23. எம்பார் (கோவிந்தப் பெருமாள்)

மதுர மங்கலம்
தை – புனர்பூசம்
விஞ்ஞான ஸ்துதி, எம்பெருமானார் வடிவழகு பாசுரம்

எம்பெருமானாரின் திருவடி நிழலாகக் கொண்டாடப்படுபவர். பகவத் விஷயத்தில் சிறந்த ரசிகர், இதர விஷயங்களில் பரம விரக்தர்.

ராமானுஜ பதச் சாயா கோவிந்தாஹ்வ அநபாயிநீ
ததா யத்த ஸ்வரூபா ஸா ஜீயாந் மத் வி ஶ்ரமஸ்தலீ

பூவளரும் திருமகளார் பொலிவுற்றோன் வாழியே
பொய்கை முதல் பதின்மர் கலைப் பொருளுரைப்போன் வாழியே
மாவளரும் பூதூரான் மலர் பதத்தோன் வாழியே
மகரத்தில் புனர்பூசம் வந்துதித்தோன் வாழியே
தேவுமெப்பொருளும் படைக்கத் திருந்தினான் வாழியே
திருமலைநம்பிக் கடிமை செய்யுமவன் வாழியே
பாவையர்கள் கலவியிருள் பகலென்றான் வாழியே
பட்டர்தொழும் எம்பார் பொற்பதமிரண்டும் வாழியே

24. பராசர பட்டர்

Related image

ஸ்ரீரங்கம்
வைகாசி – அனுஷம்
ஸ்ரீரங்கராஜ ஸ்தவம், அஷ்ட ச்லோகி, ஸ்ரீ குண ரத்ன கோசம், முதலியன.
ஸ்ரீ பராசர பட்டார்ய ஸ்ரீரங்கேஶ புரோஹித:
ஸ்ரீவத்ஸாங்க ஸுத: ஸ்ரீமான் ஶ்ரேயஸே மேஸ்து பூயஸே

தென்னரங்கர் மைந்தன் எனச் சிறக்கவந்தோன் வாழியே
திருநெடுந்தாண்டகப் பொருளைச் செப்புமவன் வாழியே
அன்னவயல் பூதூரன் அடி பணிந்தோன் வாழியே
அனவரதம் எம்பாருக்கு ஆட்செய்வோன் வாழியே
மன்னுதிருக்கூரனார் வளமுரைப்போன் வாழியே
வைகாசியனுடத்தில் வந்துதித்தோன் வாழியே
பன்னுகலை நால்வேதப் பயன்தெரிந்தோன் வாழியே
பராசரனாம் சீர் பட்டர் பாருலகில் வாழியே

25. நஞ்சீயர் (வேதாந்தி)

Image result for 25. nanjIyar

திருநாராயணபுரம்
பங்குனி – உத்ரம்
திருவாய்மொழி 9000 படி மற்றும் சில வ்யாக்யானங்கள்

பட்டரால் திருத்தப்பட்டவர். அத்வைத வித்வானாக இருந்து, பட்டரின் முயற்சியால் உயர்ந்த ஸ்ரீவைஷ்ணவரானவர். பட்டரின் சிஷ்யர்களில் சிறந்து விளங்கியவர். வேதாந்தாசார்யர் என்றும் வழங்கப்படுபவர்.

நமோ வேதாந்த வேத்யாய ஜகந் மங்கள ஹேதவே
யஸ்ய வாகம்ருதஸார பூரிதம் புவந த்ரயம்

தெண்டிரை சூழ் திருவரங்கம் செழிக்க வந்தோன் வாழியே
சீமாதவனென்னும் செல்வனார் வாழியே
பண்டை மறைத் தமிழ்ப் பொருளைப் பகர வந்தோன் வாழியே
பங்குனியில் உத்தரநாள் பாருதித்தான் வாழியே
ஒண்டொடியாள் கலவிதன்னை யொழித்திட்டான் வாழியே
ஒன்பதினாயிரப்பொருளை யோதுமவன் வாழியே
எண்டிசையும் சீர் பட்டர் இணையடியோன் வாழியே
எழில்பெருகும் நஞ்சீயர் இனிதூழி வாழியே

26. நம்பிள்ளை (லோகாசார்யர்)

Related image

நம்பூர்
கார்த்திகை – கார்த்திகை
திருவாய்மொழி 36000 படி மற்றும் சில வ்யாக்யானங்கள்

ஸம்ஸ்க்ருத/த்ராவிட சாஸ்த்ரங்களில் சிறந்த நிபுணர். முதன் முதலில் திருவாய்மொழிக்கு ஸ்ரீரங்கம் கோயிலிலேயே விரிவான உபந்யாஸங்கள் செய்தவர். திருமங்கை ஆழ்வாரின் புனர் அவதாரமாகக் கொண்டாடப்படுபவர்.

வேதாந்த வேத்ய அம்ருத வாரிராஶேர்
வேதார்த்த ஸார அம்ருத பூரமக்ர்யம்
ஆதாய வர்ஷந்தம் அஹம் ப்ரபத்யே
காருண்ய பூர்ணம் கலிவைரிதாஸம்

தேமருவும் செங்கமலத் திருத்தாள்கள் வாழியே
திருவரையில் பட்டாடை சேர்மருங்கும் வாழியே
தாமமணி வடமார்வும் புரிநூலும் வாழியே
தாமரைக் கை இணையழகும் தடம் புயமும் வாழியே
பாமருவும் தமிழ்வேதம் பயில் பவளம் வாழியே
பாடியத்தின் பொருள்தன்னைப் பகர்நாவும் வாழியே
நாமநுதல் மதிமுகமும் திருமுடியும் வாழியே
நம்பிள்ளை வடிவழகும் நாடோறும் வாழியே

27. வடக்கு திருவீதிப் பிள்ளை (ஸ்ரீ க்ருஷ்ண பாதர்)

Image result for 27. vadakku thiruvIdhi piLLai
ஸ்ரீ ரங்கம்
ஆனி – ஸ்வாதி
திருவாய்மொழி 36000 படி வ்யாக்யானம்

நம்பிள்ளையின் அந்தரங்க சிஷ்யர். நம்பிள்ளையின் ஈடு வ்யாக்யானத்தை ஏடு படுத்தியவர். பிள்ளை லோகாசார்யர் மற்றும் அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார் என்கிற இரண்டு புத்ர ரத்னங்களைக் கொடுத்தவர்.

ஸ்ரீ க்ருஷ்ண பாத பாதாப்ஜே நமாமி ஶிரஸா ஸதா
யத் ப்ரஸாதப் ப்ரபாவேந ஸர்வ ஸித்திரபூந்மம

ஆனிதனிற் சோதிநன்னா ளவதரித்தான் வாழியே
ஆழ்வார்கள் கலைப்பொருளை ஆய்ந்துரைப்போன் வாழியே
தானுகந்த நம்பிள்ளை தாள்தொழுவோன் வாழியே
சடகோபன் தமிழ்க்கீடு சாற்றினான் வாழியே
நானிலத்தில் பாடியத்தை நடத்தினான் வாழியே
நல்லவுலகாரியனை நமக்களித்தான் வாழியே
ஈனமற எமையாளும் இறைவனார் வாழியே
எங்கள் வடவீதிப்பிள்ளை இணையடிகள் வாழியே

28. பிள்ளை லோகாசார்யர்

Image result for 28. piLLai lOkAchAryar

ஸ்ரீரங்கம்
ஐப்பசி – ஶ்ரவணம்
முமுக்ஷுப்படி, தத்வ த்ரயம், ஸ்ரீவசன பூஷணம் முதலிய 18 ரஹஸ்ய க்ரந்தங்களும் பிறவும்
உயர்ந்த ரஹஸ்ய க்ரந்தங்களை அனைவரும் எளிதாக அறியும்படி எழுதிய பரம காருணிகர்.
லோகாசார்யாய குரவே க்ருஷ்ண பாதஸ்ய ஸூநவே
ஸம்ஸார போகி ஸந்தஷ்ட ஜீவ ஜீவாதவே நம:
அத்திகிரி அருளாளர் அனுமதியோன் வாழியே
ஐப்பசியில் திருவோணத்தவதரித்தான் வாழியே
முத்திநெறி மறைத்தமிழால் மொழிந்தருள்வோன் வாழியே
மூதரிய மணவாளன் முன்புதித்தான் வாழியே
நித்தியம் நம்பிள்ளைபதம் நெஞ்சில் வைப்போன் வாழியே
நீள் வசன பூடணத்தில் நியமித்தான் வாழியே
உத்தமமாம் முடும்பை நகர் உதித்தவள்ளல் வாழியே
உலகாரியன் பதங்கள் ஊழிதொறும் வாழியே

29. திருவாய்மொழிப் பிள்ளை (ஸ்ரீ ஶைலேஶர்)

Image result for 29. thiruvAimozhi piLLai

குந்தீ நகரம் (கொந்தகை)
வைகாசி – விசாகம்
பெரியாழ்வார் திருமொழி ஸ்வாபதேசம்

நம்மாழ்வாருக்கும் அவரின் திருவாய்மொழிக்குமே வாழ்ந்தவர். ஆழ்வார் திருநகரியைப் புனர் நிர்மாணம் செய்து எம்பெருமானாருக்கு தனிக் கோயில் அமைத்தவர்.

நம ஸ்ரீஶைலநாதாய குந்தீ நகர ஜந்மநே
ப்ரஸாதலப்த பரம ப்ராப்ய கைங்கர்யஸாலிநே.

வையகமெண் சடகோபன் மறைவளர்த்தோன் வாழியே
வைகாசி விசாகத்தில் வந்துதித்தான் வாழியே
ஐயன் அருண்மாரி கலை ஆய்ந்துரைப்போன் வாழியே
அழகாரும் எதிராசர் அடிபணிவோன் வாழியே
துய்யவுலகாரியன் தன் துணைப்பதத்தோன் வாழியே
தொல் குருகாபுரி அதனைத் துலக்கினான் வாழியே

30. மணவாள மாமுனிகள் (ரம்ய ஜாமாத்ரு முனி)

Related image

ஆழ்வார் திருநகரி
ஐப்பசி – திருமூலம்
ஸ்தோத்ரங்கள், தமிழ் ப்ரபந்தங்கள், வ்யாக்யானங்கள்

எம்பெருமானாரின் புனர் அவதாரம். திருவாய்மொழி ஈடு வ்யாக்யானத்தை ஸ்ரீ ரங்கநாதன் மற்றும் அவன் பரிவாரங்களுக்கு முன்பாக ஓராண்டு உபந்யாஸம் செய்தவர். அதன் முடிவில், ஸ்ரீ ரங்கநாதன் மாமுனிகளை ஆசார்யனாக ஏற்றுக் கொண்டு ஸ்ரீஶைலேஶ தயாபாத்ரம் தனியனை ஸமர்ப்பித்தான்.

ஸ்ரீஶைலேஶ தயா பாத்ரம் தீபக்த்யாதி குணார்ணவம்
யதீந்த்ர ப்ரவணம் வந்தே ரம்ய ஜாமாதரம் முநிம்

இப்புவியில் அரங்கேசர்க்கு ஈடளித்தான் வாழியே
எழில் திருவாய்மொழிப்பிள்ளை இணையடியோன் வாழியே
ஐப்பசியில் திருமூலத்தவதரித்தான் வாழியே
அரவரசப்பெருஞ்சோதி அனந்தனென்றும் வாழியே
எப்புவியும் ஸ்ரீசைலம் ஏத்தவந்தோன் வாழியே
ஏராருமெதிராசரெனவுதித்தான் வாழியே
முப்புரிநூல் மணிவடமும் முக்கோல்தரித்தான் வாழியே
மூதரிய மணவாளமாமுனிவன் வாழியே.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் : http://pillai.koyil.org

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

श्रीवैष्णव – बालपाठ – पिळ्ळै लोकाचार्य (श्री लोकाचार्य स्वामीजी) और नायनार

Published by:

श्री: श्रीमते शठकोपाये नमः श्रीमते रामानुजाये नमः श्रीमद्वरवरमुनये नमः

बालपाठ

<< नम्पिळ्ळै शिष्य

पराशर और व्यास दादी माँ के घर में वेदवल्ली और अतुळाय के साथ प्रवेश करते हैं। बच्चे दादी माँ को तिरुप्पावै का पाठ करते हुए देखते हैं और उसके खत्म होने तक प्रतीक्षा करते हैं। दादी ने अपना पाठ समाप्त किया और बच्चों का स्वागत किया।

दादी : स्वागत बच्चो !

व्यास : दादी, पिछली बार जब आपने कहा था कि आप वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै (श्री कृष्णपाद स्वामीजी) के बेटों के बारे में बताएंगे। कृपया हमें उनके बारे में बताएं।

दादी: हाँ व्यास । आज हम वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै (श्री कृष्णपाद स्वामीजी) के दो महान बेटों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि उनके आचार्य नम्पिळ्ळै (श्री कलिवैरीदास स्वामीजी) और नंपेरुमाळ की कृपा से, वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै (श्री कृष्णपाद स्वामीजी) को दो बेटों अर्थात् पिळ्ळै लोकाचार्य (श्री लोकाचार्य स्वामीजी) और अळगिय मनवाळ मामुनिगल (श्रीवरवरमुनि स्वामीजी) के साथ आशीर्वाद दिया गया था। दोनों लड़के राम और लक्ष्मण की तरह बड़े हो जाते हैं और महान संत बन जाते हैं और हमारी संप्रदाय के लिए महान कैंकर्य करते हैं।

नम्पिळ्ळै (श्री कलिवैरीदास स्वामीजी) परमपदधाम पहुंचने के बाद, वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै (श्री कृष्णपाद स्वामीजी) हमारे संप्रदाय का अगला आचार्य बन गए और आगे बढ़ते हुए अपने बेटों को उन सभी अर्थों को सीखाते है जो उन्होंने अपने आचार्य नम्पिळ्ळै (श्री कलिवैरीदास स्वामीजी) से सीखे थे। कुछ समय बाद वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै (श्री कृष्णपाद स्वामीजी) ने अपनी आचार्य नम्पिळ्ळै (श्री कलिवैरीदास स्वामीजी) के बारे में अपने आचार्य कैंकर्य करते हुए अपनी तिरुमेनी को त्याग दिया और परमपद को प्राप्त किया, जिसके बाद उनके पुत्र पिळ्ळै लोकाचार्य (श्री लोकाचार्य स्वामीजी) हमारे संप्रदाय का अगला आचार्य बन गए ।

अतुळाय : दादी , मैंने सुना है कि पिळ्ळै लोकाचार्य (श्री लोकाचार्य स्वामीजी) कोई और नहीं बल्कि देव पेरुमल खुद थे।

कत्तालागीय पेरुमाल कोयिल में कालक्षेप करते हुए पिळ्ळै लोकाचार्य – श्रीरंगम

दादी: अतुळाय आपने सही सुना। पिळ्ळै लोकाचार्य (श्री लोकाचार्य स्वामीजी) कोई और नहीं बल्कि देव पेरुमल खुद थे। पिळ्ळै लोकाचार्य (श्री लोकाचार्य स्वामीजी) अपने अंतिम दिनों के दौरान ज्योतिष्कुडी में, नालूर् पिळ्ळै (श्री कोलवराहाचार्य स्वामीजी) को हमारे संप्रदाय के अगला आचार्य घोषित करते है और तिरुवाइमोळि पिळ्ळै (श्रीशैलेश स्वामीजी) को व्याख्यान सिखाने का निर्देश देते हैं।  जब तिरुमलै अलवार कांचीपुरम में देव पेरुमल जी का मंगलाशाशनम करने के लिए पहुँचते है, तो देव पेरुमल सीधे नालूर् पिळ्ळै (श्री कोलवराहाचार्य स्वामीजी) से बात करते हैं, जो उनके पास में खड़े थे और कहते हैं “जैसा कि मैंने ज्योतिष्कुडी में उल्लेख किया है कि आपको तिरुमलै अलवार को अरुळिच्चयल के सभी अर्थ सिखाना चाहिए”।

वेदवल्ली: दादी, पिल्लै लोकाचार्य ने ज्योतिष्कुडी नामक स्थान पर अपने अंतिम दिन क्यों बिताए? क्या उनका जन्म श्री रंगम में नहीं हुआ था?

दादी: पिळ्ळै लोकाचार्य (श्री लोकाचार्य स्वामीजी) एक महान आचार्य थे जिन्होंने एक और सभी के लाभ के लिए आसान तमिल भाषा में अलवार पाशुरम पर सुंदर ग्रन्थ लिखे। उस समय  सभी संस्कृत या तमिल में पारंगत नहीं थे । उन लोगों के लिए जो भाषाओं से बहुत अच्छी जानकारी नहीं रखते, लेकिन फिर भी पिळ्ळै लोकाचार्य (श्री लोकाचार्य स्वामीजी) ने हमारे पूर्वाचार्यों की कृतियों को सीखने और लाभ पाने की इच्छा रखने वालो के लिए उन्होंने बड़ी दया के साथ अपने आचार्यों से सरल और कुरकुरी भाषा में जो कुछ भी सुना, उसे प्रलेखित किया।   श्री वचन भूषण दिव्या शास्त्र उनका बहुत ही सुन्दर ग्रन्थ है जिसमे हमारे संप्रदाय के अर्थों का विवरण है। इस प्रकार वह मुख्य आचार्य थे जिन्होंने प्रमाणं रक्षणं (हमारे सम्प्रदाय के ज्ञान आधार की रक्षा / पोषण) किया था।

पिळ्ळै लोकाचार्य – श्रीरंगं

पिळ्ळै लोकाचार्य (श्री लोकाचार्य स्वामीजी) ने न केवल हमारे संप्रदाय के ज्ञान आधार की रक्षा की, बल्कि हमारे सम्प्रदाय के मूल – श्रीरंगम के नंपेरुमाळ जी की भी।  जब भगवान की असीम कृपा से श्रीरंग मे सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसी दौरान मुस्लिम राजाओं के आक्रमण की खबर फ़ैल चुकी थी । श्री रंग मे स्थित श्री वैष्णवों और समान्य प्रजा को यह ज्ञात था की मुस्लिम आक्रमणकारि केवल हमारे मंदिरों पर आक्रमण करेंगे क्योंकि मंदिरों मे अत्यधिक धनराशि, सोना, चाँदि इत्यादि उपलब्ध है । यह जानकर तुरंत पिळ्ळै लोकाचार्य ( वरिष्ट श्री वैष्णव आचार्य थे ) जिन्होने इस स्थिति को संतुलित और नियन्त्रित किया । उन्होने अपने शिष्यों को आदेश दिया की वह सारे पेरिय पेरुमाळ के सन्निधि के सामने एक बडी दीवार खडा करे और वह श्री नम्पेरुमाळ और उभय नाच्चियार को लेकर दक्षिण भारत की ओर निकल पडे । वह वृद्ध अवस्था मे होने के बावज़ूद वह भगवान के दिव्य मंगल विग्रह को अपने साथ ले गए । बींच रास्ते मे भगवान के दिव्यमंगलविग्रह पर सजे हुए आभूषण कुछ स्थानिक चोरों ने चुरा लिए । सबसे आगे जाते हुए पिळ्ळै लोकाचार्य को जब यह ज्ञात हुआ वह तुरन्त उन चोरों के पीचे भागे और उन्होने उन चोरों को समझाया और चोरों ने उनके चरण कमलों का आश्रय लिया और आभूषण समर्पित किया ।  आभूषण पाकर पिळ्ळै लोकाचार्य आगे रवाना हुए ।

उसके पश्चात पिळ्ळै लोकाचार्य ज्योतिष्कुडि ( मदुरै के पास – अना मलै नामक पहाड की दूसरी ओर ) पहुँचे । पहुँचने के बाद, वृद्ध पिळ्ळै लोकाचार्य ने अपने प्राण त्याग करने की सोच से अगले दर्शन प्रवर्तक (तिरुमलै आऴ्वार – तिरुवाय्मोऴिपिळ्ळै) को घोषित किया और कूर कुलोत्तम दासर को उपदेश देते है कि वह तिरुवाय्मोऴिपिळ्ळै को अपने प्रशाशनिक कार्यों से मुक्त करें और उन्हे अगले दर्शन प्रवर्तक के कार्यों मे प्रशिक्षण दे । इस प्रकार अपना भौतिक शरीर [चरम तिरुमेनि] त्यागकर परमपद को प्रस्थान हुए । इस प्रकार पिळ्ळै लोकाचार्य ने नम्पेरुमाळ की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया।   यदि उन्होंने और हजारों अन्य श्री वैष्णव जन, जिन्होंने अपने जीवन के  बलिदान नहीं किया होता , तो आज हम श्रीरंगम में नम्पेरुमाळ जी की पूजा और दर्शन नहीं कर पाते ।

ज्योतिष्कुडि – पिळ्ळै लोकाचार्य परमपद स्थल

पराशर : कोई आश्चर्य नहीं कि वह स्वयं देव पेरुमाळ का अवतार थे, अत्यंत बलिदान का प्रतीक !

दादी: हाँ पराशर, यही कारण है कि देव पेरुमाळ जी को ही हमारे संप्रदयाप के पेरुमाळ कहलाते है । श्री पिळ्ळै लोकाचार्य ने केवल प्रमाण रक्षण (ग्रन्थों के रूप में हमारे संप्रदाय के ज्ञान आधार का संरक्षण) ही नहीं किया था, वह प्रमेयरक्षक भी हुए [यानि जिन्होने भगवान को बचाया] में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने नम्पेरुमाळ जी की रक्षा करके एक श्री वैष्णव का असली गुणों को प्रकशित किये | आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) की तरह, जो एम्पेरुमान जी की तिरुमेनि के बारे में चिंतित रहते थे और उन्होंने तिरुपल्लाण्डु गाया, श्री पिळ्ळै लोकाचार्य जी ने नम्पेरुमाळ जी की अर्चा मूर्ति में एक बच्चे को देखा और पितृत्व प्रेम और देखभाल करते हुए, नम्पेरुमाळ जी की रक्षा की और अपने जीवन का बलिदान किये पर मुस्लिम आक्रमणकारियों को नम्पेरुमाळ जी को नहीं लेने दिए ।  इसलिए, अगली बार जब आप पेरुमाळ मंदिर जाते हैं, तो याद रखें कि हमारे पास जो संप्रदाय है, वह आज हमारे सामने हजारों श्री वैष्णव द्वारा किए गए निस्वार्थ बलिदान द्वारा बनाया गया है। उन्होंने संप्रदाय और नम्पेरुमाळ जी की रक्षा की ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां, उनके श्रम के फल का आनंद ले सकें। हम इतने समर्थ नहीं की ऐसे श्री वैष्णव जन जिन्होंने नम्पेरुमाळ जी की रक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया उनको कुछ दे सके, सिवाय इसके की हम सभी श्री वैष्णव जन के बलिदान का स्मरण रखे और अपने सम्प्रदाय द्वारा दिए गए मूल्यों और ज्ञान को हम आगे लेकर जाये, और आने वाली पीढियों तक यह मूल्य और ज्ञान पहुंचा सके|

अतुळाय : दादी, हमें पिळ्ळै लोकाचार्य के छोटे भाई, अळगिय मनवाळ मामुनिगल (श्रीवरवरमुनि स्वामीजी) नयनार के बारे में अधिक बताएं।

nayanar

अळगिय मनवाळ पेरुमाळ नायनार

दादी: नायनार ने हमारे संप्रदाय के आवश्यक सिद्धांतों पर अद्भुत ग्रन्थ लिखे, जिनमे से मुख्य आचार्यहॄदयम् ग्रन्थ है । उनको आचार्य पेरियवाच्चान् पिळ्ळै जी के समान महान आचार्य माना जाता है जिनको हमारे सम्प्रदाय और दिव्य प्रभंद का गहरा ज्ञान था |  नायनार को महान आचार्य के रूप में सराहा जाता है । वह “जगत् गुरुवरानुज – पिळ्ळै लोकाचार्य के छोटे भाई” के रूप में लोकप्रिय हैं। नायनार ने कम उम्र में अपनी तिरुमेनि को छोड़ने का फैसला किया और पिळ्ळै लोकाचार्य को पीछे छोड़कर परमपद को गमन किये । उनकी रचनाएँ ज्ञान रत्न के अलावा और कुछ नहीं हैं, जिसके बिना हमारे संप्रदाय के जटिल अर्थ और विवरण आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाते। मामुनि स्वामी जी नायनार स्वामीजी का महिमामंडन करते हुए कहते है कि पेरियवाच्चन पिळ्ळै स्वामीजी के बाद नायनार स्वामीजी ही है जिन्होंने अपने कामों से बहुत योगदान दिया है। जब नायनार स्वामीजी परमपदम पहुंचते है, तो पिळ्ळै लोकाचार्य स्वामीजी दुःख के सागर में गिर जाते हैं और नायनार स्वामीजी के तिरुमुडी (सिर) को अपनी गोद में रखते हुए रोते हैं। वह नायनार स्वामीजी को एक असाधारण श्री वैष्णव के रूप में देखते है जिसे दुनिया ने बहुत कम समय में खो दिया है।

व्यास : दादी माँ, पिळ्ळै लोकाचार्य और नायनार का जीवन सुनने के लिए बहुत ही रोचक और भावनात्मक है।

दादी: हाँ व्यास । जब हम अपने आचार्यों और उनके जीवन के बारे में बात करना शुरू करते हैं, तो हमें समय बीतने का कभी पता नहीं चलता। बाहर अंधेरा हो रहा है। आप बच्चों को अब अपने घरों को चले जाना चाहिए। अगली बार जब हम मिलेंगे, तो मैं आपको पिळ्ळै लोकाचार्य के शिष्यों के बारे में बताउंगी ।

बच्चे अपने-अपने घरों को वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै (श्री कृष्णपाद स्वामीजी), पिळ्ळै लोकाचार्य (श्री लोकाचार्य स्वामीजी), अळगिय मनवाळ मामुनिगल (श्रीवरवरमुनि स्वामीजी) नायनार और उनके शानदार जीवन के बारे में सोचते हुए अपने-अपने घरों को चले जाते हैं।

अडियेन् रोमेश चंदर रामानुजन दासन

आधार – http://pillai.koyil.org/index.php/2016/09/beginners-guide-pillai-lokacharyar-and-nayanar/

प्रमेय (लक्ष्य) – http://koyil.org
प्रमाण (शास्त्र) – http://granthams.koyil.org
प्रमाता (आचार्य) – http://acharyas.koyil.org
श्रीवैष्णव शिक्षा/बालकों का पोर्टल – http://pillai.koyil.org

श्रीवैष्णव – बालपाठ – नम्पिळ्ळै शिष्य

Published by:

श्री: श्रीमते शठकोपाये नमः श्रीमते रामानुजाये नमः श्रीमद्वरवरमुनये नमः

बालपाठ

<< नम्पिळ्ळै (श्री कलिवैरिदास स्वामीजी)

अंडाल दादी रसोई घर में खाना बना रही होती है जब पराशर, वेद व्यास, वेदवल्ली और अतुळाय साथ में दादी के घर में प्रवेश करते है। दादी बच्चों की बात सुनके, बच्चों के स्वागत के लिए लिविंग रूम के अंदर आती है।

दादी : स्वागत बच्चो | अपने हाथ पावं दो लो | मंदिर का प्रसाद लीजिये | पिछली बार, हमने अपने आचार्य नम्पिळ्ळै स्वामीजी के बारे में जाना | जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया, आज हम नम्पिळ्ळै स्वामीजी के प्रमुख शिष्यों के बारे में जानेंगे | वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै, पेरियवाच्चान पिळ्ळै , पिण्बळगिय पेरुमाळ जीयर, ईयुण्णि माधव पेरुमाळ, नडुविळ तिरुविधि पिळ्ळै भट्टर इत्यादि उनके कुछ प्रमुख शिष्य थे |

व्यास : दादी, नम्पिळ्ळै स्वामीजी की कई शिष्य थे | क्या आप हमें उनके बारे में बताएंगी |

दादी : हाँ, चलो हम उनके बारे में एक एक करके जानते है | सबसे पहले हम नम्पिळ्ळै स्वामीजी के शिष्य जिनका नाम व्याख्यान चक्रवर्ती, पेरियवाच्चान पिळ्ळै जी के बारे में जानते है | पेरियवाच्छान पिळ्ळै, सेंगणूर मे, श्री यामुन स्वामीजी के पुत्र “श्री कृष्ण” के रूप मे अवतरित हुए और पेरियवाच्चान पिळ्ळै के नाम से मशहूर हुए । नम्पिळ्ळै के प्रधान शिष्यों में से वे एक थे और उन्होंने सभी शास्त्रार्थों का अध्ययन किया । नम्पिळ्ळै के अनुग्रह से पेरियवाच्चान पिळ्ळै सम्प्रदाय में एक प्रसिद्ध आचार्य बने । पेरिय तिरुमोळि ७. १०. १० कहता है कि – तिरुक्कण्णमंगै एम्पेरुमान की इच्छा थी कि वे तिरुमंगै आळ्वार के पाशुरों का अर्थ उन्हीं से सुने| अतः इसी कारण, तिरुमंगै आळ्वार नम्पिळ्ळै बनके अवतार लिए और एम्पेरुमान पेरियवाच्छान पिळ्ळै का अवतार लिए ताकि अरुलिचेयळ के अर्थ सीख सके ।

पेरियवाच्छान पिळ्ळै – सेंगानूर

व्यास : दादी, पेरियवाच्चान पिळ्ळै स्वामीजी को व्याख्यान चक्रवर्ती क्यों कहा जाता था ?

दादी : पेरियवाच्छान पिळ्ळै जी ही हमारे सम्प्रदाय के एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने अरुळिचेयळ की व्याख्या लिखी है | इनकी अरुळिचेयळ और श्री रामायण में निपुणता का प्रमाण इनसे लिखे गए पाशुरपड़ि रामायण ही है जिस में वे केवल अरुळिचेयळ के शब्द उपयोग से पूरे श्री रामायण का विवरण सरल रूप मे प्रस्तुत किया है। देखा जाये तो यह उनका काम नहीं था, कोई भी अरुळिचेयल के आंतरिक अर्थों के बारे में नहीं बोल सकता है और न ही समझ सकता है। उनका कार्य हमारे सभी पूर्वाचार्य के ग्रन्थों को समाहित करता है।

नम्पिळ्ळै स्वामीजी के दूसरे मुख्य शिष्य जी का नाम वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै था | श्री रंगम में श्री कृष्ण पादर के रूप में जन्मे, वह पूरी तरह से आचार्य निष्ठा में डूबे हुए थे। अपने आचार्य नम्पिळ्ळै की कृपा से, वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम पिळ्ळै लोकाचार्य रखा, क्योंकि पुत्र का जन्म उसके आचार्य नम्पिळ्ळै (जिसे लोकाचार्य भी कहा जाता है) के आशीर्वाद से हुआ था। मुझे आशा है कि आप सभी को नम्पिळ्ळै के पीछे की कहानी को लोकाचार्य के नाम से याद किया जाएगा।

व्यास : हाँ, दादी | वह कंदाडै तोळप्पर ही थे जिन्होंने नम्पिळ्ळै स्वामीजी को लोकाचार्यार नाम से संभोदित किया था | हमें वह कथा स्मरण है |

वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै – काँचीपुरम

दादी : जब वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै स्वामीजी ने अपने बेटा का नाम पिळ्ळै लोकाचार्य रखा, नम्पिळ्ळै स्वामीजी ने बच्चे के नामकरण अऴगिय मणवाळ मामुनि के अपने इरादे का खुलासा किया | जल्द ही, नंपेरुमळ, एक और बेटे के साथ वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै को आशीर्वाद देते हैं और दूसरे बेटे का नाम अऴगिय मणवाळ मामुनि पेरुमल नायराज रखा गया क्योंकि वह अऴगिय मणवाळ मामुनि (नामपेरुमल) की कृपा से पैदा हुए थे, जिससे नम्पिळ्ळै की इच्छा पूरी हुई। दोनों लड़के राम और लक्ष्मण की तरह बड़े हो जाते हैं और महान संत बन जाते हैं और हमारी संप्रदाय के लिए महान कैंकर्य करते है | वे दोनों एक ही समय में हमारे संप्रदाय के महान आचार्य जैसे कि नम्पिळ्ळै, पेरियवाच्चान् पिळ्ळै, पिल्लई, वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै, आदि का आशीर्वाद और मार्गदर्शन पा रहे थे।

एक बार, वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै ने अपने तिरुमालीगई (श्री वैष्णव के घरों को तिरुमालीगई कहते है ) के लिए तदीयराधन के लिए नम्पिळ्ळै स्वामीजी को आमंत्रित किया और नम्पिळ्ळै ने स्वीकार किया और उनके तिरुमालीगई में गए । नम्पिळ्ळै स्वामीजी खुद तिरुअराधनम की शुरुआत करते हैं और कोयल आळ्वार (पेरुमल सानिधि) में, नम्माळवार स्वामीजी की पाशुरम के सभी उपदेशों और व्याख्यानों को बड़ी सुंदरता एवं सरल अर्थो में ताड़ के पत्तों के गुच्छो में देखते हैं। रूचि होने के कारण, वह उनमें से कुछ को पढ़ना शुरू कर देता है और वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै स्वामीजी से पूछते है कि वह क्या था। वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै स्वामीजी बताते है कि हर रात, उनकी बात सुनने के बाद उन्होंने नम्पिल्लई के व्याख्यान को रिकॉर्ड किया। नम्पिळ्ळै स्वामीजी वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै जी से पूछते हैं कि उन्होंने उनकी अनुमति के बिना ऐसा क्यों किया और पूछते हैं कि क्या उन्होंने पेरियवाच्चान पिळ्ळै व्याख्यानम (आळ्वार पाशुरम के अर्थों का विस्तृत विवरण) के साथ प्रतियोगिता के रूप में यह सब किया । वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै जी दोषी महसूस करते है और तुरंत नम्पिल्लई स्वामीजी के चरण कमलो में गिर जाते है और बताते है कि उन्होंने इसे केवल भविष्य में संदर्भित करने के लिए लिखा था। उनकी व्याख्याओं से सहमत होकर, नम्पिल्लई स्वामीजी ने विद्यानम का महिमामंडन किया और अपने काम के लिए वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै स्वामीजी की प्रशंसा की। ऐसा विशाल ज्ञान और आचार्य अभिमान था वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै स्वामीजी का ।

पराशर : उस व्याख्यान का क्या हुआ ? क्या वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै स्वामीजी उसको पूर्ण कर पाए ?

दादी : हाँ, वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै स्वामीजी ने उसको पूर्ण किया और तिरुवायमोली का यह व्याख्यान को प्रसिद्ध ईडु ३६००० पड़ी से संबोध्दित करते है | नम्पिळ्ळै स्वामीजी वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै स्वामीजी को आदेश देते है यह व्याख्यान ईयुण्णि माधव पेरुमाळ स्वामीजी को प्रधान करे जो की वह अपने वंशजों को उपदेश कर सके |

nampillai-goshti1

नम्पिळ्ळै स्वामीजी के कलाक्षेप गोष्ठी – ईयुण्णि माधव पेरुमाळ द्वितीय पंक्ति में

वेदवल्ली : दादी, नम्पिळ्ळै स्वामीजी द्वारा दिया गए व्याख्यान को ईयुण्णि माधव पेरुमाळ स्वामीजी ने क्या किया ?

दादी : ईयुण्णि माधव पेरुमाळ् अपने पुत्र ईयुण्णि पद्मनाभ पेरुमाळ् को यह सिखाते हैं। ईयुण्णि पद्मनाभ पेरुमाळ् का जन्म नक्षत्र स्वाति है । ईयुण्णि पद्मनाभ पेरुमाळ् इसे अपने प्रिय शिष्य नालूर् पिळ्ळै को सिखाते हैं।  इस तरह इसे एक आचार्य से उचित तरीके से अपने शिष्य के पास सिखाया जाता रहा | नालूर् आच्चान् पिळ्ळै, नालूर् पिळ्ळै के पुत्र और प्रिय शिष्य थे। उनका जन्म धनु-भरणी नक्षत्र में हुआ था। उन्हें देवाराज आच्चान् पिळ्ळै, देवेसर, देवादिपर और मैनाडू आच्चान् पिळ्ळै नाम से भी जाना जाता है। नालूर् आच्चान् पिळ्ळै ने 36000 पद ईदू का अध्ययन अपने पिताश्री के चरण कमलों के सानिध्य में किया था। नालूर् आच्चान् पिळ्ळै स्वामीजी के बहुत शिष्य थे, उनके शिष्यों में से एक थे तिरुवाय्मोळि पिळ्ळै स्वामीजी । नालूर् पिळ्ळै और नालूर् आच्चान् पिळ्ळै भी कांचीपुरम पहुँचते हैं। वे सभी देव पेरुमाल के समक्ष एक दूसरे से मिलते हैं। उस समय देव पेरुमाल, अर्चकर के माध्यम से बात करके, बताते हैं कि पिळ्ळै लोकाचार्य और कोई नहीं स्वयं भगवान हैं और नालूर् पिळ्ळै को आदेश करते हैं कि वे तिरुवाय्मोळि पिळ्ळै को ईडु व्याख्यान का उपदेश दें। परंतु नालूर् पिळ्ळै देव पेरुमाल से पूछते हैं कि क्या वे ठीक तरह से उन्हें उपदेश कर पाएंगे (अपनी अधिक उम्र की वजह से)? इस पर देव पेरुमाल कहते हैं “तब आपके पुत्र (नालूर् आच्चान् पिळ्ळै) उन्हें उपदेश कर सकते हैं। उनका उपदेश करना आपके उपदेश करने के समान ही है”। इस तरह से तिरुवाय्मोळि पिळ्ळै अन्य श्री वैष्णवों के साथ नालूर् आच्चान् पिळ्ळै से ईदू व्याख्यान का अध्ययन करते हैं और कालांतर में आलवार तिरुनगरी लौटकर उसे मणवाल मामुनिगल को सिखाते हैं, जो ईत्तू पेरुक्कर (जिन्होंने ईदू व्यख्यान का पोषण किया) के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस तरह नम्पिळ्ळै स्वामीजी जानते थे की ईडु व्याख्यान हस्तांतरित होते हुए मणवाल-मामुनि तक पहुंचा और इसीलिए उन्होंने इसे ईयुण्णि माधव पेरुमाळ् स्वामीजी को दिया ।

अतुळाय : दादी, ईयुण्णि माधव पेरुमाळ् एवं ईयुण्णि पद्मनाभ पेरुमाळ् में ईयुण्णि शब्द का क्या अभिप्राय है ?

दादी : तमिळ में “ईथल” का अर्थ है परोपकार । “उन्नुथल” का अर्थ है भोजन करना । ईयुण्णि का अर्थ है – वह जो बड़े परोपकारी है, जो अन्य श्री वैष्णवों को भोजन कराने पर ही स्वयं भोजन करता है ।

नम्पिळ्ळै स्वामीजी के दूसरे प्रमुख शिष्य पिन्भळगिय पेरुमाळ् जीयर् स्वामीजी थे | जैसे नन्जीयर् (एक् सन्यासी) ने भट्टर् (एक गृहस्थ) कि सेवा की वैसे ही पिन्भळगिय पेरुमाळ् जीयर् (एक सन्यासी) ने नम्पिळ्ळै (एक गृहस्थ्) कि सेवा की | ये नम्पिळ्ळै के प्रिय शिष्य थे और पिन्बळगराम पेरुमाल् जीयर् के नाम से भी जाने जाते है | पिन्भळगिय पेरुमाळ् जीयर् स्वामीजी नम्पिळ्ळै स्वामीजी के प्यारे शिष्यों में थे इसीलिए उनको पिन्बळगराम पेरुमाल् जीयर् कहा जाता था | उन्होंने अपना जीवन आचार्यो के प्रति बहुत सम्मान प्रतिष्ठा के साथ एक सत्य श्री वैष्णव की तरह जिये | उनका आचार्य अभिमान बहुत ही प्रसिद्व है |

nampillai-pinbhazakiya-perumal-jeer-srirangam

पिन्भळगिय पेरुमाळ् जीयर् – नम्पिळ्ळै के चरण कमलों में

पराशर: दादी, आज अपने नम्पिळ्ळै स्वामीजी और उनके शिष्यों के बीच हुई बातचीत के बारे में कुछ नहीं बताया | कृपया उनके बीच हुई कुछ रोचक बातचीत बताएं।

दादी : हमारे सभी पूर्व आचार्यो ने भगवत् विषयम और भागवत् कैंकर्यं संबंधी को ही प्रकाशित किया | एक बार जब पिन्बळगराम पेरुमाल् जीयर् बीमार थे, तो वह अन्य श्री वैष्णव से पिन्बळगराम पेरुमाल् जीयर् के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। आम तौर पर हमारे संप्रदाय में, श्री वैष्णव को किसी भी चीज़ के लिए भगवान् जी से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए – यहाँ तक कि बीमारी से उबरने के लिए भी नहीं । यह देखकर, नम्पिळ्ळै के शिष्यों ने इसके बारे में नम्पिळ्ळै से पूछ ताछ की। नम्पिळ्ळै पहले कहते हैं, ” आप एंगल अलवान स्वामीजी के पास जाओ और उनसे पूछो जो सभी शास्त्रों के विशेषज्ञ है | एंगळ अळवान स्वामीजी ने उत्तर दिया “वह श्री रंगम से जुड़ा हो सकते है और वह कुछ और समय के लिए यहां रहना चाहता है”। नम्पिळ्ळै स्वामीजी ने तब अपने शिष्यों से अममांगी अम्माल से यह पूछने के लिए कहा कि “कौन होगा जो नम्पिळ्ळै स्वामीजी की कालक्षेपं को छोड़ना चाहता है, वह प्रार्थना कर रहे होंगे ताकि वह नम्पिळ्ळै स्वामीजी के कालक्षेपं को सुन सके”। नम्पिळ्ळै स्वामीजी अंत में खुद जीयर स्वामीजी से पूछते है। जीयर स्वामीजी जवाब देते है, “यद्यपि आप वास्तविक कारण जानते हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि यह मेरे द्वारा प्रकट हो। चलिए में कहता हूँ की मैं यहां क्यों रहना चाहता हूं। प्रतिदिन, आप स्नान करने के बाद, मुझे आपके रूप के दिव्य दर्शन प्राप्त होते है और पंखा आदि लगाकर आपकी सेवा करने का अवसर मिलता है। मैं उस सेवा को कैसे छोड़ सकता हूं और अभी कैसे परमधाम जा सकता हूं? ”। इस प्रकार, पिन्भळगिय पेरुमाळ् जीयर् शिष्य के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करते है और कहते है की एक शिष्य , स्वयं के आचार्य के दिव्य रूप में पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए | यह सब सुनकर शिष्यों को जीयर स्वामीजी की नम्पिळ्ळै स्वामीजी के प्रति भक्ति देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ। पिन्भळगिय पेरुमाळ् जीयर् को नम्पिळ्ळै स्वामीजी से इतना लगाव था कि वह परमपद पर जाने का विचार भी त्याग देते थे । पिन्भळगिय पेरुमाळ् जीयर् के आचार्य में गहरी निष्ठा थी |

अंत में, हम नम्पिळ्ळै स्वामीजी के एक और शिष्य के बारे में देखते हैं जिनका नाम
नडुविल् तिरुवीदि पिल्लै भट्टर् | प्रारंभ में, नडुविल् तिरुवीदि पिल्लै भट्टर् स्वामीजी का नम्पिळ्ळै स्वामीजी के प्रति अनुकूल रवैया नहीं था। अपनी समृद्ध पारिवारिक विरासत (कूरत्ताळ्वान् (श्री कूरेश स्वामीजी) और पराशर भट्टर के परिवार में आने के कारण) उनको अभिमान हो गया था और नम्पिळ्ळै स्वामीजी का सम्मान नहीं करते थे । एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि कैसे उन्होंने नम्पिळ्ळै स्वामीजी के चरण कमलो में शरणागति की ।

nampillai-goshti1

नम्पिळ्ळै स्वामीजी के कलाक्षेप गोष्ठी – नडुविल् तिरुवीदिप् पिळ्ळै भट्टर् तृतीय पंक्ति में

व्यास : यह कैसी विडंबना है कि कूरत्ताळ्वान् (श्री कूरेश स्वामीजी) के वंशज में गर्व और अहंकार के गुण थे। दादी हमें कहानी बताओ!

दादी : हाँ, लेकिन अनचाहा गर्व लंबे समय तक नहीं रहता ! सब के बाद, वह कूरत्ताळ्वान् (श्री कूरेश स्वामीजी) के ही पोते थे ! एक बार, नडुविल् तिरुवीदिप् पिळ्ळै भट्टर् (मद्यवीदि श्रीउत्तण्ड भट्टर स्वामीजी) राजा के दरबार में जा रहे थे । वह रास्ते में पिन्भळगिय पेरुमाळ् जीयर् से मिलते है और उन्हें राजा के दरबार में जाने के लिए आमंत्रित करते है। राजा उनका स्वागत करता है, उनका सम्मान करता है और उन्हें एक अच्छा पद बैठने के लिए प्रदान करता है। अच्छी तरह से सीखा हुआ राजा को नडुविल् तिरुवीदिप् पिळ्ळै भट्टर् (मद्यवीदि श्रीउत्तण्ड भट्टर स्वामीजी) की बुद्धि का परीक्षण करना चाहते हैं, वह उनसे श्रीरामायण के बारे में सवाल पूछते हैं। श्री राम स्वयं कहते हैं कि वह सिर्फ एक इंसान हैं और राजा दशरथ के प्रिय पुत्र हैं। लेकिन जटायु के अंतिम क्षणों के दौरान, श्री राम जी उनको वैकुण्ठ तक पहुँचने का आशीर्वाद दिया।  अगर वह एक सामान्य इंसान थे , तो वह किसी को वैकुंठ तक पहुंचने के लिए कैसे आशीर्वाद दे सकते है? ”। भट्टर स्वामी जी अवाक थे और किसी भी सार्थक स्पष्टीकरण के साथ प्रतिक्रिया नहीं दिए । संयोग से, राजा का ध्यान किसी अन्य कार्य में चला जाता है। उस समय, भट्टर स्वामीजी नम्पिळ्ळै स्वामीजी की तरफ देखकर कहते है की नम्पिळ्ळै स्वामीजी ही आपको यह प्रकाशित करेंगे की कैसे एक सत्यवान पुरष पुरे विश्व को वश में कर सकता है | भट्टर स्वामीजी राजा को उस समय समझाते है कि जब राजा उन पर ध्यान केंद्रित करता है। राजा, एक बार उत्तर सुनकर सहमत हो जाता है और भट्टार को बहुत धन के साथ सम्मानित करता है। भट्टर स्वामी नम्पिळ्ळै स्वामीजी के प्रति के प्रति महान कृतज्ञता दर्शाते हुए कहते है वह नम्पिळ्ळै स्वामीजी की तिरुमोळि में जाते है और जो धन उनको राजा से मिला है उसको नम्पिळ्ळै स्वामीजी के श्री चरणों में समर्पित करते है | भट्टर स्वामीजी नम्पिळ्ळै स्वामीजी को यह कहते है की मुझे आपकी शिक्षाओं में से सिर्फ एक छोटी सी व्याख्या करने से ये सारी दौलत मिली। सभी के साथ, मैंने आप के मूल्यवान संघ / मार्गदर्शन को खो दिया है। अब से, मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि मैं आपकी अच्छी तरह से सेवा करूँ और आपसे संप्रदाय के सिद्धांत सीखूँ। ” नम्पिळ्ळै स्वामीजी भट्टर स्वामी जी को आलिंगन करते है और उन्हें हमारे संप्रदाय के सभी सार सिखाते हैं। तो बच्चों, आप इस कहानी से क्या सीखते हैं?

वेदवल्ली : मैंने अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से यह सीखा है, पराशर भट्टर स्वामीजी सही गंतव्य पर पहुंच गए।

अतुल्हे : मैंने नम्पिळ्ळै (कलिवैरिदास स्वामीजी) की महानता और उनके ज्ञान के बारे में सीखा।

दादी: तुम दोनों सही हो। लेकिन एक और सबक है जो हम इस कहानी से सीखते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि श्रीमन्न नारायण भगवानजी हमें तभी स्वीकार करते है जब हम अपने आचार्यों के माध्यम से उनसे संपर्क करते हैं, और आचार्य तक पहुंचना हो तो श्री वैष्णव जन के साथ दिव्य सम्बन्ध होना चाहिए | इसी को हम श्री वैष्णव सम्बन्ध या अडियरगळ सम्बन्ध कहते हैं। यहाँ, ऐसा कौन श्री वैष्णव होगा जिन्होंने पराशर भट्टर को नम्पिळ्ळै से जोड़ा था?

दादी: हाँ! इससे हमें भागवत सम्बन्ध का महत्व पता चलता है।  जीयर स्वामीजी, नम्पिल्लई के प्रिय शिष्य होने के नाते, आचार्य ज्ञान (प्राप्ति) और संबंध के साथ भट्टार को आशीर्वाद दिया। आइए हम नम्पिळ्ळै स्वामीजी के चरण कमलों और उनकी साधनाओं पर ध्यान दें।

बच्चे विभिन्न आचार्यों और उनकी दिव्य सेवाओं की महानता के बारे में सोचते हुए अपने-अपने घरों को चले जाते हैं।

अडियेन् रोमेश चंदर रामानुजन दासन

आधार – http://pillai.koyil.org/index.php/2016/09/beginners-guide-nampillais-sishyas/

प्रमेय (लक्ष्य) – http://koyil.org
प्रमाण (शास्त्र) – http://granthams.koyil.org
प्रमाता (आचार्य) – http://acharyas.koyil.org
श्रीवैष्णव शिक्षा/बालकों का पोर्टल – http://pillai.koyil.org

श्रीवैष्णव – बालपाठ – नम्पिळ्ळै (श्री कलिवैरिदास स्वामीजी)

Published by:

श्री: श्रीमते शठकोपाये नमः श्रीमते रामानुजाये नमः श्रीमद्वरवरमुनये नमः

बालपाठ

<< नन्जीयर्

पराशर और व्यास, दादी माँ के घर में अतुललाय और वेदवल्ली के साथ प्रवेश करते है |

दादी : स्वागत बच्चो | आज हम दूसरे आचार्य जिनका नाम नम्पिळ्ळै था उनके बारे में जानेंगे जो नन्जीयर स्वामीजी के शिष्य थे | जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया था, नम्बूर गाँव में वरदराजन के नाम से पैदा हुए और नम्पिळ्ळै के नाम से प्रसिद्ध हुए । नम्पिळ्ळै स्वामीजी तमिळ और संस्कृत भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे | हम यह भी जानते है कैसे नन्जीयर ने अपनी ९००० पड़ि कि व्याख्यान का एक अच्छी प्रति लिपि बद्द बनाना चाही । जब श्री वैष्णव गोष्ठी में विचार किया गया तब नम्बूर वरदराजर का नाम प्रस्ताव किया गय़ा । वरदराजर नन्जीयर को आश्वासन देते हैं कि वे उनके मन को संतुष्ट होने कि तरह लिखेंगे । नन्जीयर पहले उन्हें ९००० पड़ि कि व्याख्यान को सुनाकर अनन्तर उन्हें मूल प्रति देते हैं । तमिळ भाषा और साहित्य के विद्वान होने के कारण उचित स्थल पर सुन्दर से अर्थ विशेषो को मिलाकर नन्जीयर के पास वापस जाकर उनको वोह पृष्टि सोंप देते हैं । नन्जीयर व्याख्यान पढ़कर जान लेते हैं कि उसमे कुछ बदलाव किया गया हैं और उनसे घटित घटना के बारे में पूछते हैं । वरदराजर उन्हें सब कुछ बताते हैं और नन्जीयर सुन के प्रसन्न हो जाते हैं । वरदराजर की ख्याति समझते हुए उन्हें ” नम्पिळ्ळै “और ” तिरुक्कलिकंरी दासर” से उनका नाम करण करते हैं । वे तिरुक्कलिकंरी दासर, कलिवैरी दासर ,लोकाचार्यर , सूक्ति महार्णवर, जगदाचार्य और उलगसीरियर इत्यादि नामों से भी जाने गए हैं ।

नम्पिळ्ळै – तिरुवाल्लिकेनि

व्यास : दादी हमें याद है कैसे नम्पिळ्ळै स्वामीजी ने तिरुवायमोली ९००० पड़ी व्याख्यान को दुबारा अपनी स्मरण शक्ति से लिखा जब उनके आचार्य द्वारा दिए गए मूल ग्रन्थ कावेरी नदी में बाढ़ आने से खो गए थे |

दादी : हाँ, इतनी महानता और ज्ञान के बावजूद, नम्पिळ्ळै स्वामीजी बहुत विनम्र थे और सभी के साथ बहुत सम्मान और प्यार से पेश आते थे |

वेदवल्ली : दादी, क्या आप हमें नम्पिळ्ळै स्वामीजी के गौरव को उजागर करने वाली कुछ घटनाएं बता सकते हैं?

दादी : आळ्वार पाशुर को अर्थ सहित नन्जीयर स्वामीजी से सीखने के बाद, नम्पिळ्ळै स्वामीजी नियमित रूप से श्रीरंगम मंदिर में पेरुमल सन्निधि के पूर्वी किनारे पर व्याख्यान देते थे | तमिळ और संस्कृत भाषा और साहित्य पर उनके महान आदेश के कारण नम्पिळ्ळै भारी भीड़ को आकर्षित करते थे । जब भी लोगों के मन में कोई शंका / सवाल उठता है, तो वे वाल्मीकि रामायणम का उपयोग करके संतोषजनक तर्क देकर जिज्ञासाओं के मन का जिज्ञासा शांत करते थे । एक बार, जब नम्पिळ्ळै अपने कालक्षेप दे रहे थे, पेरिया पेरुमल (श्री रंगम के मूलावार विग्रह से बहार से निकल कर) अपनी वैराग्य स्थिति से उठ खड़े हुए और नम्पिळ्ळै के उपदेशं को देखने के लिए आये । नम्पिळ्ळै उपन्यास देते समय देखने के लिए पेरिय पेरुमाळ खड़े हो गए थे । तिरुविळक्कु पिच्छण् (एक श्री वैष्णव जो सन्निधि के दीप और रौशनी के जिम्मेदार हैं ) खड़े हुए पेरिय पेरुमाळ को देखते हैं और उन्हें धक्का देकर कहते हैं कि अर्चावतार में उन्हें हिलने कि इझाजत नहीं हैं । नम्पिळ्ळै को भाषण देते हुए देखने और सुनने के लिए एम्पेरुमान् ने उनकी अर्च समाधी को भी (अर्च अवताराम में स्थानांतरित या बात नहीं करने का वादा) तोडा हैं । तमिळ और संस्कृत दोनों में विभिन्न साहित्य में उनके गहन ज्ञान के कारण वे अपने व्याख्यान के दौरान अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने में सक्षम थे। नम्पिळ्ळै के भाषण इतने प्रसिद्ध थे कि लोग कहते थे कि क्या यह नम्पेरुमाळ कि गोष्टी हैं या नम्पिळ्ळै कि गोष्टी । जिस तरह नम्पेरुमाळ लोगों को अपनी पुरप्पाड इत्यादि कि ओर आकर्षित करते थे उसी तरह नम्पिळ्ळै अपने वचन से उन्हें आकर्षित करते थे । क्या किसी ने श्रीरंगम में नम पेरुमाल के पुरपाडु उत्सव को (झांकी)देखा है?.

श्रीरंग पेरुमाल सन्निद्धी में नम्पिळ्ळै उपन्यास देतेहुए

अतुलाय : जी दादी मैंने देखा है | जब एक बार में श्री रंगम में ब्रह्म उत्सव देखने गयी थी तब नम पेरुमाल जी के वीधि पुरप्पाडु की झांकी देखी थी और जिस तरह से उनकी झांकी लेकर गए विस्मित करने वाला द्रश्य था |

पराशर : जी दादी , हमने भी नम पेरुमाल जी का पुरप्पाडु उत्सव बहुत बार देखा है |

दादी : कौन नहीं होगा? क्या यह हमारी आँखों का इलाज नहीं है? ठीक उसी तरह जैसे नमपेरुमल ने अपने सभी भक्तों को अपने पुरपडु के साथ आकर्षित किया, यहां तक कि नम्पिल्लई ने भी अपने उपन्यासम में भारी भीड़ को आकर्षित किया। इस सब के बावजूद, उनकी विनम्रता अद्वितीय थी। नम्पिळ्ळै की विनम्रता अद्वितीय और असामान्य थी । श्री नन्जीयर का जीवन एक ऐसा आदर्श जीवन था जो केवल श्री नम्पिळ्ळै से सीखा हुआ श्रीवैष्णवतत्व पर पूर्ण तरह से आधारित था । एक बार कन्दाड़ै तोळप्पर (मुदली आण्डान् वंशी ) नम्पेरुमाळ के आगे नम्पिळ्ळै कि निंदा स्तुति करते हैं । उनकी महानता तोळप्पर् से सहन नहीं हो रहा था और वोह असहनता कठिन व्याख्या ( शब्दों ) के रूप में बाहर आए । नम्पिळ्ळै ने बिना कुछ बोले उनकी बेइज्जति सहन करके अपनी तिरुमालिगै को निकल पड़ते हैं । तोळप्पर जब अपने तिरुमालिगै पहुँचते हैं, उनकी धर्म पत्नी जो इस विषय के बारे में जान लेती हैं उन्हें उनकी बर्ताव पे सलाह देती हैं और नम्पिळ्ळै की महानता बताती हैं । उनसे आग्रह करती हैं कि वे नम्पिळ्ळै के पास जाकर उनके चरण कमल पे माफ़ी माँगे । आख़िरकार उन्हें अपनी भूल समझ मे आती हैं और रात में नम्पिळ्ळै कि तिरुमालिगै को जाने कि ठान लेते हैं । जब घर से निकल पड़े और दरवाज़ खोला तब उन्होंने एक व्यक्ति उनका इंतज़ार करते हुए दिखाई दिये जो दूसरे कोई नहीं थे बल्कि नम्पिळ्ळै स्वयं थे। तोळप्पर को देखने के तुरंत बाद नम्पिळ्ळै नीचे गिर कर उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कुछ भूल कि होगी जिस के कारण तोळप्पर उनसे नाराज़ जो गए । तोळप्पर हैरान हो जाते हैं और उनकी महानता अच्छी तरह से समझ आती हैं । भूल उन्होंने किया हैं लेकिन नम्पिळ्ळै इतने विनम्र निकले कि उस भूल को उन्होंने अपने कंधे पे ले लिया और माफ़ी माँगने लगे । तोळप्पर तक्षण उन्हें प्रणाम करते हैं और कहे कि उनकी विनम्रता के कारण उन्हें उस दिन से “लोकाचार्य” के नाम से लोग जानेंगे । जो मानव महान होने के बावज़ूद अपनी चाल चलन में विनम्रता रखता हैं उन्हें “लोकाचार्य” कहते हैं और नम्पिळ्ळै उस पद के लायक हैं । नम्पिळ्ळै के प्रति अपनी द्वेष भाव को छोड़कर तोळप्पर अपनी पत्नी के साथ उनकी सेवा में जुड जाते हैं और कई शास्त्रार्थ उनसे सीखते हैं ।

पराशर : कितना विस्मय है | क्या यह उस घटना से बहुत मिलता-जुलता नहीं है, जहां श्री पराशर भट्टर् ने उस व्यक्ति को महंगी शॉल भेंट की थी, जो उनके बारे में बुरा बुरा कहता था ?

दादी : अच्छा अवलोकन पराशर ! हमारे पूर्वाचार्यों में एक सच्चे श्री वैष्णव के सभी समान गुण थे । बार बार हमारे आचार्यों ने हमें सिखाया कि कैसे जीना है और कैसे श्री वैष्णव के शुद्ध जीवन का नेतृत्व करके सभी के साथ व्यवहार करना है। उन्होंने आदर्श उदाहरण देकर हमें रास्ता दिखाया। उन्होंने हमें यह भी दिखाया कि यह सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी इसका पालन किया जा सकता है। इसके लिए सभी को आचार्यों का आशीर्वाद ही चाहिए और हमारे पूर्वाचार्यों की तरह जीवन जीने की कोशिश करने के लिए हमें थोड़ा प्रयास करना चाहिए । छोटे बच्चे के कदम की तरह आखिरकार हमें हमारी मंजिल तक ले जाएंगे।

जब भट्टार स्वामीजी ने हमें दिखाया कि कैसे एक सच्चे श्री वैष्णव बने, नडुविळ तिरुवीधि भट्टर जो भट्टर वंशीय थे नम्पिळ्ळै की कीर्ति से असहन होते हैं और उन पे ईर्षा भाव बढ़ा लेते हैं । एक बार जब वे राजा के दरबार जा रहे थे तब उनके साथ पिन्बळगीय पेरुमाळ जीयर को अपने साथ लेकर जाते है । राजा उन दोनों को स्वागत करके उन्हें सम्भावना देकर आसीन करते हैं । राजा ने भट्टर से श्री रामायण से एक प्रश्न पूछते हैं । उन्होंने पूछा जब एम्पेरुमान ने एलान किया था कि रामावतार में वे परत्वता नहीं दर्शाएंगे तब वे कैसे जटायु को “गच्छ लोकान् उत्तमान”( सबसे उत्तम लोक – परमपद को जाईये ) कह सकते हैं । भट्टर को समाधान नहीं मालुम था और उनकी ख्याति के बारे में चिंतित हो रहे थे और इस बीच राजा कुछ अन्य कार्य में मग्न हो गए । भट्टर जीयर से पूछते हैं कि अगर नम्पिळ्ळै को यह प्रश्न पूछा गया होता तो वे इसका क्या उत्तर देंगे । जीयर तुरंत उत्तर देते हैं कि वे “सत्येन लोकान जयति” (एक सच्चा इन्सान तीनों लोकों को जीत सकता हैं ) इति सूत्र से समझाते । भट्टर उस श्लोक पर ध्यान करके उसका अर्थ जानकर राजा को समझाते हैं कि श्री राम सत्यवादी थे और उनकी सत्यनिष्ठा की शक्ति से किसी को भी किसी भी प्रदेश पहुँचा सकते हैं । जवाब सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होकर भट्टर के ज्ञान की प्रशंसा करते हैं और उन्हें ढ़ेर सारा सम्पत्ति प्रदान करते हैं । नम्पिळ्ळै के केवल एक व्याख्या की महत्ता को जानकर भट्टर तुरन्त उनके पास जाकर सारा संपत्ती को समर्पित कर देते है । नम्पिळ्ळै के चरण-कमलों का आश्रय (शरण) पाकर उनके शिष्य बनते हैं और उसके बाद निरंतर नम्पिळ्ळै की सेवा में जुट जाते हैं ।

वेदवल्ली : दादी, पिछली बार आप ने बताया था की भट्टर स्वामी जी और नन्जीयर स्वामीजी आपस में बहुत चर्चा करते थे | क्या नन्जीयर स्वामीजी और नम्पिळ्ळै स्वामीजी की बीच भी इतनी आनन्ददायक चर्चा होती थी ?

दादी : हाँ वेदवल्ली | नन्जीयर स्वामीजी और नम्पिळ्ळै स्वामीजी की बीच भी बहुत अद्भुत चर्चा होती थी | एक बार नम्पिळ्ळै स्वामीजी ने नन्जीयर स्वामीजी से पूछा की भगवान के अवतार लेने का क्या अभिप्राय है ? नन्जीयर स्वामीजी बताते है की एम्पेरुमान जी इसीलिए अवतार लेते है की जिन्होंने भागवतो के प्रति अपचारम किये है उनको सही दंड दे सके| जिस तरह एम्पेरुमान जी ने कृष्णावतार में यह सुनिश्चित करने के लिए लिया कि दुर्योधन ने अपने भक्तों पर कई अपचार किए जो अंततः मारे गए। वह हिरण्यकश्यपु को यह सुनिश्चित करने के लिए नरसिंह के रूप में आया, जिसने अपने भक्त प्रह्लाद को परेशान किया, उसे मार दिया । तो, सभी अवतारों का मुख्य उद्देश्य भागवत संरक्षणम है।

व्यास : दादी, भागवत अपचार क्या है ?

दादी : नन्जीयर बताते है कि खुद को अन्य श्री वैष्णवों के बराबर मानना ही भगवत अपचारम है। नंजियार बताते हैं कि हमें हमेशा अन्य श्री वैष्णवों को अपने से ऊपर मानना चाहिए चाहे श्री वैष्णव किसी भी कुल में जन्म लिए हो, चाहे जैसे भी ज्ञान उन्हें हो । उनका यह भी कहना है कि हमारे आळ्वार स्वामीजी और अन्य पूर्वाचार्यों की तरह हमें भी अपने भागवतों का लगातार महिमामंडन करने की कोशिश करनी चाहिए।

नम्पिळ्ळै यह भी स्पष्ट करते है की पेरिया पेरुमाल और पेरिया पिराट्टि को छोड़ कर अन्य देवी देवताओं का भजन एवं पूजन पूर्णतः व्यर्थ है |

अतुलहाय : दादी, नम्पिळ्ळै स्वामीजी कैसे इसको बताते है ?

दादी : एक बार कोई नम्पिळ्ळै स्वामीजी के पास आकर उनसे प्रश्न किया जाता हैं कि नित्य कर्म करते समय आप अन्य देवता ( जैसे इंद्र , वायु , अग्नि ) कि पूजा कर रहे हैं लेकिन यह पूजा उनके मन्दिर को जाकर क्यूँ नहीं कर रहे हैं ? तत्क्षण अति चतुर जवाब देते हैं कि क्यूँ आप यज्ञ के अग्नि को नमस्कार करते हैं और वहीँ अग्नि जब शमशान में हैं तब उससे दूर हैं ? इसी तरह शास्त्र में निर्बन्ध किया गया हैं कि नित्य कर्म को भगवद् आराधन मानकर करना चाहिए । यह कर्म करते समय हम सभी देवताओं के अंतरात्मा स्वरूप एम्पेरुमान् को दर्शन करते हैं । वही शास्त्र बतलाती हैं कि हमे एम्पेरुमान् के अलावा किसी अन्य देवता कि पूजा नहीं करनी चाहिए इसीलिए हम दूसरे देवताओं के मंदिर को नहीं जाते हैं । साथ ही साथ जब यह देवताओं को मंदिर में प्रतिष्टा की जाती हैं तब उन में रजो गुण भर जाता हैं और अपने आप को परमात्मा मानने लगते हैं और क्योंकि श्री वैष्णव सत्व गुण से सम्पन्न हैं और वे रजो गुण सम्पन्न देवता को पूजा नहीं करते हैं । अन्य देवता भजन या पूजा न करने के लिए क्या इससे बेहतर विवरण दिया जा सकता हैं ।

वेदवल्ली : दादी, मेरी माताजी कहती है की यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय है और बहुत से लोग इस विचार को स्वीकार नहीं करते हैं।

दादी : कुछ सत्य जब कहे जाते है तो कड़वी गोलियो जैसी प्रतीत होती है जो उनका श्रवण करता है उसके लिए यह अनुभव करना और मानना अस्वीकार होता है | वैदिक सत्य की प्रामाणिकता को कभी नकारा नहीं जा सकता और न ही सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि लोग इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। अपने आचार्य की कृपा और अनुकरणीय अकारण दया के साथ, हर किसी को अंततः इस सच्चाई का एहसास होता है । जैसा कि हमारे आळ्वार स्वामीजी अपने एक अनुष्ठान में कहते हैं, “यदि हर कोई श्रीमन्न नारायण के आधिपत्य के शाश्वत सत्य का एहसास करता है और मोक्ष तक पहुंचता है, तो प्रभु के लिए अपने दिव्य अतीत को निभाने के लिए कोई दुनिया नहीं होगी, इसलिए यह देरी है”।

व्यास : दादी, क्या नम्पिळ्ळै स्वामीजी का पाणिग्रहण संस्कार हुआ था ?

दादी : हाँ, नम्पिळ्ळै स्वामीजी की दो पत्नियां थी | एक बार एक पत्नि से अपने बारे में उनका विचार पूछते हैं । जवाब देते हैं बतलाती हैं कि उन्हें स्वयं एम्पेरुमान् का स्वरुप मानती हैं और उन्हें अपने आचार्य के स्थान में देखती हैं । उनकी उत्तर से नम्पिळ्ळै बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे मिलने तिरुमालिगै को आने वाले श्री वैष्णवो के तदियाराधन कैंकर्य में पूरी तरह से झुट जाने के लिए कहते हैं । नम्पिळ्ळै स्वमीजी इस घटना से आचार्य अभिमान के महत्व को प्रकाशित करते है |

पराशर : दादी, नम्पिळ्ळै स्वामीजी का जीवन यात्रा सुनकर बहुत ही आनन्द होता है|उनके बहुत से महान शिष्य रहे होंगे|

दादी : हाँ पराशर | नम्पिळ्ळै स्वामीजी के कई महान शिष्य थे, जो खुद आचार्य पुरुष परिवारों से थे और श्री रंगम में उनका समय सभी के लिए नललदिक्कालम (शानदार समय) के रूप में था। नम्पिळ्ळै स्वामीजी ने हमारे संप्रदाय के 2 गौरवशाली स्तंभों की आधारशिला भी रखी – पिळ्ळै लोकाचार्य (श्री लोकाचार्य स्वामीजी) और अळगिय मनवाळ मामुनिगल (श्रीवरवरमुनि स्वामीजी) जो वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै (श्री कृष्णपाद स्वामीजी) के पुत्र थे। उनके कुछ अन्य प्रमुख शिष्य थे, वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै, पेरियवाच्चान पिळ्ळै , पिण्बळगिय पेरुमाळ जीयर, ईयुण्णि माधव पेरुमाळ, नाडुविळ तिरुविधि पिळ्ळै भट्टर इत्यादि |

nampillai-pinbhazakiya-perumal-jeer-srirangam

पिम्बालगराम पेरुमाल के साथ नम्पिळ्ळै

जब हम अगली बार मिलेंगे, तो मैं आपको नम्पिळ्ळै स्वामीजी के शिष्यों के बारे में बताऊंगी, जिन्होंने अपनी असीम दया के साथ, महान अनुदान प्रदान करने के लिए और हमारे संप्रदाय के लिए अद्भुत कैंकर्य किया।

बच्चे नम्पिळ्ळै स्वामीजी के गौरवशाली जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में सोचते हुए अपने-अपने घरों को चले जाते हैं।

अडियेन् रोमेश चंदर रामानुजन दासन

आधार – http://pillai.koyil.org/index.php/2016/08/beginners-guide-nampillai/

प्रमेय (लक्ष्य) – http://koyil.org
प्रमाण (शास्त्र) – http://granthams.koyil.org
प्रमाता (आचार्य) – http://acharyas.koyil.org
श्रीवैष्णव शिक्षा/बालकों का पोर्टल – http://pillai.koyil.org

श्रीवैष्णव – बालपाठ – नन्जीयर् (श्री वेदांती स्वामीजी)

Published by:

श्री: श्रीमते शठकोपाये नमः श्रीमते रामानुजाये नमः श्रीमद्वरवरमुनये नमः

बालपाठ

<< श्री पराशर भट्टर्

पराशर, व्यास वेदवल्ली और अतुलाय के साथ अण्डाल दादी माँ के घर में प्रवेश करते है |

दादी : सु : स्वागत बच्चो | आज हम अगले आचार्य जी जिनका नाम नन्जीयर् स्वामीजी है जो भट्टर स्वामीजी के शिष्य थे उनके बारे में जानेंगे | जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था की नन्जीयर् स्वामीजी जिनका जन्म श्रीमाधवार जी के रूप में हुआ उनको सम्प्रदाय में रामानुज स्वामीजी की दिव्या आज्ञा के अनुसार पराशर भट्टर स्वामीजी सम्प्रदाय में लेकर आये थे | हमनें देखा कैसे भट्टर स्वामीजी पहले तिरनेडुंदांडकम् की सहायता लेकर एम्पेरुमान की परत्वता की स्थापना करते हैं तत्पश्चात शास्त्रार्ध समझाते हैं । माधवाचार्यर् हार मानकर भट्टर् के श्री पद कमलों को आश्रय मान लेते हैं और उन्हें अपने आचार्य के स्थान में स्वीकार करते हैं । नन्जीयर माधवर के रूप मे जन्म लेकर अद्वैत तत्वज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान बने । भविष्यकाल मे श्री पराशर भट्टर की असीम कृपा से वह नन्जीयर के नाम से प्रसिद्ध हुए | वह निगमान्त योगी और वेदान्ति के नाम से भी जाने गए ।

व्यास : दादी, अगर रामानुज स्वामी जी और भट्टर स्वामी जी जैसे आचार्य दूसरे सम्प्रदाय को मानाने वाले जैसे यादव प्रकाश (जो बाद में गोविन्द जीयर बने), गोविंदा पेरुमल ( जो एम्बार स्वामी जी कहलाएं), यज्ञ मूर्ति ( जो अरुळाळ पेरुमाळ् एम्पेरुमानार् (श्री देवराज स्वामीजी/ यज्ञमूर्ति) कहलायें) और माधवर (जो नन्जीयर स्वामीजी कहलाये), उन्होंने शैव मत के राजाओं को सुधारने की कोशिश क्यों नहीं की जिनके कारण उनको कठिनाईओं का सामना करना पड़ा? वह शैव राजाओं से दूर क्यों रहे ?

दादी : व्यास हमारे पूर्व आचार्य जानते थे की किसको सुधारा जा सकता है किसको नहीं? उक्त आचार्य के मामले में, एक बार जब वे जानते थे कि प्रतिद्वंद्वी सही था, तो उन्होंने गरिमा के साथ हार स्वीकार कर ली और न केवल उन्होंने हार स्वीकार कर ली, उन्होंने पेरिय तिरुमलई नम्बि, रामानुज स्वामी और श्री भट्टर स्वामी जी के चरण कमलो में समर्पण कर दिए और श्री वैष्णव संप्रदाय स्वीकार किये | हालाँकि, शैव राजा न तो एक उचित तर्क के लिए तैयार थे और न ही उन्होंने हार मानने के लिए पर्याप्त सम्मान दिया और श्रीमान नारायण की सर्वोच्चता के शाश्वत सत्य को महसूस किया | जैसा कि पुरानी कहावत है, “केवल जो सो रहा है उसे जगाना संभव है, जो सोने का बहाना कर रहा है उसे जगाना असंभव है”। हमारे पूर्वाचार्य जानते थे कि वास्तव में कौन सो रहा था और कौन केवल दिखावा कर रहा था। इसलिए उनके फैसले अलग-अलग थे। इसके अलावा, ऐसे व्यक्तियों के दोषों के बावजूद, हमारे पूर्वाचार्यों ने भी उनकी मदद करने के लिए वास्तव में प्रयास किया है, लेकिन बाद में दूसरी तरफ से बहुत अधिक प्रतिरोध छोड़ दिया।

पराशर : दादी, माधवार स्वामीजी को नन्जीयर नाम कैसे मिला |?

दादी : भट्टर स्वामी ने माधवर स्वामी को शास्त्रार्थ में पराजित किये और श्रीभट्टर उनके विनम्रता से प्रसन्न होकर कहा – माधवर तुम अरुळिच्चेयल् (दिव्यप्रभंध) , सत्साम्प्रदाय के ग्रन्थो मे निपुणता प्राप्त करो और फिर श्रीरंगम चले गए । श्रीभट्टर स्वामी जी के चले जाने के बाद, माधवर को अपने फैसले से कोई समर्थन नहीं मिला। श्रीमाधवर अपनी सत्पत्नियों की (उनके) कैंकर्य के प्रति प्रतिकूल व्यवहार से, आचार्यसंभन्ध के वियोग मे, परेशान/असंतुष्ट होकर संयास लेने की इच्छा से अपने आचार्य की सेवा करने हेतु श्रीरंगम चले गए । जाने से पेहले अपना धन–संपत्ति दोनो बिवियों को बराबर बाँट कर (शास्त्र कहता है – संयास लेने से पेहले बिवियों का देखभाल/खयाल/ध्यान रखने का इन्तेज़ाम करना चाहिए) । संयासाश्रम स्वीकार कर माधवर श्रीरंगम की ओर निकल पडे । भट्टर माधवर की उत्कृष्ट आचार्य–भक्ति और निष्टा से प्रसन्न होकर उनको स्वीकार कर “नम्–जीयर” से सम्भोधित करते है और तबसे नम्–जीयर के नाम से प्रसिध्द हुए । भट्टर और नन्जीयर् आचार्य–शिष्य संभन्ध के उपयुक्त/आदर्शस्वरूप उदाहरन है क्योंकि नन्जीयर् सब कुछ छोड़कर अपने आचार्य की सेवा मे जुट गए । उनकी आचार्य भक्ति की कोई सीमा नहीं थी | नन्जीयर् कहते थे – वह व्यक्ति तभी श्रीवैष्णव होगा अगर वह दूसरे श्रीवैष्णव के दुःख को समझने के काबिल हो और यह जानकर दुखित हो । यह सद्भावना और सम्मान नन्जीयर् को अपने काल के आचार्य और सभी श्रीवैष्णवों के प्रति था ।

नन्जीयर् – तिरुनारायणपुरं

अतुलाय : दादी, हमें नन्जीयर् स्वामीजी जी की भक्ति के बारे में कुछ कथा बताये ?

दादी : एक बार भट्टर अपनी पालकी पर सवार हुए थे तब नन्जीयर् अपने एक भुज पर त्रिदण्ड रखे हुए आचार्य की पालकी को अपने दूसरे भुज से सहारा दिए । तब भट्टर नन्जीयर् से कहे की नन्जीयर् आपको यह सन्यासाश्रम उचित नहीं लगता, आपको मुझे नहीं उठाना चाहिए | नन्जीयर् स्वामीजी कहते है अगर मेरा त्रिदण्डं मेरे कैंकर्य में रूकावट बन रहा है तो में इसे तोड़ देता हूँ और अपना सन्यासाश्रम छोड़ देता हूँ |

एक बार नन्जीयर के कुछ अनुचर (एकांगि) श्रीभट्टर के आगमन से उनके बगीचे मे मची उपद्रव को लेकर नन्जीयर् से शिकायत किए । नन्जीयर् ने कहा – यह बगीचा उनके आचार्य की सेवा के लिए है नाकि भगवान की सेवा के लिए और आगे से यह बात को अच्छी तरह ध्यान मे रखते हुए उनकी सेवा करें ।

आचार्य अपना मस्तक शिष्य के गोद मे रखकर सोने का व्यावहारिक प्रथा पौरानिक काल से प्रचलित है । इसी संदर्भ मे एक बार श्री भट्टर नन्जीयर् के गोद मे बहुत देर तक सो गए । जब भट्टर की निद्रावस्था सम्पूर्ण हुई उन्हे तब एहसास हुआ की उस दौरान नन्जीयर् स्थितप्रज्ञ / निश्चल रहे । उनकी निश्चलता और दृढ़ता को देखर श्रीभट्टर ने उन्हे वापस द्वयमहामंत्र का उपदेश फिर से किया ।

वेदवल्ली : अभी जो वार्तालाप हुआ क्या आपको पसंद आया ?

दादी (मुस्कुराते हुए ) : हाँ, हमारी चर्चा पसंद आयी लेकिन बहुत रोचक चर्चा थी |

एक बारे नन्जीयर स्वामीजी ने भट्टर स्वामीजी से पूछा – क्यों सारे आळ्वार भगवान श्री–कृष्ण के प्रती आकर्शित थे, उसका क्या कारण है ? भट्टर इसका उत्तर कुछ इस प्रकार देते है – जैसे साधारण मानव/मनुष्य हाल ही मे घटित संघटनो को याद रखते है उसी प्रकार आळ्वारों ने अभी–अभी अवतरित भगवान श्री कृष्ण और उन्की लीलाओं के प्रती विशेष आकर्शन था । इसके अलावा कुछ आळ्वारों का अविर्भाव भगवान श्री कृष्ण के समय मे हुआ परन्तु भगवान से मिल नही पाए और इस कारण भी वह सारे आकर्शित थे ।

एक और बार नन्जीयर् स्वामी जी भट्टर स्वामीजी से पूछते है की राजा महाबली पाताल लोक में क्यों गए और उनके गुरु शुक्राचार्य जी की आँख कैसे खो गयी ?
भट्टर स्वामीजी कहते है जब उनके गुरु शुक्राचार्य जी राजा महाबली को उनका बचन पूर्ण करने के लिए रोकते है जो उन्होंने उस समय वामन भगवान जी से किया था, उसी कारण उनकी आँख चली गयी और जैसे राजा महाबली ने अपने आचार्य की आज्ञा नहीं मानी इसीलिए उन्हें पाताल लोक जाने का दंड मिला | इसलिए, यहाँ, भट्टर स्वामीजी इस बात पर जोर देते हैं कि किसी के अपने आचार्य का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। उनके बीच कई ऐसी दिलचस्प बातचीत हुई। इन वार्तालापों ने नन्जीयर् को उनके लिखित कार्यों में भी मदद की।

एक दिन नन्जीयर् स्वामीजी चाहते थे उनके लिखे हुए काम की प्रतियां बनायीं जाये और अपने शिष्यों से पूछा की कौन इस कैंकर्य को करने योग्य है | नम्बुर वरदराजार स्वामीजी का नाम प्रस्तावित किया | नन्जीयर् स्वामीजी ने पहले सम्पूर्ण तिरुवाय्मोऴि 9000 पडि व्याख्यान का कालक्षेप वरदराज स्वामीजी को दिए और फिर उन्हें व्याख्यान की मूल प्रति प्रधान की | वरदराज स्वामीजी ने निर्णय लिए की वह अपने मूल ग्राम जो कावेरी नदी की किनारे पड़ता था वहां जाकर लेखन पर ध्यान केंद्रित कर सके और इसे जल्दी से समाप्त कर सके । नदी पर करते समय अकस्मात बाढ़ आ गयी और वरधराजर स्वामीजी तैरने लगे । ऐसा करते समय, मूल ग्रन्थम उसके हाथ से फिसल जाता है और वह तबाह हो जाता है। अपने मूल स्थान पर पहुंचने के बाद, वह अपने अचर्यन और उसके द्वारा दिए गए अर्थों पर ध्यान देते है और तिरुवाय्मोऴि 9000 पडि व्याख्यान को फिर से लिखना शुरू करते है। चूंकि वे तमिल भाषा और साहित्य के विशेषज्ञ थे, इसलिए जहाँ भी उनको लगता, अच्छे अर्थ जोड़ते हैं और जब अंत में नन्जीयर् स्वामीजी के पास वापस लौटते हैं तो उनको हस्त लिखित ग्रन्थ प्रस्तुत करते हैं। नन्जीयर् स्वामीजी तिरुवाय्मोऴि 9000 पडि व्याख्यान देखकर समझ जाते है कि मूल ग्रन्थ से कुछ परिवर्तन हुआ है , और पूछते है यह कैसे हुआ ? वरदराजर पूरी घटना के बारे में बताते हैं और नन्जीयर् को सुनकर बहुत खुशी मिलती है। सच में वरदराजर की महिमा को समझने और उनके काम से प्रसन्न होकर, नन्जीयर् ने प्यार से उन्हें नम्पिळ्ळै कहा और उन्हें सम्प्रदाय का आने वरदराजर पूरी घटना के बारे में बताते हैं और नन्जीयर् को सुनकर बहुत खुशी मिलती है। सच में वरदराजर की महिमा को समझने और उनके काम से प्रसन्न होकर, नन्जीयर् ने प्यार से उन्हें नम्पिळ्ळै कहा और उन्हें सम्प्रदाय का आने वाला प्रतिनिधि होगा । नन्जीयर् स्वामीजी ने भी नम्पिळ्ळै स्वामीजी की महिमा का गुणगान किये जब नम्पिळ्ळै स्वामीजी नन्जीयर स्वामीजी से बहुत सुन्दर बेहतर स्पष्टीकरण देते है तो नन्जीयर् स्वामीजी प्रसन्न होते है | यह नन्जीयर् स्वामीजी की महिमा को प्रकाशित करता है | भट्टर के निर्देशानुसार नन्जीयर् ने तिरुवाय्मोळि पर 9000 पाडि व्याख्यान की रचना किए । नन्जीयर् की विशेषता यह थी की उन्होने अपने सौ वर्षों के जीवनकाल मे तिरुवाय्मोळि पर सौ बार प्रवचन दिए ।

व्यास : दादी, हमें नम्पिळ्ळै स्वामीजी की बारे में बताइये |

दादी : में आपको नम्पिळ्ळै स्वामीजी की बारे में और उनकी महिमा की बारे में कल बताउंगी | अभी देरी हो रही है | अभी आपको घर चाहिए |

बच्चे भट्टर स्वामीजी, नन्जीयर् स्वामीजी और नम्पिळ्ळै स्वामीजी के बारे में चिंतन करते हुए घर जाते है |

अडियेन् रोमेश चंदर रामानुजन दासन

आधार – http://pillai.koyil.org/index.php/2016/08/beginners-guide-nanjiyar/

प्रमेय (लक्ष्य) – http://koyil.org
प्रमाण (शास्त्र) – http://granthams.koyil.org
प्रमाता (आचार्य) – http://acharyas.koyil.org
श्रीवैष्णव शिक्षा/बालकों का पोर्टल – http://pillai.koyil.org

బాల పాఠము – వేదాంతాచార్య

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<< పిళ్ళై లోకాచార్య శిష్యులు

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ ఇంట్లో పువ్వులు అల్లుతూ గుడి వైపు అటూ ఇటూ నడుస్తున్న వాళ్ళని చూస్తున్నారు. ఆమె తన ఇంటి వైపు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్న పిల్లలను చూసి చిరునవ్వు నవ్వుకుంది. అల్లిన పూలమాలను ఆమె పెరియ పెరుమాళ్ మరియు తయార్ చిత్ర పఠానికి అలంకరించి తరువాత వాళ్ళని స్వాగతించింది.

నాన్నమ్మ : పిల్లలలూ రండి. ఈ రోజు ఎవరి గురించి చర్చించబోతున్నామో మీకు తెలుసా?

పిల్లలందరు ఒకేసారి : వేదాంతాచార్య

నాన్నమ్మ : అవును. ఆ పేరు వారికి ఎవరు పెట్టారో మీకు తెలుసా?

వ్యాస : పెరియ పెరుమాళ్ వారికి వేదాంతాచార్య అని పేరు పెట్టారు. అవునా
నాన్నమ్మ?

నాన్నమ్మ : అవును, వ్యాస. వారికి పుట్టుకతో పుట్టిన పేరు వెంకటనాథన్. వారు కంచీపురంలో ఒక దివ్య దంపతులైన అనంతసూరి మరియు తోతారంబైలకు జన్మించారు.

పరాశర : నాన్నమ్మ, వారు మన సాంప్రదాయంలోకి ఎలా వచ్చారో మాకు మరింత చెప్పండి.

నాన్నమ్మ : ఖచ్చితంగా, పరాశర. నడాదూర్ అమ్మాళ్ యొక్క కాలక్షేప గోష్టిలో కిడాంబి అప్పుళ్ళార్ అనే పేరుతో ఒక ప్రముఖ శ్రీవిష్ణవుడు ఉండేవారు. చిన్నప్పుడు వేదాంతాచార్యులు వారి మేనమామ (కిడాంబి అప్పుళ్ళార్)తో పాటు శ్రీ నడాదూర్ అమ్మాళ్ యొక్క కాలక్షేప గోష్టికి వెళ్లారు. ఆ సమయంలో శ్రీ నడాదూర్ అమ్మాళ్ వారిని అన్ని అడ్డంకులను ఛేదించి విశిష్టాద్వైత శ్రీవిష్ణవ సిద్దాంతాన్ని స్థిరపరుస్తారని ఆశీర్వదిస్తారు.

అత్తుళాయ్ : ఓహ్! వారి ఆశీర్వాదం నిజమైంది!

నాన్నమ్మ చిరునవ్వుతో: అవును, అత్తుళాయ్ . పెద్దల ఆశీర్వాదాలు నెరవేరకుండా ఉండవు.

వేదవల్లి: వారు తిరువెంకటేశ్వరస్వామి వారి పవిత్ర గంట అవతారం అని నేను విన్నాను. అవునా
నాన్నమ్మ ?

నాన్నమ్మ : అవును. వారు సంస్కృతం, తమిళ్ మరియు మణిప్రవళంలో వందకు పైగా గ్రంథాలు వ్రాశారు.

వ్యాస: ఓ! వందనా?

నాన్నమ్మ : అవును, వాటిలో ముఖ్యమైనవి తాత్పర్య చంద్రిక (శ్రీ భగవత్ గీతపై వ్యాఖ్యానం), తత్వతీకై, న్యాయ సిద్జాంజనం, శత ధూశని ఇంకా అహార నియమం (ఆహార అలవాట్లపై వ్యాఖ్యానం) ఉన్నాయి.

పరాశర : నాన్నమ్మ, ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ఒకే వ్యక్తి ఎలా ఆహార అలవాట్లపై వ్యాఖ్యానం లాంటి ప్రాథమిక గ్రంథాలు రాసి మరియు అదే సమయంలో క్లిష్టమైన తాత్విక వ్యాఖ్యానాలు కూడా ఎలా రాసారూ అని.

నాన్నమ్మ : మన పూర్వాచార్యుల జ్ఞానం లోతు మహాసముద్రం లాంటిది, పరాశర! ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు, వారికి మన తాయార్ (శ్రీ రంగనాచియార్) ‘సర్వ-తంత్ర-స్వతంత్ర’ (అన్ని కళల నైపుణ్యం) అని బిరుదునిచ్చారు.

అత్తుళాయ్ : మాకు ఇంకా చెప్పండి, నాన్నమ్మ. వారి గురించి ఇంకా వినాలని ఉంది.

srivedanthachariar_kachi_img_0065.jpg

అవతార ఉత్సవంలో కాంచి తూప్పుళ్ వేదాంతాచార్య

నాన్నమ్మ: వేదాంతాచార్యులను ‘కవితార్కిక కేసరి’ (కవులలోకి సింహం) అని కూడా పిలుస్తారు. వారు ఒకసారి కృష్ణమిశ్ర అనే ఒక అధ్వైతితో 18 రోజుల పాటు సుదీర్ఘ చర్చ చేసి గెలిచారు. వారు ఒక వ్యర్థ కవి సవాలు చేస్తే ‘పాదుకా సహస్రం’ ను రచించారు. ఇది శ్రీ రంగనాథుని దివ్య పాదుకలను ప్రశంసిస్తూ వ్రాసిన 1008 పద్యాల కవిత.

వేదవల్లి: చాలా బాగుంది! ఇన్ని నైపుణ్యాలు ఉన్నప్పటికీ ఇంత నమ్రత కలిగిన గొప్ప ఆచార్యులు మన సాంప్రదాయంలో ఉండటం నిజంగా మన అదృష్టం.

నాన్నమ్మ : బాగా చెప్పావు వేదవల్లి. వేదాంత దేశికులు మరియు అనేక ఇతర సమకాలీన ఆచార్యులు పరస్పర ప్రేమ మరియు గౌరవం కలిగి ఉండేవారు. తన అభితిస్తవంలో, వారు శ్రీ రంగనాథుని “ఓ భగవాన్! పరస్పర శ్రేయోభిలాషులైన గొప్ప భాగవతుల చరణాల వద్ద శ్రీరంగం లోనే నివసిస్తాను అని అడుగుతారు “. మణవాళ మామునులు, ఎఱుంబి అప్పా, వాధికేసరి అళగీయ మణవాళ జీయర్, చోళసింహపురం (షోలింగర్) దొడ్డాచార్య వారి రచనలలో వేదాంత దేశికుల గ్రంథాలను ఉదాహరించారు. వేదాంత దేశికులు, పిళ్ళై లోకాచార్యులను గొప్పగా ప్రశంసించే వారు. వీరు పిళ్ళై లోకాచార్యుల గురించి “లోకాచార్య పంచాసత్” అని పిలువబడే గ్రంథం రచించారు. ఈ గ్రంథం తిరునారాయణపురం (మేల్కోటె, కర్ణాటక) లో క్రమం తప్పకుండా రొజూ పఠిస్తారు.

పరాశర : వేదాంతాచార్యులు శ్రీ రామానుజాచార్యుల సంభంధం ఎలాంటిది?

నాన్నమ్మ : వేదాంతాచార్యులకు శ్రీ రామానుజాచార్యుల పట్ల భక్తి చాలా ప్రసిద్ధమైనది; వారి ‘న్యాస తిలకా’ అనే గ్రంధంలో ‘ఉక్త్య ధనంజయ…’ అను పద్యంతో, శ్రీ రామానుజ సంభంధం వల్ల మోక్షం ఖాయమని పరోక్షంగా చెప్పిన పెరిమాళ్ ని పసన్న పరుస్తారు.

వ్యాస : మన ఆచార్యుల గురించి తెలుసుకోవడానికి చాలా ఉంది, నాన్నమ్మ !


నాన్నమ్మ : అవును, వేదాంతాచార్య విజయ ని ‘ఆచార్య – చంపు’ అని కూడా పిలుస్తారు. వేదాంత దేశికుల జీవితం మరియు రచనల క్లుప్తమైన సంగ్రహాన్ని సంస్కృతంలో గద్య మరియు పద్య రూపంలో గొప్ప పండితుడైన ‘కౌశిక కవితార్కికసింహ వేదాంతాచార్య’ (సుమారు 1717 లో నివసించిన గొప్ప పండితుడు) రచించారు.

అత్తుళాయ్ : ఓహ్, బాగుంది! నాన్నమ్మ, ఈరోజు మనం వేదాంతాచార్యుల సంస్కృతం మరియు తమిళంలోని సాహిత్య నైపుణ్యము మరియు వారి భక్తిలో వినయం నేర్చుకున్నాము. వారి గొప్పతనాన్ని అనుసరించడం నిజంగా మన అదృష్టం.

నాన్నమ్మ : అవును, పిల్లలు. ఇలాంటి గొప్ప పుణ్యాత్ములను ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలి! రేపు మళ్లీ కలుద్దాం. మీరు ఇంటికి వెళ్ళే సమయం అయ్యింది.

పిల్లలందరు ఒకేసారి: నాన్నమ్మ ధన్యవాదాలు.

మూలము : http://pillai.koyil.org/index.php/2019/02/beginners-guide-vedhanthacharyar/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org