Monthly Archives: January 2020

ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ ಯೋಣ

Published by:

ಶ್ರೀಃ  ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ  ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ  ಶ್ರೀಮದ್ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ  ಶ್ರೀ ವಾನಾಚಲಮಹಾಮುನಯೇ ನಮಃ

ಸನಾತನ ದರ್ಮ ಎಂದು ಹೆಸರಿರುವ ಶ್ರಿವೈಷ್ಣವ ನಿತ್ಯವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಮಹಾತ್ಮರು ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇದರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರೆ.ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭರತವರ್ಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿದ ನದಿಗಳ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಆವತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.ಕಲಿಯುಗದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವತರಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಮದ್ಬಾಗವತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿಗಳು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಯಾಣನ ಅತ್ಯುತ್ಕ್ರುಷ್ಟ ಭಕ್ತರು ವಿವಿದ ನದಿಗಳ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಆವತರಿಸಿ ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಉದ್ದರಿಸುವರು .ಆಳ್ವಾರುಗಳು 10 ಮಂದಿ – ಪೊಯ್ಗೈಆಳ್ವಾರ್, ಭೂತತ್ತಾಳ್ವಾರ್, ಪೆಯಾಳ್ವಾರ್, ತಿರುಮಳಿಸೈ ಆಳ್ವಾರ್, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್, ಕುಲಶೇಕರಾಳ್ವಾರ್, ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್, ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ ಆಳ್ವಾರ್, ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ತಿರುಪ್ಪಾನಾಳ್ವಾರ್.ಮದುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಷ್ಠರು ಮತ್ತು ಆಂಡಾಳ್ ಭೂಮಿದೇವಿಯ ಅವತಾರ.ಆಂಡಾಳ್ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರರು ಭಗವಂತನಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜೇವತ್ಮರು. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ದೊಷರಹಿತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅದರೊಂದಿಗೆ ತತ್ವತ್ರಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು{ ಚಿತ್(ಆತ್ಮ), ಅಚಿತ್(ದ್ರವ್ಯ) ಈಶ್ವರ(ಭಗವಾನ್)} ಪ್ರಸಾದಿಸಿ, ಕಳೆದುಹೋದ ಭಕ್ತಿ-ಪ್ರಪ್ಪತ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು, ಅವರಿಂದ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಗತಕಾಲ,ವರ್ತಮಾನ ಹಾಗು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದನು. ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ಅರುಳಿಚೆಯ್ಯಲೆಂದು ಹೆಸರಾದ ನಾಲಾಯಿರ (4000) ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭಂದಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಳ್ವಾರುಗಳ ಕಾಲದ ನಂತರ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವತಾರಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಾತಮುನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ,  (ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ) ಶ್ರೀ ರಾಮನುಜರನ್ನು ಹೊಂದಿ ,ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳವರೆಗು ಹಲವಾರು ಆಚಾರ್ಯ ಪುರುಷರು ಅವತಾರಿಸ್ಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಯು ಇಂದಿಗು 74 ಸಿಂಹಾಸನಾದಿಪತಿಗಳಿಂದ ಹಾಗು (ಶ್ರೀ ರಾಮನುಜರು ಹಾಗು ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ) ಮಠಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ .ಈ ಆಚಾರ್ಯರು ಆಳ್ವಾರುಗಳ ಅರುಳಿಚೆಯ್ಯಲಿನ ಪಾಸುರಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಹಲವಾರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ನಿದಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಿ ಭಗವದನುಭವದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ ಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಇವುಗಳ್ಳನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಳ್ವಾರ್ಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆಚರ್ಯರು ಪಾಸುರಗಳ ಆಶಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿದಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ .

1. ಪೊಯ್ಗೈ ಆಳ್ವಾರ್(ಕಾಸಾರ ಯೋಗಿ)

ಅವತಾರ ಸ್ತಳ : ತಿರುವೆಕ್ಕಾ (ಕಾಂಚೀಪುರಮ್)
ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ(ಅವತಾರ ನಕ್ಷತ್ರ) : ಐಪ್ಪಸಿ – ಶ್ರವಣಮ್
ಕೃತಿಗಳು : ಮುದಲ್ ತಿರುವಂದಾದಿ

ಭಗವಂತನ ಪರತ್ವಕ್ಕೆ(ಅತ್ಯುತ್ಕ್ರುಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ,supremecy) ಇವರ ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು.ಸರೋ ಮುನೀಂದ್ರರೆಂದೂ ಇವರಿಗೆ ಹೆಸರಿದೆ.

ಕಾಂಚ್ಯಾಮ್ ಸರಸಿ ಹೇಮಾಬ್ಜೇಜಾತಮ್ ಕಾಸಾರ ಯೋಗಿನಂ
ಕಲಯೇ ಯ: ಶ್ರಿಯ:ಪತ್ಯೇ ರವಿಮ್ ದೀಪಮ್ ಅಕಲ್ಪಯತ್

ಸೆಯ್ಯ ತುಲಾ ಓಣತ್ತಿಲ್ ಸೆಗತ್ತುದಿತ್ತನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ಮಾನಗರಮ್ ಸೆಳಿಕ್ಕ ವನ್ದೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ವೈಯನ್ತಗಳಿ ನೂರುಮ್ ವಗುತ್ತುರೈತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ವನಸ ಮಲರ್ಕ್ ಕರುವದನಿಲ್ ವನ್ದಮೈನ್ದಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ವೆಯ್ಯ ಕದಿರೋನ್ ತನ್ನೈ ವಿಳಕ್ಕಿಟ್ಟಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ವೇನ್ಗಡವರ್ ತಿರುಮಲೈಯೈ ವಿರುಮ್ಬುಮವನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪೊಯ್ಗೈ ಮುನಿ ವಡಿವಳಗುಮ್ ಪೊರ್ಪದಮುಮ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪೊನ್ಮುಡಿಯುಮ್ ತಿರುಮುಗಮುಮ್ ಪೂತಲತ್ತಿಲ್ ವಾಳಿಯೇ

2. ಭೂತತ್ತಾಳ್ವಾರ್

ಅವತಾರ ಸ್ತಳ : ತಿರುಕ್ಕಡಲ್ಮಲ್ಲೈ (ಮಹಾಬಲಿಪುರಮಂ)
ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ(ಅವತಾರ ನಕ್ಷತ್ರ) : ಐಪ್ಪಸಿ – ಅವಿಟ್ಟಮ್(ಧನಿಷ್ಠ)
ಕೃತಿಗಳು : ಇರಂಣ್ಡಾಮ್ ತಿರುವಂದಾದಿ

ಭಗವಂತನ ಪರತ್ವಕ್ಕೆ(ಅತ್ಯುತ್ಕ್ರುಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ) ಇವರ ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆನೀಡಿದರು.

ಮಲ್ಲಾಪುರ ವರಾದೀಶಮ್ ಮಾದವೀ ಕುಸುಮೋದ್ಭವಂ
ಭೂೂತಂ ನಮಾಮಿ ಯೋ ವಿಷ್ಣೋರ್ ಜ್ಞಾನದೀಪಮ್ ಅಕಲ್ಪಯತ್

ಅನ್ಬೇ ತಗಳಿ ನೂರುಮ್ ಅರುಳಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಐಪ್ಪಸಿಯಿಲ್ ಅವಿಟ್ಟತ್ತಿಲ್ ಅವತರಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನನ್ಪುಗಳ್ ಸೇರ್ ಕುರುಕ್ಕತ್ತಿ ನಾಣ್ಮಲರೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನಲ್ಲ ತಿರುಕ್ಕಡಲ್ ಮಲ್ಲೈ ನಾದನಾರ್ ವಾಳಿಯೇ
ಇನ್ಬುರುಗು ಸಿನ್ದೈ ತಿರಿ ಇಟ್ಟ ಪಿರಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಎಳಿಲ್ ಜ್ಞಾನಚ್ಚುಡರ್ ವಿಳಕ್ಕೇಟ್ರಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪೊನ್ ಪುರೈಯುಮ್ ತಿರುವರನ್ಗರ್ ಪುಗಳ್ ಉರೈಪ್ಪೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಬೂದತ್ತಾರ್ ತಾಳಿನೈ ಇಪ್ಪೂತಲತ್ತಿಲ್ ವಾಳಿಯೇ

3. ಪೇಯಾಳ್ವಾರ್(ಮಹತಾಹ್ವಯ)

ಅವತಾರ ಸ್ತಳ : ತಿರುಮಯಿಲೈ (ಮಯಿಲಾಪುರಂ)
ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ(ಅವತಾರ ನಕ್ಷತ್ರ) : ಐಪ್ಪಸಿ – ಸತಯಮ್(ಶತಭಿಷ)
ಕೃತಿಗಳು : ಮೂನ್ರಾಮ್ ತಿರುವಂದಾದಿ

ಭಗವಂತನ ಪರತ್ವಕ್ಕೆ(ಅತ್ಯುತ್ಕ್ರುಷ್ಟ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ) ಇವರ ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು.

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹೃಷ್ಟಂ ತದಾ ವಿಷ್ಣುಂ ರಮಯಾ ಮಯಿಲಾದಿಪಮ್
ಕೂಪೇ ರಕ್ತೋತ್ಪಲೇ ಜಾತಮ್ ಮಹತಾಹ್ವಯಮಂ ಆಶ್ರಯೇ

ತಿರುಕ್ಕಣ್ಡೇನ್ ಎನ ನೂರುಮ್ ಸೆಪ್ಪಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಸಿರನ್ದ ಐಪ್ಪಸಿಯಿಲ್ ಸದಯಮ್ ಸೆನಿತ್ತ ವಳ್ಳಲ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮರುಕ್ಕಮಳುಮ್ ಮಯಿಲೈ ನಗರ್ ವಾಳ ವನ್ದೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮಲರ್ಕ್ಕರಿಯ ನೆಯ್ದಲ್ ತನಿಲ್ ವನ್ದುತಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನೆರುಕ್ಕಿಡವೇ ಇಡೈಕಳಿಯಿಲ್ ನಿನ್ರ ಸೆಲ್ವನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನೇಮಿಸನ್ಗನ್ ವಡಿವಳಗೈ ನೆನ್ಜಿಲ್ ವೈಪ್ಪೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪೆರುಕ್ಕಮುಡನ್ ತಿರುಮಳಿಸೈಪ್ಪಿರಾನ್ ತೊಳುವೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪೇಯಾಳ್ವಾರ್ ತಾಳಿಣೈ ಇಪ್ಪೆರುನಿಲತ್ತಿಲ್ ವಾಳಿಯೇ

4.ತಿರುಮಳಿಸೈ ಆಳ್ವಾರ್ (ಭಕ್ತಿಸಾರ)

thirumazhisaiazhwar

ಅವತಾರ ಸ್ತಳ : ತಿರುಮಳಿಸೈ
ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ(ಅವತಾರ ನಕ್ಷತ್ರ) : ತೈ – ಮಗಮ್(ಮುಖ)
ಕೃತಿಗಳು : ನಾನುಮ್ಗನ್ ತಿರುವಂದಾದಿ, ತಿರುಚಂಧ ವಿರುತ್ತಮ್

ಭಗವಂತನ ಅನ್ತರ್ಯಾಮಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನಲ್ಲಿಯೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶರನಾಗ ಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

ಶಕ್ತಿ ಪಂಚಮಯ ವಿಗ್ರಹಾತ್ಮನೇ ಸೂಕ್ತಿಕಾರಜತ ಚಿತ್ತ ಹಾರಿಣೇ
ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ಮುರಾರಿ ಪಾದಯೋರ್ ಭಕ್ತಿಸಾರ ಮುನಯೇ ನಮೋ ನಮ:

ಅನ್ಬುಡನ್ ಅನ್ದಾದಿ ತೊಣ್ಣೂಟ್ರಾರು ಉರೈತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಅಳಗಾರುಮ್ ತಿರುಮಳಿಸೈ ಅಮರ್ನ್ದ ಸೆಲ್ವನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಇನ್ಬಮಿಗು ತೈಯಿಲ್ ಮಗತ್ತಿನ್ಗುದಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಎಳಿಲ್ ಸನ್ದವಿರುತ್ತಮ್ ನೂಟ್ರಿರುಪದೀನ್ದಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮುನ್ಬುಗತ್ತಿಲ್ ವನ್ದುದಿತ್ತ ಮುನಿವನಾರ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮುಳುಪ್ಪೆರುಕ್ಕಿಲ್ ಪೊನ್ನಿ ಎದಿರ್ ಮಿದನ್ದ ಸೊಲ್ಲೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನನ್ಪುವಿಯಿಲ್ ನಾಲಾಯಿರತ್ತೆಳುನೂಟ್ರಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನನ್ಗಳ್ ಪತ್ತಿಸಾರನ್ ಇರು ನರ್ಪದನ್ಗಳ್ ವಾಳಿಯೇ

5. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್(ಶಠಕೋಪನ್)

ಅವತಾರ ಸ್ಥಳಂ : ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿ
ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ(ಅವತರ ನಕ್ಷತ್ರ) : ವೈಕಾಸಿ – ವಿಸಾಕಮ್(ವಿಶಾಖಾ)
ಕೃತಿಗಳು : ತಿರುವಿರುತ್ತಮ್, ತಿರುವಾಸಿರಿಯಮ್, ಪೆರಿಯ ತಿರುವನ್ತಾದಿ, ತಿರುವಾಯಿಮೊಳಿ

ಇವರು ಕೃಷ್ಣವತಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರು.ಇವರು ಎಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವೈಶ್ಣವರ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರೆಂದು ಭಾವಿಸಲಗಿದೆ.ನಾಲ್ಕು(4) ವೇದಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನಾಲ್ಕು(4) ಪ್ರಭಂಧಗಳಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಯುವತಯಸ್ತನಯಾ ವಿಭೂತಿ:
ಸರ್ವಮ್ ಯ ದೇವ ನಿಯಮೇನ ಮದನ್ವಯಾನಾಂ
ಆದ್ಯಸ್ಯನ: ಕುಲಪತೇರ್ ವಕುಳಾಭಿರಾಮಂ
ಶ್ರೀಮತ್ ತದನ್ಗ್ರಿ ಯುಗಳಮ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮೂರ್ದ್ನಾ

ತಿರುಕ್ಕುರುಗೈಪ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ತನ್ ತಿರುತ್ತಾಳ್ಗಳ್ ವಾಳಿಯೇ
ತಿರುವಾನ ತಿರುಮುಗತ್ತುಚ್ಚೆವಿಯೆನ್ನುಮ್ ವಾಳಿಯೇ
ಇರುಕ್ಕುಮೊಳಿ ಎನ್ನೆನ್ಜಿಲ್ ತೇಕ್ಕಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಎನ್ದೈ ಎದಿರಾಸರ್ಕ್ಕು ಇರೈವನಾರ್ ವಾಳಿಯೇ
ಕರುಕ್ಕುಳಿಯಿಲ್ ಪುಗಾ ವಣ್ಣಮ್ ಕಾತ್ತರುಳ್ವೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಕಾಸಿನಿಯಿಲ್ ಆರಿಯನೈಕ್ ಕಾಟ್ಟಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ವರುತ್ತಮರ ವಂದ್ದೆನ್ನೈ ವಾಳ್ವಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮದುರಕವಿ ತಮ್ ಪಿರಾನ್ ವಾಳಿ ವಾಳಿ ವಾಳಿಯೇ

6. ಮದುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್

ಅವತಾರ ಸ್ಥಳಂ : ತಿರುಕ್ಕೋಳೂರ್
ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ(ಅವತರ ನಕ್ಷತ್ರ) : ಚಿತ್ರೈ – ಚಿತ್ರೈ(ಚಿತ್ರಾ)
ಕೃತಿಗಳು : ಕಣ್ಣಿನುಣ್ ಚಿರುತ್ತಾಂಮ್ಬು

ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರಿಗೆ ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರು.ಆಚಾರ್ಯ ಭಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

ಅವಿದಿತ ವಿಶಯಾನ್ತರಸ್ ಚಟಾರೇರ್ ಉಪನಿಷತಾಂ ಉಪಗಾನ ಮಾತ್ರ ಬೋಗ:
ಅಪಿ ಚ ಗುಣ ವಚಾತ್ತದೇಕ ಶೇಶಿ ಮದುರಕವಿಹೃದಯೇ ಮಮಾವಿರಸ್ತು

ಚಿತ್ತಿರೈಯಿಲ್ ಚಿತ್ತಿರೈ ನಾಳ್ ಸಿರಕ್ಕ ವನ್ದೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತಿರುಕ್ಕೋಳೂರ್ ಅವತರಿತ್ತ ಸೆಲ್ವನಾರ್ ವಾಳಿಯೇ
ಉತ್ತರ ಗನ್ಗಾ ತೀರತ್ತು ಉಯರ್ ತವತ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಒಳಿ  ಕದಿರೋನ್ ತೆರ್ಕು ಉದಿಕ್ಕ ಉಗನ್ದು ವನ್ದೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪತ್ತಿಯೊಡು ಪತಿನೊರ್ನು ಪಾಡಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪರಾನ್ಗುಸನೇ ಪರನ್ ಎನ್ರು ಪಟ್ರಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮತ್ತಿಮಮಾಮ್ ಪದಪ್ ಪೊರುಳೈ ವಾಳ್ವಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮದುರಕವಿ ತಿರುವಡಿಗಳ್ ವಾಳಿ ವಾಳಿ ವಾಳಿಯೇ

7. ಕುಲಶೇಕರಾಳ್ವಾರ್

Image result for kulasEkarA azhwAr

ಅವತಾರ ಸ್ಥಳಂ : ತಿರುವಂಜಿಕ್ಕಳಮ್
ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ(ಅವತರ ನಕ್ಷತ್ರ) : ಮಾಸಿ – ಪುನರ್ಪೂಸಮ್(ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ)
ಕೃತಿಗಳು : ಪೆರುಮಾಳ್ ತಿರುಮೊಳಿ, ಮುಕುನ್ದ ಮಾಲೈ

ಶ್ರೀ ರಾಮಾವತಾರಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರು.ಭಾಗವತರು ಹಾಗು ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೀಕಾದ ಅಭಿಮಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗುಶ್ಯತೇ ಯಸ್ಯ ನಗರೇ ರನ್ಗಯಾತ್ರಾ ದಿನೇ ದಿನೇ
ತಮಹಮ್ ಶಿರಸಾ ವಂದೇ ರಾಜಾನಮ್ ಕುಲಶೇಕರಮ್

ಅನ್ಜನ ಮಾಮಲೈ ಪಿರವಿ ಆದರಿತ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಅಣಿ ಅರನ್ಗರ್ ಮಣತ್ತೂಣೈ ಅಡೈನ್ದುಯ್ನ್ದೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ವನ್ಜಿ ನಗರಮ್ ತನ್ನಿಲ್ ವಾಳ ವನ್ದೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮಾಸಿ ತನಿಲ್ ಪುನರ್ಪೂಸಮ್ ವನ್ದುದಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಅನ್ಜಲೆನಕ್ಕುಡಪ್ಪಾಮ್ಬಿಲ್ ಅನ್ಗೈ ಇಟ್ಟಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಅನವರದಮ್ ಇರಾಮ ಕದೈ ಅರುಳುಮುವನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಸೆನ್ಜೊಲ್ ಮೊಳಿ ನೂಟ್ರಂಜುಂಂ ಸೆಪ್ಪಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಸೇರಲರ್ ಕೋನ್ ಸೆನ್ಗಮಲತ್ತಿರುವಡಿಗಳ್ ವಾಳಿಯೇ

8.  ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್(ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತನ್)

Image result for periyAzhwAr

 

ಅವತಾರ ಸ್ತಳ : ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತೂರ್
ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ(ಅವತಾರ ನಕ್ಷತ್ರ) : ಆನಿ – ಸ್ವಾತಿ
ಕೃತಿಗಳು : ತಿರುಪ್ಪಲ್ಲಾಣ್ಡು, ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುಮೊಳಿ

ಇವರು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರು.ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯದಿಕ ಭಕ್ತಿಯಾದ ಮಂಗಳಾಸಾಸನದ (ಭಗವಂತನ  ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು) ಮಹತ್ವವನು ಇವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

ಗುರುಮುಖಮನದೀತ್ಯ ಪ್ರಾಹವೇದಾನಶೇಷಾನ್

ನರಪತಿ ಪರಿಕ್ಲುಪ್ತಮ್ ಶುಲ್ಕಮಾದಾತು ಕಾಮ:

ಶ್ವಶುರಂಅಮರ ವಂದ್ಯಂರಂಗನಾಥಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದ್ವಿಜ ಕುಲ ತಿಲಕಂತಮ್ ವಿಶ್ಣುಚಿತ್ತಮ್ ನಮಾಮಿ

ನಲ್ಲ ತಿರುಪ್ಪಲ್ಲಾಣ್ಡು ನಾನ್ಮೂನ್ರೋನ್ ವಾಳಿಯೇ ನಾನಾನೂಟ್ರರುಪತ್ತೊನ್ರುಮ್ಮಕ್ಕುರೈತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ

ಸೊಲ್ಲರಿಯ ಆನಿ ತನಿಲ್ ಸೋದಿ ವನ್ದಾನ್ ವಾಳಿಯೇ

ತೊಡೈ ಸೂಡಿಕ್ಕೊಡುತ್ತಾಳ್ ತಾನ್ ತೊಳುಮ್ ತಮಪ್ಪನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಸೆಲ್ವ ನಮ್ಬಿ ತನ್ನೈಪ್ಪೋಲ್ ಸಿರಪ್ಪುಟ್ರಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಸೆನ್ರು ಕಿಳಿ ಅಳಮಾಲ್ ದೆಯ್ವಮ್ ಎನ್ರಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರ್ ನಗರತ್ತೈ ವಿಳನ್ಗ ವೈತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ವೇದಿಯರ್ ಕೋನ್ ಪಟ್ಟರ್ ಪಿರಾನ್ ಮೇದಿನಿಯಿಲ್ ವಾಳಿಯೇ

9.ಆಂಡಾಳ್ (ಗೋದಾ ದೇವಿ )

 

Image result for ANdAL srivilliputur

ಅವತಾರ ಸ್ತಳ : ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತೂರ್
ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ(ಅವತಾರ ನಕ್ಷತ್ರ) : ಆಡಿ – ಪೂರಮ್
ಕೃತಿಗಳು : ತಿರುಪ್ಪಾವೈ, ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್ ತಿರುಮೊಳಿ

ಇವರು ಕೃಷ್ಣವತಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರು.ಇವರು ಭೂಮಿದೇವಿಯ ಅವತಾರ.(ಭಗವನ್ತನ ಪತ್ನಿ.)ಎಲ್ಲರ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಈ ಭುಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದರು.

ನೀಳಾ ತುನ್ಗ ಸ್ತನಗಿರಿ ತಟೀ ಸುಪ್ತಮ್ ಉತ್ಪೋದ್ಯ ಕೃಷ್ಣಂ
ಪಾರಾರ್ತ್ಯಮ್ ಸ್ವಮ್ ಶ್ರುತಿ ಶತ ಶಿರಸ್ ಸಿದ್ದಮ್ ಅದ್ಯಾಪಯನ್ತೀ
ಸ್ವೋಚಿಶ್ಟಾಯಾಮ್ ಸ್ರಜಿನಿಕಳಿತಮ್ ಯಾಬಲಾತ್ ಕ್ರುತ್ಯ ಭುನ್ಗ್ತೇ
ಗೋದಾ ತಸ್ಯೈ ನಮ ಇತಮ್ ಇತಮ್ ಭೂಯ ಏವಾಸ್ತು ಭೂಯ:

ತಿರುವಾಡಿ ಪೂರತ್ತಿಲ್ ಸೆಗತ್ತುತಿತ್ತಾಳ್ ವಾಳಿಯೇ
ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಮುಪ್ಪದುಮ್ ಸೆಪ್ಪಿನಾಳ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಪೆಟ್ರೆಡುತ್ತ ಪೆಣ್ಪಿಳ್ಳೈ ವಾಳಿಯೇ
ಪೆರುಮ್ಪೂದೂರ್ ಮಾಮುನಿಕ್ಕು ಪಿನ್ನಾನಾಳ್ ವಾಳಿಯೇ
ಒರು ನೂರು ನಾರ್ಪತ್ತು ಮೂನ್ರುರೈತ್ತಾಳ್ ವಾಳಿಯೇ
ಉಯರ್ ಅರನ್ಗರ್ಕ್ಕೇ ಕಣ್ಣಿ ಉಗನ್ದಳಿತ್ತಾಳ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮರುವಾರುಮ್ ತಿರುಮಲ್ಲಿ ವಳನಾಡಿ ವಾಳಿಯೇ
ವಣ್ಪುದುವೈ ನಗರ್ಕ್ ಕೋದೈ ಮಲರ್ ಪದನ್ಗಳ್ ವಾಳಿಯೇ

10.ತೊಣ್ಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ ಆಳ್ವಾರ್(ಭಕ್ತಾನ್ಗ್ರಿ ರೇಣು)

Image result for 10. thoNdaradippodi AzhwAr

ಅವತಾರ ಸ್ತಳ : ತಿರುಮಣ್ಡನ್ಗುಡಿ
ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ(ಅವತಾರ ನಕ್ಷತ್ರ) : ಮಾರ್ಗಳಿ – ಕೇಟ್ಟೈ
ಕೃತಿಗಳು : ತಿರುಮಾಲೈ, ತಿರುಪ್ಪಳ್ಳಿಯೆಳುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ ಮೇಲೆ ಇವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ತಾಳಿದರು. ಇವರು ನಾಮಸಂಕೀರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಶರಣಾಗತಿಯ ವೈಭವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು , ಮತ್ತು ಶ್ರಿವೈಶ್ಣವರ ವೈಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.

ತಮೇವ ಮತ್ವಾ ಪರವಾಸುದೇವಂ
ರಂಗೇಶಯಂ ರಾಜವದರ್ಹಣಿಯಂ
ಪ್ರಾಭೋದಿಕೀಂ ಯೋಕ್ರುತ ಸೂಕ್ತಿಮಾಲಾಂ
ಭಕ್ತಾನ್ಗ್ರಿರೇಣುಂ ಭಗವನ್ತಮೀಡೇ

ಮಣ್ಡನ್ಗುಡಿ ಅದನೈ ವಾಳ್ವಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮಾರ್ಗಳಿಯಿಲ್ ಕೇಟ್ಟೈ ನಾಳ್ ವನ್ದುದಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತೆಣ್ಡಿರೈ ಸೂಳ್ ಅರನ್ಗರೈಯೇ ದೆಯ್ವಮ್ ಎಣ್ರಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತಿರುಮಾಲೈ ಒನ್ಬತನ್ಜುಮ್ ಸೆಪ್ಪಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪಣ್ಡು ತಿರುಪ್ಪಳ್ಳಿಯೆಳುಚ್ಚಿಪ್ ಪತ್ತುರೈತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪಾವೈಯರ್ಗಳ್ ಕಲವಿ ತನೈ ಪಳಿತ್ತ ಸೆಲ್ವನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತೊಣ್ಡು ಸೆಯ್ದು ತುಳಬತ್ತಾಲ್ ತುಲನ್ಗಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತೊಣ್ಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿಯಾಳ್ವಾರ್ ತುಣೈಪ್ ಪದನ್ಗಳ್ ವಾಳಿಯೇ

11.ತಿರುಪ್ಪಾಣಾಳ್ವಾರ್(ಮುನಿ ವಾಹನರ್)

tiruppanazhwar1

ತಿರುನಕ್ಷತ್ರಮ್: ಕಾರ್ತಿಗೈ, ರೋಹಿಣಿ
ಅವತಾರ ಸ್ಥಳಂ: ಉರೈಯೂರ್
ಕೃತಿಗಳು: ಅಮಲನಾದಿಪಿರಾನ್

ತಿರುಪ್ಪಾಣಾಳ್ವಾರ ಅವರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ ಪಾಶುರದಿಂದ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳರನ್ನು (ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ್) ಮಂಗಲಸಾನಂ ಮಾಡಿರುವರು.

ಆಪಾದ ಚೂಡಮ್ ಅನುಭೂಯ ಹರಿಮ್ ಶಯಾನಮ್
ಮಧ್ಯೇ ಕವೇರ ದುಹಿತುರ್ ಮುದಿತಾನ್ತರಾತ್ಮಾ |
ಅದ್ರಶ್ಟ್ರುತಾಮ್ ನಯನಯೋರ್ ವಿಷಯಾಂತರಾಣಾಮ್
ಯೋ ನಿಶ್ಚಿಕಾಯ ಮನವೈ ಮುನಿವಾಹನಮ್ ತಮ್ ||

ಉಂಬರ್ ತೊಳುಂ ಮೆಯ್ಜ್ಞಾನತ್ತು ಉರೈಯೂರಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಉರೋಗಿಣಿ ನಾಳ್ ಕಾರ್ತ್ತಿಕ್ಕೈಯಿಲ್ ಉದಿತ್ತ ವಳ್ಳಲ್ ವಾಳಿಯೇ
ವಂಬವಿಳ್ದಾರ್ ಮುನಿ ತೋಳಿಲ್ ವನ್ದಪಿರಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮಲರ್ಕಣ್ಣೈ ವೇರೊನ್ರಿಲ್ ವೈಯಾದಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಅಂಬುವಿಯಿಲ್ ಮದಿಳರಂಗರ್ ಅಗಂ ಪುಗುಂದಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಅಮಲನಾದಿಪಿರಾನ್ ಪತ್ತುಂ ಅರುಳಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಸೆಂಪೊನ್ ಅಡಿ ಮುಡಿ ಅಳವುಂ ಸೇವಿಪ್ಪೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತಿರುಪ್ಪಾಣನ್ ಸೊರ್ಪದಂಗಳ್ ಜೆಗತಲತ್ತಿಲ್ ವಾಳಿಯೇ

12.ತಿರುಮನ್ಗೈ ಆಳ್ವಾರ್(ಪರಕಾಲನ್)

Related image

ಅವತಾರ ಸ್ತಳ : ತಿರುಕ್ಕುರೈಯಲೂರ್
ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ(ಅವತಾರ ನಕ್ಷತ್ರ) : ಕಾರ್ತಿಗೈ – ಕಾರ್ತಿಗೈ
ಕೃತಿಗಳು : ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ, ತಿರುಕ್ಕುರುನ್ತಾಣ್ಡಗಮ್, ತಿರುವೆಳುಕ್ಕೂತ್ತಿರುಕ್ಕೈ, ಸಿರಿಯ ತಿರುಮಡಲ್, ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಡಲ್, ತಿರುನೆಡುನ್ತಾಣ್ಡಗಮ್

ಇವರು ದಿವ್ಯದೀಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ ಕುದುರೆ ಆಡಲ್ಮವನ್ನೆರಿ ಹಲವಾರು ದಿವ್ಯದೀಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಂಗಳಾಶಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇವರು ಶ್ರೀರಂಗಮ್ ,ಮುನ್ತದ ದಿವ್ಯದೀಶಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.

ಕಲಯಾಮಿ ಕಲಿದ್ವಮ್ಸಮ್ ಕವಿಮ್ ಲೋಕ ದಿವಾಕರಮ್
ಯಸ್ಯ ಗೋಬಿ: ಪ್ರಕಾಶಾಬಿರ್ ಆವಿದ್ಯಮ್ ನಿಹತಮ್ ತಮ:

ಕಲನ್ದ ತಿರುಕ್ಕಾರ್ತ್ತಿಗೈಯಿಲ್ ಕಾರ್ತ್ತಿಗೈ ವನ್ದೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಕಾಸಿನಿಯಿಲ್ ಕುರೈಯಲೂರ್ಕ್ ಕಾವಲೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನಲಮ್ ತಿಗಳ್ ಆಯಿರತ್ತೆಣ್ಪತ್ತು ನಾಲುರೈತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನಾಲೈನ್ದುಮ್ ಆರೈನ್ದುಮ್ ನಮಕ್ಕುರೈತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಇಲನ್ಗೆಳುಕೂಠ್ರಿರುಕ್ಕೈ ಇರುಮಡಲ್ ಈನ್ದಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಇಮ್ಮೂನ್ರಿಲ್ ಇರುನೂಠ್ರಿರುಪತ್ತೇಳೀನ್ದಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ವಲಮ್ ತಿಗಳುಮ್ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ಮಣವಾಳನ್ ವಾಳಿಯೇ
ವಾಟ್ಕಲಿಯನ್ ಪರಕಾಲನ್ ಮನ್ಗೈಯರ್ ಕೋನ್ ವಾಳಿಯೇ

‘ಗುಕಾರಃ ಅಂನ್ದಕಾರ ವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಃ ‘- ‘ಗು’ , ನಮ್ಮ ವಿವೆೇಕವನ್ನು ಹೊದಿಸುವ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗು ‘ರುಕಾರಃ ತನ್ ನಿವರ್ತಕಃ’ ಎಂಬುದು ಎದನ್ನು ದೂರಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವವರ ಶಿಕ್ಷಕ. ‘ಆಚಾರ್ಯ’ ಹಾಗು ‘ಗುರು’ ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳು ಆದ್ಯಾದ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಶಕರನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕು ಎಲ್ಲರಿಗು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಆಚಾರ್ಯ-ಶಿಶ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಾದ ಓರಾನ್ ವಳಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯು ನೀಡಿದೆ.
ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊನ್ಡು, ಅದರ ಮದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಗದಾಚಾರ್ಯರೆಂದೆೇ ಪ್ರಶಂಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯಾ ರಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ, ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನೇ ಅವನ ಆಚಾರ್ಯರೆಂದು ಸಾರಿದ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳಿಂದ ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ತೆಳಿಯೋಣ.

13.ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್(ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ್)

Image result for ranganathaswamy photos

ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ(ಅವತಾರ ನಕ್ಷತ್ರ) : ಪನ್ಗುನಿ – ರೇವತಿ
ಕೃತಿಗಳು : ಭಗವತ್ ಗೀತೆ, ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಶ ದಯಾಪಾತ್ರಮ್ ತನಿಯನ್

ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನೆಂದು ಇವರು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.ಇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಥಮಾಚಾರ್ಯನ್ (ಮೊದಲ ಆಚಾರ್ಯನ್).ಪರಮಪದಮ್ ಇಂದ ಇವರು ಸತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದರು, ಹಾಗು ಬ್ರಹ್ಮರಿನಿಂದ ಆರಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ಅಯೋದ್ಯೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು, ಹಾಗು ಇಕ್ಶ್ವಾಕು ನಂತರ ಮುಂತಾದ ಸೂರ್ಯ ವಂಶದ ರಾಜರು, ಹಾಗು ಶ್ರಿರಾಮರಿಂದಲೇ ಆರಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಶ್ರೀ ವಿಭೀಷಣರು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ತನ್ದ ಕಾಲದಿನ್ದ ಇಲ್ಲೆ ನೆಲೆನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಸ್ತನಾಭರಣಮ್ ತೇಜ: ಶ್ರೀರಂಗೇಸಯಮ್ ಆಸ್ರಯೇ
ಚಿನ್ತಾಮಣಿ ಮಿವೊತ್ವಾನ್ತಮ್ ಉತ್ಸನ್ಗೇ ಅನನ್ತಭೋಗಿನ:

ತಿರುಮಗಳುಮ್ ಮಣ್ಮಗಳುಮ್ ಸಿರಕ್ಕವನ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಸೆಯ್ಯವಿಡೈತ್ತಾಯ್ಮಗಳಾರ್ ಸೇವಿಪ್ಪೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಇರುವಿಸುಮ್ಬಿಲ್ ವೀಠ್ರಿರುಕ್ಕುಮ್ ಇಮೈಯವರ್ಕೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಇಡರ್ಕಡಿಯಪ್ ಪಾರ್ಕಡಲೈ ಎಯ್ತಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಅರಿಯ ದಯರತನ್ ಮಗನಾಯ್ ಅವತರಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಅನ್ತರಿಯಾಮಿತ್ತುವಮುಮ್ ಆಯಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪೆರುಕಿವರುಮ್ ಪೊನ್ನಿನಡುಪ್ ಪಿನ್ತುಇನ್ರಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪೆರಿಯಪೆರುಮಾಳ್ ಎನ್ಗಳ್ಪಿರಾನ್ ಅಡಿಗಳ್ ವಾಳಿಯೇ

14.ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯಾರ್ (ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಶ್ಮಿ)

Image result for periya pirAttiyAr

ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ(ಅವತಾರ ನಕ್ಷತ್ರ) : ಪನ್ಗುನಿ – ಉತ್ರಮ್

ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಯಕಿ ಎಂದು ಇವರು ಕರೆಯಲ್ಪುಡುತ್ತರೆ.ಇವರು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಮಹಿಶಿ(ದಿವ್ಯ ಪತ್ನಿ. ಭಗವಂತನ ದಯೆಯ ರೂಪ. ನಮ್ಮ ಆಚರ್ಯರು ಇವರನ್ನು ಪುರುಶಕಾರ ಭೂತೈ (ನಮ್ಮನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವವರು) ರೆಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದರೆ

ನಮ: ಶ್ರೀರನ್ಗ ನಾಯಕ್ಯೈ ಯತ್ ಬ್ರೋ ವಿಭ್ರಮ ಭೇತತ:
ಈಸೇಸಿತವ್ಯ ವೈಶಮ್ಯ ನಿಮ್ನೋನ್ನತಮ್ ಇತಮ್ ಜಗತ್

ಪನ್ಗಯಪ್ಪೂವಿಲ್ ಪಿರನ್ತ ಪಾವೈ ನಲ್ಲಾಳ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪನ್ಗುನಿಯಿಲ್ ಉತ್ತರನಾಳ್ ಪಾರುದಿತ್ತಾಳ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮನ್ಗೈಯರ್ಕಳ್ ತಿಲಗಮೆನ ವನ್ತ ಸೆಲ್ವಿ ವಾಳಿಯೇ
ಮಾಲರನ್ಗರ್ ಮಣಿಮಾರ್ಬೈ ಮನ್ನುಮವಳ್ ವಾಳಿಯೇ
ಎನ್ಗಳೆಳಿಲ್ ಸೇನೈಮನ್ನರ್ಕ್ಕು ಇತಮುರೈತ್ತಾಳ್ ವಾಳಿಯೇ
ಇರುಪತ್ತಜು ಉಟ್ಪೊರುಳ್ ಮಾಲ್ ಇಯಮ್ಪುಮವಳ್ ವಾಳಿಯೇ
ಸೆನ್ಗಮಲಚ್ ಚೆಯ್ಯರನ್ಗಮ್ ಚೆಳಿಕ್ಕವನ್ತಾಳ್ ವಾಳಿಯೇ
ಶ್ರೀರಂಗ ನಾಯಕಿಯಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳ್ ವಾಳಿಯೇ

15.ಸೇನೈ ಮುದಲಿಯಾರ್(ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನರ್)

Image result for vishwaksena of srirangam

ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ(ಅವತಾರ ನಕ್ಷತ್ರ) : ಐಪ್ಪಸಿ – ಪೂರಾಡಮ್

ಇವರು ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರದಾನ ಡಂಡನಾಯಕ.ಎವರು ಏಲ್ಲ ಅಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೊಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತರೆ.ಶೇಶಾಸನರ್ರೆಂದ್ದು ಹೆಸೆರಾದವರು- ಯಾರು ಮೊದಲ ಭವಂತನ ಸೇಶ ಪ್ರಸಾದ ವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು.

ಶ್ರೀರಂಗಚಂದ್ರ ಮಸಮಿನ್ದಿರಯಾ  ವಿಹರ್ತುಮ್
ವಿನ್ಯಸ್ಯ ವಿಸ್ವಚಿದ ಚಿನ್ನಯನಾದಿಕಾರಮ್
ಯೋ ನಿರ್ವಹತ್ಯ ನಿಸಮನ್ಗುಳಿ ಮುದ್ರಯೈವ
ಸೇನಾನ್ಯಮ್ ಅನ್ಯ ವಿಮುಕಾಸ್ ತಮಸಿ ಶ್ರಿಯಾಮ

ಓನ್ಗುತುಲಾಪ್ ಪೂರಾಡತ್ತುದಿತ್ತ ಸೆಲ್ವನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಒನ್ಡೊಡಿಯಾಳ್ಸೂತ್ರವತಿ ಉರೈ ಮಾರ್ಬನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಈನ್ಗುಲಗಿಲ್ಸಡಗೋಪರ್ಕು ಇತಮುರೈತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಎಳಿಲ್ ಪಿರಮ್ಬಿನ್ ಸೆನ್ಗೋಲೈ ಏನ್ತುಮವನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪಾನ್ಗುಡನ್ ಮುಪ್ಪತ್ತುಮೂವರ್ ಪಣಿಯುಮವನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪನ್ಗಯತ್ತಾಳ್ ತಿರುವಡಿಯೈಪ್ ಪಟ್ರಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತೇನ್ಗುಪುಗಳ್ ಅರರನ್ಗರೈಯೇ ಸಿನ್ತೈ ಸೆಯ್ವೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಸೇನೈಯರ್ಕೋನ್ ಸೆಂಗಮಲತ್ ತಿರುವಡಿಗಳ್ ವಾಳಿಯೇ

16. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್(ಶಟಕೋಪನ್)

ಅವತಾರ ಸ್ತಳ : ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿ
ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ(ಅವತಾರ ನಕ್ಷತ್ರ) : ವೈಕಾಸಿ – ವಿಸಾಕಮ್
ಕೃತಿಗಳು : ತಿರುವಿರುತ್ತಮ್, ತಿರುವಾಸಿರಿಯಮ್, ಪೆರಿಯ ತಿರುವನ್ತಾದಿ, ತಿರುವಾೖಮೊಳಿ

ವೈಶ್ಣವ ಕುಲಪತಿ, ಪ್ರಪನ್ನ ಜನ ಕೂಟಸ್ತರ್ ( ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀವೈಶ್ಣವರ ನಾಯಕರು). ಇವರ್ನ್ನು ಮಾರನೆಂದು, ಪರಾನ್ಕುಶರೆಂದ್ಯ್ ಕುರುಗೂರ್ ನಮ್ಬಿಯೆನ್ದು , ಮುನ್ತಾದ ಹೆಸರುಗಳಿನ್ದ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಯುವದಯಸ್ ತನಯಾ ವಿಭೂತಿ:
ಸರ್ವಮ್ ಯ ದೇವ ನಿಯಮೇನ ಮದ್ ಅನ್ವಯಾನಾಮ್
ಆದ್ಯಸ್ಯನ: ಕುಲಪತೇರ್ ವಕುಳಾಭಿರಾಮಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ ತದನ್ಗ್ರಿ ಯುಗಳಮ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮೂರ್ದ್ನಾ

ಆನ ತಿರುವಿರುತ್ತಂ ನೂರುಂ ಅರುಳಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಆಸಿರಿಯಂ ಏಳು ಪಾಟ್ಟು ಅಳಿತ್ತ ಪಿರಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಈನಮರ ಅಂದಾದಿ ಎಣ್ಭತ್ತೇಳು ಈಂದಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಇಲಗು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಆಯಿರತ್ತೊರು ನೂಟ್ರಿರಂಡು ಉರೈತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ವಾನಣಿಯುಮ್ ಮಾಮಾಡಕ್ ಕುರುಗೈ ಮನ್ನನ್ ವಾಳಿಯೇ
ವೈಕಾಸಿ ವಿಶಾಖತ್ತಿಲ್ ವಂದುದಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಸೇನೈಯರ್ ಕೋನ್ ಅವತಾರಮ್ ಸೆಯ್ದ ವಳ್ಳಲ್ ವಾಳಿಯೇ
ತಿರುಕ್ಕುರುಗೈ ಶಠಕೋಪನ್ ತಿರುವಡಿಗಳ್ ವಾಳಿಯೇ

17.ನಾತಮುನಿಗಳ್(ಶ್ರೀರಂಗನಾತ ಮುನಿ)

Image result for nAthamunigaL

ಅವತಾರ ಸ್ತಳ : ಕಾಟ್ಟು ಮನ್ನಾರ್ ಕೋಇಲ್ (ವೀರ ನಾರಾಯಣ ಪುರಮ್)
ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ(ಅವತಾರ ನಕ್ಷತ್ರ) : ಆನಿ – ಅನುಶಮ್
ಕೃತಿಗಳು : ನ್ಯಾಯ ತತ್ವಮ್, ಯೋಗ ರಹಸ್ಯಮ್, ಪುರುಶ ನಿರ್ಣಯಮ್

ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರಿನ ಅವತರ ಸ್ಥಳ ಹುಡುಕಿ ಅವರನ್ನೆ ದ್ಯನಿಸುತ್ತಿಸುತ 4000 ಧಿವ್ಯ ಪ್ರಭನ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ತಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ರಿನ್ದಲೆ ಪಡೆದರು.

ನಮಃ ಅಚಿನ್ತ್ಯ ಅದ್ಬುದ ಅಕ್ಲಿಶ್ಟ ಜ್ನಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ರಾಸಯೇ
ನಾತಾಯ ಮುನಯೇ ಅಗಾದ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿ ಸಿಂದವೇ

ಆನಿತನಿಲ್ ಅನುಡತ್ತಿಲ್ ಅವತರಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಆಳವನ್ತಾರ್ಕ್ಕು ಉಪದೇಸಮ್ ಅರುಳಿವೈತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಬಾನುತೆರ್ಕಿರ್ಕಣ್ಡವನ್ ಸೊರ್ಪಲವುರೈತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪರಾನ್ಗುಸನಾರ್ ಸೊರ್ಪಿರಬನ್ದಮ್ ಪರಿನ್ತುಕಟ್ರಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಗಾನಮುರತ್ ತಾಳತ್ತಿಲ್ ಕನ್ಡಿಸೈತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಕರುನೈಯಿನಾಲ್ ಉಪದೇಸಕ್ ಕತಿಯಳಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನಾನಿಲತ್ತಿಲ್ ಗುರುವರೈಯೈ ನಾಟ್ಟಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನಲನ್ತಿಗಳುಮ್ ನಾತಮುನಿ ನರ್ಪತನ್ಗಳ್ ವಾಳಿಯೇ

18.ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಣ್ಡಾರ್ (ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಶರ್)

Image result for puNdarIkAkshar

ಅವತಾರ ಸ್ತಳ : ತಿರುವೆಳ್ಳರ್ರೈ
ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ(ಅವತಾರ ನಕ್ಷತ್ರ) : ಚಿತಿರೈ – ಕಾರ್ತಿಗೈ

ನಮಃ ಪಂಕಜ ನೇತ್ರಾಯ ನಾತಃ ಶ್ರೀ ಪದ ಪಂಕಜೇ
ನ್ಯಸ್ತ ಸರ್ವ ಭರಾಯ ಅಸ್ಮತ್ ಕುಲ ನಾಥಾಯ ದೀಮತೇ

ವಾಲವೆಯ್ಯೋನ್ತನೈ ವೆನ್ರ್ರ ವಡಿವಳಗನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮಾಲ್ ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ ತೊಳುಮ್ ಮಲರ್ಪ್ಪತತ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಸೀಲಮಿಗುಣಾತಮುನಿ ಸೀರುರೈಪ್ಪೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಚಿತ್ತಿರೈಯಿಲ್ ಕಾರ್ತ್ತಿಗೈನಾಳ್ ಸಿರ್ರಕ್ಕವನ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನಾಲಿರಣ್ಡುಮ್ ಐಯೈನ್ದುಮ್ ನಮಕ್ಕುರೈತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನಾಲೆಟ್ಟಿನ್ ಉಟ್ಪೊರುಳೈ ನಡತ್ತಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮಾಲರನ್ಗ ಮಣವಾಳರ್ ವಳಮುರೈಪ್ಪೋನ್ ವಳಿಯೇ
ವೈಯಮುಯ್ಯಕ್ ಕೊಣ್ಡವರ್ ತಾಳ್ ವೈಯಗತ್ತಿಲ್ ವಾಳಿಯೇ

19.ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ (ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಿಸ್ರರ್)

Image result for maNakkAl nambi

ಅವತಾರ ಸ್ತಳ : ಮಣಕ್ಕಾಲ್ (ಶ್ರೀರಂಗದ ಹತ್ತಿರ)

ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ(ಅವತಾರ ನಕ್ಷತ್ರ) : ಮಾಸಿ – ಮಗಮ್

ಇವರು ಯಾಮುನಾಚರ್ಯರನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಅಥ್ಯುತ್ತಮ ಆಚರ್ಯರಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಧರು.

ಅಯತ್ನತೋಅಯತ್ನತೋ ಯಾಉಮುನಂ ಆತ್ಮ ದಾಸಂ ಅಲರ್ಕ್ಕ ಪತ್ರಾರ್ಪ್ಪಣ ಣಿಶ್ಕ್ರಯೇಣ
ಯಃ ಕ್ರೀತವಾನಾಸ್ತಿತ ಯೌವರಾಜ್ಯಂ ನಮಾಮಿತಂ ರಾಮಮೇಯ ಸತ್ವಂ

ದೇಸಮುಯ್ಯಕ್ ಕೊಣ್ಡವರ್ ತಾಳ್ ಸೆನ್ನಿವೈಪ್ಪೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತೆನ್ನರಂಗರ್ ಸೀರರುಳೈಚ್ ಚೇರ್ನ್ತಿರುಪ್ಪೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ದಾಶರತಿ ತಿರುನಾಮಮ್ ತಳೈಕ್ಕವನ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತಮಿಳ್ನಾತಮುನಿಯುಗಪ್ಪೈ ತ್ತಾಬಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನೇಸಮುಡನ್ ಆರಿಯನೈ ನಿಯಮಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನೀಣಿಲತ್ತಿಲ್ ಪತಿನ್ಮರ್ ಕಲೈ ನಿರುತ್ತಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮಾಸಿಮಗಮ್ ತನಿಲ್ ವಿಳನ್ಗ ವನ್ತುತಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮಾಲ್ ಮಣಕ್ಕಲ್ ನಂಬಿ ಪದಮ್ ವೈಯಗತ್ತಿಲ್ ವಾಳಿಯೇ

20.ಆಳವಂದಾರ್(ಯಾಮುನಾಚಾರ್ಯರ್)

ಅವತಾರ ಸ್ತಳ : ಕಾಟ್ಟು ಮನ್ನಾರ್ ಕೋಇಲ್ (ವೀರ ನಾರಾಯಣ ಪುರಮ್)
ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ(ಅವತಾರ ನಕ್ಷತ್ರ) : ಆಡಿ – ಉತ್ರಾಡಂ
ಕೃತಿಗಳು : ಗೀತಾರ್ತ ಸನ್ಗ್ರಹಂ, ಆಗಮ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ, ಚತುಸ್ಲೋಕಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನಂ, ಮುಂತದವು.

ಯತ್ ಪದಾಮ್ಭೋರುಹಧ್ಯಾನ ವಿದ್ವಸ್ತಾಸೇಶ ಕಲ್ಮಶ:
ವಸ್ತುತಾಮುಪಯಾ ದೋಹಮ್ ಯಾಮುನೇಯಮ್ ನಮಾಮಿತಂ

ಇವರು ಒಬ್ಬ ಅಥ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ವಾಮ್ಸ ಹಾಗು ಶ್ರಿರಂಗವನ್ನು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವದ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಪಿಸಿ ಹಲವಾರು ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಆಲ್ಲೆ ಇದ್ದರು

ಮಚ್ಚಣಿಯುಮ್ ಮತಿಳರಂಗಮ್ ವಾಳ್ವಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮರೈಣಾನ್ಗುಮ್ ಓರುರುವಿಲ್ ಮಗಿಳ್ನ್ತುಕಟ್ರಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪಚ್ಚೈಯಿಟ್ಟ ರಾಮರ್ಪದಮ್ ಪಗರುಮವನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪಾಡಿಯತ್ತೋನ್ ಈಡೇRಅಪ್ ಪಾರ್ವೈಚೆಯ್ದೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಕಚ್ಚಿನಗರ್ ಮಾಯನಿರು ಕಳಲ್ಪಣಿನ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಕಡಗ ಉತ್ತರಾಡತ್ತುಕ್ ಕಾಲುತಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಅಚ್ಚಮರ್ರ ಮನಮಗಿಳ್ಚ್ಚಿ ಅಣೈನ್ತಿಟ್ಟಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಆಳವಂದಾರ್ ತಾಳಿಣೈಗಳ್ ಅನವರತಮ್ ವಾಳಿಯೇ

21. ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ (ಮಹಾ ಪೂರ್ಣರ್)

Image result for mahapoorna swamy

 

ಅವತಾರ ಸ್ಥಳ:ಶ್ರೀರಂಗಮ್
ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ(ಅವತಾರ ನಕ್ಷತ್ರ) : ಮಾರ್ಗಳಿ – ಕೇಟ್ಟೈ

ಕೃತಿಗಳು : ತಿರುಪ್ಪತಿ ಕ್ಕೋವೈ

ಆಳವನ್ದಾರ್ ಹಾಹು ರಾಮಾನುಜರ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗು ಅಭಿಮಾನವಿತ್ತು.ಇವರು ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ಸ್ಜ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ತಂದರು.

ಕಮಲಾಪತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಮ್ರುತ ನಿಶೇವಯಾ
ಪೂರ್ಣ ಕಾಮಯ ಸತತಮ್ ಪೂರ್ಣಾಯ ಮಹತೇ ನಮಃ

ಅಮ್ಬುವಿಯಿಲ್ ಪತಿನ್ಮರ್ಕಲೈ ಆಯ್ನ್ತುರೈಪ್ಪೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಆಳವನ್ದಾರ್ ತಾಳಿಣೈಯೈ ಅಡೈನ್ತುಯ್ನ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಉಮ್ಬರ್ತೊಳುಮ್ ಅರನ್ಗೇಸರ್ಕ್ಕು ಉಗಪ್ಪುಡೈಯೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಓನ್ಗುತನುಕ್ ಕೇಟ್ಟೈತನಿಲ್ ಉದಿತ್ತ ಪಿರಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ವಂಬವಿಳ್ತಾರ್ ವರದರುರೈ ವಾಳಿಸೆಯ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮಾರನೇರ್ಣಂಬಿಕ್ಕು ವಾಳ್ವಳಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಾರ್ ಮುನಿವರ್ಕ್ಕು ಇತಮುರೈತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಎಳಿಲ್ ಪೆರಿಯನಂಬಿ ಶರಣ್ ಇನಿತೂಳಿ ವಾಳಿಯೇ

22. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್(ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜ)

Image result for ramanuja

ಅವತಾರ ಸ್ಥಳ:ಶ್ರೀಪೆರುಂಬೂತೂರ್
ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ(ಅವತಾರ ನಕ್ಷತ್ರ) : ಚಿತ್ರೈ – ತಿರುವಾದಿರೈ(ಆರುದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ)

ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಂ, ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯಂ, ವೇದಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಂ, ವೇದಾಂತ ದೀಪಂ, ವೇದಾಂತ ಸಾರಂ, ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯಂ, ಶ್ರೀರಂಗ ಗದ್ಯಂ, ಶ್ರೀವೈಕುಂಠ ಗದ್ಯಂ ಹಾಗು ನಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥ.

ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯು ಹರಡಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಆಚರ್ಯರು

ಯೋನಿತ್ಯಂ ಅಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜ ಯುಗ್ಮ ರುಕ್ಮ
ವ್ಯಾಮೋತಸ್ ತತಿತರಾಣಿ ತ್ರುಣಾಯ ಮೇನೇ
ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ ಭಗವತೋಸ್ಯ ದಯೈಕಸಿಂದೋ:
ರಾಮಾನುಜಸ್ಯ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ

ಅತ್ತಿಗಿರಿ ಅರುಳಾಳರ್ ಅಡಿಪಣಿನ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಅರುಟ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿಯುರೈ ಆರ್ರುಪೆಟ್ರೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪತ್ತಿಯುಡನ್ ಪಾಡಿಯತ್ತೈಪ್ ಪಗರ್ನ್ದಿಟ್ಟಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪತಿನ್ಮರ್ಕಲೈ ಉಟ್ಪೊರುಳೈಪ್ ಪರಿನ್ತುಕಟ್ರಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಸುತ್ತಮಗಿಳ್ಮಾರ್ರನಡಿ ತೊಳುದುಯ್ನ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತೊಲ್ ಪೆರಿಯನಮ್ಬಿಚರಣ್ ತೋನ್ರ್ರಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಚಿತ್ತಿರಯಿಲ್ ಆತಿರೈಣಾಳ್ ಸಿರ್ರಕ್ಕವನ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಸೀರ್ ಪೆರುಂಬೂತೂರ್ ಮುನಿವನ್ ತಿರುವಡಿಗಳ್ ವಾಳಿಯೇ

23.ಎಂಬಾರ್
(ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಳ್)

ಅವತಾರ ಸ್ಥಳ:ಮದುರ ಮಂಗಳಮ್
ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ(ಅವತಾರ ನಕ್ಷತ್ರ) : ತೈ – ಪುನರ್ಪೂಸಮ್(ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ)
ಕೃತಿಗಳು : ವಿಜ್ಞನ ಸ್ತುತಿ, ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ವಡಿವಳಗು ಪಾಸುರಮ್

ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ ಪಾದ ಛಾಯೆ ಎಂದು ಇವರು ಹೊಗಳಲ್ಪಟ್ಟಿದಾರೆ. ಲೊಉಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ತೋರಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ರಸಿಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು

ರಾಮಾನುಜ ಪದ ಛಾಯಾ ಗೋವಿನ್ದಾಹ್ವ ಅನಪಾಯಿನೀ
ತದಾ ಯತ್ತ ಸ್ವರೂಪಾ ಸಾ ಜೀಯಾನ್ ಮದ್ ವಿಸ್ರಮಸ್ತಲೀ

ಪೂವಳರುಮ್ ತಿರುಮಗಳಾರ್ ಪೊಲಿವುಟ್ರೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪೊಇಗೈ ಮುತಲ್ ಪತಿನ್ಮರ್ಕಲೈಪ್ ಪೊರುಳುರೈಪ್ಪೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮಾವಳರುಮ್ ಪೂತೂರಾನ್ ಮಲರ್ ಪತತ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮಗರತ್ತಿಲ್ ಪುನರ್ಪೂಸಮ್ ವಂದುದಿತ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತೇವುಮೆಪ್ಪೊರುಳುಮ್ ಪಡೈಕ್ಕತ್ ತಿರುನ್ತಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತಿರುಮಲೈನಂಬಿ ಕ್ಕಡಿಮೈ ಸೆಯ್ಯುಮವನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪಾವೈಯರ್ಗಳ್ ಕಲವಿಯಿರುಳ್ ಪಕಲೆಣ್ರಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಭಟ್ಟರ್ ತೊಳುಮ್ ಎಮ್ಬಾರ್ ಪೊರ್ಪದಮಿರಣ್ಡುಮ್ ವಾಳಿಯೇ

24.ಪರಾಸರ ಭಟ್ಟರ್

Related image

ಅವತಾರ ಸ್ಥಳ:ಶ್ರೀರನ್ಗಮ್
ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ(ಅವತಾರ ನಕ್ಷತ್ರ) : ವೈಕಾಸಿ – ಅನುಶಮ್(ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ)
ಕೃತಿಗಳು : ಶ್ರೀರನ್ಗರಾಜ ಸ್ತವಮ್, ಅಶ್ಟ ಸ್ಲೋಕಿ, ಶ್ರೀ ಗುಣ ರತ್ನ ಕೋಸಮ್, ಎಟ್c

ಇವರು ಕೂರತಾಳ್ವಾನರವರ ಸುಪ್ರಸಿದ್ದ ಪುತ್ರರು. ಇವರು ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ಹಾಗು ಶ್ರೀರಂಗನಾಚಿಯಾರ್ರವರ ದತ್ತಿನ ಮಗ. ಶಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಪ್ರಾವಿಣ್ಯದಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಸರ್ವ ತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರರ್ರೆಂದು ಹೊಗಳಲಾಗಿದೆ

ಶ್ರೀ ಪರಾಸರ ಭಟ್ಟಾರ್ಯ ಶ್ರಿರಂಗೇಶ ಪುರೋಹಿತಃ
ಶ್ರೀವತ್ಸಾನ್ಗ ಸುತ: ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೇಯಸೇ ಮೇಸ್ತು ಭೂಯಸೇ

ತೆನ್ನರನ್ಗರ್ ಮೈನ್ತನ್ ಎನಚ್ ಚಿರಕ್ಕವನ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತಿರುನೆಡುನ್ತಾಣ್ಡಗಪ್ ಪೊರುಳೈಚ್ ಚೆಪ್ಪುಮವನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಅನ್ನವಯಲ್ ಪೂತೂರನ್ ಅಡಿಪಣಿನ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಅನವರತಮ್ ಎಮ್ಬಾರುಕ್ಕು ಆಟ್ಚೆಯ್ವೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮನ್ನು ತಿರುಕ್ಕೂರನಾರ್ ವಳಮುರೈಪ್ಪೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ವೈಗಾಸಿ ಅನುಡತ್ತಿಲ್ ವನ್ತುತಿತ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪನ್ನುಕಲೈ ನಾಲ್ವೇತಪ್ ಪಯನ್ತೆರಿನ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪರಾಸರನಾಮ್ ಸೀರ್ಬಟ್ಟರ್ ಪಾರುಲಗಿಲ್ ವಾಳಿಯೇ

25.ನನ್ಜೀಯರ್(ವೇದಾಂತಿ)

Image result for 25. nanjIyar

ಅವತಾರ ಸ್ಥಳ:ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರಮ್
ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ(ಅವತಾರ ನಕ್ಷತ್ರ) : ಪನ್ಗುನಿ – ಉತ್ರಮ್(ಉತ್ತರಪಾಳ್ಗುಣಿ)
ಕೃತಿಗಳು : ತಿರುವಾೖಮೊಳಿ 9000 ಪಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನಗಳು.

ಮುಂಚೆ ಅದ್ವೈತಿರಾಗಿದ್ದ ಇವರ್ರನ್ನು ಭಟ್ಟರ್ ರವರು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ತಿದ್ದಿ ,ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮಮ್ ಶ್ರೀವೈಶ್ಣವರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಟ್ಟರ್ ರವರ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಶಿಶ್ಯರೆಂದು ಇವರನ್ನು ಹೊಗಳಲಾಗಿದೆ. ವೆದಂತ್ತಾರ್ಯರೆಂದೂ ಇವರು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ನಮೋ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯಾಯ ಜಗನ್ ಮಂಗಳ ಹೇತವೇ
ಯಸ್ಯ ವಾಗಾಮ್ರುತಾಸಾರ ಭೂರಿತಮ್ ಭುವನ ತ್ರಯಮ್

ತೆಣ್ಡಿರೈ ಸೂಳ್ ತಿರುವರಂಗಮ್ ಸೆಳಿಕ್ಕವನ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಸೀಮಾತವನೆನ್ನುಮ್ ಸೆಲ್ವನಾರ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪಣ್ಡೈಮಾಇ ತ್ತಮಿಳ್ ಪ್ಪೊರುಳೈಪ್ ಪಗರ ವನ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪನ್ಗುನಿಯಿಲ್ ಉತ್ತರನಾಳ್ ಪಾರುದಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಒಣ್ಡೊಡಿಯಾಳ್ ಕಲವಿತನ್ನೈ ಒಳಿತ್ತಿಟ್ಟಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಒನ್ಪತಿನಾಯಿರಪ್ ಪೊರುಳೈ ಓತುಮವನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಎಣ್ಡಿಸೈಯುಮ್ ಸೀರ್ ಬಟ್ಟರ್ ಇಣೈಯಡಿಯೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಎಳಿಲ್ಪೆರುಗುಮ್ ನನ್ಜೀಯರ್ ಇನಿತೂಳಿ ವಾಳಿಯೇ

26.ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ (ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ್)

Related image

ಅವತಾರ ಸ್ಥಳ:ನಂಬೂರ್
ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ(ಅವತಾರ ನಕ್ಷತ್ರ) : ಕಾರ್ತಿಗೈ – ಕಾರ್ತಿಗೈ(ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ)
ಕೃತಿಗಳು : ತಿರುವಾಇಮೊಳಿ 36000 ಪಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನಗಳು

ಇವರು ಸಂಮ್ಸ್ಕ್ರಿತ/ದ್ರಾವಿಡ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ಆಚಾರ್ಯರು. ತಿರುವಾೖಮೊಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀರಂಗ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಕಾಲಕ್ಶೇಪಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಆಚರ್ಯರು. ಇವರು ತಿರುಮನ್ಗೈ ಆಳ್ವಾರವರ ಅವತರ ಎಂದು ಹೊಗಳಲಾಗಿದೆ.

ವೇದಾನ್ತ ವೇದ್ಯ ಅಮ್ರುತ ವಾರಿರಾಸೇರ್
ವೇದಾರ್ತ ಸಾರ ಅಮ್ರುತ ಪೂರಮಗ್ರ್ಯಮ್
ಆದಾಯ ವರ್ಶನ್ತಮ್ ಅಹಮ್ ಪ್ರಪದ್ಯೇ
ಕಾರುಣ್ಯ ಪೂರ್ಣಮ್ ಕಲಿವೈರಿದಾಸಮ್

ತೇಮರುವುಮ್ ಸೆನ್ಗಮಲತ್ ತಿರುತ್ತಾಳ್ಗಳ್ ವಾಳಿಯೇ
ತಿರುವರೈಯಿಲ್ ಪಟ್ಟಾಡೈ ಸೇರ್ಮರುನ್ಗುಮ್ ವಾಳಿಯೇ
ತಾಮಮಣಿ ವಡಮಾರ್ವುಮ್ ಪುರಿಣೂಲುಮ್ ವಾಳಿಯೇ
ತಾಮರೈಕ್ಕೈ ಇಣೈಯಳಗುಮ್ ತಡಮ್ಪುಯಮುಮ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪಾಮರುವುಮ್ ತಮಿಳ್ವೇದಮ್ ಪಯಿಲ್ ಪವಳಮ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪಾಡಿಯತ್ತಿನ್ ಪೊರುಳ್ ತನ್ನೈಪ್ ಪಗರ್ಣಾವುಮ್ ವಾಳಿಯೇ
ನಾಮನುತಲ್ ಮತಿಮುಗಮುಮ್ ತಿರುಮುಡಿಯುಮ್ ವಾಳಿಯೇ
ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ವಡಿವಳಗುಮ್ ನಾಡೋರುಮ್ ವಾಳಿಯೇ

27. ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀದಿ ಪಿಳ್ಳೈ
(ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದರ್)

Image result for 27. vadakku thiruvIdhi piLLai

ಅವತಾರ ಸ್ಥಳ:ಶ್ರೀ ರಂಗಂ
ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ(ಅವತಾರ ನಕ್ಷತ್ರ) : ಆನಿ – ಸ್ವಾತಿ
ಕೃತಿಗಳು : ತಿರುವಾೖಮೊಳಿ 36000 ಪಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನಗಳು.

ಇವರು ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ರವರ ಏಕಮನಸ್ಕ ಶಿಶ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗು ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈರವರು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಈಡು ವ್ಯಾಕ್ಯಾನದ ಬರಹಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ರತ್ನಗಳಂತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾದ ಶ್ರೀ ಪಿಳ್ಳೈಲೋಕಾಚರ್ಯರು ಹಾಗು ಅಳಗೇಯ ಮಣವಾಳ ಪೆರುಮಾಳ್ ನಾಯನಾರ್ರನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಸಾದಿಸಿದಾರು.

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದ ಪಾದಾಬ್ಜೇ ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ಸದಾ
ಯತ್ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಭಾವೇನ ಸರ್ವ ಸಿದಿರಭೂನ್ಮಮ

ಆನಿತನಿಲ್ ಸೋತಿಣನ್ನಾಳ್ ಅವತರಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಆಳ್ವಾರ್ಗಳ್ ಕಲೈಪ್ಪೊರುಳೈ ಆಯ್ನ್ತುರೈಪ್ಪೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತಾನುಗನ್ತ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ತಾಳ್ತೊಳುವೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಸಟಕೋಪನ್ ತಮಿಳ್ಕ್ಕೀಡು ಸಾಟ್ರ್ರಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನಾನಿಲತ್ತಿಲ್ ಪಾಡಿಯತ್ತೈ ನಡತ್ತಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನಲ್ಲ ಉಲಗಾರಿಯನೈ ನಮಕ್ಕಳಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಈನಮರ್ರ ಎಮೈಯಾಳುಮ್ ಇರ್ರೈವನಾರ್ ವಾಳಿಯೇ
ಎನ್ಗಳ್ ವಡವೀತಿಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ಇಣೈಯಡಿಗಳ್ ವಾಳಿಯೇ

28. ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ್

Image result for 28. piLLai lOkAchAryar

ಅವತಾರ ಸ್ಥಳ:ಶ್ರೀರಂಗಮ್
ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ(ಅವತಾರ ನಕ್ಷತ್ರ) : ಐಪ್ಪಸಿ – ಶ್ರವಣಮ್
ಕೃತಿಗಳು : ಮುಮುಕ್ಶುಪ್ಪಡಿ, ತತ್ವ ತ್ರಯಮ್, ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಶಣಮ್, ಹಾಗು ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಭಂದಗಳು. (18 ರಹಸ್ಯ ಗ್ರನ್ತಗಳು ಹಾಗು ಮತ್ತಿತರ ಗ್ರಂತಗಳು)

ಪರಮಕಾರುಣಿಕರಾಗಿದ್ದ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ರಹಸ್ಯ ಹಾಗು ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅತಿ ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ರಚಿಸಿದರು.

ಲೋಕಾಚಾರ್ಯ ಗುರವೇ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಸ್ಯ ಸೂನವೇ
ಸಂಸಾರ ಭೋಗಿ ಸನ್ತಶ್ಟ ಜೀವ ಜೀವಾತವೇ ನಮಃ

ಅತ್ತಿಗಿರಿ ಅರುಳಾಳ ರನುಮತಿಯೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಐಪ್ಪಸಿಯಿಲ್ ತಿರುವೋಣತ್ತು ಅವತರಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮುತ್ತಿಣೆರ್ರಿ ಮರೈತ್ತಮಿಳಾಲ್ ಮೊಳಿನ್ತರುಳ್ವೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮೂತರಿಯ ಮಣವಾಳನ್ ಮುನ್ಪುತಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನಿತ್ತಿಯಮ್ ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈಪದಮ್ ನೆನ್ಜಿಲ್ವೈಪ್ಪೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ನೀಳ್ವಸನಪೂಡಣತ್ತಾಲ್ ನಿಯಮಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಉತ್ತಮಮಾಮ್ ಮುಡುಮ್ಬೈಣಗರ್ ಉದಿತ್ತವಳ್ಳಲ್ ವಾಳಿಯೇ
ಉಲಗಾರಿಯನ್ ಪದನ್ಗಳ್ ಉಳಿತೊರುಮ್ ವಾಳಿಯೇ

29. ತಿರುವಾೖಮೊಳಿ ಪಿಳ್ಳೈ (ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಶರ್)

Image result for 29. thiruvAimozhi piLLai

ಅವತಾರ ಸ್ಥಳ:ಕುಂತೀ ನಗರಂ
ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ(ಅವತಾರ ನಕ್ಷತ್ರ) : ವೈಕಾಸಿ – ವಿಶಾಕಂ
ಕೃತಿಗಳು : ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುಮೊಳಿ ಸ್ವಾಪದೇಸಮ್

ಇವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೇವನವವನ್ನು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ,ತಿರುವಾೖಮೊಳಿ ಮತ್ತು ಆಳ್ವಾರ್ತಿರುನಗರ್ಯನ್ನು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಮುಡುಪಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದರು. ಹಾಗು ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ದೇವಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.

ನಮ: ಶ್ರಿಶೈಲನಾಥಾಯ ಕುಂತೀ ನಗರ ಜನ್ಮನೇ
ಪ್ರಸಾದಲಬ್ದ ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯಶಾಲಿನೇ

ವೈಯಗಮೆಣ್ ಸಟಕೋಪನ್ ಮರೈವಳರ್ತ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ವೈಕಾಸಿ ವಿಸಾಕತ್ತಿಲ್ ವನ್ತುತಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಐಯನ್ ಅರುಣ್ಮಾರಿ ಕಲೈ ಆಯ್ನ್ತುರೈಪ್ಪೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಅಳಗಾರುಮ್ ಎತಿರಾಸರ್ ಅಡಿಪಣಿವೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತುಯ್ಯವುಲಗಾರಿಯನ್ ತನ್ ತುಣೈಪ್ಪದತ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತೊಲ್ ಕುರುಕಾಪುರಿ ಅತನೈತ್ ತುಲಕ್ಕಿನಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತೆಯ್ವನಗರ್ ಕುನ್ತಿ ತನ್ನಿಲ್ ಸಿRಅಕ್ಕವನ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತಿರುವಾೖಮೊಳಿಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ತಿರುವಡಿಗಳ್ ವಾಳಿಯೇ

30.ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್(ರಮ್ಯ ಜಾಮಾತ್ರು ಮುನಿ)

Related image

ಅವತಾರ ಸ್ಥಳ:ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿ
ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ(ಅವತಾರ ನಕ್ಷತ್ರ) : ಐಪ್ಪಸಿ – ತಿರುಮೂಲಮ್
ಕೃತಿಗಳು : ಹಲವಾರು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು, ತಮಿಳ್ ಪ್ರಭನ್ದಗಳು, ಹಾಗು ಹಲವಾರು ವ್ಯಾಕ್ಯಾನಗ್ಳು

ಇವರು ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ ಪುನರಾವತಾರ. ಇವರು ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಹಾಗು ಭಗವಂತನ ಪರಿವಾರದ ಮುಂದೆ ಓಂದು ವರ್ಶದ ಕಾಲ ತಿರುವಾಯಿಮೊಳಿಯ ಈಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಕ್ಶೇಪ ನೇಡಿದರು. ಕಾಲಕ್ಶೇಪದ ಕೋನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನೇ ಇವರನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಶ್ವೇಕರಿಸಿ, ಜನಪ್ರಸಿದ್ದವಾದ “ಶ್ರೀಶೈಲೇಶ ದಯಾಪಾತ್ರಮ್” ತನೀಯನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.

ಶ್ರಿಶೈಲ್ಲೇಶ ದಯಾ ಪಾತ್ರಂ ಡೀಭಕ್ತ್ಯಾದಿ ಗುಣಾರ್ಣವಮ್
ಯತೀನ್ದ್ರ ಪ್ರವಣಂ ವನ್ದೇ ರಮ್ಯ ಜಾಮಾತರಮ್ ಮುನಿಂ

ಇಪ್ಪುವಿಯಿಲ್ ಅರಂಗೇಸರ್ಕ್ಕು ಈಡಳಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಎಳಿಲ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ಇಣೈಯಡಿಯೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಐಪ್ಪಸಿಯಿಲ್ ತಿರುಮೂಲತ್ತು ಅವತರಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಅರವರಸಪ್ ಪೆರುನ್ಜೋತಿ ಅನನ್ತನೆನ್Rಉಮ್ ವಾಳಿಯೇ
ಎಪ್ಪುವಿಯುಮ್ ಸ್ರೀಶೈಲ್ಲಮ್ ಏತ್ತವನ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಏರಾರುಮ್ ಎತಿರಾಸರ್ ಎನವುದಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮುಪ್ಪುರಿನೂಲ್ ಮಣಿವಡಮುಮ್ ಮುಕ್ಕೋಲ್ ತರಿತ್ತಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮೂತರಿಯ ಮಣವಾಳಮಾಮುನಿವನ್ ವಾಳಿಯೇ

ಅಡಿಯೇನ್ ಆಳವಂದಾರ್ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸನ್

ಮೂಲ : http://pillai.koyil.org/index.php/presentations/ (AzhwArs – quick reference, OrAN vazhi AchAryas – quick reference)

ರಕ್ಷಿತ ಮಾಹಿತಿ: http://pillai.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org