బాల పాఠము – శ్రీమన్నారాయణుడి దివ్య కృప

శ్రీః శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము <<బాల పాఠము – శ్రీమన్నారాయణుడి దివ్య అర్చారూప గుణాలు ఒక మనోహరమైన ఆదివారం ఉదయాన్నే బామ్మగారు అమలనాదిపిరాన్ పఠిస్తుండగా వ్యాస పరాశరులు వింటున్నారు. పరాశర: నాన్నమ్మ, మీరు ఏమి పఠిస్తున్నారు? మీరు ప్రతిరోజు ప్రొద్దున్నే పఠిస్తుండగా విన్నాము. బామ్మగారు: పరాశర, దీన్ని అమలనాదిపిరాన్ అంటారు. 12 ఆళ్వారులలో ఒకరైన తిరుప్పాణ్ ఆళ్వారు రచించారు. వ్యాస: నాన్నమ్మా, … Read more

బాల పాఠము – శ్రీమహాలక్ష్మి మాతృ గుణము

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః శ్రీవైష్ణవం – బాల పాఠము <<బాల పాఠము – శ్రీమన్నారాయణుడి దివ్య అర్చారూపగుణాలు మర్నాడు, బామ్మగారు పరాశర వ్యాసులిద్దరిని శ్రీ రంగం ఆలయానికి ఉత్తర వీధి ద్వారా తీసుకువెళ్ళుతుంది. పిల్లలిద్దరి దృష్టి కుడి వైపున ఉన్న ఒక సన్నిధివైపుకి మల్లింది. వ్యాస: నాన్నమ్మ, ఇది ఎవరి సన్నిధి? బామ్మగారు: వ్యాస, ఇది శ్రీరంగనాయకి తాయార్ సన్నిధి. పరాశర: నాన్నమ్మ, కానీ నిన్న ఊరేగింపులో … Read more