Category Archives: Posters

Posters – திருப்பாவை

ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம: ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம: ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

திவ்ய ப்ரபந்தாம்ருதம் – தமிழ்

Thanks to Smt rAdhikA for preparing the posters.

Posters – thiruppAvai

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

dhivya prabandhAmrutham

Thanks to Smt rAdhikA for preparing the posters.

Posters – திருப்பள்ளியெழுச்சி

ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம: ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம: ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

திவ்ய ப்ரபந்தாம்ருதம் – தமிழ்

Prepared by Smt Radhika

Posters – திவ்ய ப்ரபந்தாம்ருதம் – தமிழ்

ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம: ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம: ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

Thanks to SrI nArAyAnan, Smt rAdhika and Smt vaishNavi for preparing the posters.

Posters – dhivya prabandhAmrutham – English

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Thanks to SrI nArAyAnan, Smt rAdhikA, Smt vaishNavi for preparing the posters.

Posters – AchAryas – English

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

OraN vazhi AchAryas

 1. periya perumAL (SrIman nArAyaNan)
 2. periya pirAtti (SrI mahAlakshmi)
 3. sEnai mudhaliAr
 4. nammAzhwAr
 5. nAthamunigaL
 6. uyyakkoNdAr
 7. maNakkAl nambi
 8. ALavandhAr
 9. periya nambi
 10. emperumAnAr
 11. embAr
 12. parASara bhattar
 13. nanjIyar
 14. nampiLLai
 15. vadakkuth thiruvIdhip piLLai
 16. piLLai lOkAchAryar
 17. thiruvAimozhip piLLai
 18. azhagiya maNavALa mAmunigaL

Other AchAryas

 1. thirukkachchi nambi

Thanks to SrI nArAyaNan and Smt SrIlathA for preparing the posters.