ஸத்விஷய பொழுதுபோக்கு – பயிற்சி முகாம் (2020 – May 2rd and 3rd)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: All Workshops Videos பகுதி 1 பகுதி 2 AudioDownloads(Click the links to download the MP3 files and listen) பகுதி 1 – https://1drv.ms/u/s!AnOSadexHn4jgwge0mo4jLotM5U_?e=fZDfzj பகுதி 2 – https://1drv.ms/u/s!AnOSadexHn4jgwrjxQdmaIYdRPrX?e=tJjCca Glimpses of Workshop – Spiritual Camp Learn prabhandam/sthOthrams Learn our AzhwArs/AchArys Learn yoga/meditation Learn to sing pAsurams/bhajans Learn to play … Read more

ஸ்ரீவைஷ்ணவ பால பாடம் – பயிற்சி முகாம் (2020 – Apr 11 to 15)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: All Workshops Videos பகுதி 1 முன்னுரை பகுதி 2 ஆழ்வார்கள் பகுதி 3 ஆசார்யர்கள் பகுதி 4 அனுஷ்டானம் கைங்கர்யம் Audio Downloads(Click the links to download the MP3 files and listen) பகுதி 1 (முன்னுரை) – https://1drv.ms/u/s!AnOSadexHn4jgkZovDwd6QZQ4tPp?e=GYk6WZ பகுதி 2 (ஆழ்வார்கள்) – https://1drv.ms/u/s!AnOSadexHn4jgkjMC0m2WyI2XVPW?e=oZMlRX பகுதி 3 (ஆசார்யர்கள்) – https://1drv.ms/u/s!AnOSadexHn4jgksyVKQ42nV-Uta-?e=NhN0Qc பகுதி 4 (அனுஷ்டானம், … Read more