బాల పాఠము – కులశేఖర ఆళ్వార్

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము << నమ్మాళ్వార్ మధురకవి ఆళ్వార్ వ్యాస పరాశరులు ఆండాళమ్మగారి దగ్గరకి వెళ్లి ఆళ్వార్ల కథలు చెప్పమని అడిగారు. బామ్మగారు: పిల్లలూ! ఈ వేళ ఆళ్వారైన ఒక రాజు గురించి చెప్తాను. వ్యాస: ఎవరు నాన్నమ్మ? వారి పేరు ఏమిటి? బామ్మగారు: వారి పేరు కులశేఖర ఆళ్వారు. వీరు మాఘ మాసములో పునర్వసు నక్షత్రంలో కేరళలోని తిరువంజిక్కలంలో … Read more

బాల పాఠము – నమ్మాళ్వార్, మధురకవి ఆళ్వార్

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము << తిరుమళిశై ఆళ్వార్ ఆళ్వార్ల జీవితాన్ని వ్యాస పరాశరులకు వివరించే పనిలో బామ్మగారు ఉన్నారు. వ్యాస: మనము ముదలాళ్వార్లు, తిరుమళిశై ఆళ్వారు గురించి విన్నాము. తరువాత ఏ ఆళ్వారు నాన్నమ్మ? బామ్మగారు: అందరు ఆళ్వార్లలో ప్రముఖులుగా పరింగణించబడే నమ్మాళ్వార్ల గురించి చెబుతాను. వారి ప్రియ శిష్యుడైన మధురకవి ఆళ్వారు గురించి కూడా కొంచం చెప్తాను. పరాశర: … Read more

బాల పాఠము – తిరుమళిశై ఆళ్వార్

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము << ముదలాళ్వార్లు – భాగము 2 వ్యాస పరాశరులను తిరువేళ్ళరై దివ్యదేశానికి తీసుకోని వెళ్ళారు బామ్మగారు.  శ్రీరంగ రాజగోపురం బయట వాళ్ళు బస్సెక్కారు. పరాశర: ఇప్పుడు మీరు నాలుగవ ఆళ్వారు గురించి చెప్తారా? బామ్మగారు: తప్పకుండా! పరాశర.  ఈ ప్రయాణం సమయంలో మీరు ఆళ్వార్ల గురించి తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలం చూసి నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. … Read more

బాల పాఠము – ముదలాళ్వార్లు – భాగము 2

శ్రీః శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము <<ముదలాళ్వార్లు – భాగము 1 బామ్మగారు, వ్యాసపరాశరులు ముదలాళ్వార్ల సన్నిధిలో నుండి బయటకు వచ్చారు. పరాశర: ముదలాళ్వార్ల దర్శనం చేసుకోవడం ఆనందంగా ఉంది. ఈ ముగ్గురు ఆళ్వార్లు ఎప్పుడూ ఒకే దగ్గర ఉంటారా నాన్నమ్మ? బామ్మగారు: మంచి ప్రశ్న. వారు ముగ్గురు ఒకే దగ్గర ఉండడానికి ఒక కారణం ఉంది, వివరిస్తాను. ఒక  రోజు, పెరుమాళ్ళ … Read more

బాల పాఠము – ముదలాళ్వార్లు – భాగము 1

శ్రీః శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము << ఆళ్వార్ల పరిచయం వ్యాస పరాశరులను శ్రీ రంగంలోని ముదలాళ్వార్ల సన్నిధికి తీసుకెళ్లి వారి కీర్తి ప్రఖ్యాతుల గురించి వివరిద్దామని బామ్మగారు అనుకుంటున్నారు. పొయిగై ఆళ్వార్ భూదత్తాళ్వారు పెయాళ్వార్ బామ్మగారు: పిల్లలూ! ఇవేళ మనం గుడిలోని ముదలాళ్వార్ల సన్నిధికి వెళ్దాము. వ్యాస పరాశర్లు: బావుంది నాన్నమ్మ. వెళ్దాం పదండి. బామ్మగారు: నడుచుకుంటూ వెళ్లుతూ దారిలో వాళ్ళ … Read more

బాల పాఠము – ఆళ్వార్ల పరిచయం

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః శ్రీవైష్ణవం – బాల పాఠము <<శ్రీమన్నారాయణుడి దివ్య కృప బామ్మ: పిల్లలూ ! నేను కాట్టళగియ శింగ పెరుమాళ్ గుడికి వెళ్లుతున్నాను. (నరసింహ పెరుమాళ్ క్షేత్రం). మీరు కూడా నాతో వస్తారా? వ్యాస: సరే నాన్నమ్మ, వస్తాము. కిందటి సారి మీరు అళ్వార్ల గురించి చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆ ఆళ్వార్ల గురించి ఇంకొన్ని విషయాలు మాకు చెప్తారా? బామ్మగారు: అడిగి మంచి పని … Read more