Posters – nAchchiyAr thirumozhi

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

dhivya prabandhAmrutham

Thanks to Smt Nithya kothaiNachiyar

Leave a Comment