ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ರಾಮಾನುಜರ್ – ಭಾಗ 1

ಶ್ರೀಃ ‌ಶ್ರೀಮತೇ‌ ‌ಶಠಕೋಪಾಯ‌ ‌ನಮಃ‌ ‌ಶ್ರೀಮತೇ‌ ‌ರಾಮಾನುಜಾಯ‌ ‌ನಮಃ‌ ‌ಶ್ರೀಮತ್‌ ‌ವರವರಮುನಯೇ‌ ‌ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ‌ ‌ಸರಣಿ‌

ಆಳವಂದಾರ್ ಶಿಷ್ಯರು ಭಾಗ 2

ಪರಾಶರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ , ವೇದವಲ್ಲಿ,ಅತ್ತುೞಾಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಂಡಾಳಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಅಜ್ಜಿ: ಸ್ವಾಗತ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬನ್ನಿ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದೋ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ತಿರು ಆಡಿಪ್ಪೂರಂ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಸಾದ. ಇಂದು, ಆಂಡಾಲ್ ಪಿರಾಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಯಾರೆಂದು ನೀವು ಊಹಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? 

ವ್ಯಾಸ : ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ, ಆಂಡಾಳವರ ಅಣ್ಣ ಯಾರು ? ಅವರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದರೆ ?  

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು, ಅವರು ಆಕೆಯ ಅಣ್ಣ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ. ಅವರನ್ನು ಗೋದಾಗ್ರಜರ್  ಅಥವಾ ಕೋಯಿಲ್ ಅಣ್ಣನ್ , ಅವರು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಮಾನುಜರ್! ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಜನ್ ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ . ಸ್ವತಃ ಆಂಡಾಳ ಅಥವಾ ಗೋಧಾ ಅವರನ್ನು ಅಣ್ಣನಂತೆ ಭಾವಿಸುವುದರಿಂದ ಗೋದಾಗ್ರಜರ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್ ಶ್ರೀಪೆರುಂಬುದೂರಿ ನಲ್ಲಿ ಕೇಶವ ದೀಕ್ಷಿತರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂತಿಮತಿ ಅಮ್ಮಂಗಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಜನಿಸಿದರು . ಅವರು ಸ್ವತಃ ಆದಿಶೇಷನ್ ಅವತಾರವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತಿರುವಳ್ಳಿಕ್ಕೇನಿ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಪೆರುಮಾಳ್ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಜನಿಸಿದರು .

ಉಭಯ ನಾಚಚ್ಚಿಯಾರ್  ಜೊತೆ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಮತ್ತು ಉಡೈಯವರ್  – ತಿರುವಳ್ಳಿಕ್ಕೇನಿ

ಪರಾಶರ : ಅಜ್ಜಿ , ಆಂಡಾಳ್ ರಾಮಾನುಜರ್ ಜನನಕ್ಕಿನತ ಎಷ್ಟೋ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದರಲ್ಲವ ?ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣನಾಗಬಹುದು ?

ಅಜ್ಜಿ : ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರಾಶರ. ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅವನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅವಳ ಸಹೋದರನಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ. ಪೆರುಮಾಳ್  ಕಡೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಂಡಾಳ್ , 100 ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲು ಅಕ್ಕಾರ ಅಡಿಸಿಲ್ (ಸಿಹಿ ಹಾಲು ಪಾಯಸ ) ಮತ್ತು 100 ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಿರುಮಾಲಿರುಂಚೋಲೈ  ಅಳಗರ್ ಪೆರುಮಾಳ್‌ಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವಳು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು  ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಾಮಾನುಜರ್ ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್ ತಿರುಮೊಳಿ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸುರಂ ಅನ್ನು ಓದುವಾಗ , ಅಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳ್ ಈ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ತನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ರಾಮಾನುಜರು , 100 ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲು ಅಕ್ಕಾರ ಅಡಿಸಿಲ್ (ಸಿಹಿ ಅನ್ನ ) ಮತ್ತು 100 ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಿರುಮಾಲಿರುಂಚೋಲೈ  ಅಳಗರ್ ಪೆರುಮಾಲ್ಗೆ ಆಂಡಾಳಿನ ಪರವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಅವರು ಅಳಗರ್ ಪೆರುಮಾಲ್ಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಗ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರ್‌ಅನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಆಂಡಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಕೊಯಿಲ್ (ಶ್ರೀರಂಗಂ) ದಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಅಣ್ಣನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಕೊಯಿಲ್ ಅಣ್ಣನ್. ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರಿಯ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವಳು  ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾಳೆ .

ಅತ್ತುೞಾಯ್, ನೀನು ತಿರುಪ್ಪಾವೈನಿಂದ ಕೆಲವು ಪಾಸುರಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದೇ? ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಉಡುಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಆಂಡಾಳ್ ಆಗಿ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿದಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪಾಸುರಂ ಅನ್ನು ಪಠಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ!

(ಅತ್ತುೞಾಯ್ ಕೆಲವು ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಳು)

ಅಜ್ಜಿ : ಈ ದಿನ ಪಾಸುರಂಗಳನ್ನು ಹಾಡಲು ನಾನು ಏಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತ ?

ಏಕೆಂದರೆ , ರಾಮಾನುಜಾರನ್ನು ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಜೀಯರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಮಹಾ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ  ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅದನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಏಕೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತೇ?

ವೇದವಲ್ಲಿ : ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ? ನನಗೆ ಎಲ್ಲ 30 ಪಾಸುರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.

ಅಜ್ಜಿ : ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು  ವೇದವಲ್ಲಿ . ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಕಲಿಯುವುದು ಸುಲಭ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ  ಆದರೆ ಆ ಸರಳ 30 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ವೇಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು “ ವೇದಂ ಅನೈತ್ತುಕ್ಕುಂ ವಿತ್ತಾಗುಂ  “ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ – 30 ಪದ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ 4 ವೇದಗಳ ಮೂಲ ಸಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಅತ್ತುೞಾಯ್: ಅಜ್ಜಿ , ರಾಮಾನುಜರ್ ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, ನೀವು ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್ , ನಂತರ ರಾಮಾನುಜರ್ , ಮತ್ತು ಈಗ ಕೋಯಿಲ್ ಅಣ್ಣನ್ ಮತ್ತು ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಜೀಯರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ!

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು. ಅಂತಹ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಆಚಾರ್ಯರು , ಆಂಡಾಳ ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಆಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.

 • ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್ ಎಂಬುದು ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿ, ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಸೋದರಮಾವ ನೀಡಿದ ಜನ್ಮ ಹೆಸರು.
 • ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರನ್ನು ಮಧುರಾಂತಕಮ್ ತಮ್ಮ ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ನೀಡಿದರು.
 • ಯತಿರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜಮುನಿ ಅವರನ್ನು ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರು ರಾಮಾನುಜರ್ ತಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
 • ಉಡೈಯವರ್ ಅನ್ನು ನಂಪೆರುಮಾಳ್  ಸ್ವತಃ ನೀಡಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಪತ್ತು ಈಗ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ವಶದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
 • ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮುನಿ ಎಂಬುದು ತಿರುವರಂಗ ಪೆರುಮಾಳ್  ಅರೈಯರ್ ನೀಡಿದ ಹೆಸರು.
 • ರಾಮಾನುಜರ್ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂನ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಿದಾಗ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅನ್ನು ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ ನೀಡಿದರು. ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ದಯೆಯಿಂದ ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು, “ನೀವು ಸ್ವತಃ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಗಿಂತ  ದಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು – ಸ್ವತಃ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಗಿಂತ  ಹೆಚ್ಚು ಕರುಣಾಮಯಿ”.
 • ಅವರಿಗೆ ತಿರುಮಾಲೈ ಆಂಡಾನ್ ಅವರು ಶಠಕೋಪನ್ ಪೊನ್ನಡಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿದರು.
 • ಅವರನ್ನು ಆಂಡಾಳ್  ಅವರು ಕೊಯಿಲ್ ಅಣ್ಣನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.
 • ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ನೀಡಿದ ಹೆಸರು.
 • ಶ್ರೀಪೆರುಂಬೂದೂರ್ನ ಆದಿ  ಕೇಶವ ಪೆರುಮಾಳ್ ನೀಡಿದ ಭೂತಪೂರೀಶರ್ ಎಂದು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ
 • ದೇಸಿಕೇಂದ್ರರ್ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ತಿರುವೆಂಕಟಮುಡೈಯಾನ್  ಅವನಿಗೆ ನೀಡದ ಹೆಸರು.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಮ್ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಳವಂದಾರ್ ನಂತರ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಂನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಅವರಿಂದ ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು, ತಿರುಮಾಲೈ  ಆಂಡಾನ್ ನಿಂದ  ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಮ್ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತಿರುವರಂಗಪ್ಪೆರುಮಾಳ್ ಆರೈಯರ್ ನಿಂದ ಕಲಿತರು, ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿಯಿಂದ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕಮ್  ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರ ಸೋದರ ಮಾವ ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣಂ ಕಲಿತರು. ಹೀಗೆ,ಆಳವಂದಾರರ 6 ಶ್ರೇಷ್ಟ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರ ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು.

ರಾಮಾನುಜರ್ – ಶ್ರೀಪೆರುಂಬೂದೂರ್

ವೇದವಲ್ಲಿ : ಅಜ್ಜಿ , ಆಳವಂದಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿವಾಗಲಿಲ್ಲ  ಆದರೆ ಅವರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು ಎಂದು . ಅವು  ಏನು? ಆಳವಂದಾರ್ಗೆ  ಯಾವ ಆಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ರಾಮಾನುಜರ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು?

ಅಜ್ಜಿ : ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಳವಂದಾರ್ ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗಂಗೆ ಕರೆತರಲು ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಕಾಂಚೀಪುರಂಗೆ ಹೊರಟರು . ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ರಾಮಾನುಜರ್ ಜೊತೆ ಮರಳಿ ಶ್ರೀರಂಗಂಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮೊದಲು ಆಳವಂದಾರರು ಈ ಜಗತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಪದಂ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀರಂಗಂ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗಲೆ  ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು.ರಾಮಾನುಜರು  ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರ ತಿರುಮೇನಿ ನೋಡಿದಾಗ , ಅವರ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ 3 ಬೆರಳುಗಳು ಮಾಡಿಚಿ ಇದ್ದವು ಎಂದು  ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು . ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಅತೃಪ್ತ ಆಸೆಗಳು ಇದ್ದವು ತಿಳಿಯಿತು. ರಾಮಾನುಜರು ಒಡನೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ:

 • ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪರಾಶರ  ಋಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.
 • ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು
 • ವ್ಯಾಸನ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆದ ಭಾಷ್ಯಂ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ) ಅನ್ನು ರಚಿಸುವುದು , ಇದನ್ನು ನಂತರ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ರಾಮಾನುಜರು ಅವರ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಶಿಷ್ಯ ಕೂರಥ್  ಆಳ್ವಾನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೂರಥ್  ಆಳ್ವಾನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು.

ರಾಮಾನುಜರು ಈ 3 ಪ್ರಮಾಣವಚನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ, ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರ ಮಡಿಸಿದ ಬೆರಳುಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ನೇರಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರ್  ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂನ ಮುಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯರು ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ರಾಮಾನುಜರ್  ಬಹಳ  ದುಃಖಿತರಾದರು, ಅವರು ಶ್ರೀರಂಗಂನ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥನ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ  ಸಹ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾಂಚಿಪುರಂಗೆ ತೆರಳಿದರು.

ವ್ಯಾಸ : ಆದರೆ ಅಜ್ಜಿ , ರಾಮಾನುಜರ್  ಅವರ ಪ್ರಮಾಣವಚನಕ್ಕೆ ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರ ಬೆರಳುಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವು ಎಂಬಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದೇಹವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ?

ಅಜ್ಜಿ : ವ್ಯಾಸ , ರಾಮಾನುಜರ್ ಮತ್ತು ಆಳವಂದಾರ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬಂಧವು ದೈಹಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮದಿಂದಲೇ ಅವರು ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆಳವಂದಾರ್ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ 3 ಆಶಯಗಳು ಏನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಾ? ಆದರೂ, ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ  ರಾಮಾನುಜರ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು? ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳ್  ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಘಟನೆಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಹೊರತು ದೇಹದಿಂದಲ್ಲ. ಆಳವಂದಾರ್ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೂ ಹೀಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ದಿನ, ನಾವು ರಾಮಾನುಜರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ರಾಮಾನುಜರ್ ಹೇಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕನಾದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಿವಿಧ ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ 

ಮೂಲ : http://pillai.koyil.org/index.php/2016/08/beginners-guide-ramanujar-1/

ಆರ್ಕೈವ್  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://pillai.koyil.org ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

Leave a Comment