ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ಅಪಚಾರಂ (ತಪ್ಪುಗಳು)

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಪರಾಶರ,ವ್ಯಾಸ , ವೇದವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತುಳಾಯ್ ಆಂಡಾಳ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ . ಅಜ್ಜಿ : ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೆ. ನಿಮ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆಯಿರಿ, ನಾನು ಪೆರುಮಾಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಏನು ವಿಶೇಷ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಪರಾಶರ : ನಾನು ಹೇಳುವೆನು ಅಜ್ಜಿ. ಅದು ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ ಜನ್ಮ . ಅವರ … Read more

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ಕೈಂಕರ್ಯಂ

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ ಅನುಷ್ಠಾನಮ್ ಪರಾಶರ,ವ್ಯಾಸ , ವೇದವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತುಳಾಯ್ ಆಂಡಾಳ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ . ಅಜ್ಜಿ : ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೆ. ನಿಮ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆಯಿರಿ, ನಾನು ಪೇರುಮಾಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಆಳವಂಧಾರರ  ತಿರುನಕ್ಷತ್ರಂ ಆಚರಿಸಿದಿರೆ ? ಪರಾಶರ: ಹೌದು, ಚೆನ್ನಗಿ ಆಚರಿಸಿದೆವು. ಆಳವಂಧಾರರ  ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದರ್ಶನವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ … Read more

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ಅನುಷ್ಠಾನಮ್

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಪರಾಶರ , ವ್ಯಾಸ , ವೇದವಲ್ಲಿ  ಮತ್ತು ಅತ್ತುಳಾಯ್  ಅವರು ಆಂಡಾಲ್  ಅಜ್ಜಿ  ಅವರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅಜ್ಜಿ : ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಪೆರುಮಾಳ್ಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ವೇದವಲ್ಲಿ : ನಾನು  ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಜ್ಜಿ … Read more

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರು ಮತ್ತು ಇತರರು

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ ಅಳಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಅಜ್ಜಿ : ಸ್ವಾಗತ ಮಕ್ಕಳೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೆನೆಪಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳು : ಹೌದು ಅಜ್ಜಿ, ಇಂದು ನಾವು ಆಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಜ್ಜಿ : ಸರಿ. ಪರಾಶರ: ಅಜ್ಜಿ, ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರು ಅಂದರೆ 8 ಶಿಷ್ಯರು ಅಲ್ಲವೇ? ಅಜ್ಜಿ : ಪರಾಶರ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ. ಅಷ್ಟ … Read more

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ಅಳಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲು ಉತ್ಸುಕರಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಂಡಾಳಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ.  ಅಜ್ಜಿ : ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೆ, ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿದಿರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.  ಪರಾಶರ : ಅಜ್ಜಿ, ರಜೆ ಮಜವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲು ಕಾತುರದಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ . ನಮಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ?  ಅಜ್ಜಿ : ಖಂಡಿತ. ಅವರು ಆದಿಶೇಷನ  … Read more

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಪಿಳ್ಳೈ

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯರ್ ಮಕ್ಕಳು ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ  ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲು ಬಂದಾಗ ಆಂಡಾಳ್ ಅಜ್ಜಿ ಅವರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದ್ದರು . ಆಂಡಾಳಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅವರ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಜ್ಜಿ : ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದೋ ಈ ಪೆರುಮಾಳ್  ಪ್ರಸಾದವನ್ನು  ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಹಿಂದಿನ ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ವ್ಯಾಸ … Read more

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯರ್

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರು ಆಂಡಾಳ್ ಅಜ್ಜಿ ಅವರು ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಅಂಚಿನಿಂದ ನೋಡಿ ತನಗೆ ತಾನೇ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕರು . ಅವರು ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಮತ್ತು ತಾಯಾರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾರದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅಜ್ಜಿ : ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವು ಇವತ್ತು … Read more

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರು

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ನಾಯನಾರ್ ಪರಾಶರ,ವ್ಯಾಸ,ವೇದವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತುಳಾಯ್ ಆಂಡಾಳ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಕಾತುರದಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ: ಸ್ವಾಗತ ಮಕ್ಕಳೇ , ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಡಗರ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಸ : ಅಜ್ಜಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಅಜ್ಜಿ? ಹೌದು ಅಜ್ಜಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ. ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ … Read more

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ನಾಯನಾರ್

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಶಿಷ್ಯರು ಪರಾಶರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ ವೇದವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತುಳಾಯ್ ಜೊತೆ ಆಂಡಾಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಪಠಿಸುವುದು ಗಮನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಮುಗಿಸುವ ತನಕ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿಯು ಪಾಠಿಸುವುದು ಮುಗಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ : ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸ್ವಾಗತ ವ್ಯಾಸ: ಅಜ್ಜಿ, ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿ ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀಧಿ ಪಿಳ್ಳೈಯವರ ಪುತ್ರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿರಿ.ಈಗ … Read more

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಶಿಷ್ಯರು

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ವೇದವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತುಳಾಯ ಜೊತೆ ಪರಾಶರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ ಆಂಡಾಳ್ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಜ್ಜಿಯು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಡುಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ : ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವಾಲಯದ ಈ ಪ್ರಸಾದವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯನ್ ನಂಪಿಳ್ಳೈ … Read more