Monthly Archives: July 2020

Posters – இராமானுச நூற்றந்தாதி

Published by:

ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம: ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம: ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

திவ்ய ப்ரபந்தாம்ருதம்

Thanks to Smt rAdhikA for preparting the posters.

Posters – कण्णिनुण् चिऱुत्ताम्बु

Published by:

श्रीः  श्रीमते शठकोपाय नमः  श्रीमते रामानुजाय नमः  श्रीमद् वरवरमुनये नमः

दिव्यप्रबन्धामृतम्

Thanks to Smt Vaishnavi for preparing the posters.

Posters – तिरुप्पल्लाण्डु

Published by:

श्रीः  श्रीमते शठकोपाय नमः  श्रीमते रामानुजाय नमः  श्रीमद् वरवरमुनये नमः

दिव्यप्रबन्धामृतम्

Thanks to Smt Vaishnavai for preparing the posters

Posters – दिव्यप्रबन्धामृतम्

Published by:

श्रीः  श्रीमते शठकोपाय नमः  श्रीमते रामानुजाय नमः  श्रीमद् वरवरमुनये नमः