ஸ்ரீராமாயணம் பாலபாடம் – மிதிலை அடைந்தார் தசரதர்

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: ஸ்ரீராமாயணம் பாலபாடம் << சிவதனுசை முறித்த ராமன் பராசரன் வ்யாசன் வேதவல்லி அத்துழாய் நால்வரும் ஆண்டாள் பாட்டியின் அகத்திற்கு வருகிறார்கள். பாட்டி : வாருங்கள் குழந்தைகளே. கை கால்களை அலம்பிக் கொள்ளுங்கள். நான் உங்களுக்குப் பெருமாள் அமுது செய்த க்ஷீரம் தருகிறேன். குழந்தைகள் எம்பெருமானுக்கு அமுது செய்த க்ஷீரத்தைப் பருகினார்கள். பராசரன்: சென்ற முறை, ஜனகமன்னன் தன் மந்திரிகளிடம் விவாஹமுகூர்த்தப்பத்திரிகை கொடுத்துத் தசரத … Read more

Posters – ஸ்தோத்ர ரத்னம்

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: தனியன்கள்  ஶ்லோகம் 1 ஶ்லோகம் 2 ஶ்லோகம் 3 ஶ்லோகம் 4 ஶ்லோகம் 5 ஶ்லோகம் 6 ஶ்லோகம் 7 ஶ்லோகம் 8 ஶ்லோகம் 9 ஶ்லோகம் 10 ஶ்லோகம் 11 ஶ்லோகம் 12 ஶ்லோகம் 13 ஶ்லோகம் 14 ஶ்லோகம் 15 ஶ்லோகம் 16 ஶ்லோகம் 17 ஶ்லோகம் 18 ஶ்லோகம் 19 ஶ்லோகம் 20 ஶ்லோகம் 21 ஶ்லோகம் 22 … Read more

Posters – sthOthra rathnam

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: thaniyan SlOkam 1 SlOkam 2 SlOkam 3 SlOkam 4 SlOkam 5 SlOkam 6 SlOkam 7 SlOkam 8 SlOkam 9 SlOkam 10 SlOkam 11 SlOkam 12 SlOkam 13 SlOkam 14 SlOkam 15 SlOkam 16 SlOkam 17 SlOkam 18 SlOkam 19 SlOkam 20 SlOkam 21 SlOkam 22 … Read more