Monthly Archives: November 2017

Learn yathirAja vimSathi (யதிராஜ விம்சதி)

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

emperumAnArAzhwArthirunagari bhavishyadhAchAryan sannidhi

Author – maNavALa mAmunigaL

Santhai class schedule, joining details, full audio recordings (classes, simple explanations (speeches) etc) can be seen at http://pillai.koyil.org/index.php/2017/11/learners-series/ .


Santhai (Learning) classes (ஸந்தை வகுப்புகள்)

Step-1
Step-2

Audio Downloads (Click the links to download the MP3 files and listen)

Meanings (discourses)

Lectures (in thamizh)

அறிமுகம்
தனியன் மற்றும் ஶ்லோகங்கள் 1 to 5
ஶ்லோகங்கள் 6 to 10
ஶ்லோகங்கள் 11 to 14
ஶ்லோகங்கள் 15 to 17 ஶ்லோகங்கள் 18 to 20

Audio Downloads (Click the links to download the MP3 files and listen Lectures in thamizh)

Meanings (vyAkyAnams (commentaries) in your favourite Language)

English Hindi Tamizh Telugu

Full recital

Full Recital

 

Download

 

Learner’s series (prabandham and sthOthram classes, lectures)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Ongoing Classes

Teacher: Sarathy Thothathri Swamy
Venue: SrIperumbUthUr – https://www.freeconferencecall.com/wall/koyil_org/
Requirements from Participant side: Good Internet connection (for online meeting) or Phone connection (for phone dial-in, local/STD charges apply)

Please click the following link to register for this class – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBAh-zp52yx8gZ2e9gw54JUpa1kJMfhQJBjXUS5IiLfjXgVA/viewform .

Subject Timings Days
SrIvachana bhUshaNam 11.30AM to 12.30PM IST (Indian Standard Time) Monday to Friday.
Arththi prabandham 7.30PM to 8.30PM IST (Indian Standard Time) Monday to Friday.
SrI bhagavath gIthA 2PM to 3PM IST (Indian Standard Time) Friday and Saturday.

We also have regular lecture sessions on

 • every Saturday/Sunday – 11.30AM to 12.30PM IST – SrIvachana bhUshaNam English discourse
 • every thiruviSAgam – 3PM to 4PM IST
 • Sunday after every thirumUlam – 2PM to 3PM IST
 • every thiruvAdhirai – 11.30AM to 12.30PM IST – vArthA mAlai thamizh discourse
 • Sunday after every punarpUsam – 8.30PM to 9.30PM IST

How to connect to our online sessions?

Subscribe to koyil.org Youtube channel – https://www.youtube.com/c/KoyilOrg and see all of the santhai/lectures in there directly.

Folder listing of all santhai classes, recitals and speeches (MP3 files for download):

dhivya prabandham

thaniyans and sARRumuRai (santhai)

mudhalAyiram

thiruppallANdu (திருப்பல்லாண்டு) periyAzhwAr thirumozhi (பெரியாழ்வார் திருமொழி) thiruppAvai (திருப்பாவை)
nAchchiyAr thirumozhi (நாச்சியார் திருமொழி) kaNNinuN chiRuth thAmbu (கண்ணி நுண் சிறுத் தாம்பு) perumAL thirumozhi (பெருமாள் திருமொழி)
thirumAlai (திருமாலை) thiruppaLLiyezhuchchi (திருப்பள்ளியெழுச்சி) amalanAdhipirAn (அமலனாதிபிரான்)

iraNdAm Ayiram

periya thirumozhi
(பெரிய திருமொழி)
thirukkuRundhANdagam
(திருக்குறுந்தாண்டகம்)
thirunedundhANdagam
(திருநெடுந்தாண்டகம்)

iyaRpA

mudhal thiruvandhAdhi (முதல் திருவந்தாதி) iraNdAm thiruvandhAdhi (இரண்டாம் திருவந்தாதி) mUnRAm thiruvandhAdhi (மூன்றாம் திருவந்தாதி)
nAnmugan thiruvandhAdhi (நான்முகன் திருவந்தாதி) thiruvAsiriyam (திருவாசிரியம்) thiruvezhukURRirukkai (திருவெழுகூற்றிருக்கை)
siRiya thirumadal (சிறிய திருமடல்) rAmAnusa nURRandhAdhi (இராமானுச நூற்றந்தாதி)

thiruvAymozhi

kOyil thiruvAimozhi (கோயில் திருவாய்மொழி) thiruvAimozhi (திருவாய்மொழி)

Others

rahasya granthams

mumukshuppadi (முமுக்ஷுப்படி) SrIvachana bhUshaNam (ஸ்ரீவசன பூஷணம்) Other rahasya granthams (இதர ரஹஸ்ய க்ரந்தங்கள்)

granthams

vArthAmAlai (வார்த்தாமாலை)

thamizh prabandhams

upadhESa raththina mAlai (உபதேச ரத்தின மாலை) thiruvAimozhi nURRandhAdhi (திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதி)
Arththi prabandham (ஆர்த்தி ப்ரபந்தம்) AzhwAr/AchAryas vAzhi thirunAmams (ஆழ்வார்/ஆசார்யர்கள் வாழி திருநாமங்கள்)

samskrutha prabandhams

sthOthra rathnam (ஸ்தோத்ர ரத்னம்) chathu:SlOkI (சது:ச்லோகீ)
SrI dhEvarAja ashtakam (ஸ்ரீ தேவராஜ அஷ்டகம்) .
yathirAja vimSathi (யதிராஜ விம்சதி) SrI varavaramuni dhinacharyA (ஸ்ரீ வரவரமுநி திநசர்யை)

Other sthOthrams

SrIvishNu sahasranAmam (ஸ்ரீவிஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமம்) SrI bhagavath gIthA (ஸ்ரீ பகவத் கீதை)
General lectures – AzhwArs/AchAryas, sampradhAyam matters (பொதுவான உரைகள் – ஆழ்வார்/ஆசார்யர்கள், ஸம்ப்ரதாய விஷயங்கள்)

nithyAnusandhAnam (daily recital) collection

dhivya prabandham is the life line of SrIvasihNavas. It is very important for everyone of us to learn the same under those who have learned the same from elders. Please see full details about dhivya prabandham in http://divyaprabandham.koyil.org .

Due to many of us being located in various cities/towns these days, where one may not have the opportunity to learn directly from a teacher, we are providing opportunity to learn the same via Phone and Internet.

Resources relating to dhivya prabandham

General Recommendations for Participants

 • It is a great fortune for us to be engaged in learning the divine literature of AzhwArs and AchAryas. So, everyone is requested to develop that mood of gratitude towards AzhwArs and AchAryas for the great literature they have left behind especially for us.
 • Though one may be joining through phone or internet, one is requested to be wearing traditional clothes, wearing Urdhva puNdram and be in a clean environment.
 • Please use the resources available (books etc) and be prepared for the class.
 • Traditionally, most teachers would be seated on the floor, along with the students, while conducting the class. It is recommended that those who are learning through internet and phone also follow the same practice as much as possible.
 • Classes will generally be conducted in “Lecture mode” – meaning, only the teacher and the students who are physically present will be audible to everyone and all others joined through phone/internet will be muted while the class is conducted. At the end of the class, one may raise their doubts, questions etc.
 • Please try to be ready and prepared for the class 5 minutes before the start time.
 • Gather like minded devotees and try to learn as a group. This will be very helpful in memorizing the pAsurams quickly.
 • Please recite common thaniyans before the commencement of the class. thaniyans (with audio) are available at http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/thaniyans-tamil/ . Same site holds thaniyans in other languages too.
 • The organizer of the classes will send details about cancellations etc ahead of time.
 • Some organizers may choose to upload recordings while others may not be doing so. One may make use of the recordings as a backup, if a class was missed.
 • The purpose of learning dhivya prabandham is to understand the devotional mood of AzhwArs and engage in reciting their pAsurams in the near by sannidhis (temples, mutts etc) and also at our own homes whenever possible. The key is to do all of these as kainkaryam, without any expectation from emperumAn as well as others.
 • Since regular practice makes it possible to remember what is learned, please plan/allocate this time of your day for attending the class regularly every day with full focus.
 • Please let your friends and relatives know about this program so that they would also be benefited.

Learn kaNNinuN chiRuth thAmbu (கண்ணி நுண் சிறுத் தாம்பு)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:nammAzhwAr and madhurakavi AzhwAr

Author – madhurakavi AzhwAr

Santhai class schedule, joining details, full audio recordings (classes, simple explanations (speeches) etc) can be seen at http://pillai.koyil.org/index.php/2017/11/learners-series/ .

Santhai (Learning) classes (ஸந்தை வகுப்புகள்)

With thamizh text

Step-1
Step-2
Step-3
Step-4

With English text

Step-1
Step-2
Step-3
Step-4

Audio Downloads(Click the links to download the MP3 files and listen)

Meanings (discourses)

Lectures (in thamizh)

அறிமுகம்
விளக்கவுரை

Audio Downloads(Click the links to download the MP3 files and listen)

Meanings (vyAkyAnam-text(Commentaries))

kaNNinuN chiRuth thAmbu – English kaNNinuN chiRuth thAmbu – Telugu

Recital (சேவாகால முறை)

Full rendering

Download

thaniyans (தனியன்கள்)

thaniyan 1 – avidhitha

thaniyan 2 – vERonRum

pAsurams (பாசுரங்கள்)

pAsuram 1 – kaNNinuN chiRuth thAmbinAl
pAsuram 2 – nAvinAl naviRRu
pAsuram 3 – thirithanthAgilum
pAsuram 4 – nanmaiyAl mikka
pAsuram 5 – nambinEn
pAsuram 6 – inRu thottum
pAsuram 7 – kaNdu koNdu
pAsuram 8 – aruL koNdAdum
pAsuram 9 – mikka vEdhiyar
pAsuram 10 – payan anRAgilum
 pAsuram 11 – anban thannai

Learn thiruppallANdu (திருப்பல்லாண்டு)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Author – periyAzhwAr (பெரியாழ்வார்)

Santhai class schedule, joining details, full audio recordings (classes, simple explanations (speeches) etc) can be seen at http://pillai.koyil.org/index.php/2017/11/learners-series/ .

Santhai (Learning) classes (ஸந்தை வகுப்புகள்)

step 1 of 4
step 2 of 4
step 3 of 4
step 4 of 4

Steps (Click the links to download the MP3 files and listen)

1 – word-by-word (பதம் பிரித்து)
Download
2 – One line (ஒரு வரி)
Download
3 – Two lines (இரண்டு வரிகள்)
Download
4 – Full pAsuram (முழு பாசுரம்)
Download

Meanings (discourses)

திருப்பல்லாண்டு விளக்கவுரை பெரியாழ்வார் வைபவம்
திருப்பல்லாண்டு விளக்கவுரை
பாசுரங்கள்

periyAzhwAr vaibhavam (பெரியாழ்வார் வைபவம்)
Download
thiruppallANdu (திருப்பல்லாண்டு)

Download

vyAkyAnams (Commentaries)

Recital (சேவாகால முறை)  Full rendering

Download

thaniyans (தனியன்கள்)

thaniyan 1 – gurumukam anadhIthya

thaniyan 2 – minnAr thadamadhiL sUzh
thaniyan 3 – pANdiyan koNdAda

pAsurams (பாசுரங்கள்)

pAsuram 1 – pallANdu pallANdu
pAsuram 2 – adiyOmOdum ninnOdum
pAsuram 3 – vAzhAL pattu
pAsuram 4 – Edu nilam
pAsuram 5 – aNdak kulam
pAsuram 6 – enthai thanthai
pAsuram 7 – thIyil poliginRa
pAsuram 8 – neyyidai nallathu
pAsuram 9 – uduththuk kaLaintha
pAsuram 10 – ennAL emperumAn
pAsuram 11 – al vazhakku
pAsuram 12 – pallANdu enRu