Category Archives: Others

ആഴ്വാർകളേയും ആചാര്യന്മാരേയും അറിയാം

Published by:

ശ്രീ:  ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമ:  ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ:  ശ്രീമദ് വരവരമുനയേ നമ:  ശ്രീ വനാചല മഹാമുനയേ നമ:

സനാതന ധർമ്മമെന്ന ശ്രീവൈഷ്ണവം ഒരു പുരാതന മതമാണു്. പല മഹാജ്ഞാനികളും പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടള്ളതാണ് ഇത്. ദ്വാപര യുഗാന്തത്തില്‍ ഭാരത ദേശത്തിന്റെ തെക്കുള്ള പുണ്യനദീതീരങ്ങളിൽ ആഴ്വാന്മാർ അവതരിച്ചു തുടങ്ങി. കലിയുഗ തുടക്കത്തോടേ ആഴ്വാര്‍മാരുടെ അവതാരങ്ങള്‍ അവസാനിച്ചു. ഇതൊക്കെയും, ശ്രീമന്നാരായണ ഭക്തന്മാർ ദക്ഷിണഭാരത നദി തീരങ്ങളിൽ അവതരിക്കുമെന്നും, ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യജ്ഞാനത്തേ ഏവർക്കും ബോധിപ്പിക്കുമെന്നും ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിൽ വ്യാസ മഹർഷി നേരത്തേ പറഞ്ഞതിന്‍ പ്രകാരമാണു്.

ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു അതിൽ ആഴ്ന്നു പോയതുകൊണ്ടാണ് ആഴ്വാന്മാർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവര്‍ പത്തു പേരാണു് – പൊയ്കൈയാഴ്വാർ, ഭൂതത്താഴ്വാർ, പേയാഴ്വാർ, തിരുമഴിസൈയാഴ്വാർ, നമ്മാഴ്വാർ, കുലശേഖരാഴ്വാർ, പെരിയാഴ്വാർ, തൊണ്ടരടിപ്പൊടിയാഴ്വാർ, തിരുപ്പാണാഴ്വാർ, തിരുമങ്കൈയാഴ്വാർ എന്നിവർ. ആചാര്യ നിഷ്ഠനായ മധുരകവിയാഴ്വാരെയും, ഭൂദേവിയുടെ അവതാരമായ ആണ്ടാളെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തു പന്ത്രണ്ടു പേരെന്നും പറയാം.

ആണ്ടാളെ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ ആഴ്വാന്മാരെയും ഭഗവാന്‍(എംബെരുമാൻ എന്ന് തമിഴ്) സംസാരത്തിൽനിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തു,ലൌകികമായ മയക്കം(മോഹം) മാറാൻ ഇവർക്ക് ദിവ്യജ്ഞാനം അരുളി. ആഴ്വാന്മാർ സ്വന്തം ഭഗവദനുഭവത്തെ അരുളിച്ചെയൽ എന്ന പേരില്‍ പ്രശസ്തമായ നാലായിരം ദിവ്യപ്രബന്ധമായി പാടി വെളിപ്പെടുത്തി.

ആഴ്വാന്മാരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ് പിന്നീടു് ആചാര്യന്മാർ അവതരിച്ചു.

ആചാര്യന്മാർ, അരുളിച്ചെയൽകളുടെ ഉൾപ്പൊരുളിനെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനായി അനേകം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നമ്മൾ പഠിച്ചു ആസ്വദിക്കാനായി ആചാര്യന്മാർ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിട്ടുള്ള ഈടുവെപ്പെന്നത് ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ തന്നെയാണു്. ആഴ്വാന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ആചാര്യന്മാർ, നാലായിര ദിവ്യപ്രബന്ധ പാസുരങ്ങളുടെ അർത്ഥങ്ങളെ പല തരത്തിലും തലങ്ങളിലുമായി വളരെ സൂക്ഷ്മമായാണ് വിശദീകരിച്ചീട്ടുള്ളത്.

ആദ്യം ആഴ്വാര്‍മാരെ ചുരുക്കത്തിൽ അറിയാം.

1. പൊയ്കൈ ആഴ്വാർ

This image has an empty alt attribute; its file name is poigaiazhwar.jpg

തിരൂവെക്കാ (കാഞ്ചീപുരം)

തുലാം – തിരുവോണം

മുതൽ തിരുവന്താദി

എംബെരുമാൻടെ പരത്വത്തിൽ (മഹനീയത) ആഴ്ന്നിരുന്നവർ.

കാഞ്ച്യാം സരസി ഹേമാബ്ജേ ജാതം കാസാരയോഗിനം |
കലയേ യശ്ശ്രിയ:പത്യേ രവിം ദീപമകല്പയത് ||
ചെയ്യതുലാവോണത്തിൽ ജഗത്തുദിത്തോൻ വാഴിയേ
തിരുക്കച്ചി മാനഗരം ചെഴിക്കവന്തോൻ വാഴിയേ
വൈയന്തകളി നൂറും വകുത്തുരൈത്താൻ വാഴിയേ
വനജമലർ കരുവതനിൽ വന്തമൈന്താൻ വാഴിയേ
വെയ്യകദിരോൻ തന്നൈ വിളക്കിട്ടാൻ വാഴിയേ
വേങ്കടവർ തിരുമലൈയൈ വിരുംബുമവൻ വാഴിയേ
പൊയ്കൈമുനി വടിവഴകും പൊറ്പദമും വാഴിയേ
പൊൻമുടിയും തിരുമുഖമും ഭൂതലത്തിൽ വാഴിയേ

2. ഭൂതത്താഴ്വാർ

This image has an empty alt attribute; its file name is bhudhatazhwar.jpg

തിരുക്കടല്മല്ലൈ (മഹാബലിപുരം)

തുലാം – അവിട്ടം

രണ്ടാം തിരുവന്താദി

എംബെരുമാൻടെ പരത്വത്തിൽ (മഹനീയത) ആഴ്ന്നിരുന്നവർ.

മല്ലാപുരവരാധീശം മാധവീകുസുമോദ്ഭവം  |
ഭൂതം നമാമി യോ വിഷ്ണോ: ജ്ഞാനദീപമകല്പയത് ||
അൻബേ തകളി നൂറും അരുളിനാൻ വാഴിയേ
ഐപ്പസിയിൽ അവിട്ടത്തിൽ അവതരിത്താൻ വാഴിയേ
നൻപുകഴ്ചേർ കുരുക്കത്തി നാൺമലരോൻ വാഴിയേ
നല്ല തിരുക്കടൻമല്ലൈ നാഥനാർ വാഴിയേ
ഇൻബുരുകു ചിന്തൈതിരിയിട്ട പിരാൻ വാഴിയേ
എഴിൻഞാനച്ചുടർ വിളക്കൈയേറ്റിനാൻ വാഴിയേ
പൊൻപുരൈയും തിരുവരംഗർ പുകഴുരൈപ്പോൻ വാഴിയേ
ഭൂതത്താർ താളിണൈ ഈഭൂതലത്തിൽ വാഴിയേ

3. പേയാഴ്വാർ

This image has an empty alt attribute; its file name is peyazhwar.jpg

തിരുമയിലൈ (മയിലാപ്പൂർ)

തുലാം – ചതയം

മൂന്നാം തിരുവന്താദി

എംബെരുമാൻടെ പരത്വത്തിൽ (മഹനീയത) ആഴ്ന്നിരുന്നവർ.

ദൃഷ്ട്വാ ഹ്രുഷ്ട്വം യോ വിഷ്ണും രമയാ മയിലാധിപം |
കൂപേ രക്തോത്പലേ ജാതം മഹദാഹ്വയമാശ്രയേ ||
തിരുക്കണ്ടേനെന നൂറുഞ്ചെപ്പിനാൻ വാഴിയേ
ചിറന്ത ഐപ്പസിയിൽ ചതയം ജനിത്തവള്ളൽ വാഴിയേ
മരുക്കമഴും മയിലൈനഗർ വാഴവന്തോൻ വാഴിയേ
മലർകരിയ നെയ്തൽതനിൽ വന്തുതിത്താൻ വാഴിയേ
നെരുക്കിടവേയിടൈകഴിയിൽ നിൻറ ചെൽവൻ വാഴിയേ
നേമിശംഖൻ വടിവഴകൈ നെഞ്ചിൽ വൈപ്പോൻ വാഴിയേ
പെരുക്കമുടൻ തിരുമഴിസൈപ്പിരാൻ തൊഴുവോൻ വാഴിയേ
പേയാഴ്വാർ താളിണൈ ഇപ്പെരുനിലത്തിൽ വാഴിയേ

4. തിരുമഴിസൈ ആഴ്വാർ

This image has an empty alt attribute; its file name is thirumazhisaiazhwar.jpg

തിരുമഴിസൈ

 മകരം – മകം

നാൻമുഖൻ തിരുവന്താദി, തിരുച്ഛന്ദവ്രുത്തം

എംബെരുമാൻടെ അന്തര്യാമിത്വത്തിൽ (ഹൃദയകമലവാസൻ) ആഴ്ന്നിരുന്നവർ. കൂടാതെ, ശ്രീമന്നാരായണന്റെ മാത്രം ദാസനാവണം എന്നും, അന്യ ദൈവങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളരുതു് എന്നും ബോധിപ്പിച്ചു

ശക്തി പഞ്ചമയ വിഗ്രഹാത്മനേ സൂക്തികാരജിത ചിത്ത ഹാരിണേ|
മുക്തി ദായക മുരാരി പാദയോർ ഭക്തിസാര മുനയേ നമോ നമ:||
അൻബുടനന്താദി തൊണ്ണൂറ്റാറുരൈത്താൻ വാഴിയേ
അഴകാരുന്തിരുമഴിസൈയമർന്ത ചെൽവൻ വാഴിയേ
ഇൻബമികു തൈയിൽ മകത്തിങ്കുദിത്താൻ വാഴിയേ
എഴിറ്ച്ഛന്ദവ്രുത്തം നൂറ്റിരുപതീന്താൻ വാഴിയേ
മുൻപുകത്തിൽ വന്തുതിത്ത മുനിവനാർ വാഴിയേ
മുഴുപ്പെരുക്കിൽ പൊന്നിയെതിർ മിതന്തചൊല്ലോൻ വാഴിയേ
നൻപുവിയിൽ നാലായിരത്തെഴുനൂറ്റാൻ വാഴിയേ
നാങ്കൾ ഭക്തിസാരൻ ഇരുനറ്പദങ്കൾ വാഴിയേ

5.നമ്മാഴ്വാർ

ആഴ്വാർ തിരുനഗരി

ഇടവം – വിശാഖം

തിരുവിരുത്തം, തിരുവാചിരിയം, പെരിയ തിരുവന്താദി, തിരുവായ്മൊഴി

ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ഈടുപെട്ടിരുന്നു. മറ്റേ എല്ലാ ആഴ്വാൻമാർക്കും വൈഷ്ണവൻമാർക്കും നേതാവ്.

മാതാ പിതാ യുവതയസ് തനയാ വിഭൂതി:
സര്‍വ്വം യദേവ നിയമേന മദന്വയാനാം |
ആദ്യസ്യ ന: കുലപതേർ  വകുളാഭിരാമം
ശ്രീമദ് തദങ്ഘ്രി യുഗളം പ്രണമാമി മൂർധ്നാ ||
ആനതിരുവിരുത്തം നൂറും അരുളിനാൻ വാഴിയേ
ആചിരിയമേഴുപാട്ടളിത്ത പിരാൻ വാഴിയേ
ഈനമറവന്താദിയെൺപത്തേഴീന്താൻ വാഴിയേ
ഇലകുതിരുവായ്മൊഴി ആയിരത്തൊരു നൂറ്റിരണ്ടുരൈത്താൻ വാഴിയേ
വാനണിയു മാമാടക്കുരുകൈ മന്നൻ വാഴിയേ
വൈകാസി വിശാഖത്തിൽ വന്തുതിത്തോൻ വാഴിയേ
സേനൈയർകോൻ അവതാരഞ്ചെയ്തവള്ളൽ വാഴിയേ
തിരുക്കുരുകൈച്ചഠകോപൻ തിരുവടികൾ വാഴിയേ

6.മധുരകവി ആഴ്വാർ

തിരുക്കോളൂർ

മേടം – ചിത്തിര

കണ്ണിനുൺ ചിറുത്താംബു

നമ്മാഴ്വാരിടത്തു ഈടുപെട്ടിരുന്നു. ആചാര്യ ഭക്തിയുടെ പ്രാമുഖ്യത്തെ ബോധിപ്പിച്ചു.

അവിദിത വിഷയാന്തര: ശഠാരേ: ഉപനിഷദാം ഉപഗാന മാത്ര ഭോഗ: |
അപി ച ഗുണ വശാത്  തദേക ശേഷി മധുരകവിർ ഹ്രുദയേ മമാവിരസ്തു ||

ചിത്തിരൈയിൽ ചിത്തിരൈനാൾ ചിറക്കവന്തോൻ വാഴിയേ
തിരുക്കോളൂരവതരിത്ത ചെൽവനാർ വാഴിയേ
ഉത്തരഗംഗാതീരത്തു ഉയർതവത്തോൻ വാഴിയേ
ഒളികദിരോൻ തെക്കുദിക്കവുകന്തുവന്തോൻ വാഴിയേ
ഭക്തിയൊടു പതിനൊന്നും പാടിനാൻ വാഴിയേ
പരാങ്കുശനേ പരനെന്നു പറ്റിനാൻ വാഴിയേ
മധ്യമമാം പദപ്പൊരുളൈ വാഴ്വിത്താൻ വാഴിയേ
മധുരകവി തിരുവടികൾ വാഴിവാഴി വാഴിയേ

7. കുലശേഖര ആഴ്വാർ

തിരുവഞ്ചിക്കളം

കുംഭം – പുണർതം

പെരുമാൾ തിരുമൊഴി, മുകുന്ദമാലാ

ശ്രീരാമാവതാരത്തിൽ ‘ഈടുപെട്ടി’രുന്നു(കൂടുതല്‍ പ്രീയം പുലര്‍ത്തി). ഭാഗവതന്മാരേയും ദിവ്യ ദേശങ്ങളേയും എപ്പോഴും സ്തുതിക്കേണമെന്നും, അവരില്‍ സംബന്ധം പുലര്‍ത്തേണമെന്നും ബോധിപ്പിച്ചു.

ഘുഷ്യതേ യസ്യ നഗരേ രംഗയാത്രാ ദിനേ ദിനേ|
തമഹം സിരസാ വന്ദേ രാജാനം കുലശേഖരം||

അഞ്ചനമാ മലൈപ്പിറവിയാതരിത്തോൻ വാഴിയേ
അണിയരങ്കർ മണത്തൂണൈയടൈന്തുയ്ന്തോൻ വാഴിയേ
വഞ്ചിനഗരന്തന്നിൽ വാഴവന്തോൻ വാഴിയേ
മാസിതനിൽ പുനർപൂശം വന്തുതിത്താൻ വാഴിയേ
അഞ്ചലെന കുടപ്പാംബിലങ്കൈയിട്ടാൻ വാഴിയേ
അനവരതം രാമകതൈയരുളുമവൻ വാഴിയേ
ചെഞ്ചൊൽമൊഴി നൂറ്റഞ്ചും ചെപ്പിനാൻ വാഴിയേ
ചേരലർകോൻ ചെങ്കമലത്തിരുവടികൾ വാഴിയേ

8. പെരിയാഴ്വാർ

ശ്രീവില്ലിപുത്തൂർ

മിഥുനം – ചോതി

തിരുപ്പല്ലാണ്ടു, പെരിയാഴ്വാർ തിരുമൊഴി

ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ഈടുപെട്ടിരുന്നു. ഭഗവാന് മംഗള ആശംസകൾ നേരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യത്തെയുണർത്തി.

ഗുരുമുഖമനധീത്യ പ്രാഹ വേദാനശേഷാൻ നരപതിപരിക്ലുപ്തം ശുല്കമാദാതുകാമ: |
ശ്വശുരമമരവന്ദ്യം രംഗനാഥസ്യ സാക്ഷാത് ദ്വിജകുലതിലകം തം വിഷ്ണുചിത്തം നമാമി||

നല്ലതിരുപ്പല്ലാണ്ടു നാൻമൂൻറോൻ വാഴിയേ
നാനൂറ്ററുപത്തൊന്നും നമക്കുരൈത്താൻ വാഴിയേ
ചൊല്ലരിയ ആനിതനിൽ ചോതിവന്താൻ വാഴിയേ
തൊടൈചൂടിക്കൊടുത്താൾതാൻ തൊഴുന്തമപ്പൻ വാഴിയേ
ചെല്‍വനംബി തന്നൈപ്പോല്‍ ചിറപ്പുറ്റാൻ വാഴിയേ
ചെൻറുകിഴിയറുത്തു മാൽ ദൈവമെൻറാൻ വാഴിയേ
വില്ലിപുത്തൂർ നഗരത്തൈ വിളങ്കവൈത്താൻ വാഴിയേ
വേദിയർകോൻ ഭട്ടർപിരാൻ മേദിനിയിൽ വാഴിയേ

9. ആണ്ടാൾ

ശ്രീവില്ലിപുത്തൂർ

കർകടകം – പൂരം

തിരുപ്പാവൈ, നാച്ചിയാർ തിരുമൊഴി

ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ഈടുപെട്ടിരുന്നു. സാക്ഷാൽ ഭൂമിദേവിയുടെ അവതാരം. ഭഗവാന് മംഗള ആശംസകൾ നേരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യത്തെ പഠിപ്പിച്ചു.

നീളാതുംഗസ്തനഗിരിതടീസുപ്തമുദ്‌ബോദ്ധ്യ കൃഷ്ണം
പാരാർഥ്യം സ്വം ശ്രുതിശതശിരസിദ്ധമദ്ധ്യാപയന്തീ |
സ്വോച്ചിഷ്ഠായാം സ്രജി നിഗളിതം യാ ബലാത്‌ക്രുത്യ ഭുങ്തേ
ഗോദാ തസ്യൈ നമ ഇദമിദം ഭൂയ ഏവാസ്തു ഭൂയഃ ||
തിരുവാടിപ്പൂരത്തു ജകത്തുദിത്താൾ വാഴിയേ
തിരുപ്പാവൈ മുപ്പതും ചെപ്പിനാൾ വാഴിയേ
പെരിയാഴ്വാർ പെറ്റെടുത്ത പെൺപിള്ളൈ വാഴിയേ
പെരുംബൂദൂർ മാമുനിക്കുപ്പിന്നാനാൾ വാഴിയേ
ഒരുനൂറ്റു നാറ്പ്പത്തു മൂന്നുരൈത്താൾ വാഴിയേ
ഉയരരങ്കർക്കേ കണ്ണിയുകന്തളിത്താൾ വാഴിയേ
മരുവാരുന്തിരുമല്ലി വളനാടി വാഴിയേ
വൺപുതുവൈ നഗർക്കോതൈ മലർപ്പദങ്കൾ വാഴിയേ

10. തൊണ്ടരടിപ്പൊടി ആഴ്വാർ

തിരുമണ്ടങ്കുടി

ധനു – ത്രുക്കേട്ട

തിരുമാലൈ, തിരുപ്പള്ളിയെഴുച്ചി

ശ്രീരംഗനാഥനിടത്തിൽ ഈടുപെട്ടിരുന്നു.. നാമ സങ്കീർത്തനം, ശരണാഗതി ഭാഗവതരുടെ മഹത്ത്വം ഇവയെക്കുറിച്ചു ബോധം വരുത്തി.

തമേവ മത്വാ പരവാസുദേവം രംഗേശയം രാജ വദർഹണീയം|
പ്രാബോധകീം യോകൃത സൂക്തിമാലാം ഭക്താംഘ്രി രേണും ഭഗവന്തമീഡേ ||
മണ്ടങ്കുടിയതനൈ വാഴ്വിത്താൻ വാഴിയേ
മാർകഴിയിൽ കേട്ടൈ നാള്‍ വന്തുതിത്താൻ വാഴിയേ
തെണ്ടിരൈ ചൂഴരരങ്കരൈയേ ദൈവമെൻറാൻ വാഴിയേ
തിരുമാലൈയൊൻപതഞ്ചും ചെപ്പിനാൻ വാഴിയേ
പണ്ടു തിരുപ്പള്ളിയെഴുച്ചി പത്തുരൈത്താൻ വാഴിയേ
പാവൈയർകൾ കലവിതനൈ പഴിത്തചെൽവൻ വാഴിയേ
തൊണ്ടുചെയ്തു തുളപത്താൽ തുലങ്കിനാൻ വാഴിയേ
തൊണ്ടരടിപ്പൊടിയാഴ്വാർ തുണൈപ്പദങ്കൾ വാഴിയേ

11. തിരുപ്പാണാഴ്വാർ

ഉറൈയൂർ

വൃശ്ചികം – രോഹിണി

അമലനാദിപിരാൻ

ശ്രീരംഗനാഥനിൽ ആണ് അദ്ദേഹം കൂടുതല്‍ ഭക്തി പുലര്‍ത്തിയത് . പെരിയ പെരുമാളുടെ(ശ്രീരംഗനാഥന്റെ) ദിവ്യമംഗള വിഗ്രഹത്തിനു് മംഗളാസാശനം ചെയ്തു.

ആപാദചൂഡമനുഭൂയ ഹരിംശയാനം
മദ്ധ്യേ കവേര ദുഹിതുര് മുദിതാന്തരാത്മാ |
അദ്രഷ്ട്രുതാം നയനയോർ വിഷയാന്തരാണാം
യോ നിശ്ചികായ മനവൈ മുനിവാഹനം തം ||
ഉംബർതൊഴും മെയ്ജ്ഞാനത്തുറൈയൂരാൻ വാഴിയേ
രോഹിണിനാൾ കാർത്തികൈയിലുദിത്തവള്ളൽ വാഴിയേ
വമ്പവിഴ്താർ മുനിതോളിൽ വന്തപിരാൻ വാഴിയേ
മലർക്കണ്ണൈ വേറൊൻറില്‍ വൈയാതാൻ വാഴിയേ
അംഭുവിയിൽ മതിളരംഗരകം പുകുന്താൻ വാഴിയേ
അമലനാദിപിരാൻ പത്തുമരുളിനാൻ വാഴിയേ
ചെമ്പൊൻ അടി മുടിയളവും സേവിപ്പോൻ വാഴിയേ
തിരുപ്പാണൻ പൊറ്പദങ്കൾ ജകതലത്തിൽ വാഴിയേ

12. തിരുമങ്കൈ ആഴ്വാർ(പരകാലന്‍)

തിരുക്കുറൈയലൂർ

കർകടകം – കാർത്തിക

പെരിയ തിരുമൊഴി, തിരുക്കുറുനതാണ്ടകം, തിരുവെഴുക്കൂറ്റിരുക്കൈ, ചിരിയ തിരുമടൽ, പെരിയ തിരുമടൽ, തിരുനെടുന്താണ്ടകം

ആടൽമാ എന്ന കുതിരയിലേറി ഒരുപാടു ദിവ്യ ദേശങ്ങളില്‍ ചെന്നു് അവിടെയെല്ലാം എംബെരുമാൻമാരെ തൊഴുതു മംഗള ആശംസകൾ പാടിയവരാണു്. ശ്രീരംഗത്തും പലവിധ കൈങ്കര്യങ്ങള്‍(സേവനങ്ങള്‍)അനുഷ്ഠിച്ചു.

കലയാമി കലിധ്വംസം കവിം ലോകദിവാകരം|
യസ്യ ഗോപി പ്രകാശാഭിർ ആവിദ്യം നിഹതം തമ: ||
കലന്ത തിരുക്കാർത്തികൈയിൽ കാർത്തികൈ വന്തോൻ വാഴിയേ
കാചിനിയൊൺ കുറൈയലൂർക്കാവലോൻ വാഴിയേ
നലന്തികഴായിരത്തെൺപത്തു നാലുരൈത്തോൻ വാഴിയേ
നാലൈന്തുമാറൈന്തും നമക്കുരൈത്താൻ വാഴിയേ
ഇലങ്കെഴുകൂറ്റിരുക്കൈയിരുമടലീന്താൻ വാഴിയേ
ഇമ്മൂന്നിൽ ഇരുനൂറ്റിരുപത്തേഴീന്താൻ വാഴിയേ
വലന്തികഴും കുമുദവല്ലി മണവാളൻ വാഴിയേ
വാൾ കലിയൻ പരകാലൻ മങ്കൈയർകോൻ വാഴിയേ

ഗുകാര: അന്ധകാര വാച്യ ശബ്ദ: – ഗു എന്ന അക്ഷരം ജ്ഞാനത്തേ ചൂഴ്ന്നിട്ടുള്ള ഇരുളിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രുകാര: തന്നിവർത്തക: – രു എന്ന അക്ഷരം ഇരുളിന്റെ നിവർത്തിയെക്കുറിക്കുന്നു. ആകയാല്‍, ഗുരു എന്ന പദം, ഇരുൾനീക്കി സത്യജ്ഞാനത്തെ ബോധിച്ചു സൻമാർഗ്ഗത്തിലാക്കുന്നവരെന്ന് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നു. ഗുരു അഥവാ ആചാര്യന്‍ എന്നീ രണ്ടു പദങ്ങളും ആത്മോപദേഷ്ടാക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.

ഗുരു പിന്നെ, ശിഷ്യൻ എന്നു തുടർച്ചയായി ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ ശാസ്ത്ര താല്പര്യയങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ച് തുടര്‍ന്ന് വരുന്ന രീതിയാണ് ഓരാൺവഴി ഗുരുപരമ്പര എന്നത്. ശ്രീലക്ഷ്മീനാഥനായ ശ്രീരംഗനാഥൻ തുടങ്ങി, ലോക ഗുരുവായ ശ്രീരാമാനുജർ എന്ന ജഗദാചാര്യൻ വഴി, സ്വയം ശ്രീരംഗനാഥൻ പോലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തന്റെ സ്വന്തം ആചാര്യനെന്നു വിളിച്ച് ആദരിച്ച മണവാളമാമുനികൾ വരെ നീണ്ടതാണു് നമ്മുടെ ഓരാൺവഴി ഗുരുപരമ്പര. ഈ ഓരാൺവഴി ആചാര്യന്‍മാരെ അറിയാം.

13. പെരിയ പെരുമാൾ

ശ്രീമന്നാരായണൻ

മീനം – രേവതി

ഭഗവദ്ഗീത, “ശ്രീശൈലേശ ദയാപാത്രം” എന്നു തുടങ്ങുന്ന മണവാളമാമുനികളുടെ ധ്യാനശ്ലോകം(തനിയൻ) ഇവ നല്കി.

ശ്രീരംഗനാഥൻ എന്നു പ്രസിദ്ധനായ ആദിഗുരു. പരമപദത്തിൽ നിന്നും സത്യലോകത്തിലേക്കു് എഴുന്നരുളി, ബ്രഹ്മാവു ആരാധന ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നീടു അയോദ്ധയിലേക്കിറങ്ങി വന്നു, ശ്രീരാമൻ ഉൾപ്പെട്ട സൂര്യവംശ രാജാക്കളുടെ ആരാധനയിലായിരുന്നു. അതിനു ശേഷം വിഭീഷണന്റെ കൂടെ വന്ന് ശ്രീരംഗത്തിലെത്തി.

ശ്രീസ്തനാഭരണം തേജ: ശ്രീരംഗേശയം ആശ്രയേ |
ചിന്താമണിം ഇവോദ്വാന്തം ഉത്സംഗേ അനന്തഭോഗിന:||
തിരുമകളും മൺമകളും ചിറക്കവന്തോൻ വാഴിയേ
ചെയ്യവിടൈത്തായ്മകളാർ സേവിപ്പോൻ വാഴിയേ
ഇരുവിശുംബിൽ വീറ്റിരുക്കും ഇമൈയവർകോൻ വാഴിയേ
ഇടർകടിയപ്പാറ്കടലൈ എയ്തിനാൻ വാഴിയേ
അരിയദശരഥൻ മകനായവതരിത്താൻ വാഴിയേ
അന്ത്യാമിത്വമും ആയിനാൻ വാഴിയേ
പെരുകിവരും പൊന്നിനടുപ്പിൻതുയിൻറാൻ വാഴിയേ
പെരിയപെരുമാൾ എങ്കൾ പിരാൻ അടികൾ വാഴിയേ

14. പെരിയ പിരാട്ടിയാർ

തിരുപ്പാൽ കടൽ ( ക്ഷീരാബ്ധി)

മീനം – ഉത്രം

ശ്രീരംഗനായകി എന്നു് ഏവരും വിളിക്കുന്ന ലോകജനനിയായ ശ്രീലക്ഷ്മി. സ്വയം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമഹിഷി. ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാൽ കാരുണ്യം സ്വരൂപമായവൾ. എംബെരുമാനോട് അടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ശുപാർശകാരിയായി (പുരുഷകാരകയായി) പൂർവാചാര്യൻമാർ കീർത്തിക്കുന്ന അമ്മ.

നമ: ശ്രീരംഗ  നായക്യൈ യത്ഭ്രൂവിഭ്രം അഭേദത: |
ഈശേശിതവ്യ  വൈഷമ്യ നിംനോന്നതം ഇദം ജഗത്  ||
പങ്കയപ്പൂവിൽ പിറന്ന പാവൈനല്ലാൾ വാഴിയേ
പങ്കുനിയിൽ ഉത്തര നാൾ പാരുദിത്താൾ വാഴിയേ
മങ്കൈയർകൾ തിലകമെന വന്ത ചെൽവി വാഴിയേ
മാലരംഗർ മണിമാർബൈ മന്നുമവൾ വാഴിയേ
എങ്കളെഴിൽ സേനൈമന്നർക്കു ഇതമുരൈത്താൾ വാഴിയേ
ഇരുപത്തഞ്ചു ഉൾപൊരുൾ മാൽ ഇയംബുമവൾ വാഴിയേ
ചെങ്കമലച്ചെയ്യരങ്കം ചെഴിക്കവന്താൾ വാഴിയേ
ശ്രീരംഗ നായകിയാർ തിരുവടികൾ വാഴിയേ

15. സേനൈ മുതലിയാർ(വിഷ്വക്സേനര്‍)

തുലാം – പൂരാടം

വിഷ്വക്സേന സംഹിത

പരമപദത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സേനാ നായകൻ. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായ കാര്യനിര്വാഹകൻ. നിത്യവും ഭഗവാൻ ഭുജിച്ച പ്രസാദത്തിനു ആദ്യ അവകാശിയായതു കൊണ്ടു് ശേഷാശനർ എന്ന തിരുനാമം കൂടിയുണ്ടു്.

ശ്രീരംഗചന്ദ്രമസം ഇന്ദിരയാ വിഹർതും
വിന്യസ്യ വിസ്വ ചിദചിന്നയനാധികാരം |
യോ നിര്വഹത്യ നിശമംഗുലി മുദ്രയൈവ
സേനാന്യം അന്യ വിമുഖാസ്തമസി ശ്രിയാമ ||
ഓങ്കു തുലാപ്പൂരത്തുദിത്ത ചെൽവൻ വാഴിയേ
ഒണ്ടൊടിയാൾ സൂത്രവതി ഉറൈ മാർബൻ വാഴിയേ
ഈങ്കുലകിൽ ശഠകോപർക്കിദമുരൈത്താൻ വാഴിയേ
എഴിൽ പിരംബിൻ ചെങ്കോലൈ ഏന്തുമവൻ വാഴിയേ
പാങ്കുടൻ മുപ്പത്തുമൂവർ പണിയുമവൻ വാഴിയേ
പങ്കയത്താൾ തിരുവടിയൈപ്പറ്റിനാൻ വാഴിയേ
തേങ്കുപുകഴരങ്കരൈയേ ചിന്തൈ ചെയ്വോൻ വാഴിയേ
സേനയർകോൻ ചെങ്കമലത്തിരുവടികൾ വാഴിയേ

16. നമ്മാഴ്വാർ (ശഠകോപൻ)

ആഴ്വാർ തിരുനഗരി അവതരിച്ചു

ഇടവം – വിശാഖം നക്ഷത്രം

തിരുവിരുത്തം, തിരുവാചിരിയം, പെരിയ തിരുവന്താദി, തിരുവായ്മൊഴി ഇവ രചിച്ചു

ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ഈടുപെട്ടിരുന്നു. മറ്റ് എല്ലാ ആഴ്വാൻമാർക്കും വൈഷ്ണവൻമാർക്കും നേതാവും.

മാതാ പിതാ യുവതയസ് തനയാ വിഭൂതി:
സര്വം യദേവ നിയമേന മദന്വയാനാം |
ആദ്യസ്യ ന: കുലപതേർ  വകുളാഭിരാമം
ശ്രീമദ് തദങ്ഘ്രി യുഗളം പ്രണമാമി മൂർധ്നാ ||
തിരുക്കുരുകൈപ്പെരുമാൾ തൻ തിരുത്താൾകൾ വാഴിയേ
തിരുവാന തിരുമുഖത്തുച്ചെവ്വി എൻറും വാഴിയേ
ഇരുക്കുമൊഴി എന്നെഞ്ഞിൽ തേക്കിനാൻ വാഴിയേ
എന്തൈ യതിരാജർക്കു ഇറൈവനാർ വാഴിയേ
കരുക്കുഴിയിൽ പുകാവണ്ണം കാത്തരുൾവോൻ വാഴിയേ
കാചിനിയിൽ ആർയനൈക്കാട്ടിനാൻ വാഴിയേ
വരുത്തമറ വന്തെന്നൈ വാഴ്വിത്താൻ വാഴിയേ
മധുരകവിതം പിരാൻ വാഴി വാഴി വാഴിയേ

17.നാഥമുനികൾ (ശ്രീരംഗനാഥ മുനി)

കാട്ടു മന്നാർ കോയിൻ (വീരനാരായണപുരം)

ആനി – മിഥുനം

ന്യായ തത്വം, യോഗ രഹസ്യം, പുരുഷ നിർണയം

നമ്മാഴ്വാരുടെ അവതാര സ്ഥലത്തുച്ചെന്നു ആഴ്വാരെ ധ്യാനിച്ചു് നാലായിരം ദിവ്യ പ്രബന്ധങ്ങളെയും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളെയും നേടിയെടുത്തു.

നമോ അചിന്ത്യ അദ്ഭുത അക്ളിഷ്ട ജ്ഞാന വൈരാഗ്യ രാശയേ|
നാഥായ മുനയെ അഗാധ ഭഗവദ് ഭക്തി സിന്ധവേ ||
ആനിതന്നിൽ അനുഷത്തിൽ അവതരിത്താൻ വാഴിയേ
ആളവന്താർക്കു ഉപദേശമരുളിവൈത്താൻ വാഴിയേ
ഭാനു തെക്കിൽ കണ്ടവൻ ചൊൽ പലവുരൈത്താൻ വാഴിയേ
പരാങ്കുശനാർ ചൊൽ പ്രബന്ധം പരിന്തു കറ്റാൻ വാഴിയേ
ഗാനമുറത്താളത്തിൽ കണ്ടിസൈത്താൻ വാഴിയേ
കരുണയിനാൽ ഉപദേശ ഗതിയളിത്താൻ വാഴിയേ
നാനിലത്തിൽ ഗുരുവരൈയൈ നാട്ടിനാൻ വാഴിയേ
നലം തികഴും നാഥമുനി നറ്പദങ്കൾ വാഴിയേ

18. ഉയ്യക്കൊണ്ടാർ (പുണ്ടരീകാക്ഷർ)

തിരുവെള്ളറൈ

മേടം – കാർത്തിക

നാലായിരം ദിവ്യ പ്രബന്ധങ്ങളെയും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളെയും നാഥമുനികളില് നിന്നും നന്നായിപ്പഠിച്ചു വളർത്തി പ്രബലമാക്കി.

നമ: പംകജ നേത്രായ നാഥ: ശ്രീ പാദ പംകജേ !
ന്യസ്ത സർവ ഭരായ അസ്മാദ് കുല നാഥായ ധീമതേ ||
വാലവെയ്യോൻതനൈ വെൻറ വടിവഴകൻ വാഴിയേ
മാൽ മണക്കാൽ നംബി തൊഴും മലർപ്പദത്തോൻ വാഴിയേ
ശീലമികു നാഥമുനി ചീരുരൈപ്പോൻ വാഴിയേ
ചിത്തിരൈയിൽ കാർത്തികനാൾ ചിറക്ക വനതോൻ വാഴിയേ
നാലിരണ്ടും ഐയൈന്തും നമക്കുരൈത്താൻ വാഴിയേ
നാലെട്ടിൻ ഉൾപൊരുളൈ നടത്തിനാൻ വാഴിയേ
മാൽ അരംഗ മണവാളർ വളമുരൈപ്പോൻ വാഴിയേ
വൈയം ഉയ്യക്കൊണ്ടവർ താൾ വൈയകത്തിൽ വാഴിയേ

19. മണക്കാൽ നംബി (ശ്രീരാമമിശ്രർ)

മണക്കാൽ (ശ്രീരംഗത്തിനടുത്തു)

കുംഭം – മകം

ആളവന്താരെ(യമുനാചാര്യരെ) സമ്പ്രദായത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു, നമ്മൾ ഏവർക്കും ശ്രേഷ്ഠനായ യാമുനാചാര്യരാക്കിയെടുത്തു.

അയത്നത:  യാമുനാം ആത്മ ദാസം അലറ്ക്ക പത്രാർപ്പണ നിഷ്ക്രയേണ |
യ: ക്രീതവാൻ ആസ്തിത യൌവരാജ്യം നമാമിതം രാമമേയ സത്വം ||
ദേശമുയ്യക്കൊണ്ടവർ താൾ ചെന്നി വൈപ്പോൻ വാഴിയേ
തെന്നരംഗർ ചീരരുളൈച്ചേർന്തിരുപ്പോൻ വാഴിയേ
ദാശരഥി തിരുനാമം തഴൈക്ക വന്തോൻ വാഴിയേ
തമിഴ്നാഥമുനി ഉകപ്പൈ സ്ഥാപിത്താൻ വാഴിയേ
നേശമുടൻ ആർയനൈ നിയമിത്താൻ വാഴിയേ
നീൾനിലത്തിൽ പതിൻമർ കലൈ നിറുത്തിനാൻ വാഴിയേ
മാശി മകംതനിൽ വിളങ്ക വന്തുദിത്താൻ വാഴിയേ
മാൽ മണക്കാൽ നംബി പദം വൈയകത്തിൽ വാഴിയേ

20. ആളവന്താർ (യാമുനാചാര്യർ)

കാട്ടു മന്നാർ കോയിൻ (വീരനാരായണപുരം)

കടകം – ഉത്രാടം

ഗീതാർത്ഥ സങ്ഗ്രഹം, ആഗമ പ്രാമാണ്യം, ചതുശ്ലോകീ, സ്തോത്ര രത്നം മുതലായവ

ഭക്തിയെന്നാൽ എന്തെന്നു് സ്തോത്ര രത്നത്തിൽ തെളിച്ചുപറഞ്ഞു, ഭാഗവതന്മാരായ എല്ലാവരെയും വേര്‍തിരിവില്ലാതെ, സമഭാവനയോടെ കണ്ടു. എല്ലാവരെയും സമഭാവത്തില്‍ കാണണമെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു.. ശ്രീരാമാനുജരെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട അറിവ് പകരാനായി ആറു ശിഷ്യരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് എല്ലാം പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു, സര്‍വ്വവും ചിട്ടപ്പെടുത്തി വെച്ചു.

യത് പദാമ്ഭോരുഹധ്യാന വിധ്വസ്താശേഷകല്‍മഷ |
വസ്തുതാമുപയാതോഹം യാമുനേയം നമാമി തം ||
മച്ചണിയും മതിളരംഗം വാഴ്വിത്താൻ വാഴിയേ
മറൈനാൻഗും ഓരുരുവിൻ മക്ഴ്ന്തു കറ്റാൻ വാഴിയേ
പച്ചൈയിട്ട രാമർപദം പകരുമവൻ വാഴിയേ
പാടിയത്തോൻ ഈടേറപ്പാര്വൈ ചെയ്തോൻ വാഴിയേ
കച്ചി നഗർ മായനിരു കഴൽ പണിന്തോൻ വാഴിയേ
കടക ഉത്രാടത്തുക്കലുദിത്താൻ വാഴിയേ
അച്ചമറ മനമകിഴ്ച്ചി അണൈന്തിട്ടാൻ വാഴിയേ
ആളവന്താർ താളിണകൾ അനവരതം വാഴിയേ

21. പെരിയനംബി (മഹാപൂർണർ)

ശ്രീരംഗം

ധനു – ത്രുക്കേട്ട

തിരുപ്പതിക്കോവൈ

ആളവന്താരെയും ശ്രീരാമാനുജരെയും വളരെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. ശ്രീരാമാനുജരെ ശ്രീരംഗത്തിലേക്കു എഴുന്നരുളിപ്പിച്ചു ശ്രീരംഗ ശ്രീയ്ക്ക് ശ്രീയുണ്ടാക്കി(ഐശ്വര്യം പൂര്‍ണ്ണമാക്കി).

കമലാപതി കല്യാണ ഗുണാമൃത നിഷേവയാ |
പൂര്‍ണ കാമായ സതതം പൂര്‍ണായ മഹതേ നമ: ||
അമ്പുവിയിൽ പതിൻമർകലൈ അയ്ന്തുരൈപ്പോൻ വാഴിയേ
ആളവന്താർ താളിണയൈ അടൈന്തുയ്ന്തോൻ വാഴിയേ
ഉംബർ തൊഴും അരംഗേശർക്കു ഉകപ്പുടയോൻ വാഴിയേ
ഓങ്കു ധനുക്കേട്ടതനിൽ ഉദിത്ത പിരാൻ വാഴിയേ
വമ്പവിഴ്താർ വരദരുരൈ വാഴി ചെയ്താൻ വാഴിയേ
മാറനേർ നംബിക്കു വാഴ്വളിത്താൻ വാഴിയേ
എംബെരുമാനാർ മുനിവർക്കു ഇദമുരൈത്താൻ വാഴിയേ
എഴിൽ പെരിയനംബി ചരൺ ഇനിതൂഴി വാഴിയേ

22. എംബെരുമാനാർ (ശ്രീ രാമാനുജർ)

ശ്രീപെരുമ്പുതൂർ അവതരിച്ചു

മേടം – തിരുവാതിര നക്ഷത്രം

ശ്രീഭാഷ്യം, ഗീതാ ഭാഷ്യം, വേദാർത്ഥ സങ്ഗ്രഹം, വേദാന്ത ദീപം, വേദാന്ത സാരം, ശരണാഗതി ഗദ്യം, ശ്രീരംഗ ഗദ്യം, ശ്രീവൈകുണ്ഠ ഗദ്യം, നിത്യ ഗ്രന്ഥം എന്നിവ കൃതികള്‍.

വിശിഷ്ടാദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെ വളർത്തിയ ആചാര്യന്മാരിൽ പ്രധാനി. സമ്പ്രദായത്തെ ഭാരത ദേശം മുഴുവനും പരത്തി.

യോനിത്യം അച്യുത പദാംബുജ യുഗ്മരുക്മ
വ്യാമോഹതസ്തദിതരാണി തൃണായ മേനേ
അസ്മദ്ഗുരോർ ഭഗവതോസ്യ ദയൈകസിന്ധോ:
രാമാനുജസ്യ ചരണൗ ശരണം പ്രപദ്യേ
ഹസ്തിഗിരി അരുളാളർ അടിപണിന്തോൻ വാഴിയേ
അരുട്കച്ചി നംബിയുരൈ ആറുപെറ്റോൻ വാഴിയേ
ഭക്തിയുടൻ പാദ്യത്തൈ പകർന്തിട്ടാൻ വാഴിയേ
പതിൻമർകലൈ ഉട്പൊരുളൈ പരിന്തു കറ്റാൻ വാഴിയേ
ശുദ്ധ മകിഴ്മാറനടി തൊഴുതുയ്ന്തോൻ വാഴിയേ
തൊൽ പെരിയ നംബി ചരൺ തോൻ്റിനാൻ വാഴിയേ
ചിത്തിരയിൽ ആതിര നാൾ ചിറക്ക വന്തോൻ വാഴിയേ
ചീർ പെരുമ്പുദൂർ മുനിവൻ തിരുവടികൾ വാഴിയേ

23. എംബാർ (ഗോവിന്ദപ്പെരുമാൾ)

മധുര മംഗലം

മകരം – പുണർതം

വിജ്ഞാന സ്തുതി, എംബെരുമാനാർ വടിവഴകു പാസുരം.

എംബെരുമാനാരുടെ പാദച്ചുവടെന്നു പ്രസിദ്ധനായി. ഭഗവദ്വിഷയത്തിനു പരമ രസികനും മറ്റെല്ലാത്തിനും മഹാ വിരക്തനുമായിരുന്നു.

രാമാനുജ പദ ഛായാ ഗോവിന്ദാഹ്വ അനപായിനീ 
തദാ യത്ത സ്വരൂപാ സാ ജീയാൻ മദ് വിശ്രമസ്ഥലീ
പൂവളരും തിരുമകളാർ പൊലിവുറ്റോൻ വാഴിയേ
പൊയ്കൈ മുദൽ പതിൻമർ കലൈപ്പൊരുൾ ഉരൈപ്പോൻ വാഴിയേ
മാവളരും പൂദൂരാൻ മലർ പദത്തോൻ വാഴിയേ
മകരത്തിൽ പുനർപൂശം വന്തുദിത്തോൻ വാഴിയേ
ദേവുമെപ്പൊരുളും പടൈക്കത്തിരൂന്തിനാൻ വാഴിയേ
തിരുമലൈ നംബിക്കവനടിമൈ ചെയ്യുമവൻ വാഴിയേ
പാവൈയർകൾ കലവിയിരുൾ പകലെൻറാൻ വാഴിയേ
ദട്ടർതൊഴും എംബാർ പൊറ്പദമിരണ്ടും വാഴിയേ

24. പരാശര ഭട്ടർ

ശ്രീരംഗം

ഇടവം – അനുഷം

ശ്രീരംഗരാജ സ്തവം, അഷ്ടശ്ലോകീ, ശ്രീ ഗുണരത്ന കോശം മുദലായവ.

എംബെരുമാനാരുടെ പാദച്ചുവടെന്നു പ്രസിദ്ധനായി. ഭഗവദ്വിഷയത്തിനു പരമ രസികനും മറ്റെല്ലാത്തിനും മഹാ വിരക്തനുമായിരുന്നു.

ശ്രീ പരാശര ഭട്ടാര്യ ശ്രീരംഗേശ പുരോഹിത:|
ശ്രീവത്സാങ്ഗ സുത: ശ്രീമാൻ ശ്രേയസേ മേ അസ്തു ഭുയസേ||
തെന്നരംഗർ മൈന്തൻ എനച്ചിറക്ക വന്തോൻ വാഴിയേ
തിരുനെടുന്താണ്ടകപ്പൊരുളൈ ചെപ്പുമവൻ വാഴിയേ
അന്നവയൽ പൂദൂരാൻ അടിപണിന്തോൻ വാഴിയേ
അനവരതം എംബാരുക്കു ആൾചെയ്വോൻ വാഴിയേ
മന്നുതിരുക്കൂരനാർ വളമുരൈപ്പോൻ വാഴിയേ
വൈകാശിയനുഷത്തിൽ വന്തുദിത്തോൻ വാഴിയേ
പന്നുകലൈ നാൽവേദപ്പയൻ തെരിന്തോൻ വാഴിയേ
പരാശരനാം ചീർ ഭട്ടർ പാരുലകിൽ വാഴിയേ

24. നഞ്ചീയർ(വേദാന്തി)

തിരുനാരായണപുരം

മീനം – ഉത്രം

തിരുവായ്മൊഴി 9000പ്പടി വ്യാഖ്യാനവും മറ്റു് ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങളും.

ഭട്ടർ തിരുത്തിയെടുത്തവരാണു. അദ്വൈത വിദ്വാനായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം ഭട്ടരുടെ ശ്രമത്താല്‍ ഉയർന്നൊരു ശ്രീവൈഷ്ണവരായി മാറി. ഭട്ടരുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും തിളക്കം കൂടിയവരായിരുന്നു. വേദാന്താചാര്യർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

നമോ വേദാന്ത വേദ്യായ ജഗൻ മംഗള ഹേതവേ 
യസ്യ വാഗാമൃതാസാര ഭൂരിതം ഭുവനത്രയം
തെണ്ടിരൈ ചൂഴ്തിരുവരംഗം ചെഴിക്ക വന്തോൻ വാഴിയേ
ശ്രീമാധവനെന്നും ചെൽവനാർ വാഴിയേ
പണ്ടൈ മറൈത്തമിഴ്പ്പൊരുളൈ പകരവന്തോൻ വാഴിയേ
പങ്കുനിയിൽ ഉത്തരനാൾ പാരുദിത്താൻ വാഴിയേ
ഒണ്ടൊടിയാൾ കലവിതന്നൈ ഒഴിത്തിട്ടാൻ വാഴിയേ
ഒൻപതിനായിരപ്പൊരുളൈ ഓതുമവൻ വാഴിയേ
എൺദിശയും ചീർ ഭട്ടർ ഇണയടിയോന്‍ വാഴിയേ
എഴിൽപെരുകും നഞ്ചീയർ ഇനിതൂഴി വാഴിയേ

26. നമ്പിള്ളൈ (ലോകാചാര്യർ)

നംബൂർ

വൃശ്ചികം – കാർത്തിക

തിരുവായ്മൊഴി 36000പ്പടി വ്യാഖ്യാനവും വേറെ ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങളും.

സംസ്കൃത ദ്രാവിഡ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ മികച്ച നിപുണൻ. ആദ്യമായി ശിരീരംഗം ക്ഷേത്രത്തിൽത്തന്നേ തിരുവായ്മൊഴിയെ വിശദമായി ഉപന്യസിച്ചു(പ്രഭാഷണ പരമ്പരകള്‍ നടത്തുന്നതിനെ ആണ് ഉപന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്). തിരുമങ്കയാഴ്വാരുടെ അവതാരമായി കരുതുന്നു.

വേദാന്ത വേദ്യ അമൃത വാരിരാശേ:
വേദാർത്ഥ സാര അമൃത പൂരമഗ്ര്യം |ദായ വര്ഷന്തം അഹം പ്രപദ്യേ
കാരുണ്യ പൂർണം കലിവൈരിദാസം ||
ദേമരുവും ചെങ്കമലത്തിരുത്താൾകൾ വാഴിയേ
തിരുവരൈയിൽ പട്ടാടൈ ചേർമരുങ്കും വാഴിയേ
ദാമമണി വടമാർബും പുരിനൂലും വാഴിയേ
താമരൈക്കൈ ഇണയഴകും തടംഭുയമും വാഴിയേ
പാമരുവും തമിഴ്വേദം പയിൽ പവളം വാഴിയേ
ഭാഷിയത്തിൻ പൊരുൾതന്നൈപ്പകർ നാവും വാഴിയേ
നാമനുതൽ മതിമുഖമും തിരുമുടിയും വാഴിയേ
നമ്പിള്ളൈ വടിവഴകും നാൾതോറും വാഴിയേ

27. വടക്കുത്തിരുവീദിപ്പിള്ളൈ (ശ്രീകൃഷ്ണപാദര്‍)

ശ്രീരംഗം

മിഥുനം – ചോതി

തിരുവായ്മൊഴി 36000പ്പടി വ്യാഖ്യാനം.

നമ്പിള്ളയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ. നമ്പിള്ളൈയുടെ ഊടു എന്ന തിരുവായ്മൊഴി പ്രഭാഷണങ്ങളെ ഓലച്ചുവടികളിൽ എഴുതിയെടുത്തു. പിള്ളൈ ലോകാചാര്യർ, അഴകിയ മണവാളപ്പെരുമാൾ നായനാർ എന്ന രണ്ടു പുത്ര രത്നങ്ങളെ ശ്രീവൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിനായിക്കൊടുത്തു.

ശ്രീ കൃഷ്ണ പാദ പാദാബ്ജേ നമാമി ശിരസാ സദാ|
യത് പ്രസാദ പ്രഭാവേന സർവ സിദ്ധിരഭൂന്മമ||
ആനിതന്നിൽ ചോതിന്നാൾ അവതരിത്തോൻ വാഴിയേ
ആഴ്വാർകൾ കലൈപ്പൊരുളൈ ആയ്ന്തുരൈപ്പോൻ വാഴിയേ
താനുകന്ത നമ്പിള്ളൈ താൾതൊഴുവോൻ വാഴിയേ
ശഠകോപൻ തമിഴ്ക്കീടു ചാർത്തിനാൻ വാഴിയേ
നാനിലത്തിൽ ഭാഷ്യത്തൈ നടത്തിനാൻ വാഴിയേ
നല്ല ഉലകാരിയനൈ നമക്കളിത്താൻ വാഴിയേ
ഈനമറ എമൈയാളും ഇറൈവനാർ വാഴിയേ
എങ്കൾ വടവീതിപ്പിള്ളൈ ഇണയടികൾ വാഴിയേ

28. പിള്ളൈ ലോകാചാര്യർ

ശ്രീരംഗം

തുലാം – തിരുവോണം

മുമുക്ഷുപ്പടി, തത്വത്രയം, ശ്രീവചന ഭൂഷണം തുടങ്ങിയ 18 രഹസ്യാർത്ഥ ഗ്രനഥങ്ങൾ ഇത്യാദിയായവ.

ഉയർന്ന പരമ രഹസ്യങ്ങളെ ഏവരും ഇളപ്പം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ലളിതമായെഴുതിയ കരുണാ സാഗരൻ.

ലോകാചാര്യായ ഗുരവേ കൃഷ്ണപാദസ്യ സൂനവേ |
സംസാരഭോഗിസന്ദഷ്ടജീവജീവാതവേ നമ: ||
ഹസ്തിഗിരി അരുളാളർ അനുമതിയോൻ വാഴിയേ
ഐപ്പശിയിൽ തിരുവോണത്തവതരിത്തോൻ വാഴിയേ
മുക്തിനെറി മറൈത്തമിഴാൽ മൊഴിന്തരുൾവോൻ വാഴിയേ
മൂതരിയ മണവാളൻ മുൻപുദിത്താൻ വാഴിയേ
നിത്യം നമ്പിള്ളൈപദം നെഞ്ചിൽ വൈപ്പോൻ വാഴിയേ
നീൾ വചന ഭൂഷണത്തിൽ നിയമിത്താൻ വാഴിയേ
ഉത്തമാം മുടുംബൈ നഗർ ഉദിത്ത വള്ളൽ വാഴിയേ
ഉലകാരിയൻ പദങ്കൾ ഊഴിതൊറും വാഴിയേ

29. തിരുവായ്മൊഴിപ്പിള്ളൈ (ശ്രീശൈലേശർ)

കൊന്തകൈ

ഇടവം – വിശാഖം

പെരിയാഴ്വാർ തിരുമൊഴി സ്വാപദേശം.

നമ്മാഴ്വാർക്കും അവരുടെ തിരുവായ്മൊഴിക്കായും മാത്രം ജീവിച്ചിരുന്നു. ആഴ്വാർ തിരുനഗരി ക്ഷേത്രത്തെ പുനർനിർമിച്ചു, ശ്രീരാമാനുജർക്കും പുതിയ ക്ഷേത്രം പണിഞ്ഞു.

നമ: ശ്രീശൈലനാഥായ കുന്തീനഗരജന്മനേ| 
പ്രസാദലബ്ദപരമപ്രാപ്യകൈങ്കര്യശാലിനേ ||
വൈയകമെൺ ശഠകോപൻ മറൈവളർത്തോൻ വാഴിയേ
വൈകാശി വിശാഖത്തിൽ വന്തുദിത്താൻ വാഴിയേ
ഐയൻ അരുൾമാരി കലൈ ആയ്ന്തുരൈപ്പോൻ വാഴിയേ
അഴകാരും യതിരാജർ അടിപണിവോൻ വാഴിയേ
തുയ്യ ഉലകാരിയൻ തൻ തുണൈപ്പദത്തോൻ വാഴിയേ
തൊൽ കുരുകാപുരി അതനൈത്തുലക്കിനാൻ വാഴിയേ
ദൈവനഗർ കുന്തി തന്നിൽ ചിറക്ക വന്തോൻ വാഴിയേ
തിരുവായ്മൊഴിപ്പിള്ളൈ തിരുവടികൾ വാഴിയേ

30. മണവാള മാമുനികൾ (രമ്യ ജാമാത്രു മുനി)

ആഴ്വാർ തിരുനഗരി

തുലാം – മൂലം

സ്തോത്രങ്ങൾ, തമിഴ് പ്രബന്ധങ്ങൾ, വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇത്യാദി.

ശ്രീരാമാനുജരുടെ പുനരവതാരം. തിരുവായ്മൊഴി വ്യാഖ്യാനമായ ഈടിനെ ഒരു വര്ഷകാലം ശ്രീരംഗനാഥന്റെ സമക്ഷം ഉപന്യസിച്ചു. ശ്രീരംഗനാഥന്‍ ബാലരൂപത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് മാമുനികളെ തന്റെയും ആചാര്യനായി വരിച്ചു കൊണ്ട് ശ്രീശൈലേശ ദയാപാത്രമെന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആചാര്യധ്യാനം ( തനിയന്‍) സമർപ്പിച്ചു.

ശ്രീശൈലേശദയാപാത്രം ധീഭക്ത്യാദിഗുണാർണവം |
യതീന്ദ്രപ്രവണം വന്ദേ രമ്യജാമാതരം മുനിം ||
ഇപ്പുവിയൽ അരംഗേശർക്കീടളിത്താൻ വാഴിയേ
എഴിൽ തിരുവായ്മൊഴിപ്പിള്ളൈ ഇണയടിയോൻ വാഴിയേ
ഐപ്പശിയ്ൽ തിരുമൂലത്തവതരിത്താൻ വാഴിയേ
അരവരചപ്പെരുഞ്ചോതി അനന്തനെൻറും വാഴിയേ
എപ്പുവിയും ശ്രീശൈലം ഏത്തവന്തോൻ വാഴിയേ
ഏരാരുമെതിരാജനെനവുദിത്താൻ വാഴിയേ
മുപ്പുരിനൂൽ മണിവടമും മുക്കോൽധരിത്തോൻ വാഴിയേ
മൂതരിയ മണവാളമാമുനിവൻ വാഴിയേ

അടിയൻ സൗരിരാജൻ രാമാനുജ ദാസൻ

ഉറവിടം : http://pillai.koyil.org/index.php/2020/05/know-our-azhwars-and-acharyas/

ഉറവിടം : https://srivaishnavagranthamsmalayalam.wordpress.com/

പ്രമേയം (ലക്ഷ്യം) – http://koyil.org
പ്രമാണം (വേദം) – http://granthams.koyil.org
പ്രമാതാവ് (ആചാര്യന്മാർ) – http://acharyas.koyil.org
ശ്രീവൈഷ്ണവ വിദ്യാഭ്യാസം / കുട്ടികള്‍ക്ക് – http://pillai.koyil.org

Learn SrI varavaramuni dhinacharyA (ஸ்ரீ வரவரமுநி திநசர்யை)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

mamunigal-srirangammAmunigaL – SrIrangam

eRumbiappA-kAnchieRumbi appA – kAnchIpuram

Author – eRumbi appA

Santhai class schedule, joining details, full audio recordings (classes, simple explanations (speeches) etc) can be seen at http://pillai.koyil.org/index.php/2017/11/learners-series/ .


Santhai (Learning) classes (ஸந்தை வகுப்புகள்)

pUrva dhinacharyA
Step 1 (half line)
Step 2 (one line)
uththara dhinacharyA
Step 1 (half line)
Step 2 (one line)

Step 3 (full SlOkam)

Audio Downloads (Click the links to download the MP3 files and listen)

pUrva dhinacharyA
uththara dhinacharyA

Meanings (discourses)

Lectures (in thamizh based on thiruppathi T A krishNamAchAryar swamy’s vyAkyAnam)

அறிமுகம்

pUrva dhinacharyA

தனியன் மற்றும் ஶ்லோகம் 1
ஶ்லோகங்கள் 2 to 4
ஶ்லோகங்கள் 5 to 8
ஶ்லோகங்கள் 9
ஶ்லோகங்கள் 10 to 13
ஶ்லோகங்கள் 14 to 15
ஶ்லோகங்கள் 16 to 18
ஶ்லோகங்கள் 19 to 21
ஶ்லோகங்கள் 22 to 23
ஶ்லோகங்கள் 24 to 27
ஶ்லோகங்கள் 28 to 29
ஶ்லோகங்கள் 30 to 32

uththara dhinacharyA

ஶ்லோகம் 1
ஶ்லோகங்கள் 2 to 5
ஶ்லோகங்கள் 6 to 9
ஶ்லோகங்கள் 10 to 14

Audio Downloads (Click the links to download the MP3 files and listen)

pUrva dhinacharyA

uththara dhinacharyA

Meanings (vyAkyAnam-text)

Recital (Audio)

Learn SrI dhEvarAja ashtakam (ஸ்ரீ தேவராஜ அஷ்டகம்)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

dhevaperumal-nachiyars-perundhevi-thayarperundhEvith thAyAr, varadharAja perumAL with ubhaya nAchchiyArs – kAnchIpuram

thirukkachi-nambi-kanchithirukkachchi nambi – kAnchIpuram

Author – thirukkachchi nambi

Santhai class schedule, joining details, full audio recordings (classes, simple explanations (speeches) etc) can be seen at http://pillai.koyil.org/index.php/2017/11/learners-series/ .


Santhai (Learning) classes (ஸந்தை வகுப்புகள்)

Step 1 (half-line)
Step 2 (one line)

Step 3 (full SlOkam)

Audio Downloads (Click the links to download the MP3 files and listen)

Audio – http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/12/sri-dhevaraja-ashtakam-audio/

Meanings (discourses)

Lectures (in thamizh based on kAnchI P B aNNangarAchAryar swamy’s vyAkyAnam)

விளக்கவுரை-தனியன்
விளக்கவுரை – ஶ்லோகங்கள்

Lectures (in English based on kAnchI P B aNNangarAchAryar swamy’s vyAkyAnam)

SrI dhEvarAja ashtakam Lecture

Audio Downloads (Click the links to download the MP3 files and listen)

Meanings (vyAkyAnam-text)

ஸ்ரீவைஷ்ணவம் – பால பாடம் – அபசாரங்கள்

Published by:

ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம: ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம: ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஸ்ரீவைஷ்ணவம் – பால பாடம்

<< கைங்கர்யம்

பராசரன் வ்யாசன் வேதவல்லி அத்துழாய் நால்வரும் ஆண்டாள் பாட்டியின் அகத்திற்கு வருகிறார்கள்.

பாட்டி : வாருங்கள் குழந்தைகளே. கை கால்களை அலம்பிக் கொள்ளுங்கள். நான் உங்களுக்கு பெருமாள் அமுது செய்த பழங்களைத் தருகிறேன். இந்த மாதத்தின் சிறப்பு என்னவென்று தெரியுமா?

பராசரன் :  நான் சொல்கிறேன் பாட்டி. நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்லியது நினைவிருக்கிறது. மணவாள மாமுனிகள் அவதரித்த மாதம் இது. ஐப்பசி மாதம் மூலம் திருநக்ஷத்திரம் .

வேதவல்லி : ஆமாம். மேலும் முதலாழ்வார்கள் , சேனை முதலியார் மற்றும் பிள்ளை உலகாசிரியரும் இதே மாதத்தில் தான் அவதரித்தார்கள். சரியா பாட்டி?

பாட்டி : மிக நன்றாக சொன்னீர்கள். இதுவரை ஆழ்வார்கள், ஆசார்யர்கள், அனுஷ்டானம், கைங்கர்யம் பற்றிய விஷயங்களைப் பார்த்தோம். அடுத்ததாக அபசாரங்களைப் பற்றித் தெரிந்துகொள்வோம்.
வ்யாசன் : அபசாரம் என்றால் என்ன பாட்டி ?
பாட்டி : அபசாரம் என்பது எம்பெருமானிடத்திலும், அவன் அடியார்களிடத்திலும் புரியும் குற்றம். நாம் எப்பொழுதும் அவனுக்கும், அவன் அடியார்களுக்கும் திருவுள்ளமுகக்கும்படி நடந்துகொள்ள வேண்டும். அவனுக்கும், அவன் அடியார்களுக்கும் எந்த ஒரு செயல் திருவுள்ளமுகக்கவில்லையோ அதுவே அபசாரம் ஆகும் . நாம் தவிர்க்க வேண்டிய அபசாரம் / குற்றங்களைப் பற்றிக் காண்போம்.
அத்துழாய் : பாட்டி , சற்று விரிவாக கூறுங்களேன்.
பாட்டி : ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுக்கு சாஸ்த்ரமே ஆதாரம்/வழிகாட்டி. நம் பூர்வாசார்யர்கள் சாஸ்த்ரத்தின் மீது அதீத நம்பிக்கையுடன் தங்களது அனுஷ்டானங்களை மிகச்சரியாகக் கடைபிடித்தார்கள். நாமும் எம்பெருமானிடமும் , அவன் அடியார்களிடமும் அபசாரப்படாமல் இருத்தல் வேண்டும். இப்பொழுது நாம் அபசாரத்தின் வகைகளைப் பற்றிக் காண்போம். முதலில் பகவத் அபசாரத்தைப் பற்றிக் காண்போம்.

வியாசன் : எம்பெருமானிடத்தில் இழைக்கப்படும் குற்றமே பகவத் அபசாரம். சரியா பாட்டி ?
பாட்டி : சரியாக சொன்னாய். இப்பொழுது நான் சொல்லப்போகும் பட்டியல் தவிர்க்கவேண்டிய பகவத் அபசாரம் ஆகும். அவை 
  • ஸ்ரீமந்நாராயணனுக்கு நிகராக/சமமாக அவனால் படைக்கப்பட்ட இதர தேவதைகளான பிரமன், சிவன், வாயு, வருணன்,  இந்த்ரன் போன்றவர்களை நினைப்பது குற்றமாகும் / பகவத் அபசாரம் ஆகும் .

  • ஸ்ரீவைஷ்ணவனான பின்பு எம்பெருமானை தவிர இதர தேவதைகளைப் பூசிப்பது/தொழுவது கூடாது. அனைத்தும் எம்பெருமானிடத்திலிருந்தே தோன்றியது என்பதை நினைவில் கொள்ளவேண்டும்.

  • நித்ய கர்மாநுஷ்டானங்களைக் கடைபிடிக்காமல் இருப்பதும் பகவத் அபசாரம் ஆகும். நித்ய கர்மாநுஷ்டானங்கள் எம்பெருமான் நமக்கிட்ட கட்டளை. அதனால் அவருடைய திருவார்த்தைகளுக்கு அடிபணிய வேண்டும். அவருடைய கட்டளைகளுக்கிணங்க நாம் நடக்கவில்லை என்றால் நாம் அபசாரம் செய்கிறோம் என்பதாகும். நான் நித்ய கர்மாநுஷ்டானங்களைப் பற்றி முன்பு உங்களுக்கு கூறியது நினைவிருக்குமென நம்புகிறேன்.
பராசரன் : ஆம் பாட்டி. வியாசனும் நானும் தினமும் சந்தியாவந்தனத்தைத் தவறாமல் செய்கிறோம்.

பாட்டி : நீங்கள் நித்ய கர்மாநுஷ்டானங்களைக் கடைபிடிப்பது எனக்கு மிகவும் மகிழ்வளிக்கிறது.
  • அடுத்து முக்கியமாக நாம் தவிர்க்க வேண்டியது ராமன், க்ருஷ்ணன் போன்ற அவதாரங்களை சாமான்ய அல்லது விசேஷ சக்தியுள்ள மனிதர்கள் என்றெண்ணுவது. எம்பெருமான் தன் அடியார்கள் மீதுள்ள அன்பினாலும் கருணையினால் மட்டுமே தன்னை தாழ்த்திக்கொண்டு நம்மை ரக்ஷிக்கும் பொருட்டு அவதரித்தார் என்பதை உணரவேண்டும்.

  • நம்மை ஸ்வதந்த்ரர்கள் என்றெண்ணி இந்த உலகத்தில் உரிமை கொண்டாடுவது (என் உடைமை என்றெண்ணுவது ) தவறான செயலாகும். எல்லாவற்றிற்கும் உரிமையாளன் எம்பெருமான் ஒருவனென்று அறிந்துகொள்ள வேண்டும்.
  • எம்பெருமானைச் சேர்ந்த பொருட்களைக் களவாடுதல் குறிப்பாக அவனுடைய உடைமைகளான வஸ்த்ரம் , திருவாபரணம் , அசையாச் சொத்துக்களான நிலம் போன்றவற்றைத் திருடுவது , அவ்வாறு எண்ணுவதும் கூட மிகப்பெரிய பாவச்செயலாகும்.
பாட்டி : சொல்கிறேன் கேளுங்கள். எம்பெருமானுடைய அடியவர்களிடத்தில்/பாகவதர்களிடத்தில் இழைக்கப்படும் குற்றம் பாகவத அபசாரமாகும். பகவத் அபசாரத்தை விட பாகவத அபசாரம் மிகக் கொடியது, மிகப்பெரிய பாவச்செயல். எம்பெருமான் ஒருபொழுதும் தன் அடியவர்களின் துன்பத்தைப் பொறுக்கமாட்டான். அதனால் நாம் ஒருபொழுதும் பாகவதர்களிடத்தில் அபசாரப்படக்கூடாது. இப்பொழுது நான் சொல்லப்போகும் பட்டியல் தவிர்க்கவேண்டிய பாகவத அபசாரமாகும்.
  • நம்மை மற்ற ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுக்குச் சமம் என்று எண்ணக்கூடாது. மற்ற ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களைக் காட்டிலும் நம்மைத் தாழ்ந்தவர்கள் என்று நினைவில் கொள்ளவேண்டும்.
  • எவரையும் நம் மனதினாலோ,  வாக்கினாலோ, செயல்களினாலோ புண்படுத்தக்கூடாது.
  • ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் எவரையும் அவர்கள் பிறப்பு, அறிவு, வாழ்க்கை முறை, செல்வம், தோற்றம் இவற்றை வைத்து அவமதிக்கக்கூடாது. இது இருபாலினத்தவர்களுக்கும் பொருந்தும்.

பாட்டி : நம் பூர்வாசார்யர்கள் , மற்ற ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களை / பாகவதர்களை மிகவும் உயர்வாக கௌரவத்துடன் நடத்தினார்கள். எப்பொழுதும் எம்பெருமான் அடியவர்களின் திருவுள்ளம் வருந்தும்படி நடந்ததில்லை.

ஸ்ரீவைஷ்ணவம் – பால பாடம் – கைங்கர்யம் (தொண்டு)

Published by:

ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம: ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம: ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஸ்ரீவைஷ்ணவம் – பால பாடம்

<< அனுஷ்டானம்

வ்யாசன், பராசரன், அத்துழாய், வேதவல்லி நால்வரும் ஆண்டாள் பாட்டியின் அகத்திற்கு வருகிறார்கள்.

பாட்டி : வாருங்கள் குழந்தைகளே . கை கால்களை அலம்பிக்கொள்ளுங்கள். நான் உங்களுக்குப் பெருமாள் அமுது செய்த பழங்களைத் தருகிறேன். ஆளவந்தார் திருநக்ஷத்ரத்தை நன்கு கொண்டாடினீர்களா ?

பராசரன் : மிகவும் சிறப்பாகக் கொண்டாடினோம் பாட்டி. ஆளவந்தார் ஸந்நிதிக்குச் சென்று ஸேவித்தோம்🙏. அங்கு திருநக்ஷத்ர வைபவத்தை வெகு விமரிசையாகக் கொண்டாடினார்கள். எங்கள் அப்பா ஆளவந்தாரின் வாழித் திருநாமத்தை எங்களுக்குக் கற்றுக்கொடுத்தார். அதை எங்கள் அகத்தில் நாங்கள் ஸேவித்தோம் பாட்டி.

பாட்டி : கேட்பதற்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது😊

வேதவல்லி : பாட்டி , போனமுறை நீங்கள் எங்களுக்குக் கைங்கர்யத்தின் மேன்மையைப் பற்றிக் கூறுவதாகச் சொன்னீர்களே , நினைவிருக்கிறதா?

பாட்டி : ஆமாம் ! எனக்கு நன்றாக நினைவிருக்கிறது. நீங்கள் ஞாபகமாய் கேட்பது எனக்கு மகிழ்வளிக்கிறது. கைங்கர்யம் என்பது எம்பெருமானுக்கும் அவன் அடியவர்களுக்கும் செய்யும் தொண்டு. நாம் செய்யும் கைங்கர்யமானது எம்பெருமானுடைய திருவுள்ள உகப்பிற்காகவும், திருமுக மலர்ச்சிக்காகவும் இருத்தல் வேண்டும்.

வ்யாசன்: எம்பெருமானுக்குத் திருவுள்ளம் உகக்கும் என்றால் , எங்களுக்கும் கைங்கர்யம் செய்ய வேண்டும் என்று மிகவும் ஆசையாக இருக்கிறது. எவ்வாறு அவனுக்குக் கைங்கர்யம் செய்யலாம் பாட்டி?

பாட்டி : நாம் மனத்தினாலும், வாக்கினாலும், சரீரத்தாலும் எம்பெருமானுக்குக் கைங்கர்யங்கள் செய்யலாம். இதனையே ஆண்டாள் நாச்சியாரும் தன் திருப்பாவை ஐந்தாம் பாசுரத்தில் வாயினால் பாடி, மனத்தினால் சிந்தித்து, தூமலர் தூவித்தொழுது எம்பெருமானின் திருவுள்ளத்தை உகக்கச் செய்யலாம் என்று கூறுகிறாள். எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண குணங்களை மனத்தினால் சிந்திப்பது மானசீக கைங்கர்யம் ஆகும். அவனுடைய திருநாமங்களை வாயாரப் பாடுவதும் அவனைப் பற்றியும் , அவன் அடியார்களின் மேன்மையை பற்றிப் பேசுவதும் , மிக முக்கியமாக ஆழ்வார்களின் அருளிச்செயல்களையும் பூர்வாசார்யர்கள் அருளிச்செய்த ஸ்தோத்ரங்களையும் பாடுவதால் எம்பெருமான் மிகவும் ப்ரீதி அடைகின்றான். அதுவே நாம் அவனுக்குச் செய்யும் வாசிக கைங்கர்யம். அவன் எழுந்தருளியிருக்கும் இடத்தைத் தூய்மைப் படுத்துதல், கோலமிடுதல், புஷ்பம் / மாலை தொடுத்தல், சந்தனம் அரைத்துக் கொடுத்தல் போன்றவை அவனுக்கு நாம் செய்யும் சரீர கைங்கர்யங்களாகும். நீங்கள் இக்கைங்கர்யங்களை உங்கள் அகத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் எம்பெருமானுக்கும் அவசியம் செய்யவேண்டும்.

பராசரன்: மிகவும் அழகாக விளக்கினீர்கள் பாட்டி. எங்கள் அப்பா செய்யும் திருவாராதனத்தில் நாங்கள் ஆசையாகப் பங்கு கொள்வோம்.

பாட்டி : மிக்க மகிழ்ச்சி☺️. நீங்கள் உங்களால் இயன்ற கைங்கர்யங்களை உங்கள் அகத்து எம்பெருமானுக்குச் செய்ய வேண்டும். சிறு பிள்ளைகள் செய்யும் கைங்கர்யத்தை எம்பெருமான் மிகவும் உகப்போடு ஏற்றுக் கொள்வான்.

அத்துழாய் : நானும் வேதவல்லியும் கோலமிடுதல் , புஷ்பம் தொடுத்தல் போன்ற கைங்கர்யங்களில் ஈடுபடுவோம் பாட்டி .

பாட்டி : மிக்க மகிழ்ச்சி☺️. மிகவும் முக்கியமாக, எம்பெருமானுக்குக் கைங்கர்யம் செய்வதை விட அவன் அடியார்களுக்கு அவர்கள் திருவுள்ளம் உகக்கும்படி நாம் கைங்கர்யங்கள் செய்ய வேண்டும். {இதற்கு உதாரணம்} எம்பெருமான் ஸ்ரீராமனுக்கு லக்ஷ்மணன் அனைத்துவித கைங்கர்யங்களையும் செய்தான் (பகவத் கைங்கர்யம்). ஆனால் சத்ருக்னன் எம்பெருமான் ஸ்ரீராமனின் அடியவனான பரதாழ்வானுக்குக் கைங்கர்யம் செய்தான் (பாகவத கைங்கர்யம்). {மற்றொரு உதாரணம்} நம்மாழ்வார் உண்ணும் சோறும், பருகும் நீரும் , திண்ணும் வெற்றிலை எல்லாம் கண்ணன் எம்பெருமான் என்றிருந்தார். ஆனால் மதுரகவி ஆழ்வாரோ தேவுமற்றறியேன் குருகூர் நம்பி என நம்மாழ்வாரைத் தவிர வேறொன்றும் அறியாதவராக வாழ்ந்தார். இதன் மூலமாக அவன் அடியவர்களுக்கு அடியவர்களாய் இருப்பதே எம்பெருமானின் திருவுள்ளத்தை மகிழ்விக்கும் எனத் தெளிவாகிறது.

அத்துழாய்: நீங்கள் சொன்னதைப் போல எம்பெருமானின் அடியவர்களுக்கு அடியவர்களாய் நாங்கள் இருந்து எம்பெருமானின் திருவுள்ளத்தை உகக்கச் செய்வோம் பாட்டி. அவர்களுக்கு எவ்வாறு கைங்கர்யம் செய்ய வேண்டும்?

பாட்டி: எம்பெருமானுடைய அடியவர்கள் நம் குடிசைக்கு (தங்கள் அகத்தை குடிசை என்று கூறுவது ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களின் மரபு) எழுந்தருளும்போது அவர்களைச் சேவித்து வரவேற்க வேண்டும். அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளை மிகவும் பணிவுடன் செய்ய வேண்டும். அவர்களிடமிருந்து எம்பெருமான் , ஆழ்வார் , ஆசார்யர்களின் வைபவங்களைக் கேட்டுத் தெரிந்து கொள்வது மிகவும் சிறப்பாகும். இது போன்ற பல வழிகளில் நாம் எம்பெருமானுடைய அடியவர்களுக்குக் கைங்கர்யம் செய்யலாம்.

அத்துழாய்: தாங்கள் கூறியதை நினைவில் கொண்டு எம்பெருமானுடைய அடியவர்களின் கைங்கர்யங்களில் எங்களை நிச்சயமாக ஈடுபடுத்திக் கொள்வோம் பாட்டி

மற்ற மூவரும் ஆம் என்றனர்.

பாட்டி: மிக நல்லது குழந்தைகளே. நீங்கள் ஆர்வமாக நான் சொல்வதைக் கேட்பது மிக்க மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது☺️.

வேதவல்லி : நீங்கள் கூறுவதைக் கேட்பதற்கு மிகவும் சுவாரசியமாக இருக்கிறது. மேலும் சொல்லுங்களேன் பாட்டி.

பாட்டி: நீங்கள் அடுத்தமுறை வரும்போது எம்பெருமானிடமும் , அவன் அடியவர்களிடமும் செய்யக் கூடாத அபச்சாரங்களைப் பற்றிக் கூறுகிறேன். இப்போது இருட்டி விட்டதால் உங்கள் அகத்திற்குப் புறப்படுங்கள்.

குழந்தைகள் பாட்டி கூறியதை எண்ணியவாறு தங்கள் அகத்திற்குப் புறப்பட்டனர்.

அடியேன் ஸாரநாயகி ராமானுஜ தாசி 🙏

ஆதாரம் :  http://pillai.koyil.org/index.php/2018/10/beginners-guide-kainkaryam/

வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org/

ஸ்ரீவைஷ்ணவம் – பால பாடம் – அழகிய மணவாள மாமுனிகள்

Published by:

ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம: ஸ்ரீ மதே ராமானுஜாய நம: ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஸ்ரீவைஷ்ணவம் – பால பாடம்

<< திருவாய்மொழிப் பிள்ளை

ஆண்டாள் பாட்டி மணவாள மாமுனிகளைப் பற்றி அறிந்து கொள்ள ஆவலுடன் வந்த குழந்தைகளை வரவேற்றாள்.

பாட்டி: வாருங்கள் குழந்தைகளே, எல்லோரும் கோடை விடுமுறையை எப்படிக் கழித்தீர்கள் ?

பராசரன்: பாட்டி, விடுமுறை நன்றாகக் கழிந்தது. இப்பொழுது நாங்கள் மணவாள மாமுனிகளைப் பற்றி அறிந்து கொள்ள ஆவலாக உள்ளோம். அவரைப் பற்றிச் சொல்கிறீர்களா?

பாட்டி: சரி குழந்தைகளே. அவர் ஆழ்வார் திருநகரி என்னும் ஊரில் திகழக்கிடந்தான் திருநாவீறுடையப்  பிரானுக்கும் ஸ்ரீரங்கநாச்சியாருக்கும் ஆதிசேஷனுடைய அவதாரமாய் யதிராஜருடைய புனராவதாரமாய் (மறுபிறவியாய்)  பிறந்தார். அவருக்கு அழகிய மணவாளன் (அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார் என்றும்) என்று பெயரிட்டனர். அவர் சாமான்ய சாஸ்திரம் (அடிப்படை சித்தாந்தம் ) மற்றும் வேதாத்யயனத்தை அவரது தகப்பனாரிடம் கற்றார்.

வ்யாசன்: பாட்டி, திருவாய்மொழிப் பிள்ளை அவரது ஆசார்யன் அல்லவோ?

பாட்டி: ஆம் வ்யாஸா, திருவாய்மொழிப் பிள்ளையின் பெருமைகளைக் கேட்டு, அவரிடம் சரணாகதி செய்தார். அருளிச்செயல்களைக் கற்றுத் தேர்ந்தவரான இவர், திருவாய்மொழி மற்றும் ஈடு முப்பத்தாறாயிரப்படி வ்யாக்யானமும் மிகவும் சிறப்பாக வழங்குவார். ராமானுஜரின் மீது இவருக்கு அளவில்லாப் பற்று இருந்ததால் அவருக்கு ஆழ்வார்திருநகரியில் பவிஷ்யதாசார்யன் சந்நிதியில் நிறைந்த கைங்கர்யம் செய்தார். யதீந்த்ரரின் (ஸ்ரீ ராமானுஜர்) மேல் அவர் வைத்திருந்த எல்லையில்லா அன்பினால் அவருக்கு யதீந்த்ர ப்ரவணர் (யதீந்த்ரரின் மேல் ஆசை மிகுந்தவர்) என்ற பெயர் ஏற்பட்டது .

பின்னர் அவரது ஆசார்யரின் நியமனம் நினைவுக்கு வந்ததால் ஸ்ரீரங்கத்திற்குச் சென்று வாழ்ந்து நம் ஸம்ப்ரதாயத்தைப் பரவச்செய்தார். ஸ்ரீரங்கத்திற்குச் சென்ற பிறகு ஸந்யாஸாச்ரமத்தை ஏற்று ‘அழகிய மணவாள முனிகள்’ என்றும் ‘பெரிய ஜீயர்’ என்றும் விளங்கலானார். 

முமுக்ஷுப்படி, தத்வத்ரயம், ஸ்ரீவசனபூஷணம் ஆகிய ரஹஸ்ய க்ரந்தங்களுக்கு வேதம், வேதாந்தம், இதிஹாசங்கள், புராணங்கள், அருளிசெயல்களிலிருந்து  மேற்கோள்கள் காட்டி வ்யாக்யானங்கள் எழுதினார். 

இராமானுச நூற்றந்தாதி, ஞானசாரம்,  சரம உபாய நிஷ்டையை (ஆசார்யனே எல்லாம் என்ற புரிதல்) விளக்கும் ப்ரமேய சாரம் ஆகியவற்றுக்கு மாமுனிகள் உரைகள் எழுதினார். சில ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களின் கோரிக்கைக்கு இணங்க திருவாய்மொழி மற்றும் நம்மாழ்வாரின் மேன்மையை விளங்கச்செய்யும் திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதியை  எழுதினார். பூர்வாசார்யர்களின் போதனைகளை, அவர்களது பிறந்த இடங்கள், திருநக்ஷத்ரங்கள், திருவாய்மொழி மற்றும் ஸ்ரீவசனபூஷணத்தை உயர்த்திக் காட்டும் வகையில்   உபதேச ரத்தின மாலையைத்  தொகுத்தார். 

மாமுனிகள் திவ்யதேச யாத்திரைகள் பல செய்து அனைத்து பெருமாள்களுக்கும், ஆழ்வார்களுக்கும்  மங்களாஸாசனங்கள் செய்தார்.

வேதவல்லி: மாமுனிகளைப் பற்றியும் அவரது கைங்கர்யங்களைப் பற்றியும் கேட்பதற்கே வியப்பாக உள்ளது, பாட்டி!

பாட்டி: ஆம் வேதவல்லி, நம்பெருமாளுக்குக் கூட நம்மாழ்வார் அருளிய  திருவாய்மொழியின் வ்யாக்யானமாகிய ஈடு முப்பத்தாறாயிரப்படியின்  காலக்ஷேபத்தை  மாமுனிகளிடம் கேட்க வேண்டும் என்று ஆசை இருந்தது. மாமுனிகளும் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் பத்து மாதத்திற்குக் காலக்ஷேபம் செய்து ஆனி  திருமூலத்தன்று சாற்றுமுறை செய்தார்.

srisailesa-thanian-small

சாற்றுமுறை நிறைவேறிய பிறகு, நம்பெருமாள், அரங்கநாயகம் என்ற பெயர்கொண்ட  சிறுவனாக மாமுனிகளின் முன்னே வந்து “ஸ்ரீசைலேச தயாபாத்திரம் தீபக்த்யாதி குணார்ணவம்” என்கிற ச்லோகத்தை அஞ்சலி முத்திரையுடன் (தன் இரு கைகளையும் கூப்பிக் கொண்டு) சொன்னார். அனைவரும் மெய்சிலிர்த்துப் போய் இந்தச் சிறுவன் நம்பெருமாளே என்று புரிந்துகொண்டனர். 

பராசரன்: நம்பெருமாளாலேயே கவுரவிக்கப்படுதல் பெரிய பெருமையாயிற்றே. பாட்டி, இதனால் தான் நாம் அனைத்து சேவாகாலங்களையும் இந்த தனியனோடே தொடங்குகிறோமா?

பாட்டி: ஆம், பராசரா. எம்பெருமான் இந்தத் தனியனை அனைத்து திவ்யதேசங்களுக்கும் அனுப்பி சேவாகாலத் தொடக்கத்திலும் முடிவிலும் இதனை அனுசந்திக்கச் சொன்னார். திருவேங்கடமுடையானும் திருமாலிருச்சோலை அழகரும் இந்தத் தனியனை அருளிச்செயல் அனுசந்தானத்தின் தொடக்கத்திலும் முடிவிலும் அனுசந்திக்க வேண்டுமாறு பணித்தனர்.

தன் இறுதி நாட்களில், மிகுந்த சிரமத்தோடே, மாமுனிகள் ஆசார்ய ஹ்ருதயத்திற்கு  பாஷ்யம் (உரை) எழுதினார். தன் திருமேனியை விட்டு பரமபதத்திற்கு ஏக முடிவு செய்தார். ஆர்த்தி ப்ரபந்தத்தை அனுசந்தித்துக் கொண்டே இந்த சம்சாரத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்து ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு எம்பெருமானாரை ப்ரார்த்தித்தார். பின், எம்பெருமானின் அனுக்ரஹத்தால், மாமுனிகள் பரமபதத்திற்கு ஏகினார். அச்சமயம் செய்தி கேட்டு, பொன்னடிக்கால் ஜீயரும் ஸ்ரீரங்கத்திற்குத்  திரும்ப வந்து, மாமுனிகளுக்கு அனைத்தச்  சரம கைங்கர்யங்களையும் செய்தார்.

அத்துழாய்: பாட்டி, மாமுனிகளைப் பற்றி பேசியதால் நாங்கள் அனைவரும் மிகுந்த பயனடைந்தோம். அவரது திவ்ய சரித்திரத்தை எங்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நன்றி. 

பாட்டி: எனக்கும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியே , அத்துழாய். பெரியபெருமாளாலேயே ஆசார்யனாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டதால், மாமுனிகளோடு ஆசார்ய ரத்னஹாரம் முடிவடைந்து ஓராண்வழி குருபரம்பரையும் முற்றுப்பெறுகிறது.

நமது அடுத்த சந்திப்பில், மாமுனிகளின் சிஷ்யர்களான அஷ்டதிக்கஜங்களைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

அடியேன் பார்கவி ராமானுஜதாசி 

ஆதாரம்: http://pillai.koyil.org/index.php/2018/06/beginners-guide-mamunigal/

வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

ஸ்ரீவைஷ்ணவம் – பால பாடம் – திருவாய்மொழிப் பிள்ளை

Published by:

ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம: ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம: ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஸ்ரீவைஷ்ணவம் – பால பாடம்

<< பிள்ளை லோகாசார்யரின் சிஷ்யர்கள்

ஆண்டாள் பாட்டி எப்பொழுதும் போல மடப்பள்ளியில் வேலைகள் செய்து கொண்டிருக்கையில் குழந்தைகள் பிள்ளை லோகாச்சார்யரின் சிஷ்யர்களைப் பற்றி மேலும் கேட்டுத்தெரிந்து கொள்ளும் பொருட்டு பாட்டியின் வீட்டிற்கு வருகிறார்கள். பாட்டி புன்சிரிப்புடன் அவர்களை வரவேற்றாள். ஸ்ரீரங்கநாதரின் பிரசாதங்களைக்  குழந்தைகளுக்குக்  கொடுப்பதற்காக தயாராக காத்திருந்தாள்.

பாட்டி: வாருங்கள் குழந்தைகளே. பெருமாள் பிரசாதம் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் எல்லாருக்கும் சென்ற முறை நாம் பேசியது நினைவிருக்கிறதா?

வ்யாசன் : பாட்டி, நாம் கூரகுலோத்தமதாசர், விளாஞ்சோலைப் பிள்ளை ஆகியோரைப் பற்றித் தெரிந்து கொண்டோம்.  “ஆசார்ய அபிமானமே  உத்தாரகம்“ என்றும் தெரிந்து கொண்டோம்.

பாட்டி: உங்களைக் கண்டு பெருமையாக இருக்கிறது, குழந்தைகளே. இன்று நான் மற்றுமொரு ஆசார்யரான பிள்ளைலோகாசார்யரின் சிஷ்யர், திருமலை ஆழ்வார் என்பவரைப் பற்றிச் சொல்கிறேன்.

அத்துழாய்:  பாட்டி, ஆழ்வாரின் திருவாய்மொழியின் மீது கொண்டிருந்த பற்றின் காரணத்தாலேயே திருமலை ஆழ்வாருக்கு அந்தப் பெயர் ஏற்பட்டது என்று கேட்டிருக்கிறேன். சரியா, பாட்டி?

பாட்டி: மிகச் சரி அத்துழாய். அவர் திருவாய்மொழிப் பிள்ளை என்று அழைக்கப்பட்டார்; ஸ்ரீசைலேசர், சடகோபதாசர் என்ற பெயர்களும் உண்டு. அவர் நம்மாழ்வார் மீதும் ஆழ்வாரின் திருவாய்மொழியின் மீதும் கொண்டிருந்த ஈடுபாட்டினால் அவருக்கு அப்பெயர் ஏற்பட்டது. திருமலையாழ்வாருக்கு, அவரது சிறுபிராயத்திலேயே பிள்ளைலோகாசார்யரின் திருவடித்தாமரைகளில் பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் நடந்தது. ஆனால் சில காலத்திலேயே திருமலையாழ்வார் நம் சம்பிரதாயத்திலிருந்து விலகி மதுரை மன்னருக்கு  முக்கிய ஆலோசகராக ஆனார். 

வ்யாசன் : ஓ, அப்படி என்றால் திருமலையாழ்வாரை நம் சம்பிரதாயத்தின் பக்கம் திருப்பியவர் யார், பாட்டி?

பாட்டி : குழந்தைகளே, உங்கள் ஆர்வத்தை நான் பாராட்டுகிறேன். பிள்ளைலோகாசார்யர் அவருடைய அந்திம காலத்தில் கூரகுலோத்தமதாசரையும்  இதர சிஷ்யர்களையும் திருமலையாழ்வாரை  திருத்தி நம் சம்பிரதாயத்தில் ஈடுபடுத்துமாறு பணித்தார்.

வேதவல்லி: பாட்டி, திருமலையாழ்வாரை  கூரகுலோத்தமதாசர் எவ்வாறு  திருத்தினார்? எங்களுக்குச்  சொல்லுங்கள் பாட்டி. 

பாட்டி: சொல்கிறேன். ஒரு தடவை, திருமலையாழ்வார் தம் பல்லக்கில் வலம் வந்து கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது அவர் ஆழ்வாரின் திருவிருத்தப் பாசுரங்களைச் சொல்லிக்கொண்டிருந்த கூரகுலோத்தமதாசரைக் கண்டார். பிள்ளைலோகாசார்யரின் ஆசி பெற்றிருந்தவராகையால் அவர் தாசரின் மேன்மையை உணர்ந்தார்.  பல்லக்கிலிருந்து இறங்கிய திருமலையாழ்வார், திருவிருத்தத்தின் கருத்துகளைத் தமக்கு உபதேசிக்குமாறு தாசரிடம் கேட்டார். 

பராசர : பாட்டி, திருமலையாழ்வார் தாசரிடம் கற்றதனைப் பற்றி எங்களுக்கு மேலும் சொல்லுங்களேன்.

பாட்டி :  உபதேசிக்கும் பொருட்டு தாசர் திருமலையாழ்வாரிடம்  செல்ல அங்கே திருமலையாழ்வார், பிள்ளைலோகாசார்யரின் தனியனைக் கூறியவாறே திருமண்காப்பு தரித்துக் கொண்டதைக் கண்டு மிக உகப்படைந்தார். ஆனால் திருமலையாழ்வாரால் சில சமயங்களில் வகுப்புகளில் கலந்து கொள்ள இயலாமல் போயிற்று; அதற்காக அவர் தாசரிடம் மன்னிப்பை  வேண்டினார். அதனை ஏற்றுக்கொண்ட தாசரும் அவருக்கு தன் சேஷ பிரசாதத்தைக் (மீதமான உணவு)  கொடுத்தார். மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் அதனைப்  பெற்ற திருமலையாழ்வார், அது முதல் உலக விஷயங்களிலிருந்து முற்றும் விலகி, தம்முடைய அத்தனை அதிகாரத்தையும் இளவரசனிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு நாட்டை விட்டு வெளியேறினார்.

தாசரின் இறுதிக் காலத்தின் பொழுது, அவர் திருமலையாழ்வாரை திருக்கண்ணங்குடிப் பிள்ளையிடம் சென்று அவரிடம் திருவாய்மொழியின் பொருளைக் கற்குமாறு பணித்தார்.  அதன் பின், அவர் ரஹஸ்யார்த்தங்கள் அனைத்தையும் விளாஞ்சோலைப் பிள்ளையிடம் கற்றறிந்தார். அதன் பின்னர் நம் சம்பிரதாயத்தை தலைமையேற்று நடத்துமாறு திருமலையாழ்வாரை, தாசர் நியமித்தார். தாசர் பரமபதத்தை அடைந்தவுடன் திருமலையாழ்வார் பிள்ளைலோகாசார்யரை த்யானித்துக்கொண்டே தாசருக்கு அத்தனை சரம கைங்கர்யங்களையும் (இறுதி சடங்கு) மிகச் சிறப்பாகச் செய்தார்.

வ்யாசன் : பாட்டி, அதன் பின் திருமலையாழ்வார் நம் சம்பிரதாயத்தை ஏற்று நடத்தினாரா ?

பாட்டி : இல்லை வ்யாசா. நான் முன்பே சொன்னது போலே, திருமலையாழ்வார் திருக்கண்ணங்குடிப் பிள்ளையிடம் சென்று திருவாய்மொழியைக் கற்கலானார். அவர் அதன் ஒவ்வொரு பாசுரத்தின் பொருளையும் விரிவாக அறிந்து கொள்ள விரும்பினார். எனவே அதனைக் கற்க அவரை பிள்ளை, திருப்புட்குழிஜீயரிடம் அனுப்பினார். ஆனால், துரதிர்ஷ்டவசத்தால் அவர் அங்கு செல்லும் முன்பாகவே, ஜீயர் பரமபதத்தை அடைந்து விட்டார். மிகுந்த நிராசை அடைந்த திருமலையாழ்வார், தேவப்பெருமாளுக்கு (காஞ்சிபுர வரதர்) மங்களாசாஸனம் செய்ய எண்ணினார்.

பராசர: பாட்டி,  இந்த சம்பவம் ராமானுஜர் ஆளவந்தாரைக் காணச்செல்ல, அவர் செல்வதற்கு சற்று முன்பாக ஆளவந்தார் பரமபதித்ததை போலவே இருக்கிறது. சரிதானே பாட்டி?

பாட்டி: மிகச்சரி பராசரா. அதன் பின்பு தேவப்பெருமாளுக்கு மங்களாசாஸனம் செய்வதற்காக அங்கே சென்றார்; அங்கே அவரை அனைவரும் வரவேற்றனர், தேவப்பெருமாளும் அவருடைய ஸ்ரீசடகோபம், மாலை, சாற்றுப்படி (சந்தனக்குழம்பு)  ஆகியவற்றை அளித்து அனுக்ரஹித்தார். தேவப்பெருமாள், நாலூர்ப்பிள்ளையை திருமலையாழ்வாருக்கு திருப்புட்குழி ஜீயரிடமிருந்து கற்க இயலாது போன, அருளிச்செயல்களின் (திவ்யபிரபந்தம்) கருத்துக்களையும் திருவாய்மொழி ஈடு  வ்யாக்கியானத்தையும் போதிக்குமாறு பணித்தார்.  

உபதேசிப்பதில் நாலூர்பிள்ளை மிக மகிழ்வடைந்தாலும், தம்முடைய மூப்பின் காரணமாக அவரால் திருமலையாழ்வாருக்கு சரிவர கற்பிக்க இயலாது என்று தோன்ற, தேவப்பெருமாளும் நாலூர்பிள்ளையின் புதல்வரான நாலூராச்சான்பிள்ளையைத்  திருமலையாழ்வாருக்கு உபதேசிக்க பணித்தார்.  இந்த வாக்கினை மிகுந்த மகிழ்வுடன் ஏற்ற நாலூர் பிள்ளை, திருமலையாழ்வாரை  நாலூராச்சான் பிள்ளையிடம் உகப்புடன் அழைத்து சென்று அவருக்கு ஈடையும் அருளிச்செயல் பொருளையும் உபதேசிக்குமாறு பணித்தார். இந்த நிகழ்ச்சியை கேள்வியுற்ற திருநாராயணபுரத்து ஆயி, திருநாராயணபுரத்துப்பிள்ளை ஆகியோரும் மற்றும் சிலரும் தாங்களும் அருளிச்செயலின் பொருளையும் ஈடு விஷயத்தையும் அறிந்து கொள்ளும் பொருட்டு, நாலூராச்சான் பிள்ளையையும்  திருமலையாழ்வாரையும் திருநாராயணபுரத்தில் தங்கி அங்கே காலக்ஷேபங்களைத் தொடர வேண்டினர். அவர்களின் அழைப்பை ஏற்று திருநாராயணபுரத்திற்கு அவர்களிருவரும் சென்று காலக்ஷேபத்தைத் தொடர்ந்து நடத்தி பூர்த்தி செய்தனர். அங்கே திருமலையாழ்வார் ஈட்டின் ஆழ்ந்த கருத்துக்களைக் கற்றார். அவரையும் அவருடைய தொண்டுணர்வையும் கண்டு மகிழ்ச்சியுற்ற நாலூராச்சான் பிள்ளை தம்முடைய திருவாராதனப் பெருமாளை திருமலையாழ்வாருக்குக்  கொடுத்தார். இந்த வழியில் ஈடு 36000 படி நாலூராச்சான் பிள்ளை வாயிலாக, 3  சிறந்த ஞானிகளுக்கு – திருமலையாழ்வார், திருநாராயணபுரத்துஆயி, திருநாராயணபுரத்துப் பிள்ளை ஆகியோருக்குக்  கிடைத்தது. இதற்கு பிறகு திருமலையாழ்வார் ஆழ்வார்திருநகரிக்கு சென்று அங்கேயே நிரந்தரமாக வசிக்க விரும்பினார்.

வ்யாசன் : ஆழ்வார்திருநகரி நம்மாழ்வாரின் அவதாரத்தலம் தானே? சிதிலமடைந்திருந்த ஆழ்வார்திருநகரியைத் திரும்பவும் நிர்மாணித்தவர் திருமலையாழ்வார்தான் என்று நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அந்த சரித்திரத்தை சொல்லுங்கள் பாட்டி.

பாட்டி : நீ சொன்னது சரியே வ்யாசா. ஆழ்வார்திருநகரியைத் திருமலையாழ்வார் சென்றடைந்த பொழுது அந்த இடமே ஒரு காடு போல காட்சியளித்தது. முகலாயர்களின் படையெடுப்பின் பொழுது, ஆழ்வார் ஆழ்வார்திருநகரியை  விட்டு கேரள/கர்நாடக எல்லைப் பகுதிக்குச் சென்றிருந்தார். மிகுந்த முயற்சியோடு   திருமலையாழ்வார் அந்த இடத்தைச் சுத்தம் செய்து நகரத்தையும் கோவிலையும்  புணர்நிர்மாணம் செய்து கோவிலின் ஆகமத்தையும் நிறுவினார். அவரே மதுரை மன்னனின் துணையுடன் ஆழ்வாரையும் திரும்ப அழைத்துக் கொணர்ந்தார். அவர் ஆழ்வார் மீதும் திருவாய்மொழியின் மீதும் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார். திருவாய்மொழியைத் திரும்பத் திரும்பச் சொல்லிக் கொண்டிருந்ததாலேயே அவர் திருவாய்மொழிப்பிள்ளை என்று அழைக்கப்பட்டார். அவர் தாம் பவிஷ்யதாசார்யனின் (எம்பெருமானார்) விக்ரஹத்தைக் கண்டு, அவருக்கென்று நகரத்தின் மேற்குப் புறத்தில் ஒரு கோவிலையும், கோவிலின் முன்பாக ஒரு சந்நிதித் தெருவையும் நான்கு மாட வீதிகளையும் நிர்மாணித்தவர். இந்த கோவிலைப் பராமரிக்க கைங்கர்யபரர்களை நியமித்தவரும் அவரே. அவரன்றி நாம் இன்று கண்டு மகிழும் ஆழ்வார்திருநகரியைக்  கற்பனைகூட செய்ய இயலாது.

திருவாய்மொழிப் பிள்ளையைப் பற்றி கேள்வியுற்ற அழகிய மணவாளன் (சந்நியாசம் ஏற்றுக் கொள்வதற்கு முன்பு மணவாளமாமுனிகள்) ஆழ்வார்திருநகரிக்குச் சென்று அவரிடம் சிஷ்யராகத்  தொண்டு செய்து அருளிச்செயல்களையும் அதன் பொருளையும் முழுதுமாகக் கற்றார். அவருடைய அந்திமக்காலத்தில் தமக்கு பிறகு நம் சம்பிரதாயத்தைத் தொடர்ந்து நடத்துவது யார் என்று  திருவாய்மொழிப் பிள்ளை கவலைப்படலானார். அழகிய மணவாளன் அந்த பொறுப்பை ஏற்பதாக உறுதி அளித்தார். மிகவும் மகிழ்வடைந்த திருவாய்மொழிப் பிள்ளை மாமுனிகளை ஸ்ரீபாஷ்யத்தை ஒருமுறைக் கற்று அதற்கு பிறகு திருவாய்மொழியின் மீதும் அதன் வ்யாக்யானங்கள் மீதும் தம் காலத்தில் ஈடுபடுமாறு பணித்தார். அதன் பின் திருவாய்மொழிப்பிள்ளை பரமபதிக்க, அழகிய மணவாளன் திருவாய்மொழிப்பிள்ளைக்கு அனைத்துச்  சரமகைங்கர்யங்களையும் செய்தார்.

திருவாய்மொழிப்பிள்ளை தம் காலம் முழுதையும் நம்மாழ்வாருக்கும் திருவாய்மொழிக்குமே அர்ப்பணித்தவர். அவருடைய முயற்சியினாலேயே நாம் ஈடு 36000 படி வ்யாக்கியானத்தை, அதன் மேன்மையை பிற்காலத்தில் உணரச்செய்த அழகியமணவாளமாமுனிகளின் வாயிலாகப் பெற்றுள்ளோம். ஆகையினால் குழந்தைகளே, திருவாய்மொழிப்பிள்ளை அவருடைய ஆசார்யன் மீதும் எம்பெருமானார் மீதும் கொண்டிருந்தப்  பற்றுதலைப் பெற அவருடைய திருவடித் தாமரைகளையே பணிவோம்.

குழந்தைகள் நாம் பெற்றுள்ள செல்வங்களைப் பற்றியும் அன்றைய உரையாடல்களையும்  எண்ணமிட்டவாறே ஆண்டாள் பாட்டியின் வீட்டை விட்டு கிளம்பினார்கள்.

அடியேன் கீதா ராமானுஜ தாஸி

ஆதாரம்: http://pillai.koyil.org/index.php/2018/05/beginners-guide-thiruvaimozhip-pillai/

வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

Learn periyAzhwAr thirumozhi (பெரியாழ்வார் திருமொழி) – 2nd Centum

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Author – periyAzhwAr (பெரியாழ்வார்)

Santhai class schedule, joining details, full audio recordings (classes, simple explanations (speeches) etc) can be seen at http://pillai.koyil.org/index.php/2017/11/learners-series/ .

Full Series (periyAzhwAr thriumozhi)


Santhai (Learning) classes (ஸந்தை வகுப்புகள்)

Part 1 – 2.1
periyAzhwAr thirumozhi 2.1 -santhai-step 1
periyAzhwAr thirumozhi 2.1 -santhai-step 2
periyAzhwAr thirumozhi 2.1 -santhai-step 3
periyAzhwAr thirumozhi 2.1 -santhai-step 4
Part 2 – 2.2
periyAzhwAr thirumozhi 2.2 -santhai-step 1
periyAzhwAr thirumozhi 2.2 -santhai-step 2
periyAzhwAr thirumozhi 2.2 -santhai-step 3
periyAzhwAr thirumozhi 2.2 -santhai-step 4
Part 3 – 2.3
periyAzhwAr thirumozhi 2.3 -santhai-step 1
periyAzhwAr thirumozhi 2.3-santhai-step 2
periyAzhwAr thirumozhi 2.3-santhai-step 3
periyAzhwAr thirumozhi 2.3-santhai-step 4
Part 4 – 2.4
periyAzhwAr thirumozhi 2.4 -santhai-step 1
periyAzhwAr thirumozhi 2.4-santhai-step 2
periyAzhwAr thirumozhi 2.4-santhai-step 3
periyAzhwAr thirumozhi 2.4-santhai-step 4
Part 5 – 2.5
periyAzhwAr thirumozhi 2.5 -santhai-step 1
periyAzhwAr thirumozhi 2.5-santhai-step 2
periyAzhwAr thirumozhi 2.5-santhai-step 3
periyAzhwAr thirumozhi 2.5-santhai-step 4
Part 6 – 2.6
periyAzhwAr thirumozhi 2.6 -santhai-step 1
periyAzhwAr thirumozhi 2.6-santhai-step 2
periyAzhwAr thirumozhi 2.6-santhai-step 3
periyAzhwAr thirumozhi 2.6-santhai-step 4
Part 7 – 2.7
periyAzhwAr thirumozhi 2.7 -santhai-step 1
periyAzhwAr thirumozhi 2.7-santhai-step 2
periyAzhwAr thirumozhi 2.7-santhai-step 3
periyAzhwAr thirumozhi 2.7-santhai-step 4
Part 8 – 2.8
periyAzhwAr thirumozhi 2.8 -santhai-step 1
periyAzhwAr thirumozhi 2.8-santhai-step 2
periyAzhwAr thirumozhi 2.8-santhai-step 3
periyAzhwAr thirumozhi 2.8-santhai-step 4
Part 9 – 2.9
periyAzhwAr thirumozhi 2.9 -santhai-step 1
periyAzhwAr thirumozhi 2.9-santhai-step 2
periyAzhwAr thirumozhi 2.9-santhai-step 3
periyAzhwAr thirumozhi 2.9-santhai-step 4
Part 10 – 2.10
periyAzhwAr thirumozhi 2.10 -santhai-step 1
periyAzhwAr thirumozhi 2.10-santhai-step 2
periyAzhwAr thirumozhi 2.10-santhai-step 3
periyAzhwAr thirumozhi 2.10-santhai-step 4

Audio Downloads for Santhai (Learning) classes(Click the links to download the MP3 files and listen)

Part-1 -2.1

Part-2 -2.2

Part-3 -2.3

Part-4 -2.4

Part-5 -2.5

Part-6 -2.6

Part-7 -2.7

Part-8 -2.8

Part-9 -2.9

Part-10 -2.10

Meanings (discourses)

Lectures  (விரிவுரை) in thamizh

பெரியாழ்வார் திருமொழி விளக்கவுரை
பதிகம் 2.1
பெரியாழ்வார் திருமொழி விளக்கவுரை
பதிகம் 2.2
பெரியாழ்வார் திருமொழி விளக்கவுரை
பதிகம் 2.3
பெரியாழ்வார் திருமொழி விளக்கவுரை
பதிகம் 2.4
பெரியாழ்வார் திருமொழி விளக்கவுரை
பதிகம் 2.5
பெரியாழ்வார் திருமொழி விளக்கவுரை
பதிகம் 2.6
பெரியாழ்வார் திருமொழி விளக்கவுரை
பதிகம் 2.7
பெரியாழ்வார் திருமொழி விளக்கவுரை
பதிகம் 2.8
பெரியாழ்வார் திருமொழி விளக்கவுரை
பதிகம் 2.9
பெரியாழ்வார் திருமொழி விளக்கவுரை
பதிகம் 2.10

Audio Downloads for Santhai (Learning) classes(Click the links to download the MP3 files and listen)

Lectures (thamizh)

ஸ்ரீவைஷ்ணவம் – பால பாடம் – பிள்ளை லோகாசார்யரின் சிஷ்யர்கள்

Published by:

ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம: ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம: ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஸ்ரீவைஷ்ணவம் – பால பாடம்

<< பிள்ளை லோகாசார்யரும் அழகிய மணவாளப்பெருமாள் நாயனாரும்

பராசரனும் , வ்யாசனும் , அத்துழாய் மற்றும்  வேதவல்லியோடு ஆண்டாள் பாட்டியின் வீட்டிற்குள் பிள்ளை லோகாசார்யரின் சிஷ்யர்களைப்  பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் நிறைந்த ஆர்வத்தோடு நுழைகிறார்கள்.

பாட்டி: வாருங்கள் குழந்தைகளே! எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீர்கள்? உங்கள் முகங்களில் உற்சாகம் தெரிகிறதே !

வ்யாசன்: நமஸ்காரம் பாட்டி. நாங்கள் எல்லாரும் நலமாக இருக்கிறோம். நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள்? ஆம் பாட்டி, நீங்கள் சொல்வது சரி தான். பிள்ளை லோகாசார்யரின் சிஷ்யர்களைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்ள ஆர்வமாக இருக்கிறோம்.

பாட்டி: ஆம் குழந்தைகளே, நானும் உங்கள் அனைவருடன் பகிர்ந்து கொள்ளக் காத்திருக்கிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் நாம் சென்ற முறை கலந்துரையாடினது நினைவிருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். அவரது சிஷ்யர்களின் பெயர்களை யாராவது சொல்கிறீர்களா?

அத்துழாய்: பாட்டி, அவர்களது பெயர்கள் எனக்கு நினைவிருக்கிறது! கூரகுலோத்தமதாசர், விளாஞ்சோலைப் பிள்ளை, திருமலையாழ்வார் (திருவாய்மொழிப்பிள்ளை), மணப்பாக்கத்து நம்பி, கோட்டூர் அண்ணர், திருப்புட்குழி ஜீயர், திருக்கண்ணங்குடிப்பிள்ளை, கொல்லிகாவலதாசர்.

பாட்டி: நல்லது அத்துழாய், நீங்கள் நினைவில் கொண்டிருப்பது நன்று! இன்று விரிவாகப் பார்க்கலாம். முதலில் நான் உங்களுக்கு கூரகுலோத்தமதாசரைப் பற்றிச் சொல்கிறேன். 

குழந்தைகள்: சரி, பாட்டி!

பாட்டி: கூரகுலோத்தமதாசர் ஸ்ரீரங்கத்தில் பிறந்தவர். திருமலையாழ்வாரை (திருவாய்மொழிப்பிள்ளை) நம் ஸம்ப்ரதாயத்திற்குத்  திரும்பிக்கொண்டு வந்ததில் முக்கிய பணியாற்றினார். பிள்ளைலோகாசார்யரின் அத்யந்த சிஷ்யராய் இருந்து அவருடன் திருவரங்கனுலாவிற்குச் (முகலாய படையெடுப்பின் பொழுது நம்பெருமாளுடன் சென்றது ) சென்றார். கூரகுலோத்தமதாசர், திருமலையாழ்வாரைத் திருத்த பல முயற்சிகள் எடுத்ததால், மாமுனிகள் “கூரகுலோத்தமதாசம் உதாரம்”  (மிகுந்த கருணையுடையவர் என்றும்  தாராள குணம் படைத்தவர் என்றும் ) என்று சிறப்பிக்கிறார்.  பின், திருமலையாழ்வார் மிகுந்த நன்றியோடு கூரகுலோத்தமதாசரைப் பணிந்து தாசரோடே  தங்கியிருந்து அவர் பரமபதித்த பிறகு ஆழ்வார்திருநகரிக்குச் சென்றார். ஸ்ரீவசனபூஷணத்தில், ஒரு சிஷ்யனுக்கு “ஆசார்ய அபிமானமே உத்தாரகம்” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது நிச்சயமாக கூரகுலோத்தமதாசருக்கும்  திருமலையாழ்வாருக்கும் தகும். ஆகையால்  நாம் அனைவரும் பிள்ளை லோகாசார்யரின் திருவடியை நினைவில் கொண்ட கூரகுலோத்தமதாசரை நினைவில் கொள்வோம். 

வேதவல்லி: பாட்டி, நாங்கள் அனைவரும் கூரகுலோத்தமதாசரைப் பற்றித் தெரிந்துகொண்டதில் மகிழ்ச்சி. ஒரு ஆசார்யனை சிஷ்யன் எப்படி மதிக்க வேண்டும் என்று தெரிந்து கொண்டோம்.

பாட்டி: ஆம் வேதவல்லி, அனைவரும் “ஆசார்ய அபிமானமே உத்தாரகம்” என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். நாம் இப்பொழுது விளாஞ்சோலைப் பிள்ளை என்னும் மற்றோரு முக்கிய சிஷ்யரைப் பற்றிப் பார்ப்போம்.

வ்யாசன்: பாட்டி, எனக்கு அவர்க்கு ஏன் “விளாஞ்சோலைப் பிள்ளை” என்ற பெயர் வந்ததென்று தெரியும். திருவனந்தபுரத்து பத்மநாபஸ்வாமி திருக்கோயிலின் கோபுரத்தைத் தரிசிப்பதற்காக விளாமரங்களை ஏறியதால் அவருக்கு அந்தப் பெயர் ஏற்பட்டது.

viLAnchOlai piLLai

பாட்டி: நன்று, வ்யாஸா, நீ சொன்னது சரியே. ஈழவ குலத்தில் பிறந்ததால், அவர் கோவிலுக்குள் அனுமதிக்கப் படவில்லை. பெருமாளைத் தரிசிக்க, விளாமரத்தை ஏறி மங்களாசாஸனம் செய்வார். பிள்ளை லோகாசார்யரின் அருளால், ஈடு, ஸ்ரீபாஷ்யம், தத்வத்ரயம், மற்றும் பல ரஹஸ்யக் க்ரந்தங்களை, பிள்ளை லோகாசார்யரின் தம்பியான அழகிய மணவாளப்பெருமாள் நாயனாரிடம் கற்றார்.

விளாஞ்சோலைப் பிள்ளை ஸ்ரீவசனபூஷணத்தை தனது ஆசார்யரான பிள்ளை லோகாசார்யரிடம் கற்றார். அதன் பொருளைச் சொல்வதில் வல்லவரானார். அவர்  ஸ்ரீவசனபூஷணத்தின் திரண்ட கருத்துக்களை “ஸப்தகாதை” என்னும் க்ரந்தத்தில் சாதித்தார். 

பராசரன்: விளாஞ்சோலைப் பிள்ளையின் ஆசார்யபிமானத்தைக்  கண்டு மிகுந்த ஆச்சர்யம் அடைகிறோம்.

பாட்டி: ஆம் பராசரா, அவர் செய்த மிகப்பெரிய கைங்கர்யமானது அவரது ஆசார்யனின் ஆணைப்படி திருமலையாழ்வாருக்கு உபதேசங்கள் செய்தது. பிள்ளை லோகாசார்யர், ஸ்ரீவசனபூஷணத்தின் அர்த்தங்களை  விளாஞ்சோலைப் பிள்ளை திருமலையாழ்வாருக்குக் கற்றுக்கொடுக்க வேண்டுமென விரும்பினார். விளாஞ்சோலைப் பிள்ளையின் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு முக்கிய நிகழ்ச்சியைப் பற்றி உங்களுக்குச்  சொல்ல விரும்புகிறேன். 

அத்துழாய்: பாட்டி, எங்களுக்கு அந்த நிகழ்வைப் பற்றிச் சொல்லுங்களேன்.

பாட்டி: நீங்களெல்லாம் அதனை கேட்க ஆர்வமாய் இருப்பீர்களென எனக்குத் தெரியும். உங்களுடன் ஸத்விஷயம் பகிர்ந்து கொள்வது எனது கடமையாகும், ஆகையால் கவனமாகக் கேளுங்கள்!

ஒரு நாள், நம்பூதிரிகள் பத்மநாபஸ்வாமிக்கு திருவாராதனம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். விளாஞ்சோலைப் பிள்ளை கோவிலுக்குள் நுழைந்தார். பெருமாளைத் தரிசிப்பதற்காக  சந்நிதிக்கு மூன்று வாயில்கள் இருப்பது நாமெல்லோரும் அறிந்ததே. விளாஞ்சோலைப் பிள்ளை பெருமாளின் திருவடித் தாமரைகளைக் காட்டும் வாயிலுக்கு அருகில் நின்றிருந்தார். அந்தக் காலத்தில் அவருக்கு கோயிலின் உள்ளே வர அனுமதி இல்லாததால், அவரைக் கண்டு திடுக்கிட்ட நம்பூதிரிகள், கோயில் கதவைச் சாற்றிவிட்டு வெளியே செல்லத் தொடங்கினர். 

அதே நேரத்தில், விளாஞ்சோலைப் பிள்ளையின்  சில சிஷ்யர்கள் கோவிலுக்குள் நுழைந்து அவர்களது ஆசார்யரான விளாஞ்சோலைப் பிள்ளை தன் சரீரத்தை விட்டு தனதாசார்யரான பிள்ளை லோகாசார்யரின் திருவடியை அடைந்தாரென தெரிவித்தனர். அவர்கள் திருப்பரியட்டத்தையும் (எம்பெருமானின் பிரசாதமான வஸ்திரம்) எம்பெருமான் சூடிக்களைந்த மாலைகளையும், விளாஞ்சோலைப் பிள்ளையின் சரமத்திருமேனிக்குச்  (பூதவுடலுக்கு) சாற்றுவதற்காக வாங்க வந்திருந்தனர். 

இதனைக் கேட்டவுடன் , நம்பூதரிகள் திகைத்து, விளாஞ்சோலைப் பிள்ளையின் மேன்மையைப் புரிந்து கொண்டனர். பின் அவர்கள் பெருமாளின் திருப்பரியட்டத்தையும் மாலைகளையும் அவர்களுக்குக்  கொடுத்தனர். 

வேதவல்லி: பாட்டி, எனக்கு விளாஞ்சோலைப் பிள்ளையின் இறுதி தருணங்களைப் பற்றிக் கேட்கையில்  மயிர்கூச்சல் ஏற்படுகிறது.

வ்யாசன்: ஆம் பாட்டி, எனக்கும் கண்களிலிருந்து ஆனந்தக் கண்ணீர் வருகிறது. ஈழவ குலத்தில் உதித்த ஒருவரை நம் ஸம்ப்ரதாயத்தில் எவ்வாறு மதித்திருக்கிறோம் என்பது தெரிகிறது.

பாட்டி: ஆகட்டும் குழந்தைகளே, இன்று உங்களுடன் பொழுது நன்றாகக் கழிந்தது. இன்று நாம் கற்றுக்கொண்டதை நினைவில் கொள்வீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். அடுத்த முறை நான் உங்களுக்கு திருவாய்மொழிப் பிள்ளையைப் பற்றி விரிவாகச் சொல்கிறேன்- விரைவில் சந்திப்போம்!

குழந்தைகள் அனைவரும் ஆண்டாள் பாட்டி வீட்டை விட்டு, தங்களின் கலந்துரையாடலைப் பற்றி எண்ணிக்கொண்டே  மகிழ்ச்சியாக செல்கிறார்கள் 

அடியேன் பார்கவி ராமாநுஜதாசி 

ஆதாரம் : http://pillai.koyil.org/index.php/2018/05/beginners-guide-pillai-lokacharyars-sishyas/

வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org/


ஸ்ரீவைஷ்ணவம் – பால பாடம் – பிள்ளை லோகாசார்யரும் அழகிய மணவாளப்பெருமாள் நாயனாரும்

Published by:

ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம: ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம: ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஸ்ரீவைஷ்ணவம் – பால பாடம்

<< நம்பிள்ளையின் சிஷ்யர்கள்

பராசரனும் வ்யாசனும் ஆண்டாள் பாட்டியின் வீட்டிற்குள் வேதவல்லி மற்றும் அத்துழாயுடன் நுழைகிறார்கள். பாட்டி திருப்பாவை அநுஸந்தித்துக் கொண்டிருப்பதைப் பார்த்தவர்கள் அவள் முடிக்கும் வரை காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். பாட்டியும் அநுஸந்தானத்தை முடித்து விட்டு அவர்களை வரவேற்றாள்.

பாட்டி: வாருங்கள் குழந்தைகளே!

வ்யாசன் : பாட்டி, சென்ற முறை நீங்கள் வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளையின் திருக்குமாரர்களைப்  பற்றி கூறுவதாகச்  சொன்னீர்கள். அவர்களைப் பற்றிச் சொல்லுங்களேன்!

பாட்டி: ஆமாம் வ்யாசா! இன்றைக்கு நாம் வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளையின் திருக்குமாரர்களைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளப்போகிறோம். சென்ற முறை சொன்னது போல, தனது ஆ்சார்யரான நம்பிள்ளையின் அருளாலும், நம்பெருமாளின் அருளாலும், வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளைக்கு, பிள்ளை லோகாசார்யர், அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார் என்ற இரு புதல்வர்கள் பிறந்தனர். இருவரும் ராமலக்ஷ்மணர்களைப் போல வளர்ந்து நம் சம்ப்ரதாயத்திற்கு பல கைங்கர்யங்களைச் செய்தனர்.

நம்பிள்ளை பரமபதத்தையடைந்தபின் வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை நமது சம்ப்ரதாயத்தின் அடுத்த ஆ்சார்யராகி தனது இரு புதல்வர்களுக்கு தமது ஆசார்யரான நம்பிள்ளையிடமிருந்து கற்ற அர்த்தங்களையெல்லாம் கற்றுக்  கொடுக்கலானார். சிறிது காலத்திற்குப் பின் வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை தனது ஆசார்யரான நம்பிள்ளையை த்யானித்துக்கொண்டே தம் சரம திருமேனியை விட்டு பரமபதத்தையடைந்தார். அதன் பிறகு பிள்ளை லோகாசார்யர் நம் சம்ப்ரதாயத்தின் அடுத்த ஆசார்யரானார்.

அத்துழாய்: பாட்டி, பிள்ளை லோகாசார்யர் தேவப்பெருமாளின் மறு அவதாரம் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன்.


பிள்ளை லோகாசார்யர் காட்டழகிய சிங்கர் கோயிலில் காலக்க்ஷேபம் செய்யும் காட்சி – ஸ்ரீரங்கம் 

பாட்டி: ஆம், நீ கேட்டது சரி தான் அத்துழாய்! பிள்ளை லோகாசார்யர் தேவப் பெருமாளே தான். பிள்ளை லோகாசார்யர் தமது இறுதி நாட்களில் ஜோதிஷ்குடியில் நாலூர் பிள்ளையிடம் திருமலை ஆழ்வாருக்கு (திருவாய்மொழிப்பிள்ளை என்ற பெயர் கொண்டவர் ) வ்யாக்யானங்களைச் சொல்லித் தருமாறு பணித்தார். திருமலையாழ்வார் தேவப்பெருமாளுக்கு மங்களாசாஸனம் செய்ய காஞ்சிபுரத்திற்குச் சென்ற பொழுது, அருகில் இருந்த நாலூர் பிள்ளையிடம், “நான் உமக்கு ஜோதிஷ்குடியில் சொன்னதைப் போல, நீர் திருமலையாழ்வாருக்கு அருளிச்செயல்களின் அர்த்தங்களைச் சொல்லித்தரவும்” என்றார்.

வேதவல்லி : பாட்டி, ஏன் பிள்ளை லோகாசார்யர் தனது இறுதி நாட்களை ஜோதிஷ்குடியில் கழித்தார் ? அவர் ஸ்ரீரங்கத்தில் பிறந்தவராயிற்றே?

பாட்டி: பிள்ளை லோகாசார்யர், அனைவரது உஜ்ஜீவனத்திற்காக, ஆழ்வார் பாசுரங்களின் ஆழ்ந்த அர்த்தங்களை எளிய தமிழில் அழகிய க்ரந்தங்களாக எழுதிய ஒரு சிறந்த ஆசார்யராவார். பலர், ஸம்ஸ்க்ருதத்தையோ தமிழையோ நிரம்பக் கற்காதிருக்கலாம். ஆனால் அவர்கள் பூர்வாசார்யர்களின் க்ரந்தங்களைப்  படித்துப்  பயன்பெற விரும்பலாம். அவர்களின் நலனிற்காக, பிள்ளை லோகாசார்யர் மிகுந்த கருணையோடு தன் ஆசார்யரிடம் கற்றதை எளிமையாகவும் சுருக்கமாகவும் எழுதி வைத்தார். ஸ்ரீவசனபூஷணம் என்பது நம் சம்ப்ரதாயத்தின் அர்த்தங்களைச் சொல்ல வந்த அவரது தலைசிறந்த படைப்பாகும். நமது ப்ரமாணத்தை ரக்ஷித்த முக்கிய ஆசார்யனாவார் நம் பிள்ளை லோகாசார்யர் (நம் சம்ப்ரதாயத்தின் ஞானாதாரத்தை வளர்த்துக்  காத்தவர் அவர்).

பிள்ளை லோகாசார்யர்  – ஸ்ரீரங்கம் 

பிள்ளை லோகாசார்யர் நமது ப்ரமாணத்தை மட்டுமில்லை நமது சம்ப்ரதாயத்தின் ஆணிவேறான ஸ்ரீரங்கம் நம்பெருமாளையும்  காத்தவர். ஸ்ரீரங்கத்தில் எல்லாம் சீராக நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த போது, திடீரென முகலாயர்களின் படையெடுப்பைப் பற்றிய செய்தி காட்டுத் தீயைப் போல பரவியது. முகலாய மன்னர்கள் சொத்துக்கள் மிகுந்த கோயில்களை குறி வைப்பார்கள் என்பது யாவரும் அறிந்ததே. அதனால் அனைவரும் மிகுந்த கவலை கொண்டார்கள். பிள்ளை லோகாசார்யர் (மிகுந்த மூத்த ஸ்ரீவைஷ்ணவரானதால்) நிலைமையை சீர்தூக்கிப் பார்த்தார். சில ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களை பெரிய பெருமாளுக்கு முன் ஒரு சுவற்றை எழுப்பச் சொல்லிவிட்டு, நம்பெருமாளுடனும், உபய நாய்ச்சியார்களுடனும் தெற்கை நோக்கி செல்லத்  தொடங்கினார். அவருக்கு மிகுந்த வயதான போதிலும், தனது உடலைப் பற்றிக் கவலை கொள்ளாமல், நம்பெருமாளுடனே பயணிக்கலானார். காட்டுவழியே சென்று கொண்டிருந்த பொழுது, சில கொள்ளையர்கள் அவர்களை வழிமறித்து, நம்பெருமாளின் நகைகளை அபகரித்தனர். பிள்ளை லோகாசார்யர் அவர்களின் மனதை மாற்றியதால், அவர்கள் அவரைச் சரணடைந்து நகைகளைத் திரும்பக்  கொடுத்தனர்.

ஜோதிஷ்குடி – பிள்ளை லோகாசார்யர்  பரமபதித்த இடம் 

பராசரன்: தேவப்பெருமாளின் அவதாரமாகத்தான் இருந்திருக்க வேண்டும், தியாகத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக இருந்திருக்கிறாரே!

பாட்டி: ஆம் பராசரா, அதனால் தான் தேவப்பெருமாள் நம் சம்ப்ரதாய பெருமாள் என்றழைக்கப்படுகிறார். பிள்ளை லோகாசார்யர் ப்ரமாண ரக்ஷணம்  (க்ரந்த ரூபத்திலிருக்கும் நம் ஸம்ப்ரதாயத்தை காத்தல்) மட்டுமின்றி ப்ரமேய ரக்ஷணத்திற்கும் (நம்பெருமாளை காத்தல்) காரணமாயிருந்தார். ஒரு உண்மையான ஸ்ரீவைஷ்ணவனுக்கு எடுத்துக்காட்டாய் நம்பெருமாளின் பாதுகாப்பைப் பற்றியே எண்ணி இருந்தார். பெரியாழ்வார் எப்படி நம்பெருமாள் திருமேனியைப் பற்றியே எண்ணி அவர்க்கு பல்லாண்டு பாடினாரோ, பிள்ளை லோகாசார்யரும் நம்பெருமாளின் அர்ச்சாரூபத்தை ஒரு குழந்தையாகவே பாவித்து, தன்  உயிரே போகும் தருவாயிலும், முகலாய மன்னர்கள் நம்பெருமாளை எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கவில்லை. நீங்கள் அடுத்த முறை பெருமாள் கோயிலுக்குச் செல்லும் போது, நம்முடைய இன்றைய சம்ப்ரதாயத்தின் நன்னிலை அவர்களைப் போல ஆயிரக்கணக்கான ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் த்யாகத்தினால் என்பதை நினைவில் கொள்ளவேண்டும். அவர்கள், பின்வரும் சந்ததியினர் அனைவரும் பயனுறவேண்டும் என்றே  நம்பெருமாளையும் சம்ப்ரதாயத்தையும் காக்க கஷ்டப்பட்டனர். நாம் அவர்களுக்கு எந்த கைமாறையும் செலுத்த முடியாது தான் – ஆனால் அவர்களின் தியாகங்களை நன்றியோடு நினைவில் கொண்டு, நம் சம்ப்ரதாயத்தை மதித்து அதனை அடுத்த தலைமுறையினர்க்கு கொண்டு செல்ல முயலவேண்டும். 

அத்துழாய்: பாட்டி, பிள்ளை லோகாசார்யரின் இளைய தம்பி, அழகிய மணவாள பெருமாள் நாயனாரைப் பற்றிச் சொல்லுங்களேன்.

nayanar
அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார்

பாட்டி: நாயனார் நம் சம்ப்ரதாயத்தின் சீரிய கருத்துக்களையொட்டி பல க்ரந்தங்களை எழுதினார். அவற்றில் ஆசார்யஹ்ருதயம் மிகச் சிறந்ததாகும். பெரியவாச்சான் பிள்ளையைப் போன்ற பெரிய ஆசார்யர்களை ஒத்த ஞானத்தை உடையவயராய் அவரை அனைவரும் மதித்தனர். அவரை அனைவரும் “ஜகத் குருவரானுஜ – லோகாசார்யரின் இளைய தம்பி” என்று அழைத்தனர்.  அவரது க்ரந்தங்கள் ஞானத்தைப் பிரகாசிக்கச் செய்யும் இரத்தினங்கள் என்றே கொள்ள வேண்டும். அவையில்லாமல் நம் சம்ப்ரதாயத்தில் பல அர்த்தங்கள் சாமான்ய மனிதர்களைச் சென்று சேர்ந்திருக்க முடியாது. மாமுனிகள் நாயனாரையும் அவரது படைப்புக்களையும் போற்றி, பிள்ளை லோகாசார்யருக்கு அடுத்து இவர் தாம் சம்ப்ரதாயத்துக்கு பல கைங்கர்யங்களைச் செய்துள்ளதாகச் சொல்கிறார். நாயனார் தன்  திருமேனியை விட்டு பரமபதத்துக்கு ஏக எண்ணினார். பிள்ளை லோகாசார்யர்,  நாயனார் பரமப்பதத்திற்கு ஏகிய பொழுது, துக்க சாகரத்தில் மூழ்கியவராய் அவரது திருமுடியை தன் மடியில் வைத்து அழுதார். நாயனாரை இந்த உலகம் குறுகிய காலத்தில் இழந்த ஒரு சிறந்த ஸ்ரீவைஷ்ணவராய் பார்க்கிறார், பிள்ளை லோகாசார்யர்.

வ்யாசன்: பிள்ளை லோகாசார்யர் மற்றும் நாயனாரின் வாழ்க்கை வரலாறு மிகுந்த சுவாரஸ்யமானதாகவும், உணர்ச்சிவசப்படச் செய்வனவாகவும் இருந்தன.

பாட்டி: ஆம், வ்யாசா. நமது ஆசார்யர்களைப் பற்றியும் அவர்களது வாழ்க்கையைப் பற்றியும் பேசுகையில் நேரம் போவதே தெரிவதில்லை. வெளியே இருட்டி விட்டது. நீங்களெல்லாம் வீட்டிற்குச் செல்ல வேண்டும். அடுத்து நாம் சந்திக்கும் பொழுது, பிள்ளை லோகாசார்யரின் சிஷ்யர்களைப் பற்றிச் சொல்கிறேன்.

குழந்தைகள் அவரவர் வீட்டிற்குச் செல்லும் பொழுது வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை, பிள்ளை லோகாசார்யர், அழகிய மணவாள பெருமாள் நாயனார் ஆகியோர்களைப் பற்றியும் அவர்களது வாழ்க்கைகளைப் பற்றியும் நினைத்துக் கொண்டே சென்றனர்.

அடியேன் பார்கவி ராமாநுஜதாசி 

ஆதாரம் : http://pillai.koyil.org/index.php/2016/09/beginners-guide-pillai-lokacharyar-and-nayanar/

வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org/