బాల పాఠము – కైంకర్యం

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము << బాల పాఠము – ఉత్తమ అనుష్ఠానాలు పరాశర, వ్యాస, వేదవల్లి, అత్తుళాయ్ అందరూ కలిసి బామ్మవారి ఇంటికి వస్తారు. బామ్మగారు: రండి పిల్లలూ. దేవుడికి పెట్టిన పండ్లను ఇస్తాను మీరు చేతులు కాళ్ళు కడుక్కోండి. ఆళవందార్ల తిరునక్షత్రం జరుపుకున్నారా? పరాశర: అవును నాన్నమ్మ, చక్కగా జరుపుకున్నాము. ఆళవందార్ల సన్నిధిలో దర్శనం కూడా బాగా జరిగింది. … Read more

బాల పాఠము – ఉత్తమ అనుష్ఠానాలు

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము << బాల పాఠము – అష్ట దిగ్గజులు తదితరులు పరాశర, వ్యాస, వేదవల్లి, అత్తుళాయ్ అందరు కలిసి బామ్మగారి ఇంటికి వస్తారు. బామ్మగారు: రండి పిల్లలూ. మీరు చేతులు కాళ్ళు కడుక్కోండి, మీకు పండ్ల ప్రసాదాన్ని ఇస్తాను. ఈ నెలలో విశేషం ఏమిటో  మీకు తెలుసా? వేదవల్లి: నేను చెప్తాను నాన్నమ్మ. మీరు చెప్పింది నాకు గుర్తుంది. … Read more

బాల పాఠము – అష్ట దిగ్గజులు తదితరులు

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము  << బాల పాఠము – అళగియ మణవాళ మామునులు బామ్మగారు: పిల్లలూ రండి, మనం చర్చించుకున్న విషయాలన్నీ మీకు గుర్తున్నాయని అనుకుంటున్నాను. పిల్లలందరూ కలిసి ఒకేసారిగా:  నమస్కారం నాన్నమ్మా, అవును గుర్తున్నాయి, అష్ట దిగ్గజుల గురించి తెలుకోడానికి వచ్చాము నాన్నమ్మా. బామ్మగారు: మంచిది, మొదలు పెడదాం. పరాశర: నాన్నమ్మా, అష్ట దిగ్గజులు అంటే 8 శిష్యులు. … Read more

బాల పాఠము – తిరువాయ్మోళి పిళ్ళై

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః   శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము <<బాల పాఠము – పిళ్ళై లోకాచార్యుల శిష్యులు పిళ్ళై లోకాచార్యుల శిష్యుల గురించి ఇంకా తెలుసుకోడానికి పిల్లలందరూ కలిసి ఆండాళమ్మ ఇంకిటి వచ్చారు. ఆవిడ వంట చేస్తూ ఒక చిరునవ్వు నవ్వారు. వంట ముగించుకొని శ్రీరంగనాథుడి ప్రసాదాన్ని పిల్లలకు పంచిపెట్టారు. బామ్మగారు: పిల్లలూ లోపలికి రండి, పెరుమాళ్ళ ప్రసాదం తీసుకోండి. మనం చర్చించుకున్న విషయాలు మీకు … Read more

బాల పాఠము – అళగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః  శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము << బాల పాఠము – తిరువాయ్మోళి పిళ్ళై మణవాళ మామునుల గురించి తెలుసుకోవాలని ఆసక్తిగా వచ్చారు పిల్లలు. ఆండళమ్మ పిల్లల్ని లోపలికి వచ్చి కూర్చోమన్నారు. నాన్నమ్మ: పిల్లలూ, వేసవి సెలవులు ఎలా గడిపారు? పరాశర: నాన్నమ్మా, సెలవులు బాగా గడిచాయి. ఇప్పుడు మణవాళ మామునుల గురించి  వినాలని వచ్చాము. వారి గురించి మాకు చెప్పరా? బామ్మగారు: … Read more

Posters – AchAryas – telugu

శ్రీః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమద్వరవరమునయే నమః  శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః OrAN vazhi AchAryas పెరియ పెరుమాళ్ పెరియ పిరాట్టి సేనై ముదలియార్ నమ్మాళ్వార్ శ్రీమన్నాథమునులు ఉయ్యక్కొండార్ మణక్కాల్ నంబి  ఆళవందార్  పెరియనంబి ఎమ్పెరుమానార్ ఎంబార్ పరాశరభట్టర్ నంజీయర్ నంపిళ్ళై వడక్కు తిరువీధిపిళ్ళై పిళ్ళై లోకాచార్యులు తిరువాయ్ మొళిపిళ్ళై అళగియ మనవాళ మామునిగల్ Thanks to SrI dhAsarathi for preparing the posters. pramEyam (goal) – http://koyil.org pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org pramAthA … Read more

బాల పాఠము – పిళ్ళై లోకాచార్యుల శిష్యులు

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః   శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము <<పిళ్ళై లోకాచార్యులు, నాయనార్ పిల్లలందరు కలిసి బామ్మగారింటికి  పిళ్ళై లోకాచార్యుల శిష్యుల గురించి వినాలని ఎంతో ఉత్సాహంతో వస్తారు. బామ్మగారు: స్వాగతం పిల్లలు, ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ అందరి ముఖాల్లో ఉత్సాహాన్ని చూస్తున్నాను. వ్యాస: నమస్కారం నాన్నమ్మా, మేము బాగున్నాము, మీరు ఎలా ఉన్నారు? అవును నాన్నమ్మా! పిళ్ళై లోకాచార్యుల శిష్యుల గురించి వినాలని … Read more

బాల పాఠము – పిళ్ళై లోకాచార్యులు, నాయనార్లు

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము <<బాల పాఠము – నంపిళ్ళై శిష్యులు పిల్లలందరరూ కలిసి బామ్మగారి ఇంటికి వచ్చారు. బమ్మగారు తిరుప్పావై పఠింస్తూ ఉంటే చూసి, పూర్తయ్యే వరకు ఎదురుచూస్తున్నారు. బమ్మగారు పాఠం పూర్తి చేసుకొని, పిల్లలను లోపలికి రమ్మంటారు. బమ్మగారు: పిల్లలూ! లోపలికి రండి! వ్యాస: నాన్నమ్మా, క్రిందటిసారి మీరు వడక్కు తిరువీధి పిళ్ళైల కుమారుల గురించి చెప్తానన్నారు. వారి … Read more

బాల పాఠము – నంపిళ్ళై

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము <<బాల పాఠము – నంజీయర్ పిల్లలందరు కలిసి ఆండాళమ్మ ఇంటికి వస్తారు. బామ్మగారు: పిల్లలూ రండి. ఈ రోజు మనం నంజీయర్ల శిష్యులైన నంపిళ్ళైల గురించి మాట్లాడుకుందాం. ముందు మీకు చెప్పాను గుర్తుందా, వరదరాజుగా నంబూర్లో జన్మించిన నంపిళ్ళై తమిళ, సంస్కృత భాషా పండితులు. నంజీయర్లు తమ 9000 పడి వ్యాఖ్యానాన్ని అనుకరించడానికి, ఈ రెండు … Read more

బాల పాఠము – నంజీయర్

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము <<బాల పాఠము – పరాశర భట్టర్ పిల్లలందరూ కలిసి బామ్మగారింటికి వస్తారు. బామ్మగారు: పిల్లలూ రండి. ఈ రోజు మనం పరాశర భట్టార్ల శిష్యులైన ఆచార్య నంజీయర్ల గురించి చెప్పుకుందాము.  ‘శ్రీ మాధవ’ గా జన్మించిన నంజీయార్లు, రామానుజుల ఆదేశంతో పరాశర భట్టర్ల ద్వారా సంప్రదాయంలోకి తీసుకురాబడతారు. భట్టర్లు తిరునేడుంతాండగం, శాస్త్రార్థాల ఆధారంతో మాధవాచార్యులను చర్చలో … Read more